• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

Extracts from this document...

Introduction

Singoalla Denna roman visar hur k�rleken �r n�r den �r som starkast. En kvinna och en man som l�ngt tillbaka i tiden k�mpar f�r att vinna varandras hj�rtan. Efter alla omst�ndigheter s�ker mannen lyckan p� annat h�ll, men innerst inne vet de b�da att de verkligen �lskar varandra. Paret lever utan varandra i flera �r, men kvinnan g�r �nd� allt f�r att hitta tillbaka till sin �lskade. Huvudpersonerna i romanen �r riddaren Erland M�nesk�ld och Singoalla. I Erlands ungdom var han en ljuv pojke med sk�na ansiktsdrag. M�nniskorna omkring Erland tyckte att han var annorlunda n�r han sj�ng med sin vackra st�mma, men det brydde sig inte pojken om. Trots detta var �nd� Erland omtyckt av alla andra m�nniskor. Hans k�rlek till Singoalla tyder p� att han var en omt�nksam pojke som gillade att g�ra r�tt f�r sig. I och med att Singoalla f�rsvann ur hans liv, blev han en eremit som alltmer drog sig undan fr�n omv�rlden och s�kte bot f�r sina synder. Singoalla, var liksom Erland, en vacker person som ocks� hon var omtyckt bland alla som hon hade runt omkring sig. ...read more.

Middle

Som n�mnts tidigare valde Erland M�nesk�ld att gifta sig och det blev med Helena. De fick tillsammans en liten son vid namn lille Erland. Under romanens g�ng fick man ocks� komma i kontakt med zigenarfolket och Erlands tv� hundar, K�ck och Grip. Familjen M�nesk�lds slott p� Ek� var bel�get med skog runt om �t alla h�ll. Ber�ttelsen som utspelar sig i mitten av 1300-talet och fram�t, karakt�riseras av platser och f�rem�l som var utm�rkande f�r den tiden; romanen inneh�ll bland annat kloster med �rkebiskopar och riddare. M�nnen hade passande arbeten f�r den tiden s�som att snida f�rem�l och vara skogsarbetare. Skribenten p� hemsidan �nimmen1, skriver att den gula herrg�rden p� �n Henriksholm i �nimmen kan ha st�tt modell f�r den yttre milj�n i romanen Singoalla. De ideologiska milj�skillnaderna mellan Erland M�nesk�ld och Singoalla �r relativt stora. Erland kommer fr�n en sl�kt vars namn �r mycket respekterat. Fadern var herre p� Ek� slott och de b�da var ocks� riddare, medan Singoalla kommer fr�n en kultur d�r det ligger i naturen att stj�la. Som zigenare hade de inga st�rre f�rm�genheter och inte heller n�gon fast bostad. ...read more.

Conclusion

Ett exempel p� detta �r n�r Erland talade med h�vdingen i slutet av kapitlet "L�gret". D�r var Rydberg den utanf�rst�ende observat�ren. Spr�ket och stilen i romanen �r v�ldigt l�tt att urskilja. I den f�rsta upplagan �r texten skriven p� gammalsvenska. Bokstaven f anv�nds ofta ist�llet f�r v�r tids v. Exempel p� detta �r ordet "�ven". N�r den �r skriven p� gammalsvenska stavas det "�fven". �ven strukturen p� meningarna �r annorlunda i j�mf�relse till det moderna spr�ket. Inget konkret exempel beh�vs, eftersom varje mening �r uppbyggd p� det h�r s�ttet. M�nga ord stavas ocks� annorlunda �n vad de g�r i v�r tid. Exempel p� detta �r "bermhertighet, tjenare & infunno". Liknande exempel f�rekommer i hela texten. M�nga ord i plural skrivs med �ndelsen -erne ist�llet f�r -arne; ist�llet f�r "munkarna", skrivs "munkarne". Den omskrivna versionen �r n�stan uppbyggd p� samma s�tt. Meningarna �r strukturerade p� ett annorlunda s�tt och �ven h�r slutar vissa ord p� -erne n�r de skrivs i plural. F�r att f� en bra k�nsla n�r man l�ser texten, har Rydberg anv�nt m�nga beskrivande ord. Dessa beskrivningar f�rekommer under hela textens f�rlopp. 1 http://hem.passagen.se/animskog/animmen.htm ?? ?? ?? ?? Svenska Petter Killander Singoalla - analys och tolkning IB-1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  De tror ju p� det som st�r i bibeln och koranen. En del muslimska kvinnor h�r i Sverige har ju r�tten att sj�lva v�lja om de ska b�ra sl�ja eller inte och en del vill ju faktiskt ha det.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  �i�u n�y th� hien qua viec Heineken xe bu�t duoc trang bi voi mot thanh tham si�u thi v� c�c su kien tr�n khap d�t nuoc d� cung c�p c�c x�t nghiem huong vi.C�c li�n doanh b�o c�o cho th�y rang 68% cua nhung nguoi tham gia v�o viec thu

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  er Sinkyo heller en fellesbetegnelse, og en fellesbetegnelse kan ikke spesifisere men generalisere.), men heller en religi�s betraktning av det hellige forholdet mellom mennesket og verden(fordi til tross for det nevnt f�r s� er det noen fellestrekk). Det finnes fem "s�yler" i denne troen som beskriver dette forholdet: 1.

 2. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Tuometines visuomenes egoizma, primityvuma, materialuma, absurdi�ka politine santvarka skaitytojui parodo velnias ir jo svita. Geriausia tai, ai�ku, mes galime atpa�inti epizode, kur Volandas Varjete teatre surengia juodosios magijos seansa. Prad�ioje jis i� po lubu �eria i �iurovu sale pinigus: "Visur aidejo �odis "cervoncai, cervoncai", buvo girdeti kryk�taujant "ak, ak!"

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  �aliu akiu gra�uole Hela laisvai jauciasi keliaudama oru, kas suteikia jai ir ragani�ko �avesio. Jos vieninteles nera paskutinio skryd�io scenoje. Tikriausiai, Bulgakovas tycia jos nebemini, kaip ma�iausios svitos nares, kuri visose scenose atlikdavo pagalbininkes vaidmeni: ir Varjete teatre, ir 50-tajame bute, ir Did�iojoje puotoje pas velnia.

 2. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  Tambi�n mostr� la misma limitaci�n que el resto de los modelos. Se establece as� la Teor�a de la Computabilidad, que es la base de la Inform�tica Te�rica. Inmediatamente despu�s, en 1939, se abord�, en el contexto de la construcci�n de los primeros ordenadores.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Kvinderne er for længst kommet ud på arbejdsmarkedet, og sønner skal ikke længere overtage deres fædres gårde – det er lyssår siden. I dag er de fleste klar til at gå ud i verden, alene, men ikke ensomme. Alle muligheder ligger åbne.

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  Let my deep blessing always. Surround magnificent travel of your life. I hope in years to come you will have a good health and plain sailing. 25. Tôi chúc bạn tìng yêu và hạnh phúc nhân dá»p sinh nhật của bạn.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work