• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

Extracts from this document...

Introduction

Kvinnosyn - en j�mf�relse mellan isalm, judendomen och kristendomen. Inledning. Jag �r en bland m�nga feminister i v�rlden och jag anser d�rf�r att m�n och kvinnor ska behandlas lika i alla situationer. I alla tider har man h�rt talas om muslimska kvinnor som blir f�rtryckta i sina egna hem, b�de som flyktingar i Sverige och i sina heml�nder. Det �r inte heller s� att just Islam har patent p� att behandla kvinnor som l�gre st�ende m�nniskor utan detta sker i praktiskt taget alla religioner, fast det �r ju situationen i det muslimska samh�llet som har blivit mest uppm�rksammat. I detta arbetet ska jag ta upp vad judendomen och kristendomen samt islam har f�r kvinnosyn och hur de "f�rtryckta" kvinnorna ser p� oss i v�sterv�rlden, vi som egentligen inte tror p� n�gonting. Hur ser de olika religionerna p� kvinnan? Judendomen; Kvinnan i gamla testamentet har inte alls samma anknytning till den gudomliga v�rlden som mannen. Gud bem�rks som "han" och hans �nglar �r alltid manliga. Dessutom �r det samh�llet som beskrivs i GT ett utpr�glat manssamh�lle. Visserligen ber�ttar GT att Gud skapade b�de kvinnan och mannen till sin avbild och att b�da fick uppdraget att h�rska �ver naturen (F�rsta Moseboken 1:27) ...read more.

Middle

Religionerna betraktar och d�mer kvinnan efter hennes f�rm�gor, inte efter vad hon �r f�r person. De ser p� kvinnor som kvinnor inte som enskilda individer. I islam ska mannen diskutera med sin fru om saker och ting, men har de skilda �sikter s� �r det han som har sista ordet. Hur har d� detta p�verkat samh�llet? Har vi en helt mans dominerad v�rld och beror det helt p� religionerna? �ktenskapet Judendomen: Ett celibat liv �r ingenting en Jude �nskar sig. Sexuallivet r�knas till det jordiska livets gl�dje�mne, men sex �r enbart godk�nt om det sker inom �ktenskapets ramar. �ktenskapet �r en religi�s sed och sker d�rf�r inf�r en rabbin, trots det �r �ktenskapet ingen helig handling. Det �r till�tet att skilja sig om det finns anledning till det och om man �r en man, kvinnan f�r aldrig ta ut skilsm�ssa. Islam: �ven om det �r mycket s�llsynt idag att en muslimsk man gifter sig med upp till fyra kvinnor s� �r det till�tet. Koranen kr�ver dock att alla kvinnor ska behandlas lika. Vid skilsm�ssa kan mannen bara s�ga "Jag vill skiljas" medan kvinnan m�ste l�gga fram tunga sk�l f�r att f� sin vilja igenom. ...read more.

Conclusion

I bibelns gamla testament st�r det "Liksom �verallt i de heligas f�rsamlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna; de har inte lov att tala utan ska underordna sig..."(F�rsta Korinthierbrevet 14:33-34. Hur kan man som kvinna leva sitt liv efter en s�dan bok? En bok d�r det st�r klart och tydligt att mannen �r viktigare �n kvinnan. Som tur �r har ju utvecklingen kommit en bra bit p� v�gen i v�rldens olika samh�llen. Kvinnan har f�tt mer att s�ga till om. H�r i v�stv�rlden s� lever den kristna/judiska mannen/kvinnan under samma f�rh�llanden om man kollar fr�n samh�llets sida. Det �r ju faktiskt inte s� att alla m�n �r n�gra ot�cka bestar som vill best�mma allt �ver kvinnan. De muslimska kvinnorna har ju samma r�ttigheter fr�n det Svenska samh�llets sida, men det kan ju vara s� att mannen i hemmet best�mmer �ver de. Inte bara mannen i huset utan alla m�n i sl�kten brukar ha ett ord att s�ga till om. Jag tycker att det �r fel att skylla allt f�rtryck p� religionerna. Samh�llet som vi skapar har ju den st�rsta skyldigheten i hur m�nniskor behandlas. �ven om jag tror att v�rlden skulle se mycket b�ttre ut utan alla religioner f�r det �r ju religioner som de flesta krig byggs upp p� och en religion skulle v�l tillf�ra k�rlek inte hat. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ...

  bara minnas det lyckliga minnen man hade med den personen och gl�mma de tragiska. Den h�r novellen p�minner n�stan ingenting om vad jag l�st eller sett f�rut, f�rutom att de �r tv� unga som �r k�ra. Men det �r ju i n�stan varje bok eller film man ser s� �r ingen st�rre f�rv�ning att det �r med i denna ocks�.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  i Nord-Korea. S�rkoreansk buddhisme: Buddhismen ankom Korea samtidig som neo- konfutsianismen, alts� under de tre rikers tid. Religionen er i utgangspunktet stikk i strid med mange av de tankene konfutsianismen bygger p�, og hadde dermed ikke s� veldig store forutsetninger for � vokse blant den delen av befolkningen som hadde

 1. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Objektyviai ivertinti padeti, ivesti tvarka ir trupuciuka ibauginti nusikaltusius gali tik pa�alinis stebetojas, nedalyvaujantis tu �moniu kasdieniniame gyvenime. �iam vaidmeniui autorius i�sirinko Volanda ir jo svita. Velnias kartu su palydovais naudoja savo galias tam, kad pamokytu maskviecius, parodytu blogasias ju savybes, kuriu nesimato kasdienybeje.

 2. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Tiketina, kad Bulgakovui patiko mintis suvienyti viename persona�e gebejimus �udyti ir �aveti. Butent tokiu Azazela mato Margarita, pirma karta susitikusi su juo sode: "O tasai kaimynas buvo nedidelio ugio, rusvais kaip ugnis plaukais, su iltimi, vilkejo krakmolytus mar�kinius, dry�uota geros med�iagos kostiuma, avejo lakuotais pusbaciais, ant galvos buvo u�sidejes katiliuka.

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  Anledningen till detta �r inte bara att Erland och Singoalla glider allt l�ngre ifr�n varandra, utan ocks� pesten som sprider sig runtom i Sverige. M�nniskor d�r och st�mningen som Rydberg beskriver �terber�ttas l�ttast med hans egna ord fr�n sidan 189.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Men det sjove er, at stemningen synes at skifte ret tit, for længere nede står der fx: ”solen skinner på det hele, saa mildt og blaalig hvidt, så tandløst og kraftesløst som en gammelmors smil.” Godt nok lyder det første af sætningen også ret kønt, men kigger man mere nøje

 1. Unga rkare i Sverige

  (Blom Jennie & Nilsson Anna, Ungdomars orsaker till och erfarenheter av tobaksrökning ur ett psykosocialt perspektiv. En litteraturstudie, HT 2011) Dock är det inte bara rökaren som påverkas och riskerar sin egna hälsa, utan rökarens omgivning tvingas att andas in den farliga röken, och riskera samma symptom som rökaren själv.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Hvad skal der gøres i fremtiden for at gøre det mere sikkert? Som der står skrevet i artiklen, håber de to foskere på at nabolande til Haiti, som fx Den Dominikanske Republik vil lære fra Haitis jordskælv og selv forberede sig.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work