• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i fremtiden gre for at lande mere sikre mod jordsklv?

Extracts from this document...

Introduction

Julie lykke Isaksen Birkerød gymnasium 18 juni 2012 AT Engelsk og Naturgeografi AT Engelsk og Naturgeografi – ________________ Haiti jordskælv ________________ Indledning Den 12 januar 2010, en tirsdag aften, kl. 22:53 dansk tid, blev Haiti ramt af et jordskælv af en grad af ca. 7 på Richterskalaen. Jordskælvet var altødelæggende og talrige bygninger kollapsede. Det blev estimeret at ca. 316.000 mennesker døde på grund af naturkatastrofen, millioner stod uden hjem og mange blev pludselig forældreløse. Haiti blev der efter ramt af 32 efterskælv med en styrke af 4,5 og 5,5 på Richterskalaen, der gjorder redningsaktioner og genopbygning umulige. Problemformulering Hvad forårsagede jordskælvet og hvordan påvirkede det befolkningen på Haiti? Hvad kan vi i fremtiden gøre for at lande mere sikre mod jordskælv? Problemstilling 1. Hvad er et jordskælv og hvad forårsagede jordskælvet i Haiti? 2. Hvilke konsekvenser skabte jordskælvet for Haitis indbyggere og resten af verden? 3. Kunne katastrofen være undgået og hvad skal der gøres i fremtiden for at gøre det mere sikkert? Teori og metode I mit redegørende afsnit om jordskælvs forudsætninger bruger jeg den naturvidenskabelige tilgang med teoridel. I den humanistiske engelske del benytter jeg tekstanalyse af ofre af jordskælvet for at belyse i hvor stort et omfang de er blevet påvirket af jordskælvet. Vigtig delkonklusion: Hvad er et jordskælv? Jordskælv opstår oftest i forbindelse med vulkanudbrud, dels ved udløsning af spændinger i jordskorpen i forbindelse med pladebevægelser. ...read more.

Middle

Bragt d.14 januar 2010 i Guardian Artiklen er en feature da den er meget personlig. I artiklen bliver de overlevende i Haiti interviewet og journalisten kommer selv med observeringer fra katastrofe området. ” Bodies were visible all around the hilly city: under rubble, lying beside roads, being loaded into trucks. Scattered bodies were laid out on pavements wrapped neatly in sheets and blankets. Voices cried out from the rubble.”. Da dette er mest et interview er der ikke rigtig nogen appelformer, men vi får selvfølgelig med følelse for ramte og kan ikke blive andet end kede af det. Så man kan vel sige det er patos der bruges havis man skulle vælge en. Flere overlevende bliver inddraget i artiklen hvor man høre om deres forfærdelige historier, fx høre vi en person fortælle: ”The stench is overwhelming. There are over 100 bodies here, adults and, at my feet, a baby. Perhaps even more uncomfortable is that there are people bedding down for the night … sleeping among the dead." Her får vi virkelig et indblik på hvor slemt det i realitet er. [3] De ramte indbyggere ved ikke hvad de skal gøre af dem selv, de har mistet alt de har kært, inklusiv materielle ting, minder, familier, venner og meget mere. I en anden artikel høre vi også andre historie fra ramte mennesker og vi høre den høre sandhed fra journalisten, Kate Snow; ” The hardest part about reporting today was all the survivors who asked for food, water and phone service. ...read more.

Conclusion

Verden skal også stå sammen med hensyn til at ud dele midler til lande uden der står i en krise. Da vi ikke rigtig kan forudsige jordskælv, er det vigtigt at vi er opmærksomme på hvilke zoner der har størst risiko, altså hvor der er meget pladetektonisk aktivitet og kan komme dem i undsætning hvis naturkatastrofen skulle være der. Konklusion Af dette kan vi udlede, at når en naturkatastrofe rammer et meget fattigt land har det store konsekvenser. Ikke nok med at bygningerne som er der, allerede er så dårligt bygget at det hele bare faldet sammen, men der er heller ikke midler til at hjælpe nogen, ingen vand, ingen mad, ingen lægehjælp, ingen ting. Derfor er det vigtigt at rige lande strækker hånden frem og deler ud af midler og fysisk hjælp i landet. Desuden skal regeringen tage advarsler om jordskælv alvorligt, især hvis de er inde i en periode af jordskælv. Perspektivering Jeg perspektivere til vores sidste AT forløb omkring Tsunamien i Det Indiske Ocean. Da det begge har været jordskælv i fattige lande som har haft katastrofale følger i samfundet. Litteraturliste 1. Torben Andersen, Poul Brøndum, Egon Jensen mfl.: Geografihåndbogen Systime A/s, 2010 4. udgave 3. oplag. – Indeholder fakta og teori om alle geografiske emner. 1. http://www.insidedisaster.com/experience/Main.html#/survivor/ - for at få indblik på konsekvenserne på byerne ramt 1. http://www.popularmechanics.com/science/environment/natural-disasters/4342434 - omkring forskerne Eric Calais and Paul Mann og deres rapport 1. http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/14/haiti-earthquake-survivors - analyse af artikel ________________ [1] http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake http://www.google.com/imgres?q=haiti+earthquake&um=1&hl=en&sa=N&biw=1185&bih=702&tbm=isch&tbnid=V5cPlH-uCkAs7M:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake&docid=b2fVZGluHeXPiM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0c/Haiti_earthquake_map.png&w=250&h=193&ei=nozeT5DmPMTMhAfkjcGkCg&zoom=1&iact=rc&dur=379&sig=105847149073082727350&page=1&tbnh=145&tbnw=188&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:140&tx=132&ty=100 [2] http://www.msnbc.msn.com/id/34842469/ns/technology_and_science-science/t/what-caused-devastating-haiti-earthquake/ [3] http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/14/haiti-earthquake-survivors [4] http://abcnews.go.com/WN/HaitiEarthquake/survivors-haitis-earthquake-face-aftermath/story?id=9566148 [5] http://www.popularmechanics.com/science/environment/natural-disasters/4342434 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. L'etranger chapitre 2 et 3

  Cette phrase �voque le th�me d'immoralit� parce que Meursault semble immoral, puisqu'il ne montre pas de tristesse pour la mort de sa m�re. Au lieu de cela de plus petites choses le tracassent. " J'ai eu de la peine � me lever parce que j'�tais fatigu� de ma journ�e d'hier.

 2. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  Da Nora i f�rste akt forklarer Fru Linde under hvilke omst�ndigheder, hun vil afsl�re sin hemmelighed for Torvald, siger hun; Jo - engang kanske - om mange �r, n�r jeg ikke l�ngere er s� smuk som nu. [...] N�r Torvald ikke l�ngere synes s� godt om mig som nu; n�r

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  Alstom �r aktiva i rehabiliteringen av vattenkraftverk i Nigeria. Vidare har stora satsningar gjorts f�r att rehabilitera och expandera v�g- och j�rnv�gsn�t, flygplatser och hamnar. Ett slags universaldokument, en "master plan", f�r transportomr�det �r under utarbetande. Regeringen har n�mligen f�r avsikt att stimulera fram uppbyggnaden av en gruvindustri f�r att dra nytta av landets rikliga mineralrikedomar.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  So luoc v� Heineken tai thi truong Viet Nam: Nam 1992, bia Heineken n�i ti�ng th� gioi duoc nhap truc ti�p tu H� Lan v�o Viet Nam . Ch�nh s�ch d�i moi d� mo ra nhi�u co hoi d�u tu v� gi�p cho c�c nh�n hieu h�ng d�u th� gioi d�n voi nguoi ti�u d�ng rong r�i hon.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Den ”stolte nation”. Den enkelte dansker er kun en lille brik i et ædelt rige, samlet under gud. Med venligheden, håbet og modet er danskerne simpelthen Danmark. I det moderne gennembrud bliver individet et menneske i industrisamfundet med maskiner og ny teknologi.

 2. German B Interview The Reader - Der Vorleser

  Woher wissen sie denn davon? Ich habe bemerkt, dass seitdem das neue Schuljahr began, er weniger und weniger Zeit für mich gefunden hat. Und als ich ihn schließlich im Schwimmbad mit einer Gruppe gleichaltriger, darunter auch jenes Mädchen gesehn habe, wusste ich sofort, dass er eine gewisse Zuneigung ihr gegenüber empfindet.

 1. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  av sina soldater i Sydvietnam i början av 1965 så ledde det till väldigt stora demonstrationer och strejker. Ett exempel är gruvarbetarstrejken i Kiruna 1969/70, då några av Sveriges gruvarbetare gjorde vad de kunde för att få stopp på kriget, genom att inte försörja vapentillverkarna med järnmalm.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Det var skridt! ”Jeg vidste I ville komme!” råbte celloen. Det samme råbte guitaren, som stod nogle metre fra celloen. Manden tog guitaren i armen, og gik hen mod trappen. Han kiggede lige tilbage på celloen, og gik så hen mod den og tog fat i den.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work