• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Is é an pheil gaelach agus an íomaniocht an dá cluichí is mó in Eirinn.

Extracts from this document...

Introduction

Is � an pheil gaelach agus an �omaniocht an d� cluich� is m� in Eirinn. Teann na milte duine chuig na cluich� seo ar fud na tire � cheann ceann na bliana agus agus faoin am a mb�onn Craobh na hEireann ar su�l m�ad�onn an uimhir seo. Cosna�onn s� hart fa tr� bpunt ar an gheata ar cluich� sraithe agus in amanna cosna�onn s� fiche punt le fa�l isteachi bP�irc an Chrocaigh. Ach c� bhfuil an t-airgead seo ag dul? N� fhaigheann na himreoir� oiread is pingin rua agus t� an t-airgead ag dul go d�reach chuig ard-comhairle Chumann L�thchleas Gael. ...read more.

Middle

Buna�odh eagras nua, an GPA, leis na fadhbanna seo a phl� agus a reiteach. Dar leosan, is ceart go bhfaighidh na peileadoir� costais taistil m� dheanann siad turas fada le dul chuig na traena�la. Chomh mhaith le seo, caithfidh na peileadoir� uilig an r�ta ceanna a fh�il. Chuir siad sceimeanna �rachais ar bun do na peileadoir� at� i na mball den eagra�ocht, m� ghorta�onn siad iad fh�in. Chomh maith le seo t� an GPA ag gear�n go gcaithfidh na himreoir� agallaimh a dheanamh saor in aisce do RTE. Anuraidh thosaigh an c�ras "c�l dorais" don pheil. ...read more.

Conclusion

Dar leosan scriosf� gairmulachas an paisean agus an br�d at� istigh sa cumann. I mo bhar�il fhe�n tharlaigh an rud seo le rugba�. Deir na saineolaithe cosu�l le Tom McGurk go mbeidh rugba� i nEirinn scroiste i gceann deich mbliana mar gheall ar an gairmiulachas. N� bheidh an IRFU n� na gclubanna rugba� abalta n� saibhir go leor na himreoir� a �oc agus n� bheidh siad abalta na sluaite a mhealladh gan na rialta� seo. Ar deireadh s�lim fhe�n go gacithfidh na himreoir� CLG rud eigin a fha�l ar son a gcuid obair. I mo bharu�l fhe�n is droch rud � gairmiulachas ach caithfidh an CLG r�ta tuarastal n� ta�lle leithreas teilifise a shocr� amach leis an GPA ar maitheas leis na gcluich�. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Khoi d�u voi viec c�p license cho nhung nh� m�y bia tai Ph�p, Ireland, T�y Ban Nha, �; sau d� Heineken d�ng mot vai tr� t�ch cuc hon trong c�c nh� m�y bia tai d�y. Ngo�i ch�u �u th� chi c� c�c nuoc trong v�ng Caribean duoc c�p license do

 2. 'ycie na poczekaniu' - analiza i interpretacja

  W tekscie doszukac sie mozna eplis ("zycie na poczekaniu", "przedstawinie bez pr�by", etc.) czy przerzutni("Zludna jest mysl, ze to tylko pobiezny egzamin / skladany w prowizorycznym pomieszczeniu.). W dziele Szymborskiej pojawiaja sie r�wniez wykrzyknienia ("(...)choc jeden czwartek raz jeszcze powt�rzyc!")

 1. T Srimad Valmiki Ramayana an dn epic na hIndia a narrates an turas de ...

  IV, an chreidimh, na Misean Ramakrishna, Institi�id Cult�r]. �fach Leabhar m� t� Balakanda meastar bheith leagan bunaidh seachas roinnt sc�alta ghann. Sc�al a thosa�onn � chaibidil ch�igi� de Leabhar m�, agus �il�onn an traidisi�n � a l�amh leis na daoine eile. N�l an stipulation �igeantach chun Uttara Kaanda, ar kaanda n�os d�ana�, wherein d�birt Sita a foraoise ar si�l.

 2. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  jas pa??sta, o ne nustato. Fizinis pasaulis pavaldus id?j? pasauliui: jis ?sib?tina tik dalyvaudamas i? tikro egzistuojan?iame id?j? pasaulyje arba j? m?gd?iodamas. Platono filosofijos ?erdis yra g?rio id?ja. G?ris vaizduojamas kaip pagrindas, i? kurio randasi visos id?jos ir kuris visas jas vir?ija. G?ris suteikia id?joms b?t? bei vert?. Jis sukuria pasaulyje tvark?, saik?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work