• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

Extracts from this document...

Introduction

Kodel Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie? Michailo Bulgakovo romanas "Meistras ir Margarita" nebuvo u�baigtas ir iki ra�ytojo mirties, kaip ir ilga laika po jos, nepublikuotas. Pirma karta �io kurinio sutrumpintas variantas buvo i�spausdintas tik 1966 metais, praejus dvide�imt �e�eriems metams po Bulgakovo mirties. U� tai, kad galime skaityti �i klasika tapusi romana dabar, turetume dekoti ra�ytojo �monai, Elenai Bulgakovai, kuri sugebejo i�saugoti romano rankra�cius sunkiu stalininiu laikotarpiu. Ra�ydamas "Meistra ir Margarita", Bulgakovas u�truko daugiau nei de�imt metu. Per ta laika romanas ne karta keite savo pavadinima, buvo taisomas ir papildomas. Ir nors tuo pat metu ra�ytojas dar paruo�e ne viena pjese, "Meistras ir Margarita" buvo ta knyga, su kuria Bulgakovas nesugebejo i�siskirti, - romanas-gyvenimas, romanas-palikimas. �is kurinys suvienijo savyje po kruopelyte ankstesniu ra�ytojo darbu: satyrine fantastika ir mistika 20-uju metu pasakojimuose, neramios sa�ines ir riteri�kos garbes motyvus kurinyje "Baltoji gvardija", dramati�ka vejamo dailininko likimo tema, atskleista "Moljere"ir "Teatraliniame romane". Savo svarbiausia kurini Bulgakovas u�baiginejo 1937-1938 metais. Tai buvo "naktiniu apsilankymu", po kuriu dingdavo �mones, metai. Satyrinis tuometines "nuostabiai nepakartojamos" buties vaizdavimas buvo be galo pavojingas. Turedamas tai omeny, ra�ytojas nenorejo rizikuoti savo ir artimuju saugumu, todel buvo priverstas vartoti "Ezopo kalba" ir fantastikos bei mistikos elementus. ...read more.

Middle

Ir jei �mogus nepaiso Dievo isakymu, tai jis tampa pavaldus "tamsos kunigaik�ciui", i� kurio ir i�girsta savo likimo nuosprendi. Skelbdamas nuosprendi, Volandas nenusileid�ia iki jo vykdymo - tai ne jo darbas. Tam jis turi savo svita. Tarp jos nariu rasite ivairiausiu sriciu specialistu: i�daigu meistra katina Begemota, i�kalbingaji Korovjeva-Fagota, galinti �neketi betka ir betkaip, bei �iurpa kelianti Azazela, vis naujais budais tam tikra proga ir be jos susidorojanti su nei�maneliais maskvieciais, atklydusiais i 50-taji buta. Taip, susiburdami tai po du, tai po tris, jie krecia Maskvoje "nekaltas" i�daigas, kurios da�niausiai buna labiau juokingos, nei baisios (i�skyrus atveji su Rimskiu), nepaisant ju tragi�ku pasekmiu. Pats vyriausias i� Volandui pavald�iu demonu yra Korovjevas-Fagotas. Tai velnias ir kartu riteris, prisistatantis miestieciams "paslaptingojo konsultanto (leiskite pastebeti, i�siverciancio visi�kai be vertimu) verteju", buvusiu ba�nytinio choro regentu. Antras jo vardas, Fagotas, kilo i� muzikinio instrumento pavadinimo - fagoto - ilgo siauro vamzdelio, sulenkto trigubai. Bulgakovo persona�as yra liesas, auk�tas ir, atrodo, tuoj trigubai susilenks, noredamas itikti pa�nekovui (ai�ku tam, kad paskui ramia sa�ine pridarytu jam bedu). �tai Korovjevo portretas: "<...> be galo keistos i�vaizdos permatomas pilietis. Ant ma�os galvutes �okeji�ka kepurele, striukas languotas �varkelis i� oro... Pilietis gal sieksnio didumo, siauru peciu, neapsakomai liesas, o fizionomija, pra�om isidemeti, pa�aipi"; "<...> usiukai tarsi vi�tos plunksnos, akutes ma�os, ironi�kos ir priegirtes <...>". ...read more.

Conclusion

Volandas griauna rutina ir ne�a bausme i�davikams ir prisitaikeliams.Ir jei jo svita dar pristatoma kaip burys velniuku, neabejingu padegimams ir griovimams, tai pats mesiras i�laiko savo didybe. Jis stebi Bulgakovo Maskva kaip tyrinetojas, darantis mokslini eksperimenta. Romano prad�ioje, apgaudinedamas Berlioza, Volandas teigia, kad atvyko per�iureti Herberto Aurilakiecio rankra�ciu, - jam patinka tyrinetojo, mokslininko, mago vaidmuo. Taciau i� tikruju Volandui suteikta daug daugiau galiu - jis gali bausti, kas niekaip netiktu auk�ciausiam gailestingajam geriui. Vienoje i� romano redakciju paskutiniai Volando �od�iai yra: " <...> jo veido i�rai�ka ry�tinga, jis teisingai daro savo darba, ir i�vis cia viskas u�baigta. Mums metas!" Volandas isako savo svitai palikti Maskva, nes yra isitikines, jog �is miestas ir �alis liks jam pavaldus tol, kol cia karaliauja "�mogus ry�tinga veido i�rai�ka". �is �mogus - Stalinas. Matyt, tokia tiesmuki�ka u�uomina, kad "didysis vadas ir mokytojas" yra simpati�kas velniui ypatingai i�gasdino paskutiniu dvieju romano skyriu klausytojus Gegu�es 15 diena, 1939 metais. Idomu, kad �i vieta ne ma�iau baugino ir velesnius romano "Meistras ir Margarita" leidejus. Nors �is fragmentas buvo ira�ytas paskutiniame rankra�tyje ir veliau jo niekas neu�draude, jis nera itrauktas nei i viena iki �iol i�leistu romano pagrindiniu tekstu. O romano gyvenimas tesiasi... Ir betkoks racionalus �io kurinio minties bei persona�u paai�kinimas jokiu budu negali buti i�baigtas. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Analysis of Not my Best Side by U.A. Fanthorpe

  Such language are the rhetorical questions "Why, I said to myself, should my conqueror Be so ostentatiously beardless, and ride A horse with a deformed neck and square hoofs?" from the dragon and "I mean, What was he like underneath the hardware?"

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Ph�n lon d�n Anh r�t th�ch bia Amstel lager v� do bia nhe chi voi 3.5% alc, Amstel Lager su dung chu y�u mach nha, pilsner �nh s�ng. Mac d� mot s� mach nha s�m cung duoc su dung. Thi truong d�nh cho loai bia n�y cung duoc ph�n c�p

 1. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje&amp;quot;Metamorfoz&amp;amp;euml;&amp;quot; ir M.Bulgakovo romane &amp;quot;Meistras ir Margarita&amp;quot;

  Viena vakara tevo isiutis "i�silieja per kar�tus" - i vabala mestas obuolys, nuo kurio atsiranda �aizda, kaip toliau pamatysime, ir yra tas ilgai lauktas i�sivadavimas. I�sivadavimas ir Gregorui, ir jo �eimai. Galu gale, po ilgu fiziniu ir sa�ines kanciu jis mir�ta.

 2. M. Bulgakovo dialogas su J. V. G&amp;amp;euml;te.

  tavasis g?ris, jei neb?t? blogio, ir kaip atrodyt? ?em?, jeigu joje pradingt? ?e??liai?" Dar vienas aspektas, kuriuo G?tes ir Bulgakovo velniai skiriasi vienas nuo kito yra atlaidumas. Voland? pavergia begalinis pasiaukojimas, g?rio skleidimas, nereikalaujant atlygio, ir atgailavimas d?l padaryt? klaid?. M. Bulgakovo Margarita - dr?si ir mylinti moteris, nepabugusi sudaryti sutarties su ??tonu tam, kad i?gelb?t? savo mylim?j?

 1. Technin&amp;amp;euml;s termodinamikos pagrindin&amp;amp;euml;s s&amp;amp;agrave;vokos ir apibr&amp;amp;euml;&amp;amp;thorn;imai.

  darbo procesuose naudojama kunu savybe plestis nuo �ilumos. Besiplesdamos dujos ar garas atliks darba. Tarkime, turime cilindra, kuriame stumokliu u�daryta 1kg duju. Dujas �ildome. Sakykime, dujos pleciasi pusiausviruoju procesu, o �iluminis variklis - ideali ma�ina Jei dujos pleciasi nuo busenos 1 iki 2, tai pletimosi darbas: Jei procese dalyvauja ne 1kg, o Mkg duju, tai 6. Savitoji (specifine)

 2. Ostatnie przemylenia Jeszui Ha Nocri

  Lecz wysluchawszy mnie, zlagodnial, a w koncu cisnal pieniadze na droge i oswiadczyl, ze p�jdzie ze mna na wedr�wke! Inni wysluchac mnie nie chcieli i niewinnego skazali na smierc. Mysleli, ze moga przeciac te zlota nic - obawiam sie, ze sa w bledzie!

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work