• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van So You Think You Can Dance geweest.

Extracts from this document...

Introduction

So You Think You Can Dance Theatertour 2012 Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van 'So You Think You Can Dance' geweest. De show had geen titel, het was meer een show waarin je de laatste tien deelnemers aan de talentenshow live kon zien dansen. Ik had hele hoge verwachtingen. Ik dacht dat ze allemaal nieuwe dansen hadden ingestudeerd en had echt een 'show' verwacht, met veel groepschoreo's en een verhaal erin verwerkt. Vorig jaar zijn Sarah-Joy en Merel ook naar de theatertour geweest en die waren ontzettend enthousiast, dus ik zag het helemaal zitten! De sfeer was feest-achtig. Je kwam binnen terwijl er keiharde top40 muziek gedraaid werd door een DJ, gewoon heerlijk niet-formeel. De zaal was groot, wel met een klassiek karakter maar dat kwam vooral door de versieringen die aan het dak en aan de wanden te zien waren. Het was niet ontzettend luxe, de stoelen kom je ook gewoon tegen in een bioscoopzaal, maar het zat zeker niet verschrikkelijk. ...read more.

Middle

Ik vond het dus ontzettend jammer dat je alles al gezien had, dat was echt een teleurstelling voor me. Ik heb wel echt genoten van de avond en alle dansen die je zag, maar Ik zou deze voorstelling niet aan vrienden aanraden, behalve als je echt op de eerste rij zit, dan is het wel ontzettend leuk. En de recensie die hieronder staat, ben ik het mee eens, goed beschreven hoe de show verloopt, maar ik vind hem te enthousiast, vooral in de zin: 'bijna twee uur lang genieten van de beste, de meest energieke en emotionele optredens uit de lifeshows'. Maar verder is het een goede recensie! Karen Snijder, 5Ve So You Think You Can Dance Theatertour is sexy, energiek en emotioneel Als dansliefhebber kan het je niet zijn ontgaan: een nieuw seizoen So You Think You Can Dance was op tv. Deze spetterende danswedstrijd van RTL5 sloot in november 2011 af met Nina als gelukkige winnares. ...read more.

Conclusion

Wat heel goed is aan deze show is dat er een perfecte balans is tussen emotionele dansstukken en energieke, vrolijke stukken. Er vindt steeds een wisseling plaats van verschillende dansstijlen: modern, jazz, ballroom, hiphop etc. Hiermee blijft de voorstelling een hoog tempo houden en wordt het niet langdradig. Door deze opzet ontstaat er een interessante tegenstelling. Zo weten de dansers bij elk stuk een omschakeling te maken - van droevig en verdrietig, tot blij en vrolijk. Elk stuk vertelt een ander verhaal en de dansers spelen hier prachtig op in door steeds de juiste emoties te tonen. Enkele hoogtepunten zijn de solo's van de dansers. Deze staan symbool voor hun eigen karakter en stijl. Zo was die van Anthony explosief en energiek en die van Nina stijlvol en charmant. Na een geweldig applaus en een staande ovatie keren de dansers nogmaals terug om een spetterende groepschoreografie van Roy Julen te laten zien op het prachtige 'The Alphabeat' van David Guetta. Nog een keer zetten ze de hele zaal op zijn kop. Of je So You Think You Can Dance trouw gevolgd hebt of niet, de theatershow is een genot voor ieders oog! http://www.cultuurbewust.nl/site/theater-37138-so-you-think-you-can-dance-theatertour-is-sexy-energiek-en-emotioneel/ ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  Later she says: " I took someone else's child that day. I only found when it was too late." This once again shows Bartas powerlessness and weakness due to her submission as a consequence of the tense situation that she is in.

 2. Nature of Sympathy in Anna Karenina

  at the time, the significance of this being that to a modern audience he is intrinsically difficult to sympathize with. Significantly, over the course of the novel Levin undergoes significant personal development and reaches a final, character-defining realization, whereas Oblonksy remains static throughout - this serves to manipulate reader sympathies

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  "'De winter... t/m... sombere kapper". Maar later maken de personages een duidelijke verandering door; "De heren... t/m... toekomst wenkte". Ze hebben een nieuwe plan gemaakt en ze zijn vastberaden om het uit te voeren. Ze hebben opeens vertrouwen in het leven en dat geeft hen een sterk gevoel. "En de...

 2. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Vervolgens slaat en stenigt hij haar. Ze wordt begraven, en jaren later, bezoekt Hafid haar graf. Hij zegt dat dankzij haar verhaal, hij zijn schrijverscapaciteiten terug heeft verkregen... Karakterisering van de belangrijkste personages Sephina: Volgens mij is Sephina een 'flat character', aangezien zij maar kort in het verhaal voorkomt, ook weten we niet zoveel over haar.

 1. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Hij gaat wat met haar om. Zij wil in het opvanghuis blijven wonen maar ze moet verhuizen omdat ze plaats moet maken voor andere asielzoekers. Ze verhuist maar een paar weken later staat ze weer in het opvangcentrum. Ze pest het meisje dat in 'haar' kamer zit eruit, en wil daarna zelfmoord plegen door uit het raam springen.

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Alt i en film skal v�re perfekt, stedet, milj�et, skuespillerne, gaderoben, tiden, kameraet, vejret. Alt dette kan f�re til at en film kan blive for perfekt, og dens historie kan g� tabt i al "glamouren". Den 13. Marts 1995 blev det offentliggjordt af de fire filminstrukt�rer at de ville skabe

 1. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Sinds 1910 was Korea bezet door Japan. Met het verliezen van de Tweede Wereldoorlog verloor Japan ook Korea en het land werd onafhankelijk. Maar vlak daarna werd het gebied onderling verdeeld door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Oorspronkelijk was het plan dat dit maar tijdelijk zou zijn.

 2. Letter to Anthony Burgess (a clockwork orange)

  something more special like appy polly loggy which is just apology, baboochka, an old woman, chelloveck which is a person, droog, which is just a friend and so many more I wouldn?t like to bore you with. As the introduction from your book says ? Anthony Burgess has been called one of the very few literary geniuses of our time.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work