• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

Extracts from this document...

Introduction

Singoalla Denna roman visar hur k�rleken �r n�r den �r som starkast. En kvinna och en man som l�ngt tillbaka i tiden k�mpar f�r att vinna varandras hj�rtan. Efter alla omst�ndigheter s�ker mannen lyckan p� annat h�ll, men innerst inne vet de b�da att de verkligen �lskar varandra. Paret lever utan varandra i flera �r, men kvinnan g�r �nd� allt f�r att hitta tillbaka till sin �lskade. Huvudpersonerna i romanen �r riddaren Erland M�nesk�ld och Singoalla. I Erlands ungdom var han en ljuv pojke med sk�na ansiktsdrag. M�nniskorna omkring Erland tyckte att han var annorlunda n�r han sj�ng med sin vackra st�mma, men det brydde sig inte pojken om. Trots detta var �nd� Erland omtyckt av alla andra m�nniskor. Hans k�rlek till Singoalla tyder p� att han var en omt�nksam pojke som gillade att g�ra r�tt f�r sig. I och med att Singoalla f�rsvann ur hans liv, blev han en eremit som alltmer drog sig undan fr�n omv�rlden och s�kte bot f�r sina synder. Singoalla, var liksom Erland, en vacker person som ocks� hon var omtyckt bland alla som hon hade runt omkring sig. ...read more.

Middle

Som n�mnts tidigare valde Erland M�nesk�ld att gifta sig och det blev med Helena. De fick tillsammans en liten son vid namn lille Erland. Under romanens g�ng fick man ocks� komma i kontakt med zigenarfolket och Erlands tv� hundar, K�ck och Grip. Familjen M�nesk�lds slott p� Ek� var bel�get med skog runt om �t alla h�ll. Ber�ttelsen som utspelar sig i mitten av 1300-talet och fram�t, karakt�riseras av platser och f�rem�l som var utm�rkande f�r den tiden; romanen inneh�ll bland annat kloster med �rkebiskopar och riddare. M�nnen hade passande arbeten f�r den tiden s�som att snida f�rem�l och vara skogsarbetare. Skribenten p� hemsidan �nimmen1, skriver att den gula herrg�rden p� �n Henriksholm i �nimmen kan ha st�tt modell f�r den yttre milj�n i romanen Singoalla. De ideologiska milj�skillnaderna mellan Erland M�nesk�ld och Singoalla �r relativt stora. Erland kommer fr�n en sl�kt vars namn �r mycket respekterat. Fadern var herre p� Ek� slott och de b�da var ocks� riddare, medan Singoalla kommer fr�n en kultur d�r det ligger i naturen att stj�la. Som zigenare hade de inga st�rre f�rm�genheter och inte heller n�gon fast bostad. ...read more.

Conclusion

Ett exempel p� detta �r n�r Erland talade med h�vdingen i slutet av kapitlet "L�gret". D�r var Rydberg den utanf�rst�ende observat�ren. Spr�ket och stilen i romanen �r v�ldigt l�tt att urskilja. I den f�rsta upplagan �r texten skriven p� gammalsvenska. Bokstaven f anv�nds ofta ist�llet f�r v�r tids v. Exempel p� detta �r ordet "�ven". N�r den �r skriven p� gammalsvenska stavas det "�fven". �ven strukturen p� meningarna �r annorlunda i j�mf�relse till det moderna spr�ket. Inget konkret exempel beh�vs, eftersom varje mening �r uppbyggd p� det h�r s�ttet. M�nga ord stavas ocks� annorlunda �n vad de g�r i v�r tid. Exempel p� detta �r "bermhertighet, tjenare & infunno". Liknande exempel f�rekommer i hela texten. M�nga ord i plural skrivs med �ndelsen -erne ist�llet f�r -arne; ist�llet f�r "munkarna", skrivs "munkarne". Den omskrivna versionen �r n�stan uppbyggd p� samma s�tt. Meningarna �r strukturerade p� ett annorlunda s�tt och �ven h�r slutar vissa ord p� -erne n�r de skrivs i plural. F�r att f� en bra k�nsla n�r man l�ser texten, har Rydberg anv�nt m�nga beskrivande ord. Dessa beskrivningar f�rekommer under hela textens f�rlopp. 1 http://hem.passagen.se/animskog/animmen.htm ?? ?? ?? ?? Svenska Petter Killander Singoalla - analys och tolkning IB-1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Trong nam 2004, Heineken se tap trung v�o nhung su kien quan trong kh�c sau khi c�ng b� su li�n k�t giua Heineken UK v� Hiep hoi Olympic cua Anh, c�ng huong d�n Th� van hoi Athens 2004. - Giai doan k� ti�p cua chi�n dich l� khi tung ra

 2. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  De tror ju p� det som st�r i bibeln och koranen. En del muslimska kvinnor h�r i Sverige har ju r�tten att sj�lva v�lja om de ska b�ra sl�ja eller inte och en del vill ju faktiskt ha det.

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  Det er flere andre versjoner av denne myten, bla. en der Tangun skal ha v�rt f�dt av en jomfru, og grunnet visse �penbare likheter i denne historien og den kristne tro, har troen i en viss grad blitt brukt for � misjonere og forklare kristendommen i Korea. I likehet med resten av �st-Asia s� er de tradisjonelle religionene ikke

 2. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  I� tikruju autorius �iems veikejams savo kurinyje suteikia baud�ianti ir pamokanti vaidmeni. Bulgakovas suvoke sovietines sistemos netobuluma, jis mate, kuo pavirto toje socialineje aplinkoje gyvene �mones - gob�iais materialistais, nes kiekvienas i� ju galvojo tik apie savo gerove. Taciau ra�ytojas suvoke, kad teisti visuomene gali tik ka�kas auk�tesnio u� ja - tam netinka �mogus.

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Nuo senu senoves manyta, kad juodi katinai susije su blogio dvasiomis. Begemotas, anot demonologines tradicijos, yra skrand�io geismu demonas. �ituo galima paai�kinti jo neiprasta nuolatini nora valgyti, ypac Torgsine, kur jis akimirksniu surijo viska, kas buvo valgoma. Begemoto susi�audymas su sekliais 50-tajame bute, �achmatu partija su Volandu, �audymo dvikova su

 2. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  ds=dq/T; dq/T - nepriklauso nuo proceso pobud�io, ds-entropija. Entropija yra vienareik�me kuno busenos f-ja, kiekviena kuno busena atitinka tam tikra apibre�ta jos reik�me, ji yra duju busenos kalorinis parametras. pokytis priklauso tik nuo busenos I ir 2 parametru, o nepriklauso nuo to, kokiu budu i� 1 pereina i 2 busena.

 1. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  Lisa blev helt r�rd och kunde knappt prata men lyckades hosta fram ett ja som svar. P� fredag kv�llen s� gjorde alla i ordning sig f�r festen, f�rutom Lisa. Kl sju s� �kte systrarna iv�g tillsammans med styvmodern. De hade hyrt en limousine och var v�ldigt flott kl�dda inf�r kv�llen.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  hvor en fugl har sat sig og ryster sneen bort, stikker der en nøgen gren frem, sort skaldet og uhyggelig”. Forfatteren fortolker sit budskab gennem sætninger som denne – det bliver lidt skjult, hvor dårligt arbejderne på landet har det.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work