• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

Extracts from this document...

Introduction

Kvinnosyn - en j�mf�relse mellan isalm, judendomen och kristendomen. Inledning. Jag �r en bland m�nga feminister i v�rlden och jag anser d�rf�r att m�n och kvinnor ska behandlas lika i alla situationer. I alla tider har man h�rt talas om muslimska kvinnor som blir f�rtryckta i sina egna hem, b�de som flyktingar i Sverige och i sina heml�nder. Det �r inte heller s� att just Islam har patent p� att behandla kvinnor som l�gre st�ende m�nniskor utan detta sker i praktiskt taget alla religioner, fast det �r ju situationen i det muslimska samh�llet som har blivit mest uppm�rksammat. I detta arbetet ska jag ta upp vad judendomen och kristendomen samt islam har f�r kvinnosyn och hur de "f�rtryckta" kvinnorna ser p� oss i v�sterv�rlden, vi som egentligen inte tror p� n�gonting. Hur ser de olika religionerna p� kvinnan? Judendomen; Kvinnan i gamla testamentet har inte alls samma anknytning till den gudomliga v�rlden som mannen. Gud bem�rks som "han" och hans �nglar �r alltid manliga. Dessutom �r det samh�llet som beskrivs i GT ett utpr�glat manssamh�lle. Visserligen ber�ttar GT att Gud skapade b�de kvinnan och mannen till sin avbild och att b�da fick uppdraget att h�rska �ver naturen (F�rsta Moseboken 1:27) ...read more.

Middle

Religionerna betraktar och d�mer kvinnan efter hennes f�rm�gor, inte efter vad hon �r f�r person. De ser p� kvinnor som kvinnor inte som enskilda individer. I islam ska mannen diskutera med sin fru om saker och ting, men har de skilda �sikter s� �r det han som har sista ordet. Hur har d� detta p�verkat samh�llet? Har vi en helt mans dominerad v�rld och beror det helt p� religionerna? �ktenskapet Judendomen: Ett celibat liv �r ingenting en Jude �nskar sig. Sexuallivet r�knas till det jordiska livets gl�dje�mne, men sex �r enbart godk�nt om det sker inom �ktenskapets ramar. �ktenskapet �r en religi�s sed och sker d�rf�r inf�r en rabbin, trots det �r �ktenskapet ingen helig handling. Det �r till�tet att skilja sig om det finns anledning till det och om man �r en man, kvinnan f�r aldrig ta ut skilsm�ssa. Islam: �ven om det �r mycket s�llsynt idag att en muslimsk man gifter sig med upp till fyra kvinnor s� �r det till�tet. Koranen kr�ver dock att alla kvinnor ska behandlas lika. Vid skilsm�ssa kan mannen bara s�ga "Jag vill skiljas" medan kvinnan m�ste l�gga fram tunga sk�l f�r att f� sin vilja igenom. ...read more.

Conclusion

I bibelns gamla testament st�r det "Liksom �verallt i de heligas f�rsamlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna; de har inte lov att tala utan ska underordna sig..."(F�rsta Korinthierbrevet 14:33-34. Hur kan man som kvinna leva sitt liv efter en s�dan bok? En bok d�r det st�r klart och tydligt att mannen �r viktigare �n kvinnan. Som tur �r har ju utvecklingen kommit en bra bit p� v�gen i v�rldens olika samh�llen. Kvinnan har f�tt mer att s�ga till om. H�r i v�stv�rlden s� lever den kristna/judiska mannen/kvinnan under samma f�rh�llanden om man kollar fr�n samh�llets sida. Det �r ju faktiskt inte s� att alla m�n �r n�gra ot�cka bestar som vill best�mma allt �ver kvinnan. De muslimska kvinnorna har ju samma r�ttigheter fr�n det Svenska samh�llets sida, men det kan ju vara s� att mannen i hemmet best�mmer �ver de. Inte bara mannen i huset utan alla m�n i sl�kten brukar ha ett ord att s�ga till om. Jag tycker att det �r fel att skylla allt f�rtryck p� religionerna. Samh�llet som vi skapar har ju den st�rsta skyldigheten i hur m�nniskor behandlas. �ven om jag tror att v�rlden skulle se mycket b�ttre ut utan alla religioner f�r det �r ju religioner som de flesta krig byggs upp p� och en religion skulle v�l tillf�ra k�rlek inte hat. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ...

  bara minnas det lyckliga minnen man hade med den personen och gl�mma de tragiska. Den h�r novellen p�minner n�stan ingenting om vad jag l�st eller sett f�rut, f�rutom att de �r tv� unga som �r k�ra. Men det �r ju i n�stan varje bok eller film man ser s� �r ingen st�rre f�rv�ning att det �r med i denna ocks�.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  Som tidligere sagt s� er koreansk buddhisme en underart av mahayana buddhisme, n�rt beslektet seo(lignende zen) buddhismen, men skiller seg fra andre retninger ved at den pr�ver � l�se det den ser ikke stemmer i mahayana buddhismen. Dette er grunnet at de tidligste buddhistene i Korea mente at den buddhismen

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  Romanen Singoalla �r skriven i rak kronologi. Handlingen hoppar inte fram�t eller bak�t i tiden vid ett enda tillf�lle. En sak som �r v�rd att n�mna �r hoppet i tiden som g�rs i och med att kapitlet "Sorgbarn" b�rjar. D�r har 10 �r f�rflutit sedan f�rra kapitlet och Erland har

 2. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  Entropija gali buti apibre�ta bet kuriais dviem pagrindiniais parametrais ir apskaiciuojama ds=CvdT/T+Rdv/v. Kai �ilumos gaunama, entropija dideja, kai atiduodama - ma�eja. T-s diagrama. Abscisiu a�ys - atidedame entropija S, ordinaciu - absoliut.tempertatura. Ta�kai T-S koord.sistemoje vaizduojami darbo kuno busenos, o kreives - procesu.

 1. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Platon delar ocks� upp kunskap i olika sorters kunskap men han tycker att den perfektaste kunskapen �r matematik f�r den �r logisk.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  I melodien der blev væk dropper hovedpersonen sin drøm om et mere spændende liv, på grund af udsigten til at avancere i hans nuværende job. Han er en del af den nye gruppe arbejdende, der blev skabt i den tid – tidligere havde der mest været fabriksarbejdere og lign.

 1. Unga rkare i Sverige

  Det finns studier som har visat tydliga samband mellan rökning och cancer i luftvägarna, lungorna, livmoderhalsen. Men inte bara cancer, utan även hjärtinfarkt, magsår, diabetes och problem vid graviditeten. (FHI, Fimpa nu! Bli rök-och snusfri, 2010, Statens folkhälsoinstitut, 2010)

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  3 millioner mennesker, der er ramt. Deres situation forværres, som tiden går: 1. Der kan ikke skaffes tilstrækkeligt med nødhjælp via luftvejen. 2. Landets infrastruktur er brudt sammen, så nødhjælpen kan ikke fordeles ordentligt. 3. Rent drikkevand kan ikke skaffes. 4. Sanitets- og kloaksystemerne er brudt sammen, og det medfører en akut risiko for spredning af kolera og tyfus.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work