• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Interpretacia Valek

Extracts from this document...

Introduction

Miroslav V�lek: Strom Luk� Bo�ko B�sne Miroslava V�lka, velik�na slovenskej povojnovej po�zie, si svoju jedinecnost z obdobia vzniku dok�zali zachovat a� do s�casnej doby. Ako naru�itel socialistick�ho schematizmu t�mami otvoril ot�zku medziludsk�ch vztahov. V�lek sa na lud� pozer� z inej perspekt�vy, sna�� sa pochopit ich vn�torn� pocity a hlad� ich osobn� �tastie. �tastie, ktor� nie je v�dy lahk� n�jst. Jednou z b�sn�, ktor� je pr�ve o hladan� tak�hoto �tastia je aj b�sen Strom, ktor� vy�la v b�snickej zbierke Dotyky v cykle Z�palky. Z n�zvu vidiet, �e V�lkove b�sne sa vyznacuj� osobitostou metafor, ked�e aj napriek jeho nepopieratelnej l�ske k pr�rode v tejto b�sni zost�va hlavn�m z�ujmom clovek ako jednotlivec. Tieto vztahy cloveka na okraji spolocnosti s jej zvy�kom s� hlavnou tematikou celej b�sne. U� �vodn� ver� naznacuje, �e lyrick�m subjektom b�sne je strom - "cierny dub" (1) - ako symbol cloveka. Epiteton ornans "cierny" ukazuje, �e s dubom nie je v�etko v poriadku. Cierna farba v �ivote symbolizuje negat�vne pocity ako sm�tok alebo ne�tastie. Preco je v�ak subjekt - clovek ne�tastn� a koho �iada o pomoc? ...read more.

Middle

Pr�ve spojenie "�liape po tr�vnikoch" (7) znac� vdaka zelenej farbe tie� urcit� spojenie stromu s lesom alebo hladanie podobnosti. Pod zvelicen�m a obrazn�m vyjadren�m spr�vania dok�eme n�jst, �e m�e �st o cloveka - s telesn�m alebo du�evn�m postihnut�m. V abstraktnej�ej rovine m�eme vidiet v�ak aj cloveka zdrav�ho, av�ak pod vplyvom alkoholu, alebo dokonca aj slepo zasnen�ho. Nasleduj�ci ver� "zakr�va si oci" (11) je paralelou k detskej hre na schov�vacku, kedy si clovek mysl�, �e nevidiaci je z�roven aj neviden�. Znac� to urcit� ost�chavost v jeho spr�van� sp�soben� t�m, �e nechce vzbudit pozornost lud�. Ukoncenie strofy ver�om "vol� o pomoc" op�t naznacuje, preco vlastne pri�iel do mesta. Nie je uspokojen� a s�m nie je schopn� n�jst v�chodisko zo svojej ta�kej situ�cie. Reakcia lud� je v�ak odli�n� - "Vlasy dupkom" (13) naznacuj� zaskocenie t�m, �e tak�to clovek v spolocnosti v�bec existuje. Uv�dzacia veta priamej reci "hovor�te:" (14) urcuje okrem lyrick�ho objektu aj V�lkov postoj - nem�eme s urcitostou povedat, na cej strane sa nach�dza. Nasleduje zvolanie: "Co sa zbl�znil?" (16). Tento prozaizmus zv�raznuje opovr�liv� spr�vanie: autor n�s n�ti zamysliet sa nad t�m, ako sa k tak�mto ludom spr�vame. ...read more.

Conclusion

Z form�lneho hladiska stavba b�sne Strom nesplna krit�ria �iadneho b�snick�ho �tvaru, pozost�vaj�c zo strof s nepravidelnou dl�kou a s uvolnenou stavbou r�mov. Decentn� pou�itie r�mov v relat�vne kr�tkych ver�och prid�va celkov� eleganciu, av�ak niektor� r�mov� dvojice "na zemi - nezlom�" s� bez pochyby siln�mi �tepn�mi r�mami a taktie� obcasn� asonancie "lese - zeme" sa sna�ia naplnit akustick� funkciu b�sne. B�sen je r�mcovan� prv�m a dvadsiatym deviatym ver�om. Nepravidelne strofick� b�sen na city citatela p�sob� aj modalitou - vyu��van�m r�znych typov viet. Pravidelnost sa vytv�ra opakovan�m pou�it�m slovies v 3.osobe singul�ru na zaciatku ver�ov. Strofy predstavuj� uzavret� celky, ktor� do seba navz�jom nezasahuj�. Poslan�m b�sne je zamysliet sa nad odli�nostou lud�. Ludmi, s ktor�mi sa stret�vame ka�dodenne, no ich spr�vanie n�m nie je jasn�. Pom�ct im urcite treba, ale najsk�r je potrebn� prehodnotit vlastn� postoj k nim. Jedinecnost b�sn� Miroslava V�lka spoc�va aj v jeho nadcasovosti. Vzhladom na dne�n� dobu pln� probl�mov s odli�nostou n�zorov m�e byt obrazom dubu napr�klad moslimsk� utecenec, ktor� sa ocitne v civilizovanej krajine krestanov. Tu ho v�ak v�etci maj� za teroristu, ktor� vlastne hlad� len vlastn� �techu. A pr�ve tak�to nedorozumenie m�e sp�sobit ludstvu nemal� probl�my. Bibliografia Valek, M. : Len tak. Bratislava : HEVI, 1995, s.204. ?? ?? ?? ?? 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Nam 1951, Heineken th�nh lap bo phan kinh doanh" l� mot khoi d�u cho nhung nguy�n tac kinh doanh hien dai. Nho d� Heineken d� bi�n d�i tu mot c�ng ty chi ch� trong v�o san xu�t sang mot c�ng ty bi�t quan t�m d�n viec ph�t tri�n thi truong.

 2. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  Czul, ze jedyna osoba, kt�ra go rozumie, jest Catherine i dlatego stara sie despotycznie zagarnac ja tylko dla siebie. "Nie ma nic ponad nia", jest jego swiatem. Jednak Heathcliffa przeslania obraz pieknego i bogatego Edgara Lintona, zostaje on odsuniety na drugi plan.

 1. Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. ...

  Cht�la zustat sama sebou, jeliko� j� nez�le�� na bohatstv�. Dokonce bych rekl, �e j� Rochesterova nab�dka urazila. M� svoji hrdost a chce b�t nez�visl�. Ona nechce Rochesterovi b�t nic dlu�na. Kdy� Janu cek� svatba a konecn� nadeje, �e se jej� �ivot zmen�, �e se konecne usad�, vyjde najevo, �e se Rochester o�enit nemu�e.

 2. Lee Yuk Sa- Juljong

  ???? ??? ?? ? ??? ??? ???? ????? ??? ??? ??? ??? ? ??? ???? ?? ? ??? ??? ???? ? ???? ??? ?? ???? ????. ? ?? ??? 4??? ?????? ? ?? 2??? ?? ??. ??? ? ?? ?? '?'? ?? ??? ???? ??. ??? ?? ???? ???

 1. Camus' ToK

  Camus also believes the human consciousness is passive and can only record facts, not idea. This can be seen throughout the whole book leading up to the shooting which is written in first person, and Meursault describes everything that happens to him in a very detailed way but without any

 2. : Phn tch bi th cnh ngy h ca Nguyn Tri.

  dá»i cầm ve lầu tá»ch dÆ°Æ¡ng” Từ tượng thanh “lao xao” Äặt trÆ°á»c hình ảnh “chợ cá” làm ná»i bật không khí nhá»n nhá»p của “làng ngÆ° phủ”, Äó là tiếng trao qua Äá»i lại, á»n ã tiếng nói tiếng cÆ°á»i.

 1. Arabesk ve Arabesk Kltr 1960lardan 1970lere arabesk, zellikle kentlerin marjinalinde ve tarada yaayan alt-gelir ...

  süslü ve karıÅık bir yoldan ifade edildiÄi görüÅü savunulabilir.Arabeskin politik bir protest müziÄi haline gelmemesinin sebebi, bugün Türkiye’de saÄcı ve solcu ideolojilerin kültürel yönelimleridir.

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  Let me offer you my sincerest congratulation upon the arrival of your son. I can well imagine the joy which it must afford yourself and your family. 14. Tôi tin tÆ°á»ng rằng cuá»c hôn nhân của bạn sẽ là nguá»n vui và hạnh phúc cho cả hai ngÆ°á»i.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work