• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

I både Euripides’ Medea

Extracts from this document...

Introduction

I b�de Euripides' Medea I b�de Euripides' Medea och Henrik Ibsens Ett dockhem p�tvingas ideligen den traditionella kvinnorollen in i huvudpersonerna Nora- och Medeas liv av det patriarkaliska samh�llet. Denna roll som g�r ut�ver den kvinnliga k�nsidentiteten som endast ett biologiskt k�n och ist�llet f�ngslar de tv� kvinnorna i de sociala komponenter som f�ljer och f�rknippas med deras genus, ing�r i de f�rh�llanden som f�rtrycker och f�rkrymper dem. �ven om Ibsens Ett dockhem utgavs f�r mer �n tv� tusen �r efter Euripides' Medea �r de genomg�ende beskrivningarna av en kvinnas ansedda plats i hemmet och samh�llet redan f�rutbest�mda i mycket nedl�tande gestaltningar d� Medeas och Noras plikter mot sina f�der, makar och barn g�r �ver sina skyldigheter gentemot sig sj�lva. Men det som fr�n b�rjan ter sig naturligt f�r kvinnorna b�rjar pl�tsligt ifr�gas�ttas av dem sj�lva och n�r deras relationer till sin omgivning f�rs i ljuset, �r det med f�rtryck som bakgrund en frig�relsekamp fr�n deras underl�gsna roller som kvinnor tar en b�rjan. Medea som "seglade bort fr�n [sitt] f�dernes land med lidelsens brand i hj�rtat"1 l�mnade faderfamnens trygga hamn i Kolchis och f�ljde Jason som hon blint f�r�lskat sig i till landet Korinth. Eftersom hon "lydde hj�rtats r�st mer �n f�rst�ndets"2 styckade hon, enligt myten, sin broder och kastade dennes kroppsdelar i havet f�r ...read more.

Middle

Hon vill endast egentligen h�mnas p� Jason f�r att han ska k�nna samma sm�rta hon sj�lv fick erfara d� han avvisade henne och valde en annan. H�mnden �r allts� det avg�rande verktyget som till�ter Medea att s�tta sig sj�lv och sina egna k�nslor i centrum. Nora upplever emellertid inte sitt uppvaknande f�rr�n i slutet av Ibsens drama, men d� det sker, kommer "plikterna mot [henne] sj�lv"14 i f�rsta hand och hon beslutar sig f�r att l�mna b�de Torvald och sina barn f�r att finna sig sj�lv och det "stora vidunderliga"15 som hon har letat efter hela sitt liv. Hon prioriterar sig sj�lv, anser sig sj�lv vara viktigast och p� s� s�tt liksom Medea bryter sig loss fr�n den sociala k�nsroll d�r det ing�r att en kvinna m�ste vara godhj�rtad, k�nslosam och att hon m�ste t�nka p� andra innan hon t�nker p� sig sj�lv. Hemligheter utg�r �nnu en avg�rande faktor i kvinnornas frihetskamp d� de �r en av de f� s�tt f�r Medea och Nora att utvecklas till egna individer med privata angel�genheter som endast tillh�r dem sj�lva. I Euripides' Medea best�r Medeas hemlighet av hennes h�mnd mot Jason och i Ibsens Ett dockhem har Nora f�rfalskat sin faders signatur f�r att f� pengar till det syfte att r�dda Torvalds liv utan att n�gon f�r reda p� det. ...read more.

Conclusion

Om de verkligen blev kvinnor som endast hade det kvinnliga k�net som en beskrivande identitetsfaktor och inte l�nge alla associationer och sammankopplingar som g�rs mellan kvinnan och hennes begr�nsande roll i livet. Huruvida frihetskampen lyckades ta Nora och Medea ett steg n�rmare j�mlikhet, sj�lvst�ndighet och en fr�nslitning fr�n patriarkatets makt kan vara tvivelaktigt, emellertid fanns det obestridligen en tydlig vilja i ansatsen till frihet som �r s� klar och positiv att den d�rf�r inte kan ifr�gas�ttas. Litteraturf�rteckning Bj�rk, Nina, 1996: Under det rosa t�cket. Stockholm: Wahlstr�m & Widstrand Euripides, Medea. �vers�ttning: Hjalmar Gullberg: 1961. J Bretholtz, Lennart (red): Grekisk litteratur. Stockholm: Norstedts F�rlag Ibsen, Henrik, Ett dockhem. �vers�ttning: Ernst Sch�naich: 1935. J Tio dramer. Stockholm: P.A. Nordstedts & s�ner 1 Euripides, Medea, (Stockholm 1961) s. 151 2 Euripides, s.153 3 Euripides, s.136 4 Euripides, s. 144 5 Euripides, s.145 6 Henrik Ibsen, Ett dockhem, (Stockholm 1935) s.17 7 Ibsen, s. 99 8 Euripides, s.136 9 Euripides, s.139 10 Ibsen, s. 97 11 Ibsen, s. 73 12 Ibsen, s. 52 13 Euripides, s. 142 14 Ibsen, s.101 15 Ibsen, s. 106 16 Ibsen, s. 24 17 Euripides, s. 139 18 Euripides, s. 141 19 Euripides, s. 136 20 Ibsen, s. 96 21 Nina Bj�rk, Under det rosa t�cket, (Stockholm 1996) s. 14 22 Ibsen, s. 101 ?? ?? ?? ?? Candidate code: MAY 2002 - 0511 038 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ...

  kan h�nda vem som helst och man inte vet hur man kommer ta situationen. I novellen verkar mannen ta h�ndelsen bra med tanke p� vad som h�nt och minns bara de underbara stunderna de hade och f�rs�ker gl�mma de tragiska.

 2. study guide- Ibsen's A Doll's House

  Nora Helmer- Torvald's wife who takes the whole play to realize that her life is not what she wants it to be, so she leaves in order to "discover" her true self. Nora is a fairly immature behaving adult and a bit na�ve, which is why she is not taken seriously.

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  �i�u d� l�m cho c�c nh� san xu�t Heineken huong d�n viec t�m ki�m mot thi truong moi, mot thi truong �t d�i thu canh tranh hon, c� th� dem lai doanh s� lon hon.V� thi truong cao c�p d� duoc Heineken lua chon.

 2. Doktor Glas- Hjalmar Sderberg

  F�r visst lever denna bok �n idag, det har n�mligen gjorts tre b�cker som inspireras av Hjalmar S�derbergs roman "Doktor Glas" och den senaste av dem kom 2009 "Mordets praktik" av Kerstin Ekman som �r en dialog mellan en l�kare och doktor Glas.

 1. How does Ibsen exploit dramatic techniques to explore the themes of repression and secrecy?

  Such revelation is probably an enormous controversy at the time, regarding as the 19th century society highly valued romance, while Victorian marriage customs esteemed marriage love foundations. At the same time, Brack's private conspiracy to overthrow Tesman and wreck his marriage has to be subtle because in public he labels

 2. Dilema Nora di Antara Kebohongan dan Kebahagiaan Analisis Naskah Drama Rumah Boneka Karya ...

  Di antara semua larangan yang dibuat Torvald, sebenarnya banyak yang sudah dilanggar Nora, namun hanya yang berkaitan tentang meminjam uang yang dapat terbongkar. Semuanya berawal dari kedatangan Christine Linde, teman baik Nora yang sudah lama tidak berkunjung.

 1. The symbolic significance of objects in Medea and A Dolls house

  Many describe Medea's reaction to her abandonment to be an amoral act out of love.

 2. Free essay

  Den gamle och havet

  Precis som m�nga andra har visat sina id�er, men ingen st�r bakom dem, men tillslut inser folk att det i sj�lva verket var en ganska bra id�. Jag sj�lv tror att detta �r ett s�tt f�r Hemingway, som tros ha varit homosexuell, att beskriva sin kamp f�r homosexuellas kamp i samh�llet.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work