• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van So You Think You Can Dance geweest.

Extracts from this document...

Introduction

So You Think You Can Dance Theatertour 2012 Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van 'So You Think You Can Dance' geweest. De show had geen titel, het was meer een show waarin je de laatste tien deelnemers aan de talentenshow live kon zien dansen. Ik had hele hoge verwachtingen. Ik dacht dat ze allemaal nieuwe dansen hadden ingestudeerd en had echt een 'show' verwacht, met veel groepschoreo's en een verhaal erin verwerkt. Vorig jaar zijn Sarah-Joy en Merel ook naar de theatertour geweest en die waren ontzettend enthousiast, dus ik zag het helemaal zitten! De sfeer was feest-achtig. Je kwam binnen terwijl er keiharde top40 muziek gedraaid werd door een DJ, gewoon heerlijk niet-formeel. De zaal was groot, wel met een klassiek karakter maar dat kwam vooral door de versieringen die aan het dak en aan de wanden te zien waren. Het was niet ontzettend luxe, de stoelen kom je ook gewoon tegen in een bioscoopzaal, maar het zat zeker niet verschrikkelijk. ...read more.

Middle

Ik vond het dus ontzettend jammer dat je alles al gezien had, dat was echt een teleurstelling voor me. Ik heb wel echt genoten van de avond en alle dansen die je zag, maar Ik zou deze voorstelling niet aan vrienden aanraden, behalve als je echt op de eerste rij zit, dan is het wel ontzettend leuk. En de recensie die hieronder staat, ben ik het mee eens, goed beschreven hoe de show verloopt, maar ik vind hem te enthousiast, vooral in de zin: 'bijna twee uur lang genieten van de beste, de meest energieke en emotionele optredens uit de lifeshows'. Maar verder is het een goede recensie! Karen Snijder, 5Ve So You Think You Can Dance Theatertour is sexy, energiek en emotioneel Als dansliefhebber kan het je niet zijn ontgaan: een nieuw seizoen So You Think You Can Dance was op tv. Deze spetterende danswedstrijd van RTL5 sloot in november 2011 af met Nina als gelukkige winnares. ...read more.

Conclusion

Wat heel goed is aan deze show is dat er een perfecte balans is tussen emotionele dansstukken en energieke, vrolijke stukken. Er vindt steeds een wisseling plaats van verschillende dansstijlen: modern, jazz, ballroom, hiphop etc. Hiermee blijft de voorstelling een hoog tempo houden en wordt het niet langdradig. Door deze opzet ontstaat er een interessante tegenstelling. Zo weten de dansers bij elk stuk een omschakeling te maken - van droevig en verdrietig, tot blij en vrolijk. Elk stuk vertelt een ander verhaal en de dansers spelen hier prachtig op in door steeds de juiste emoties te tonen. Enkele hoogtepunten zijn de solo's van de dansers. Deze staan symbool voor hun eigen karakter en stijl. Zo was die van Anthony explosief en energiek en die van Nina stijlvol en charmant. Na een geweldig applaus en een staande ovatie keren de dansers nogmaals terug om een spetterende groepschoreografie van Roy Julen te laten zien op het prachtige 'The Alphabeat' van David Guetta. Nog een keer zetten ze de hele zaal op zijn kop. Of je So You Think You Can Dance trouw gevolgd hebt of niet, de theatershow is een genot voor ieders oog! http://www.cultuurbewust.nl/site/theater-37138-so-you-think-you-can-dance-theatertour-is-sexy-energiek-en-emotioneel/ ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  A contrast that the author uses to differentiate Barta and Fiela is their impact on the life of the protagonist of the novel, Benjamin. Fiela almost "gives a life" to Benjamin and despite having a lot of obstacles in her way, she teaches him how to read and write.

 2. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  Voor veel arme Zuid-Afrikanen vormt de informele dienstensector echter de belangrijkste bron van werkgelegenheid. De dienstverlenende sector van Zuid-Afrika behoort tot de modernste ter wereld, met goede wegen, havens, spoorwegen en telecommunicatie. Intensieve landbouw op boerderijen van blanken heeft er voor gezorgd dat Zuid-Afrika voor een groot deel in de voeding zelfvoorzienend is.

 1. Commentary on Earl Lovelace(TM)s 'The Dragon Can(TM)t Dance'

  The first sentence could also be emphasizing on how distant the people are from their African origins, and how far the bloodline has been carried. In contrast to the first paragraph, the second paragraph's short sentence structure gives each element of the Carnival more detail, highlighting the uniqueness of every

 2. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  laten gaan". Het blijkt dat de drie personages grote dromen hadden die in duigen zijn gevallen. Ze hebben niet bereikt wat ze wilden, dus leven ze in teleurstelling. "Ze staarden... t/m... plan geboren". Op de manier waarop ze met elkaar praten geeft het indruk alsof er geen leven meer in hun lichaam rust.

 1. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Andala is een vrouw die zich verbonden voelt met allerlei vogels. Andala zingt ook vaak en het is door haar gezang dat Hafid uiteindelijk weer begint te schrijven. Hij vertelt dan het verhaal van Marfisa en Noral. Deze twee hebben een romance die eigenlijk niet mag, Marfisa's vader wil niet dat ze met een nietsnut als Noral omgaat.

 2. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Wanneer hij dus Pieters' slang ziet wordt hij meteen bang en vlucht het huis uit... Verhaal 5 "Zij moest haar verhaal nog vertellen" Hier is Kader weer in het opvangcentrum. Hij ontmoet er Maria, een meisje uit Iran. Hij gaat wat met haar om.

 1. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Allereerst behandel ik de relaties tussen Noord en Zuid tijdens de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953. Vervolgens de relaties tussen de twee landen vanaf de wapenstilstand tot de aanval op het schip Cheonan in maart 2010 en daarna vanaf daar tot de aanval op Yeonpyeong.

 2. Letter to Anthony Burgess (a clockwork orange)

  I read that you went to Leningrad, which is saint Petersburg now if you didn?t know. I wanted to hear it from yourself because you know how sources are from so long ago. I would like to remind you some of your nadsat words that really changed the book into

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work