• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Laura Dekker is een dertien jarig meisje dat de jongste solozeiler wil zijn dat rond de wereld zeilt.

Extracts from this document...

Introduction

Laura Dekker is een dertien jarig meisje dat de jongste solozeiler wil zijn dat rond de wereld zeilt. Niet lang geleden heeft een 17 jaar oude jongen van Engeland dit gedaan in 9 maanden.Laura zou er twee jaar over doen. Laura wil zeer graag hiermee in het Guinnes Book of World Records geraken, maar zij zeggen dat ook al moest ze het doen zouden ze haar er niet in vermelden. Laura zou twee jaar lang moeten zeilen zou ze dit doen, dus zou ze ook twee jaar school missen. ...read more.

Middle

Natuurlijk zijn er dus gevaren, ze gaat op zeer gevaarlijke zeen varen en psychologen denken niet dat zij twee jaar alleen kan zijn. Laura's bootje is ook vrij klein, maar 8 meter lang en zij zal in zeer brutale stormen moeten varen. Moest haar bootje omkappen zou ze niets kunnen doen en zou ze helemaal alleen op zee zijn en zou ze haar bootje niet recht kunnen zetten. Laura is momenteel onder staatszorg en psychologen proberen haar de gevaren uit te leggen van zo'n gevaarlijke tocht en proberen te zien of ze wel zo'n tocht aankan. ...read more.

Conclusion

Haar vader zei dat hij haar helemaal niet had toegestaan om naar Engeland te varen. Ik vind dat Laura dit niet zou mogen doen het is helemaal overantwoord en ze zal voorbij zeer gevaarlijke plaatsen zeilen, moest ze in de winter in het water vallen zou ze onderkoeld worden in een paar minuten. Haar boot zou ook gekaapt kunnen worden, maar daar heeft ze een oplossing voor. Ze zei als ik kapers zie dan zeil ik gewoon een eindje om. Ik hoop dat ze het niet doet want ik denk dat ze het niet zal halen. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  weer voorbij". Helaas duurt dit niet lang. Wanneer ook deze droom in duigen valt, vallen ze in een nog diepere put dan waar ze voorheen in zaten. Nu zijn ze er echt zeker van dat er niets bestaat. Ze proberen hun oude leventjes op te pakken, maar dit gaat niet zo gemakkelijk.

 2. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Die helpt hen uiteindelijk het lichaam in de bergen te begraven... Verhaal 9 "De witte schepen" Dit verhaal gaat over de vader van Kader, die hem opzoekt in Nederland. Hun band is nu verbeterd. Ze genieten van het Nederlandse landschap.

 1. Like Water for Chocolate by Laura Esquivel Chapter Analysis

  -this is traumatic to Tita as she is also unable to sire children. There comes to a stage were Tita mentally dies as she is portrayed with parallelism when Mama Elena gave her a "tremendous slap that left her tolling in the dirt by the rooster, which had died from the bungled operation."

 2. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  Zowel de landbouwsector als de dienstverlening zijn in Zuid-Afrika goed ontwikkeld en tot op zekere hoogte geldt dit ook voor de Zuid-Afrikaanse industrie. In zijn algemeenheid is er dan ook sprake van een redelijk modern economisch systeem. Omdat het land vanwege het apartheidsregime jarenlang internationaal ge�soleerd was, was het economisch

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work