• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Interpretacia Valek

Extracts from this document...

Introduction

Miroslav V�lek: Strom Luk� Bo�ko B�sne Miroslava V�lka, velik�na slovenskej povojnovej po�zie, si svoju jedinecnost z obdobia vzniku dok�zali zachovat a� do s�casnej doby. Ako naru�itel socialistick�ho schematizmu t�mami otvoril ot�zku medziludsk�ch vztahov. V�lek sa na lud� pozer� z inej perspekt�vy, sna�� sa pochopit ich vn�torn� pocity a hlad� ich osobn� �tastie. �tastie, ktor� nie je v�dy lahk� n�jst. Jednou z b�sn�, ktor� je pr�ve o hladan� tak�hoto �tastia je aj b�sen Strom, ktor� vy�la v b�snickej zbierke Dotyky v cykle Z�palky. Z n�zvu vidiet, �e V�lkove b�sne sa vyznacuj� osobitostou metafor, ked�e aj napriek jeho nepopieratelnej l�ske k pr�rode v tejto b�sni zost�va hlavn�m z�ujmom clovek ako jednotlivec. Tieto vztahy cloveka na okraji spolocnosti s jej zvy�kom s� hlavnou tematikou celej b�sne. U� �vodn� ver� naznacuje, �e lyrick�m subjektom b�sne je strom - "cierny dub" (1) - ako symbol cloveka. Epiteton ornans "cierny" ukazuje, �e s dubom nie je v�etko v poriadku. Cierna farba v �ivote symbolizuje negat�vne pocity ako sm�tok alebo ne�tastie. Preco je v�ak subjekt - clovek ne�tastn� a koho �iada o pomoc? ...read more.

Middle

Pr�ve spojenie "�liape po tr�vnikoch" (7) znac� vdaka zelenej farbe tie� urcit� spojenie stromu s lesom alebo hladanie podobnosti. Pod zvelicen�m a obrazn�m vyjadren�m spr�vania dok�eme n�jst, �e m�e �st o cloveka - s telesn�m alebo du�evn�m postihnut�m. V abstraktnej�ej rovine m�eme vidiet v�ak aj cloveka zdrav�ho, av�ak pod vplyvom alkoholu, alebo dokonca aj slepo zasnen�ho. Nasleduj�ci ver� "zakr�va si oci" (11) je paralelou k detskej hre na schov�vacku, kedy si clovek mysl�, �e nevidiaci je z�roven aj neviden�. Znac� to urcit� ost�chavost v jeho spr�van� sp�soben� t�m, �e nechce vzbudit pozornost lud�. Ukoncenie strofy ver�om "vol� o pomoc" op�t naznacuje, preco vlastne pri�iel do mesta. Nie je uspokojen� a s�m nie je schopn� n�jst v�chodisko zo svojej ta�kej situ�cie. Reakcia lud� je v�ak odli�n� - "Vlasy dupkom" (13) naznacuj� zaskocenie t�m, �e tak�to clovek v spolocnosti v�bec existuje. Uv�dzacia veta priamej reci "hovor�te:" (14) urcuje okrem lyrick�ho objektu aj V�lkov postoj - nem�eme s urcitostou povedat, na cej strane sa nach�dza. Nasleduje zvolanie: "Co sa zbl�znil?" (16). Tento prozaizmus zv�raznuje opovr�liv� spr�vanie: autor n�s n�ti zamysliet sa nad t�m, ako sa k tak�mto ludom spr�vame. ...read more.

Conclusion

Z form�lneho hladiska stavba b�sne Strom nesplna krit�ria �iadneho b�snick�ho �tvaru, pozost�vaj�c zo strof s nepravidelnou dl�kou a s uvolnenou stavbou r�mov. Decentn� pou�itie r�mov v relat�vne kr�tkych ver�och prid�va celkov� eleganciu, av�ak niektor� r�mov� dvojice "na zemi - nezlom�" s� bez pochyby siln�mi �tepn�mi r�mami a taktie� obcasn� asonancie "lese - zeme" sa sna�ia naplnit akustick� funkciu b�sne. B�sen je r�mcovan� prv�m a dvadsiatym deviatym ver�om. Nepravidelne strofick� b�sen na city citatela p�sob� aj modalitou - vyu��van�m r�znych typov viet. Pravidelnost sa vytv�ra opakovan�m pou�it�m slovies v 3.osobe singul�ru na zaciatku ver�ov. Strofy predstavuj� uzavret� celky, ktor� do seba navz�jom nezasahuj�. Poslan�m b�sne je zamysliet sa nad odli�nostou lud�. Ludmi, s ktor�mi sa stret�vame ka�dodenne, no ich spr�vanie n�m nie je jasn�. Pom�ct im urcite treba, ale najsk�r je potrebn� prehodnotit vlastn� postoj k nim. Jedinecnost b�sn� Miroslava V�lka spoc�va aj v jeho nadcasovosti. Vzhladom na dne�n� dobu pln� probl�mov s odli�nostou n�zorov m�e byt obrazom dubu napr�klad moslimsk� utecenec, ktor� sa ocitne v civilizovanej krajine krestanov. Tu ho v�ak v�etci maj� za teroristu, ktor� vlastne hlad� len vlastn� �techu. A pr�ve tak�to nedorozumenie m�e sp�sobit ludstvu nemal� probl�my. Bibliografia Valek, M. : Len tak. Bratislava : HEVI, 1995, s.204. ?? ?? ?? ?? 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Trong thap ni�n 50, nhung hoat dong xu�t kh�u v�n l� trong t�m cho d� Heineken d� c� gang c�n bang tro lai vi tr� tai thi truong H� Lan. Trong nhung nam n�y, viec xu�t kh�u bia Heineken d� gia tang manh me voi 205,000 hectol�t chi trong nam

 2. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  Czul, ze jedyna osoba, kt�ra go rozumie, jest Catherine i dlatego stara sie despotycznie zagarnac ja tylko dla siebie. "Nie ma nic ponad nia", jest jego swiatem. Jednak Heathcliffa przeslania obraz pieknego i bogatego Edgara Lintona, zostaje on odsuniety na drugi plan.

 1. Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. ...

  Jana po celou domu, kdy byla v Thornfieldu, ale i predt�m, mela pocit m�necennosti, nejistoty a neverila si. Kdy� j� v�ak Rochester necekane po��dal o ruku, Jana n�hle nabyla jistoty. Kdy� Rochester chtel Janu obklopit �perky a �aty, Jana to odm�tla. Cht�la zustat sama sebou, jeliko� j� nez�le�� na bohatstv�.

 2. Lee Yuk Sa- Juljong

  ???? ??? ?? ? ??? ??? ???? ????? ??? ??? ??? ??? ? ??? ???? ?? ? ??? ??? ???? ? ???? ??? ?? ???? ????. ? ?? ??? 4??? ?????? ? ?? 2??? ?? ??. ??? ? ?? ?? '?'? ?? ??? ???? ??. ??? ?? ???? ???

 1. Camus' ToK

  Camus also believes the human consciousness is passive and can only record facts, not idea. This can be seen throughout the whole book leading up to the shooting which is written in first person, and Meursault describes everything that happens to him in a very detailed way but without any

 2. : Phn tch bi th cnh ngy h ca Nguyn Tri.

  Hay tiếng ve kêu “dắng dá»i” nhÆ° tiếng Äàn bá»ng vang lên trong “lầu tá»ch dÆ°Æ¡ng” báo hiá»u chấm dứt ngày hè á» vùng quê. Tất cả những âm thanh ấy hòa lẫn vào nhau tạo nên bức tranh âm thanh sinh Äá»ng, náo nhiá»t, nó là hÆ¡i hÆ°á»ng của cuá»c sá»ng lao Äá»ng cần cù, chân chất.

 1. Arabesk ve Arabesk Kltr 1960lardan 1970lere arabesk, zellikle kentlerin marjinalinde ve tarada yaayan alt-gelir ...

  2005 yılında Erbil konserinde ise Tatlıses "Babam Arap, anam Kürt, ben TürkoÄlu Türk'üm size Türkiye'den selam getirdim" diyerek izleyenleri selamlamıÅtır. Müzik, televizyon ve sinemanın yanında Ä°brahim Tatlıses'in gıda, turizm, inÅaat, iletiÅim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaÅım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır.

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  I congratulation you wholeheartedly on your blissful marriage. May the significant bond fruit everlasting felicity on your new family. 13. Cho tôi gá»­i lá»i chúc mừng chân thành nhất của tôi nhân dá»p bạn có thêm má»t cậu con trai. Có thá» tượng tÆ°á»ng cậu bé em lại niá»m vui cho bạn và gia Äình bạn biết bao.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work