• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kral Lear: oyunun en bandan sonuna kadar karmza kan en nemli karakter kral leardr.

Extracts from this document...

Introduction

Kral lear Kral lear d�nyaca �nl� bir Ingiliz trajedisidir. Bu yapit Ingilizlerin usta yazari William Shakespeare tarafindan yazilmis bir oyundur. Konusu evlat nank�rl�g� ve sadakatsizliktir. Kizlarina sahip oldugu t�m topraklari dagittiktan sonra onlar tarafindan kapi disari edilmis ve daha sonra deliren bir kralin �yk�s�n� anlatmaktadir. Bu oyun trajedi t�r�n�n bir �rnegidir. Bu y�zden kanli sahnelerde ve �l�m sahnelerinde olaylar anlatilmaz ve olmus gibi g�sterilir. Bu trajedinin en b�y�k �zelliklerin birisi de tarihsel y�n�d�r. O d�nemde yasanmis olaylar anlatildigi i�in bu oyundan tarihi bilgiler de �ikartabiliriz. Mesela Fransa ile Ingiltere arasinda yasanan savas o d�nemde Fransa'yla Ingiltere arasinda bir anlasmazlik oldugu sonucuna varabiliriz. Ger�ekten de Fransa ile Ingiltere arasinda s�rekli anlasmazliklar ve savaslar yasanmistir. Karakterler: Kral Lear: oyunun en basindan sonuna kadar karsimiza �ikan en �nemli karakter kral leardir. ...read more.

Middle

Albany d�k�yle evlidir. Oda kiz kardesi regan gibi babasinin g�z�n� boyayarak topraklari elde etmistir. Ancak edmundu regan ile paylasamayarak birbirlerini �ld�r�rler. Fransa krali: Cordelianin taliplerinden birisidir daha sonra kocasi olmustur. Edgar: gloucester kontunun b�y�k ogludur ancak edmundun oyununa gelerek �lkeyi terk etmistir. Edmund: G�z� s�rekli tepede olan bir karakterdir. Babasinin �l�m�nden sorumludur ve hatta oyunun sonunda cordeliayi da �ld�rten odur. O da oyunun sonunda �lmektedir. Regan ve gonerille iliski yasayarak onlardan �ikar elde etmeyi ama�lamistir. Soytari: s�rekli kralin yaninda gezen soytarisidir. Deli oldugu i�in istedigi yorumu yapar ve kimse onu sorgulamaz. Ancak �ogu zaman dogruyu s�yler. Olay Britanya'da ge�mektedir ve 16. Ile 17. Y�zyil arasinda bir zaman araliginda ge�mektedir. Bunu kitabin i�indeki tarihsel bilgilerden ve kitabin yazilis tarihlerinden yola �ikarak s�yleyebiliriz. William Shakespeare de 16. Y�zyilda yasamis bir yazar oldugu i�in yasadigi d�nemde ortaya �ikan olaylari veya ortaya �ikabilecek olaylari anlatmis olabilir. ...read more.

Conclusion

Fakat diger trajik eserlerle karsilastirdigimizda koro yoktur. T�m bunlar kral lear adli eseri y�celten etkenlerdir. William Shakespeare deyince akla gelen ilk sey yazdigi trajedilerdir. Bu trajedi de William Shakespeare'i d�nyaca �nl� bir yazar yapan eserlerden birisidir. Shakespeare kral lear ile insanlara nank�rl�g�n ve sadakatsizligin k�t� sonu�larini anlatmayi ama�lamis ve bu oyunu yazmistir. Kullandigi sembollerle de vermek istedigi mesaji dolayli yoldan seyirciye vermistir. Oyunun sonunda �ogu karakterin �lmesi ise olusan k�t� sonu�larin somut g�stergesidir. Yazar ayni zamanda iki farkli hik�yeyi basarili bir sekilde birbirine baglamistir. Birinci hik�ye olan kral lear ve kizlarinin hik�yesiyle, ikinci hik�ye; gloucester kontu ve ogullarinin hik�yesi oyunun sonlarina dogru ortak noktada kesismislerdir. Her iki hik�ye de evlat nank�rl�g�n� i�ermektedir. Kral lear genel olarak mesajlar i�eren, g�r�nd�g�nden daha fazlasina sahip olan bir oyun oldugu i�in g�n�m�ze kadar g�ncelligini korumustur. Bu eser y�zyillardir okundugu ve oynandigi i�in basyapitlar arasina girmistir. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. An Analysis of the Relationship between Goneril and Regan in King Lear

  In the "Bard on the Beach" production of King Lear, we see a similarity in Goneril and Regan's clothing: they are both wearing male attire. Such open expression of masculinity would have been absurd in Elizabethan society, however, the directors at "Bard on the Beach" have agreed to this fashion

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  mai Sean O'Neill Gi�m d�c Quan he Sau 10 nam mo rong d�ng k�, Heineken NV th�ng b�o rang n� tao ra mot co c�u quan l� moi se h� tro giai doan k� ti�p cua su tang truong cua n� nhu l� mot t� chuc to�n c�u.

 1. King Lear commentary

  As for Edgar, his fortune changes because he transforms from a homeless beggar to an armored knight, challenging Edmund and regaining his titles and honor. The theme of order and chaos also dominates this passage. This was because, Edgar, the rightful inheritor of Gloucester was robbed of his titles and honor.

 2. binh giai tuong ve huu

  "Cha t�i mu�n o mot ph�ng duoi d�y nh� ngang gi�ng nhu me t�i, tai me l�n, di�u d� l�m cha t�i but rut" bao nam th�ng mot m�nh b� nu�i con, t�n tao s�ng h�m, c�ng d�ng viec nh� b� v�n l� mot nguoi vo, nguoi me dam dang.

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  Eftersom den omk�rda bilen ska sakta farten, forts�tter jag omk�rningen. (B) F�r att inte hindra bakomvarande bil forts�tter jag omk�rningen. (C) Saktar farten och �terg�r i mitt k�rf�lt. 27. Var �r risken st�rst, se bildserien till h�ger, att en bil kommer in p� din k�rbana?

 2. Arabesk ve Arabesk Kltr 1960lardan 1970lere arabesk, zellikle kentlerin marjinalinde ve tarada yaayan alt-gelir ...

  Türkler için arabesk tartıÅması, birey olarak kendilerini, mekân olarak Åehri, devletlerini ve hükümetlerini anlamlandırmayı içerir. Bir müzik formu olmasının yanında arabesk bütünsel bir anti-kültürdür ve hakkında sıkça söylenen Åey, trafikte konuÅulan dilden politikaya kadar Åehir hayatının her alanını kaplayan kargaÅa ve düzensizlik havasında kendini gösteren bir yaÅam tarzı olduÄudur.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work