• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kral Lear: oyunun en bandan sonuna kadar karmza kan en nemli karakter kral leardr.

Extracts from this document...

Introduction

Kral lear Kral lear d�nyaca �nl� bir Ingiliz trajedisidir. Bu yapit Ingilizlerin usta yazari William Shakespeare tarafindan yazilmis bir oyundur. Konusu evlat nank�rl�g� ve sadakatsizliktir. Kizlarina sahip oldugu t�m topraklari dagittiktan sonra onlar tarafindan kapi disari edilmis ve daha sonra deliren bir kralin �yk�s�n� anlatmaktadir. Bu oyun trajedi t�r�n�n bir �rnegidir. Bu y�zden kanli sahnelerde ve �l�m sahnelerinde olaylar anlatilmaz ve olmus gibi g�sterilir. Bu trajedinin en b�y�k �zelliklerin birisi de tarihsel y�n�d�r. O d�nemde yasanmis olaylar anlatildigi i�in bu oyundan tarihi bilgiler de �ikartabiliriz. Mesela Fransa ile Ingiltere arasinda yasanan savas o d�nemde Fransa'yla Ingiltere arasinda bir anlasmazlik oldugu sonucuna varabiliriz. Ger�ekten de Fransa ile Ingiltere arasinda s�rekli anlasmazliklar ve savaslar yasanmistir. Karakterler: Kral Lear: oyunun en basindan sonuna kadar karsimiza �ikan en �nemli karakter kral leardir. ...read more.

Middle

Albany d�k�yle evlidir. Oda kiz kardesi regan gibi babasinin g�z�n� boyayarak topraklari elde etmistir. Ancak edmundu regan ile paylasamayarak birbirlerini �ld�r�rler. Fransa krali: Cordelianin taliplerinden birisidir daha sonra kocasi olmustur. Edgar: gloucester kontunun b�y�k ogludur ancak edmundun oyununa gelerek �lkeyi terk etmistir. Edmund: G�z� s�rekli tepede olan bir karakterdir. Babasinin �l�m�nden sorumludur ve hatta oyunun sonunda cordeliayi da �ld�rten odur. O da oyunun sonunda �lmektedir. Regan ve gonerille iliski yasayarak onlardan �ikar elde etmeyi ama�lamistir. Soytari: s�rekli kralin yaninda gezen soytarisidir. Deli oldugu i�in istedigi yorumu yapar ve kimse onu sorgulamaz. Ancak �ogu zaman dogruyu s�yler. Olay Britanya'da ge�mektedir ve 16. Ile 17. Y�zyil arasinda bir zaman araliginda ge�mektedir. Bunu kitabin i�indeki tarihsel bilgilerden ve kitabin yazilis tarihlerinden yola �ikarak s�yleyebiliriz. William Shakespeare de 16. Y�zyilda yasamis bir yazar oldugu i�in yasadigi d�nemde ortaya �ikan olaylari veya ortaya �ikabilecek olaylari anlatmis olabilir. ...read more.

Conclusion

Fakat diger trajik eserlerle karsilastirdigimizda koro yoktur. T�m bunlar kral lear adli eseri y�celten etkenlerdir. William Shakespeare deyince akla gelen ilk sey yazdigi trajedilerdir. Bu trajedi de William Shakespeare'i d�nyaca �nl� bir yazar yapan eserlerden birisidir. Shakespeare kral lear ile insanlara nank�rl�g�n ve sadakatsizligin k�t� sonu�larini anlatmayi ama�lamis ve bu oyunu yazmistir. Kullandigi sembollerle de vermek istedigi mesaji dolayli yoldan seyirciye vermistir. Oyunun sonunda �ogu karakterin �lmesi ise olusan k�t� sonu�larin somut g�stergesidir. Yazar ayni zamanda iki farkli hik�yeyi basarili bir sekilde birbirine baglamistir. Birinci hik�ye olan kral lear ve kizlarinin hik�yesiyle, ikinci hik�ye; gloucester kontu ve ogullarinin hik�yesi oyunun sonlarina dogru ortak noktada kesismislerdir. Her iki hik�ye de evlat nank�rl�g�n� i�ermektedir. Kral lear genel olarak mesajlar i�eren, g�r�nd�g�nden daha fazlasina sahip olan bir oyun oldugu i�in g�n�m�ze kadar g�ncelligini korumustur. Bu eser y�zyillardir okundugu ve oynandigi i�in basyapitlar arasina girmistir. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  ki mang d�n cho bia Heineken mot huong vi dac trung doc d�o. + Tiger dinh vi san ph�m d�nh cho t�ng lop trung luu cua th� thi, nh�n hieu nam t�nh l� bia giai kh�t cua nguoi d�n �ng ban linh sau mot ng�y l�m viec.

 2. An Analysis of the Relationship between Goneril and Regan in King Lear

  She makes this clear when she puts on exactly the same value as Goneril but exclaims, "She comes too short" and that she is only made joyful "in [her] dear highness's love". To complicate further their situation, Shakespeare creates no motherly figures in King Lear to guide Goneril and Regan from right and wrong or soft and strong.

 1. King Lear commentary

  Edmund was defeated and his plots were revealed, which lead to his titles being stripped away and given back to the proper owner, Edgar. As mentioned above, the passage showed the wheel of fortune turning. This is simply because Edmund's fortune is finally fading.

 2. binh giai tuong ve huu

  Ngay doan d�u cua doan tr�ch �ng Thu�n d� chia cho m�i nguoi trong nh� mot manh vai l�nh. Tuy m�n qu� chang l� chi nhung �t nh�t n� cung chung minh �ng Thu�n l� nguoi l�c n�o cung nho toi gia d�nh.

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  Du avser att sl�ppa f�rbi bakomvarande fordon p� bilden. I vilket fall inneb�r det l�gst risk att g� ut p� v�grenen? (A) Heldragen kantlinje p� rak v�g. (B) Streckad kantlinje innan kurva. (C) Streckad kantlinje p� rak v�g. 29. Vad �r st�rsta risken med fartblindhet? (A) Felbed�mning av stoppstr�ckan.

 2. Arabesk ve Arabesk Kltr 1960lardan 1970lere arabesk, zellikle kentlerin marjinalinde ve tarada yaayan alt-gelir ...

  Türkler için arabesk tartıÅması, birey olarak kendilerini, mekân olarak Åehri, devletlerini ve hükümetlerini anlamlandırmayı içerir. Bir müzik formu olmasının yanında arabesk bütünsel bir anti-kültürdür ve hakkında sıkça söylenen Åey, trafikte konuÅulan dilden politikaya kadar Åehir hayatının her alanını kaplayan kargaÅa ve düzensizlik havasında kendini gösteren bir yaÅam tarzı olduÄudur.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work