• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

Extracts from this document...

Introduction

Kvinnosyn - en j�mf�relse mellan isalm, judendomen och kristendomen. Inledning. Jag �r en bland m�nga feminister i v�rlden och jag anser d�rf�r att m�n och kvinnor ska behandlas lika i alla situationer. I alla tider har man h�rt talas om muslimska kvinnor som blir f�rtryckta i sina egna hem, b�de som flyktingar i Sverige och i sina heml�nder. Det �r inte heller s� att just Islam har patent p� att behandla kvinnor som l�gre st�ende m�nniskor utan detta sker i praktiskt taget alla religioner, fast det �r ju situationen i det muslimska samh�llet som har blivit mest uppm�rksammat. I detta arbetet ska jag ta upp vad judendomen och kristendomen samt islam har f�r kvinnosyn och hur de "f�rtryckta" kvinnorna ser p� oss i v�sterv�rlden, vi som egentligen inte tror p� n�gonting. Hur ser de olika religionerna p� kvinnan? Judendomen; Kvinnan i gamla testamentet har inte alls samma anknytning till den gudomliga v�rlden som mannen. Gud bem�rks som "han" och hans �nglar �r alltid manliga. Dessutom �r det samh�llet som beskrivs i GT ett utpr�glat manssamh�lle. Visserligen ber�ttar GT att Gud skapade b�de kvinnan och mannen till sin avbild och att b�da fick uppdraget att h�rska �ver naturen (F�rsta Moseboken 1:27) ...read more.

Middle

Religionerna betraktar och d�mer kvinnan efter hennes f�rm�gor, inte efter vad hon �r f�r person. De ser p� kvinnor som kvinnor inte som enskilda individer. I islam ska mannen diskutera med sin fru om saker och ting, men har de skilda �sikter s� �r det han som har sista ordet. Hur har d� detta p�verkat samh�llet? Har vi en helt mans dominerad v�rld och beror det helt p� religionerna? �ktenskapet Judendomen: Ett celibat liv �r ingenting en Jude �nskar sig. Sexuallivet r�knas till det jordiska livets gl�dje�mne, men sex �r enbart godk�nt om det sker inom �ktenskapets ramar. �ktenskapet �r en religi�s sed och sker d�rf�r inf�r en rabbin, trots det �r �ktenskapet ingen helig handling. Det �r till�tet att skilja sig om det finns anledning till det och om man �r en man, kvinnan f�r aldrig ta ut skilsm�ssa. Islam: �ven om det �r mycket s�llsynt idag att en muslimsk man gifter sig med upp till fyra kvinnor s� �r det till�tet. Koranen kr�ver dock att alla kvinnor ska behandlas lika. Vid skilsm�ssa kan mannen bara s�ga "Jag vill skiljas" medan kvinnan m�ste l�gga fram tunga sk�l f�r att f� sin vilja igenom. ...read more.

Conclusion

I bibelns gamla testament st�r det "Liksom �verallt i de heligas f�rsamlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna; de har inte lov att tala utan ska underordna sig..."(F�rsta Korinthierbrevet 14:33-34. Hur kan man som kvinna leva sitt liv efter en s�dan bok? En bok d�r det st�r klart och tydligt att mannen �r viktigare �n kvinnan. Som tur �r har ju utvecklingen kommit en bra bit p� v�gen i v�rldens olika samh�llen. Kvinnan har f�tt mer att s�ga till om. H�r i v�stv�rlden s� lever den kristna/judiska mannen/kvinnan under samma f�rh�llanden om man kollar fr�n samh�llets sida. Det �r ju faktiskt inte s� att alla m�n �r n�gra ot�cka bestar som vill best�mma allt �ver kvinnan. De muslimska kvinnorna har ju samma r�ttigheter fr�n det Svenska samh�llets sida, men det kan ju vara s� att mannen i hemmet best�mmer �ver de. Inte bara mannen i huset utan alla m�n i sl�kten brukar ha ett ord att s�ga till om. Jag tycker att det �r fel att skylla allt f�rtryck p� religionerna. Samh�llet som vi skapar har ju den st�rsta skyldigheten i hur m�nniskor behandlas. �ven om jag tror att v�rlden skulle se mycket b�ttre ut utan alla religioner f�r det �r ju religioner som de flesta krig byggs upp p� och en religion skulle v�l tillf�ra k�rlek inte hat. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ...

  bara minnas det lyckliga minnen man hade med den personen och gl�mma de tragiska. Den h�r novellen p�minner n�stan ingenting om vad jag l�st eller sett f�rut, f�rutom att de �r tv� unga som �r k�ra. Men det �r ju i n�stan varje bok eller film man ser s� �r ingen st�rre f�rv�ning att det �r med i denna ocks�.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  og det legges stadig til nye elementer, men NB. disse ses p� som en forlengelse av det gamle ikke en erstatning), dagliglivet(ogs� her s� ligner den koreanske buddhismen(og her er det vel kanskje et st�rre s�rtrekk) p� hinduismen ved at for folk flest legges det st�rre vekt p� hvordan man

 1. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Tuometines visuomenes egoizma, primityvuma, materialuma, absurdi�ka politine santvarka skaitytojui parodo velnias ir jo svita. Geriausia tai, ai�ku, mes galime atpa�inti epizode, kur Volandas Varjete teatre surengia juodosios magijos seansa. Prad�ioje jis i� po lubu �eria i �iurovu sale pinigus: "Visur aidejo �odis "cervoncai, cervoncai", buvo girdeti kryk�taujant "ak, ak!"

 2. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Azazelu - visa tai tik humoristines scenos, labai juokingos ir i�sklaidancios itampa tu buitiniu ir filosofiniu problemu, kurias i�kelia skaitytojui romanas. Paskutinio skryd�io metu �is linksmuolis i�daigininkas atrodo jau visai nebe taip: "Naktis nuple�e ir papurusia Begemoto uodega, nudreske kaili ir i�mete kuok�tais po raistus.

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  hunnit gifta sig med Helena, deras son �r f�dd och Erlands f�r�ldrar har avlidit. Rydberg har skrivit Singoalla till mestadels som den allvetande f�rfattaren. �ven om Erland M�nesk�ld �r den st�rsta huvudpersonen, skrivs han i tredje person. Den enda g�ngen som Rydberg har skrivit i jagform �r i dialoger.

 2. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  Entropija gali buti apibre�ta bet kuriais dviem pagrindiniais parametrais ir apskaiciuojama ds=CvdT/T+Rdv/v. Kai �ilumos gaunama, entropija dideja, kai atiduodama - ma�eja. T-s diagrama. Abscisiu a�ys - atidedame entropija S, ordinaciu - absoliut.tempertatura. Ta�kai T-S koord.sistemoje vaizduojami darbo kuno busenos, o kreives - procesu.

 1. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Det som �r konstigt �r att om jag s�ger mig att ha kunskap om hur ett bord ser ut s� betyder inte det att det �r den "r�tta" kunskapen f�r den r�tta kunskapen finns aldrig. Jag kan aldrig ensam se ett bord p� samma sett som en annan person.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  på den, så kunne ”blaalig hvid” lyde som noget ret negativt, som når man beskriver en syg eller betændt legemsdel. Og som regel er et smil ret positivt, men her et det tandløst og svagt – ikke helt ægte måske, for hvad er der at smile for, hvis man ikke har nogle tænder, og man er ret svagelig?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work