• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

Extracts from this document...

Introduction

Singoalla Denna roman visar hur k�rleken �r n�r den �r som starkast. En kvinna och en man som l�ngt tillbaka i tiden k�mpar f�r att vinna varandras hj�rtan. Efter alla omst�ndigheter s�ker mannen lyckan p� annat h�ll, men innerst inne vet de b�da att de verkligen �lskar varandra. Paret lever utan varandra i flera �r, men kvinnan g�r �nd� allt f�r att hitta tillbaka till sin �lskade. Huvudpersonerna i romanen �r riddaren Erland M�nesk�ld och Singoalla. I Erlands ungdom var han en ljuv pojke med sk�na ansiktsdrag. M�nniskorna omkring Erland tyckte att han var annorlunda n�r han sj�ng med sin vackra st�mma, men det brydde sig inte pojken om. Trots detta var �nd� Erland omtyckt av alla andra m�nniskor. Hans k�rlek till Singoalla tyder p� att han var en omt�nksam pojke som gillade att g�ra r�tt f�r sig. I och med att Singoalla f�rsvann ur hans liv, blev han en eremit som alltmer drog sig undan fr�n omv�rlden och s�kte bot f�r sina synder. Singoalla, var liksom Erland, en vacker person som ocks� hon var omtyckt bland alla som hon hade runt omkring sig. ...read more.

Middle

Som n�mnts tidigare valde Erland M�nesk�ld att gifta sig och det blev med Helena. De fick tillsammans en liten son vid namn lille Erland. Under romanens g�ng fick man ocks� komma i kontakt med zigenarfolket och Erlands tv� hundar, K�ck och Grip. Familjen M�nesk�lds slott p� Ek� var bel�get med skog runt om �t alla h�ll. Ber�ttelsen som utspelar sig i mitten av 1300-talet och fram�t, karakt�riseras av platser och f�rem�l som var utm�rkande f�r den tiden; romanen inneh�ll bland annat kloster med �rkebiskopar och riddare. M�nnen hade passande arbeten f�r den tiden s�som att snida f�rem�l och vara skogsarbetare. Skribenten p� hemsidan �nimmen1, skriver att den gula herrg�rden p� �n Henriksholm i �nimmen kan ha st�tt modell f�r den yttre milj�n i romanen Singoalla. De ideologiska milj�skillnaderna mellan Erland M�nesk�ld och Singoalla �r relativt stora. Erland kommer fr�n en sl�kt vars namn �r mycket respekterat. Fadern var herre p� Ek� slott och de b�da var ocks� riddare, medan Singoalla kommer fr�n en kultur d�r det ligger i naturen att stj�la. Som zigenare hade de inga st�rre f�rm�genheter och inte heller n�gon fast bostad. ...read more.

Conclusion

Ett exempel p� detta �r n�r Erland talade med h�vdingen i slutet av kapitlet "L�gret". D�r var Rydberg den utanf�rst�ende observat�ren. Spr�ket och stilen i romanen �r v�ldigt l�tt att urskilja. I den f�rsta upplagan �r texten skriven p� gammalsvenska. Bokstaven f anv�nds ofta ist�llet f�r v�r tids v. Exempel p� detta �r ordet "�ven". N�r den �r skriven p� gammalsvenska stavas det "�fven". �ven strukturen p� meningarna �r annorlunda i j�mf�relse till det moderna spr�ket. Inget konkret exempel beh�vs, eftersom varje mening �r uppbyggd p� det h�r s�ttet. M�nga ord stavas ocks� annorlunda �n vad de g�r i v�r tid. Exempel p� detta �r "bermhertighet, tjenare & infunno". Liknande exempel f�rekommer i hela texten. M�nga ord i plural skrivs med �ndelsen -erne ist�llet f�r -arne; ist�llet f�r "munkarna", skrivs "munkarne". Den omskrivna versionen �r n�stan uppbyggd p� samma s�tt. Meningarna �r strukturerade p� ett annorlunda s�tt och �ven h�r slutar vissa ord p� -erne n�r de skrivs i plural. F�r att f� en bra k�nsla n�r man l�ser texten, har Rydberg anv�nt m�nga beskrivande ord. Dessa beskrivningar f�rekommer under hela textens f�rlopp. 1 http://hem.passagen.se/animskog/animmen.htm ?? ?? ?? ?? Svenska Petter Killander Singoalla - analys och tolkning IB-1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  lager T�y Nam � 2,30 lager Wales � 2,11 lager Qua bang s� lieu tr�n, gi� bia tai Anh tai m�i v�ng cung nhu m�i m�a kh�c nhau. Chang han, mot trong nhung su kien quan trong cua nam 2003 l� Heineken Cup, giai d�u b�ng b�u duc cua Ch�u

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  skal leve enn hvordan man skal tenke=> heller dagligdagse fordeler enn �ndelige. Dette er selvf�lgelig av unntak fra munkene som legger vekt p� de fire sannhetene og �ndelig vekst(gjennom disse)). S�rkoreansk kristendom: Kristendommens historie i Korea er relativt kort, men religionen er allikevel en av de som st�r sterkest i

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  La m�quina de Turing, un dispositivo dotado de una memoria en forma de cinta infinita sobre la cual una cabeza lectora puede leer o escribir, y desplazarse a izquierda o derecha de acuerdo con un estado interno y el s�mbolo le�do en la cinta.

 2. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Volando palydovai yra trys: i�daigininkas Begemotas, keistasis "vertejas" Korovjevas-Fagotas ir �iaurusis Azazelas. Visi �ie velniai sveciuojasi Maskvoje ir ju atvykimo prie�astys skaitytojui yra neai�kios - teatro Varjete darbuotojams, pavyzd�iui, jie sako, kad atvyko surengti juodosios magijos seanso, o Berliozui ir Benamiui Volandas papasakoja, jog atva�iavo tyrineti Herberto Avrilakiecio rankra�ciu.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  del: analyse af ”Lønningsdag, en idyl” Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexøs ”lønningsdag” bliver opbygget meget af hans skildring af naturen. Det ”onde” ligger altid lige under overfladen, den lurer over det hele. Naturen, der skulle have været smuk og blid, bliver pludselig lidt skræmmende og uhyggelig: ”kun

 2. Unga rkare i Sverige

  Det var också med pressen från vänner som ungefär hälften av alla ungdomar åtminstone har provat på att röka vid 13 års ålder. (Statens folkhälsoinstitut, 2010) Under tonåren är det många psykologiska faktorer som också spelar roll. Det är mycket press, upp och nedgångar, humörsvängningar och ånger.

 1. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  Att en del av folket vågade stå upp för vad de tyckte. Och om ingen gör något så kommer det ju inte ske några förändringar, så jag tror att det var en bra sak att göra även fast det inte fick ett slut på kriget så snart som man kanske hade velat.

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you health, peaceful and happy. 29. Bạn mến, Má»t Giáng Sinh vui vẻ và nÄm má»i hạnh phúc Äến vá»i bạn.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work