• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Komentarz do "Errata" Zbigniewa Kruszynskiego

Extracts from this document...

Introduction

KOMENTARZ Fragment przytoczonego opowiadania Zbigniewa Kruszynskiego "Errata", jest glosem wsp�lczesnego pisarza w dyskusji na temat wolnosci slowa, rzutujacej na wolnosc literatury szczeg�lnie okresu po wojennego. Pomimo iz przytoczony tekst okreslony jest mianem opowiadania warto zwr�cic uwage, ze przynaleznosc gatunkowa nie jest w utworze tak prosta do okreslenia. Fragment pozbawiony jest partii dialogowych, nie zawiera tez wartkiej akcji. W istocie calosc ogranicza sie do monologu jedynego wystepujacego w tekscie bohatera, kt�ry, za sprawa mowy pozornie zaleznej, staje sie tozsamym z narratorem. Narracja prowadzona jest z perspektywy postaci cenzora, na co wskazuja wzmianki dotyczace pracy bohatera- edytowania tekst�w i niechetnego stosunku don innych. Jako, iz bohater opowiada o swoich przezyciach, automatycznie jego wypowiedz przybiera forme zaangazowana. Pomimo iz podmiot przedstawia swoje wspomnienia z perspektywy czasu, (o czym niewatpliwie swiadczy uzycie czasu przeszlego dokonanego, wprowadzanego zdaniami w czasie terazniejszym), to jednak na wyrost byloby stwierdzenie, jakoby tekst byl ustepem z pamietnika bohatera. Obecnosc pytan retorycznych ("Czego nam zal?") ...read more.

Middle

Zgodnie z priorytetami tw�rczosci w Polsce komunistycznej, wiekszosc autor�w starala sie pod pozornie prozaicznymi i niewinnymi tekstami, ukryc tresci patriotyczne, zakazane. Obecnosc takowych przeslan bohater dostrzega, ale m�wi o nich jako o zawilosciach jezykowa i niedojrzalosci pisarskiej. Jego praca natomiast, polegajaca, na pozbawianiu tekst�w tresci niebezpiecznych dla aparatury panstwowej, mialaby, zgodnie z jego slowami, oczyszczac tekst z niepotrzebnych nalecialosci, pozostawiajac go klarownym i mozliwym do przeczytania. W�wczas to, zamiast glupoty podkreslona paradoksalnie zostaje inteligencja bohatera, objawiajaca sie przez jego ironie, a nawet cynizm. Mozemy bez trudu zauwazyc, ze postac, bez skrupul�w prowadzi ze swoim odbiorca swoista gre, kt�ra w istocie obnaza jego charakter. Jawi sie przed nam bohater bardzo pewny siebie i wyjatkowo ironiczny. Wspominajac o postaci bohatera, warto tez zwr�cic uwage na podmiot wypowiedzi, kt�ry r�wniez staje sie bardzo istotny. Bez trudu zauwazamy, iz w momencie, gdy bohater odnosi sie do swoich wspomnien sprzed lat, uzywa podmiotu zbiorowego- my, kt�ry stawia go w�wczas, jako czlonka machiny cenzorskiej. ...read more.

Conclusion

Po raz kolejny zostaje w nim uzyte zostaje slowo "skreslam", kt�rym podmiot poslugiwal sie juz, gdy omawial metode dzialania cenzury. Jednakze, w tym kontekscie mozna dojsc do wniosku, ze pelni tu zupelnie inna role. Narrator naprowadza nas na uzycie alternatywnej formy znaczenia tego slowa, gdy przytacza je w jeszcze innym kontekscie znaczeniowym "Na skresleniach mozemy tylko zyskac, jak w bingo.". Slowo "skreslac", pr�cz swojego oczywistego znaczenia, zwiazanego z likwidowaniem tekstu, oznacza r�wniez pisac. Stad tez mozemy twierdzic, ze autor tworzac- skreslajac te prace ostatecznie przenosi swoja wine na innych, co sprawia mu ulge. Bohater sprytnie przechytrza swojego czytelnika, budzac w nim w koncu poczucie winy, wobec kt�rego niemozliwe jest potepienie go. Na bezwzglednego cenzora w kontekscie jego teksu mozna nawet spojrzec przyjazniej, co jest bardzo niebezpieczne. Utw�r, tym samym, staje sie w istocie ukazaniem mozliwosci manipulacji, kt�ra to byla celem dzialalnosci cenzorskiej. Podkreslona zostaje jednak, ogromna moc tekstu pisanego, jako mozliwosci sterowania czytelnikiem. Stad tez przede wszystkim opowiadanie "Errata" ukazuje niebezpieczenstwo cenzury, jako nie tylko ingerencji i kaleczenia utwor�w literackich, lecz przede wszystkim, konsekwencje takiej ingerencji, kt�ra jest sterowanie odbiorcami i ich odczuciami, a to dopiero stanowi prawdziwe zagrozenie. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Tematem mojej prezentacji jest paraboliczno dziea Ryszarda Kapuciskiego pod tytuem Cesarz. Jest to reporta ...

  To dzielo nie odnosi sie tylko do przeszlosci. Nie pokazuje tylko sposobu sprawowania wladzy przez Hajle Sellasje ale skupia uwage czytelnika na to, co moze wydarzyc sie w przyszlosci i byc moze w jakis spos�b Ryszard Kapuscinski chce ostrzec przed totalitaryzmem .

 2. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  A nakazawszy, nie mial innego wyjscia, jak tylko udac sie w peregrynacje od stolicy do stolicy w poszukiwaniu pomocy, kredyt�w, kapital�w, bo cesarstwo nasze bosonogie, chudobiedne, dnem mieszka przeswitujace.

 1. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  jak by uniknac potepienia, wpada na pomysl, ze Tomasz bedzie ja zabieral ze soba na randki jako pomocnika do mycia cial kochanek i przygotowywania ich dla niego. Myslala, ze wtedy zn�w poczulaby sie specjalna jako jego alter-ego, jako adiunkt. O Terese walczyly dzien z noca; chwile, gdy musiala zasypiac otoczona

 2. Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. ...

  Nakonec ale Jana od Helenky neco pochyt�. A to v�ru a klid. Helenka napr�klad st�le mysl� na budoucnost v nebi, zato Jana zust�v� v pr�tomnosti, sama sebou. Nen� schopna tak slepe verit. Chce z�skat l�sku a �test� v TOMTO svete a ne cekat, a� umre, �e pak v�e bude lep��.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work