• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

Extracts from this document...

Introduction

Kvinnosyn - en j�mf�relse mellan isalm, judendomen och kristendomen. Inledning. Jag �r en bland m�nga feminister i v�rlden och jag anser d�rf�r att m�n och kvinnor ska behandlas lika i alla situationer. I alla tider har man h�rt talas om muslimska kvinnor som blir f�rtryckta i sina egna hem, b�de som flyktingar i Sverige och i sina heml�nder. Det �r inte heller s� att just Islam har patent p� att behandla kvinnor som l�gre st�ende m�nniskor utan detta sker i praktiskt taget alla religioner, fast det �r ju situationen i det muslimska samh�llet som har blivit mest uppm�rksammat. I detta arbetet ska jag ta upp vad judendomen och kristendomen samt islam har f�r kvinnosyn och hur de "f�rtryckta" kvinnorna ser p� oss i v�sterv�rlden, vi som egentligen inte tror p� n�gonting. Hur ser de olika religionerna p� kvinnan? Judendomen; Kvinnan i gamla testamentet har inte alls samma anknytning till den gudomliga v�rlden som mannen. Gud bem�rks som "han" och hans �nglar �r alltid manliga. Dessutom �r det samh�llet som beskrivs i GT ett utpr�glat manssamh�lle. Visserligen ber�ttar GT att Gud skapade b�de kvinnan och mannen till sin avbild och att b�da fick uppdraget att h�rska �ver naturen (F�rsta Moseboken 1:27) ...read more.

Middle

Religionerna betraktar och d�mer kvinnan efter hennes f�rm�gor, inte efter vad hon �r f�r person. De ser p� kvinnor som kvinnor inte som enskilda individer. I islam ska mannen diskutera med sin fru om saker och ting, men har de skilda �sikter s� �r det han som har sista ordet. Hur har d� detta p�verkat samh�llet? Har vi en helt mans dominerad v�rld och beror det helt p� religionerna? �ktenskapet Judendomen: Ett celibat liv �r ingenting en Jude �nskar sig. Sexuallivet r�knas till det jordiska livets gl�dje�mne, men sex �r enbart godk�nt om det sker inom �ktenskapets ramar. �ktenskapet �r en religi�s sed och sker d�rf�r inf�r en rabbin, trots det �r �ktenskapet ingen helig handling. Det �r till�tet att skilja sig om det finns anledning till det och om man �r en man, kvinnan f�r aldrig ta ut skilsm�ssa. Islam: �ven om det �r mycket s�llsynt idag att en muslimsk man gifter sig med upp till fyra kvinnor s� �r det till�tet. Koranen kr�ver dock att alla kvinnor ska behandlas lika. Vid skilsm�ssa kan mannen bara s�ga "Jag vill skiljas" medan kvinnan m�ste l�gga fram tunga sk�l f�r att f� sin vilja igenom. ...read more.

Conclusion

I bibelns gamla testament st�r det "Liksom �verallt i de heligas f�rsamlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna; de har inte lov att tala utan ska underordna sig..."(F�rsta Korinthierbrevet 14:33-34. Hur kan man som kvinna leva sitt liv efter en s�dan bok? En bok d�r det st�r klart och tydligt att mannen �r viktigare �n kvinnan. Som tur �r har ju utvecklingen kommit en bra bit p� v�gen i v�rldens olika samh�llen. Kvinnan har f�tt mer att s�ga till om. H�r i v�stv�rlden s� lever den kristna/judiska mannen/kvinnan under samma f�rh�llanden om man kollar fr�n samh�llets sida. Det �r ju faktiskt inte s� att alla m�n �r n�gra ot�cka bestar som vill best�mma allt �ver kvinnan. De muslimska kvinnorna har ju samma r�ttigheter fr�n det Svenska samh�llets sida, men det kan ju vara s� att mannen i hemmet best�mmer �ver de. Inte bara mannen i huset utan alla m�n i sl�kten brukar ha ett ord att s�ga till om. Jag tycker att det �r fel att skylla allt f�rtryck p� religionerna. Samh�llet som vi skapar har ju den st�rsta skyldigheten i hur m�nniskor behandlas. �ven om jag tror att v�rlden skulle se mycket b�ttre ut utan alla religioner f�r det �r ju religioner som de flesta krig byggs upp p� och en religion skulle v�l tillf�ra k�rlek inte hat. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  og det legges stadig til nye elementer, men NB. disse ses p� som en forlengelse av det gamle ikke en erstatning), dagliglivet(ogs� her s� ligner den koreanske buddhismen(og her er det vel kanskje et st�rre s�rtrekk) p� hinduismen ved at for folk flest legges det st�rre vekt p� hvordan man

 2. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Tradici�kai, vampyrai - tai �emiausias tamsiuju jegu rangas. Be to, Hela neturejo i ka pavirsti paskutinio skryd�io metu - kai naktis "tir�tejo, atskleisdama apgaule po apgaules", Hela galejo tik vel tapti mirusia mergina. Vienas i� ry�kiu romano paradoksu yra tame, kad, i valias pasilinksmine Maskvoje, Volando bendra�ygiai kartu vel suteike

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  Rydberg har �ven varit den utanf�rst�ende observat�ren vid vissa tillf�llen; det �r d� han har utel�mnat alla detaljer.

 2. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  Den nya killen hette Erik Von Sydow och kom fr�n andra sidan landet n�mligen Stockholm. Han hade p� sig snygga kl�der och blackslicket h�ngde ner till nacken. Alla tjejer tyckte han var bed�rande och b�rjade viska till varandra, till och med Lisa tyckte att han var bed�rande.

 1. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  ds=dq/T; dq/T - nepriklauso nuo proceso pobud�io, ds-entropija. Entropija yra vienareik�me kuno busenos f-ja, kiekviena kuno busena atitinka tam tikra apibre�ta jos reik�me, ji yra duju busenos kalorinis parametras. pokytis priklauso tik nuo busenos I ir 2 parametru, o nepriklauso nuo to, kokiu budu i� 1 pereina i 2 busena.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  Denna positiva faktor �r dock troligtvis inte best�ende. Minskad efterfr�gan p� olja i sp�ren av nedg�ngen i v�rldskonjunkturen kommer fram�ver att ha en negativ inverkan p� handelsbalansen och d�rmed p� b�de bytes- och betalningsbalanserna. Regeringen f�rs�ker �ven p�verka handelsbalansen med medel som verkar fr�mmande f�r en f�respr�kare av en v�rldshandel utan tulltariffer och andra handelshinder.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  ville han have, at læseren skulle til at tænke selv – bruge hovedet at indse, at selvom man bor inde et rart og varmt sted, og man ikke har al den fattigdom tæt in på livet, så sker der ubehagelige ting!

 2. Unga rkare i Sverige

  Bli rök-och snusfri, 2010, Statens folkhälsoinstitut, 2010) Men eftersom cigaretterna innehåller nikotin, så är det inte lätt att sluta heller. Ett nikotinberoende kan idag klassas som en sjukdom, då ett nikotinberoende är detsamma som en psykisk störning, som sätter hjärnans belöningssystem ur balans. Vilket då resulterar i att stort beroende, främst psykiskt med även fysiskt.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work