• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

I både Euripides’ Medea

Extracts from this document...

Introduction

I b�de Euripides' Medea I b�de Euripides' Medea och Henrik Ibsens Ett dockhem p�tvingas ideligen den traditionella kvinnorollen in i huvudpersonerna Nora- och Medeas liv av det patriarkaliska samh�llet. Denna roll som g�r ut�ver den kvinnliga k�nsidentiteten som endast ett biologiskt k�n och ist�llet f�ngslar de tv� kvinnorna i de sociala komponenter som f�ljer och f�rknippas med deras genus, ing�r i de f�rh�llanden som f�rtrycker och f�rkrymper dem. �ven om Ibsens Ett dockhem utgavs f�r mer �n tv� tusen �r efter Euripides' Medea �r de genomg�ende beskrivningarna av en kvinnas ansedda plats i hemmet och samh�llet redan f�rutbest�mda i mycket nedl�tande gestaltningar d� Medeas och Noras plikter mot sina f�der, makar och barn g�r �ver sina skyldigheter gentemot sig sj�lva. Men det som fr�n b�rjan ter sig naturligt f�r kvinnorna b�rjar pl�tsligt ifr�gas�ttas av dem sj�lva och n�r deras relationer till sin omgivning f�rs i ljuset, �r det med f�rtryck som bakgrund en frig�relsekamp fr�n deras underl�gsna roller som kvinnor tar en b�rjan. Medea som "seglade bort fr�n [sitt] f�dernes land med lidelsens brand i hj�rtat"1 l�mnade faderfamnens trygga hamn i Kolchis och f�ljde Jason som hon blint f�r�lskat sig i till landet Korinth. Eftersom hon "lydde hj�rtats r�st mer �n f�rst�ndets"2 styckade hon, enligt myten, sin broder och kastade dennes kroppsdelar i havet f�r ...read more.

Middle

Hon vill endast egentligen h�mnas p� Jason f�r att han ska k�nna samma sm�rta hon sj�lv fick erfara d� han avvisade henne och valde en annan. H�mnden �r allts� det avg�rande verktyget som till�ter Medea att s�tta sig sj�lv och sina egna k�nslor i centrum. Nora upplever emellertid inte sitt uppvaknande f�rr�n i slutet av Ibsens drama, men d� det sker, kommer "plikterna mot [henne] sj�lv"14 i f�rsta hand och hon beslutar sig f�r att l�mna b�de Torvald och sina barn f�r att finna sig sj�lv och det "stora vidunderliga"15 som hon har letat efter hela sitt liv. Hon prioriterar sig sj�lv, anser sig sj�lv vara viktigast och p� s� s�tt liksom Medea bryter sig loss fr�n den sociala k�nsroll d�r det ing�r att en kvinna m�ste vara godhj�rtad, k�nslosam och att hon m�ste t�nka p� andra innan hon t�nker p� sig sj�lv. Hemligheter utg�r �nnu en avg�rande faktor i kvinnornas frihetskamp d� de �r en av de f� s�tt f�r Medea och Nora att utvecklas till egna individer med privata angel�genheter som endast tillh�r dem sj�lva. I Euripides' Medea best�r Medeas hemlighet av hennes h�mnd mot Jason och i Ibsens Ett dockhem har Nora f�rfalskat sin faders signatur f�r att f� pengar till det syfte att r�dda Torvalds liv utan att n�gon f�r reda p� det. ...read more.

Conclusion

Om de verkligen blev kvinnor som endast hade det kvinnliga k�net som en beskrivande identitetsfaktor och inte l�nge alla associationer och sammankopplingar som g�rs mellan kvinnan och hennes begr�nsande roll i livet. Huruvida frihetskampen lyckades ta Nora och Medea ett steg n�rmare j�mlikhet, sj�lvst�ndighet och en fr�nslitning fr�n patriarkatets makt kan vara tvivelaktigt, emellertid fanns det obestridligen en tydlig vilja i ansatsen till frihet som �r s� klar och positiv att den d�rf�r inte kan ifr�gas�ttas. Litteraturf�rteckning Bj�rk, Nina, 1996: Under det rosa t�cket. Stockholm: Wahlstr�m & Widstrand Euripides, Medea. �vers�ttning: Hjalmar Gullberg: 1961. J Bretholtz, Lennart (red): Grekisk litteratur. Stockholm: Norstedts F�rlag Ibsen, Henrik, Ett dockhem. �vers�ttning: Ernst Sch�naich: 1935. J Tio dramer. Stockholm: P.A. Nordstedts & s�ner 1 Euripides, Medea, (Stockholm 1961) s. 151 2 Euripides, s.153 3 Euripides, s.136 4 Euripides, s. 144 5 Euripides, s.145 6 Henrik Ibsen, Ett dockhem, (Stockholm 1935) s.17 7 Ibsen, s. 99 8 Euripides, s.136 9 Euripides, s.139 10 Ibsen, s. 97 11 Ibsen, s. 73 12 Ibsen, s. 52 13 Euripides, s. 142 14 Ibsen, s.101 15 Ibsen, s. 106 16 Ibsen, s. 24 17 Euripides, s. 139 18 Euripides, s. 141 19 Euripides, s. 136 20 Ibsen, s. 96 21 Nina Bj�rk, Under det rosa t�cket, (Stockholm 1996) s. 14 22 Ibsen, s. 101 ?? ?? ?? ?? Candidate code: MAY 2002 - 0511 038 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Dilema Nora di Antara Kebohongan dan Kebahagiaan Analisis Naskah Drama Rumah Boneka Karya ...

  Pada masa itu, hal ini sangat diutamakan, khususnya ketika drama ini ditulis, pada abad ke-XIX yang juga disebut sebagai Abad Viktoria, abad penuh kemunafikkan6. Dimana, harga diri suami dan nama baik keluarga merupakan hal yang harus diutamakan, karena kemunafikkan masyarakatnya yang luar biasa.

 2. Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ...

  kan h�nda vem som helst och man inte vet hur man kommer ta situationen. I novellen verkar mannen ta h�ndelsen bra med tanke p� vad som h�nt och minns bara de underbara stunderna de hade och f�rs�ker gl�mma de tragiska.

 1. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  Den femte och avslutande strofen skildrar expressivt hur den positiva st�mningen i diktens inledande strofer fullkomligt ersatts av en m�rk och dyster ton. Detta ses fr�mst p� s�ttet stj�rnorna lyser och hur de med "sorgens silver smycka borgens genombrutna tak" d�r ordet "sorg" st�rker den nedst�mda tonen.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  v� Heineken N.V tai H� Lan). Cho d�n nay, Heineken d� x�y dung r�t th�nh c�ng h�nh anh bia cao c�p trong t�m tr� nguoi d�n Viet v� d� c� mot ch� dung vung chac tr�n thi truong bia Viet Nam . 1.2. Chi�n luoc marketing mix cua Heineken: 1.2.1.

 1. Doktor Glas- Hjalmar Sderberg

  F�r visst lever denna bok �n idag, det har n�mligen gjorts tre b�cker som inspireras av Hjalmar S�derbergs roman "Doktor Glas" och den senaste av dem kom 2009 "Mordets praktik" av Kerstin Ekman som �r en dialog mellan en l�kare och doktor Glas.

 2. Biografia de Henrik Ibsen, dramaturgo noruego

  En esta segunda etapa Ibsen se interesa por los problemas sociales de su tiempo y los convierte en tema de debate. Los estrenos de sus obras se convirtieron en grandes pol�micas cuando no en grandes esc�ndalos.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Grunden til regeringen ikke gjorder noget ved advarslerne er fordi Haiti er et meget fattigt land og derfor bliver nød til at være sparsomme på deres ressourcer. Desuden var deres forskning ikke god nok i sikkerhedsforanstaltningernes øjne før jordskælvet og derfor kunne regeringen ikke risikere at tabe ressourcer på det hvis der intet skete.

 2. The Other Slipper - retelling the story of Cinderella.

  We?ll be back by midnight.? She gladly boasted. Cinderella felt hopeless and despaired running to her bedroom, sniveling at her misery and questioning the thought of her existence. Just then she saw something glittered in front of her. It was like an aurora of gleam that bubbled in the darkness and manifested out of thin air.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work