• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i fremtiden gre for at lande mere sikre mod jordsklv?

Extracts from this document...

Introduction

Julie lykke Isaksen Birkerød gymnasium 18 juni 2012 AT Engelsk og Naturgeografi AT Engelsk og Naturgeografi – ________________ Haiti jordskælv ________________ Indledning Den 12 januar 2010, en tirsdag aften, kl. 22:53 dansk tid, blev Haiti ramt af et jordskælv af en grad af ca. 7 på Richterskalaen. Jordskælvet var altødelæggende og talrige bygninger kollapsede. Det blev estimeret at ca. 316.000 mennesker døde på grund af naturkatastrofen, millioner stod uden hjem og mange blev pludselig forældreløse. Haiti blev der efter ramt af 32 efterskælv med en styrke af 4,5 og 5,5 på Richterskalaen, der gjorder redningsaktioner og genopbygning umulige. Problemformulering Hvad forårsagede jordskælvet og hvordan påvirkede det befolkningen på Haiti? Hvad kan vi i fremtiden gøre for at lande mere sikre mod jordskælv? Problemstilling 1. Hvad er et jordskælv og hvad forårsagede jordskælvet i Haiti? 2. Hvilke konsekvenser skabte jordskælvet for Haitis indbyggere og resten af verden? 3. Kunne katastrofen være undgået og hvad skal der gøres i fremtiden for at gøre det mere sikkert? Teori og metode I mit redegørende afsnit om jordskælvs forudsætninger bruger jeg den naturvidenskabelige tilgang med teoridel. I den humanistiske engelske del benytter jeg tekstanalyse af ofre af jordskælvet for at belyse i hvor stort et omfang de er blevet påvirket af jordskælvet. Vigtig delkonklusion: Hvad er et jordskælv? Jordskælv opstår oftest i forbindelse med vulkanudbrud, dels ved udløsning af spændinger i jordskorpen i forbindelse med pladebevægelser. ...read more.

Middle

Bragt d.14 januar 2010 i Guardian Artiklen er en feature da den er meget personlig. I artiklen bliver de overlevende i Haiti interviewet og journalisten kommer selv med observeringer fra katastrofe området. ” Bodies were visible all around the hilly city: under rubble, lying beside roads, being loaded into trucks. Scattered bodies were laid out on pavements wrapped neatly in sheets and blankets. Voices cried out from the rubble.”. Da dette er mest et interview er der ikke rigtig nogen appelformer, men vi får selvfølgelig med følelse for ramte og kan ikke blive andet end kede af det. Så man kan vel sige det er patos der bruges havis man skulle vælge en. Flere overlevende bliver inddraget i artiklen hvor man høre om deres forfærdelige historier, fx høre vi en person fortælle: ”The stench is overwhelming. There are over 100 bodies here, adults and, at my feet, a baby. Perhaps even more uncomfortable is that there are people bedding down for the night … sleeping among the dead." Her får vi virkelig et indblik på hvor slemt det i realitet er. [3] De ramte indbyggere ved ikke hvad de skal gøre af dem selv, de har mistet alt de har kært, inklusiv materielle ting, minder, familier, venner og meget mere. I en anden artikel høre vi også andre historie fra ramte mennesker og vi høre den høre sandhed fra journalisten, Kate Snow; ” The hardest part about reporting today was all the survivors who asked for food, water and phone service. ...read more.

Conclusion

Verden skal også stå sammen med hensyn til at ud dele midler til lande uden der står i en krise. Da vi ikke rigtig kan forudsige jordskælv, er det vigtigt at vi er opmærksomme på hvilke zoner der har størst risiko, altså hvor der er meget pladetektonisk aktivitet og kan komme dem i undsætning hvis naturkatastrofen skulle være der. Konklusion Af dette kan vi udlede, at når en naturkatastrofe rammer et meget fattigt land har det store konsekvenser. Ikke nok med at bygningerne som er der, allerede er så dårligt bygget at det hele bare faldet sammen, men der er heller ikke midler til at hjælpe nogen, ingen vand, ingen mad, ingen lægehjælp, ingen ting. Derfor er det vigtigt at rige lande strækker hånden frem og deler ud af midler og fysisk hjælp i landet. Desuden skal regeringen tage advarsler om jordskælv alvorligt, især hvis de er inde i en periode af jordskælv. Perspektivering Jeg perspektivere til vores sidste AT forløb omkring Tsunamien i Det Indiske Ocean. Da det begge har været jordskælv i fattige lande som har haft katastrofale følger i samfundet. Litteraturliste 1. Torben Andersen, Poul Brøndum, Egon Jensen mfl.: Geografihåndbogen Systime A/s, 2010 4. udgave 3. oplag. – Indeholder fakta og teori om alle geografiske emner. 1. http://www.insidedisaster.com/experience/Main.html#/survivor/ - for at få indblik på konsekvenserne på byerne ramt 1. http://www.popularmechanics.com/science/environment/natural-disasters/4342434 - omkring forskerne Eric Calais and Paul Mann og deres rapport 1. http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/14/haiti-earthquake-survivors - analyse af artikel ________________ [1] http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake http://www.google.com/imgres?q=haiti+earthquake&um=1&hl=en&sa=N&biw=1185&bih=702&tbm=isch&tbnid=V5cPlH-uCkAs7M:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake&docid=b2fVZGluHeXPiM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0c/Haiti_earthquake_map.png&w=250&h=193&ei=nozeT5DmPMTMhAfkjcGkCg&zoom=1&iact=rc&dur=379&sig=105847149073082727350&page=1&tbnh=145&tbnw=188&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:140&tx=132&ty=100 [2] http://www.msnbc.msn.com/id/34842469/ns/technology_and_science-science/t/what-caused-devastating-haiti-earthquake/ [3] http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/14/haiti-earthquake-survivors [4] http://abcnews.go.com/WN/HaitiEarthquake/survivors-haitis-earthquake-face-aftermath/story?id=9566148 [5] http://www.popularmechanics.com/science/environment/natural-disasters/4342434 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Commentary on Aftermath by Sassoon

  The cleverly incorporated onomatopoeia particularly enhances the poem's depth. The mute "t" sound in the rhymes "yet" and "forget", "Mametz" and "parapets" consistently recurs, creating a very powerful effect where the onomatopoeic mute interrupts the breath and creates harsh and strident sound effects.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Ki�u d�ng n�y cung l�m n�i bat ch�t bia v�ng �ng trong su�t nhu pha l� v� khoi goi mong mu�n duoc thuong thuc cua nguoi d�ng. > ��ng g�i - bao b� Heineken th� hien su doc d�o ri�ng biet voi logo: Ng�i sao do voi 5 c�nh tuong

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  lengre unna keiseren som ble regnet som himmelgudenes s�nn(en gud p� jorden), og dermed ogs� lengre unna gudene selv. Konfutsianismen kalles ogs� "de l�rdes religion", nettopp fordi det i hovedsak bare embetsmenn etc. som praktiserte den "fulle versjonen" av religionen(i hvert fall opprinnelig)).

 2. Lacoste - nous nous demanderons jusqu' quel point l'entreprise Lacoste a t-elle put matriser ...

  au maximum afin de semer le trouble dans l'esprit du consommateur, m�me si quelques d�tails font la diff�rence. La contrefa�on est un fl�au de plus en plus courant. En effet, en 2001, par exemple, les douanes d'Europe ont saisi pr�s de 100 million de faux produits, ce qui repr�sente environ 900% d'augmentation en seulement trois ans.

 1. German B Interview The Reader - Der Vorleser

  Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich mich entscheide zu gehen, ich möchte nicht zwischen ihm und seinem Glück stehen. Das ist sehr selbstlos von ihnen. Aber sind sie auch der Meinung, dass er das wirklich will?

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Den ”stolte nation”. Den enkelte dansker er kun en lille brik i et ædelt rige, samlet under gud. Med venligheden, håbet og modet er danskerne simpelthen Danmark. I det moderne gennembrud bliver individet et menneske i industrisamfundet med maskiner og ny teknologi.

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Det var skridt! ”Jeg vidste I ville komme!” råbte celloen. Det samme råbte guitaren, som stod nogle metre fra celloen. Manden tog guitaren i armen, og gik hen mod trappen. Han kiggede lige tilbage på celloen, og gik så hen mod den og tog fat i den.

 2. Generell fakta om Hedda Gabler. Dette kan vre viktig og nyttig fakta til ...

  I Eilert sine auge mista han b�de Thea og livskrafta d� manuskriptet forsvant. Derfor var det kanskje lettare � ta imot pistolen fr� Hedda. Fram til Brack kjenner igjen pistolen Eilert har skote seg med, har Hedda full kontroll over alt ho foretar seg.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work