• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

I både Euripides’ Medea

Extracts from this document...

Introduction

I b�de Euripides' Medea I b�de Euripides' Medea och Henrik Ibsens Ett dockhem p�tvingas ideligen den traditionella kvinnorollen in i huvudpersonerna Nora- och Medeas liv av det patriarkaliska samh�llet. Denna roll som g�r ut�ver den kvinnliga k�nsidentiteten som endast ett biologiskt k�n och ist�llet f�ngslar de tv� kvinnorna i de sociala komponenter som f�ljer och f�rknippas med deras genus, ing�r i de f�rh�llanden som f�rtrycker och f�rkrymper dem. �ven om Ibsens Ett dockhem utgavs f�r mer �n tv� tusen �r efter Euripides' Medea �r de genomg�ende beskrivningarna av en kvinnas ansedda plats i hemmet och samh�llet redan f�rutbest�mda i mycket nedl�tande gestaltningar d� Medeas och Noras plikter mot sina f�der, makar och barn g�r �ver sina skyldigheter gentemot sig sj�lva. Men det som fr�n b�rjan ter sig naturligt f�r kvinnorna b�rjar pl�tsligt ifr�gas�ttas av dem sj�lva och n�r deras relationer till sin omgivning f�rs i ljuset, �r det med f�rtryck som bakgrund en frig�relsekamp fr�n deras underl�gsna roller som kvinnor tar en b�rjan. Medea som "seglade bort fr�n [sitt] f�dernes land med lidelsens brand i hj�rtat"1 l�mnade faderfamnens trygga hamn i Kolchis och f�ljde Jason som hon blint f�r�lskat sig i till landet Korinth. Eftersom hon "lydde hj�rtats r�st mer �n f�rst�ndets"2 styckade hon, enligt myten, sin broder och kastade dennes kroppsdelar i havet f�r ...read more.

Middle

Hon vill endast egentligen h�mnas p� Jason f�r att han ska k�nna samma sm�rta hon sj�lv fick erfara d� han avvisade henne och valde en annan. H�mnden �r allts� det avg�rande verktyget som till�ter Medea att s�tta sig sj�lv och sina egna k�nslor i centrum. Nora upplever emellertid inte sitt uppvaknande f�rr�n i slutet av Ibsens drama, men d� det sker, kommer "plikterna mot [henne] sj�lv"14 i f�rsta hand och hon beslutar sig f�r att l�mna b�de Torvald och sina barn f�r att finna sig sj�lv och det "stora vidunderliga"15 som hon har letat efter hela sitt liv. Hon prioriterar sig sj�lv, anser sig sj�lv vara viktigast och p� s� s�tt liksom Medea bryter sig loss fr�n den sociala k�nsroll d�r det ing�r att en kvinna m�ste vara godhj�rtad, k�nslosam och att hon m�ste t�nka p� andra innan hon t�nker p� sig sj�lv. Hemligheter utg�r �nnu en avg�rande faktor i kvinnornas frihetskamp d� de �r en av de f� s�tt f�r Medea och Nora att utvecklas till egna individer med privata angel�genheter som endast tillh�r dem sj�lva. I Euripides' Medea best�r Medeas hemlighet av hennes h�mnd mot Jason och i Ibsens Ett dockhem har Nora f�rfalskat sin faders signatur f�r att f� pengar till det syfte att r�dda Torvalds liv utan att n�gon f�r reda p� det. ...read more.

Conclusion

Om de verkligen blev kvinnor som endast hade det kvinnliga k�net som en beskrivande identitetsfaktor och inte l�nge alla associationer och sammankopplingar som g�rs mellan kvinnan och hennes begr�nsande roll i livet. Huruvida frihetskampen lyckades ta Nora och Medea ett steg n�rmare j�mlikhet, sj�lvst�ndighet och en fr�nslitning fr�n patriarkatets makt kan vara tvivelaktigt, emellertid fanns det obestridligen en tydlig vilja i ansatsen till frihet som �r s� klar och positiv att den d�rf�r inte kan ifr�gas�ttas. Litteraturf�rteckning Bj�rk, Nina, 1996: Under det rosa t�cket. Stockholm: Wahlstr�m & Widstrand Euripides, Medea. �vers�ttning: Hjalmar Gullberg: 1961. J Bretholtz, Lennart (red): Grekisk litteratur. Stockholm: Norstedts F�rlag Ibsen, Henrik, Ett dockhem. �vers�ttning: Ernst Sch�naich: 1935. J Tio dramer. Stockholm: P.A. Nordstedts & s�ner 1 Euripides, Medea, (Stockholm 1961) s. 151 2 Euripides, s.153 3 Euripides, s.136 4 Euripides, s. 144 5 Euripides, s.145 6 Henrik Ibsen, Ett dockhem, (Stockholm 1935) s.17 7 Ibsen, s. 99 8 Euripides, s.136 9 Euripides, s.139 10 Ibsen, s. 97 11 Ibsen, s. 73 12 Ibsen, s. 52 13 Euripides, s. 142 14 Ibsen, s.101 15 Ibsen, s. 106 16 Ibsen, s. 24 17 Euripides, s. 139 18 Euripides, s. 141 19 Euripides, s. 136 20 Ibsen, s. 96 21 Nina Bj�rk, Under det rosa t�cket, (Stockholm 1996) s. 14 22 Ibsen, s. 101 ?? ?? ?? ?? Candidate code: MAY 2002 - 0511 038 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  jag l�st st�r det att kvinnan �r h�gt uppskattad, men enbart som mor och hush�llerska. Det k�nns p� n�got s�tt som att en kvinna �r n�got som mannen �ger, en m�nniska utan m�nniskov�rde.

 2. study guide- Ibsen's A Doll's House

  It is surprising when she stands up for herself in the end, going against all that woman stood for in the Victorian era. * "Hundreds and thousands of woman have." (Act Three) * "Oh, please, Torvald dear! I beg you."

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  l� phai k� d�n nhung r�o can v� van ho� v� muc thu nhap trung b�nh cua nguoi d�n. Mot thuc t� cho th�y d� l� thu nhap trung b�nh cua nguoi ti�u d�ng Viet Nam c�n tuong d�i th�p, trong khi muc gi� cua c�c d�ng san ph�m cua bia Heineken duoc d�nh gi� l� kh� cao.

 2. Dilema Nora di Antara Kebohongan dan Kebahagiaan Analisis Naskah Drama Rumah Boneka Karya ...

  Di antara semua larangan yang dibuat Torvald, sebenarnya banyak yang sudah dilanggar Nora, namun hanya yang berkaitan tentang meminjam uang yang dapat terbongkar. Semuanya berawal dari kedatangan Christine Linde, teman baik Nora yang sudah lama tidak berkunjung.

 1. The symbolic significance of objects in Medea and A Dolls house

  Showing that the truth is 'ugly' and that she is exhausted of being dehumanized by Torvald. Perhaps, Ibsen's use of "the notes...wrapped up in pretty gold paper" 7 depicts the greed or blinding of Jason's corrupt marriage. The hyperbolic sense of gold can portray a pleasant marriage for an outsider,

 2. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  Och n�r hon sagt detta, kastade hon sig ner p� kn� i gr�set, h�jde armarne mot den nyt�nda m�nen och talade ord... Han �r min, den jag �lskar." Som redan n�mnts �ndras st�mningen och saker och ting blir mer tragiska i andra h�lften av boken.

 1. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  Strofen avslutas med "enar h�lla vakt" vilket �ven p�visar naturens roll i vinternatten som "vakt" �t den sovande sommaren och s�ledes st�rks �ven symboliken till d�den d� enar f�rr i tiden sattes upp utanf�r hus n�r n�gon d�tt. Diktens fj�rde strof inleds likt andra strofer med det vaggande och lugnande "l" och "�-ljudet".

 2. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  Lisa visste inte vad hon skulle ha p� sig, se ut, eller hur hon skulle ta sig till festen. Hon hade ju aldrig g�tt p� fest innan. Hon stod och t�nkte febrilt �ver hur hon skulle f� tag p� kl�der.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work