• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Making Vietnamese wines (in Vietnamese)

Extracts from this document...

Introduction

Tá»° LÀM RƯỢU VANG Uá»NG TRONG NGÀY TẾT I. Cách làm rượu Nho: * Chuẩn bá»: - 1kg nho chín - 500gr ÄÆ°á»ng cát * Thá»±c hiá»n: - Nho rá»­a sạch, bá» cuá»ng, Äá» ráo, chẻ Äôi, bá» há»t. - Lá» thuá»· tinh rá»­a sạch, phÆ¡i nắng khô. - Cho nho và ÄÆ°á»ng cát vào lá», trá»n Äá»u. - Äậy tủ lại má»t tháng (có thá» Äá» cả nÄm). - Khi uá»ng, bóp nho tan ra và lá»c kỹ lấy nÆ°á»c. - Nếu không Äược ngá»t có thá» thêm chút ÄÆ°á»ng và thêm rượu vào cho có Äá» ná»ng. II. Cách làm rượu chuá»i: * Nguyên liá»u: - 1 kg Chuá»i già hoặc chuá»i sứ - 1 kg ÄÆ°á»ng cát. - 1 viên men rượu. - 3 lít nÆ°á»c sạch. - 1 á»ng vani. - Lá» thủy tinh. * Thá»±c hiá»n: - Chuá»i lá»t vá», xắt má»ng Äem hấp cho chín Äá» bá»t chất nhá»n, sau này rượu sẽ Äược trong hÆ¡n. - 3 lít nÆ°á»c + 1kg ÄÆ°á»ng Äun sôi Äá» nguá»i. Sắp chuá»i vào lá» thủy tinh, Äá» nÆ°á»c ÄÆ°á»ng vào, cấy men và Äậy kín nắp lại. Men sẽ làm cho rượu có màu Äục. Sau 1 tháng rượu bắt Äầu trong. Ta gạn nÆ°á»c trong bá» xác chuá»i Äi và tiếp tục Äá» lắng trong á» nÆ¡i mát. Muá»n rượu thÆ¡m hÆ¡n thì cho 1 ít vani vào. ...read more.

Middle

- Lá chuá»i tÆ°Æ¡i 2 tàu thật lá»n,dùng khÄn ẩm lau thật sạch, Äá» ra nắng cho hÆ¡i héo. * Cách làm: - Gạo ngâm 24h cho thật ná». Vo sạch gạo Äã ngâm ná» và Äá» thật ráo nÆ°á»c, trá»n 1 thìa cà phê muá»i vào. Sau Äó cho vào Äá» lên nhÆ° Äá» xôi, vì loại gạo nếp này là gạo nếp lức nên cứng hÆ¡n gạo nếp thÆ°á»ng, khi Äá» xôi thá»nh thoảng dùng nÆ°á»c sôi tÆ°á»i Äá»u lên mặt gạo, tÆ°á»i khoảng 3 lần, má»i lần 1 bát Än cÆ¡m nhá» nÆ°á»c sôi và Äảo cho nÆ°á»c ngấm Äá»u cả chõ xôi. - LÆ°u ý nên Äá» xôi chín thật kỹ Äá» tránh viá»c lại gạo khi làm cÆ¡m rượu. Khi nào thấy hạt gạo nếp ná» bung hết ra, nếm thá»­ thấy chín má»m là Äược. - Bá» xôi ra 1 cái khay, tãi má»ng cho xôi nguá»i. - Men làm rượu giã thật nhuyá»n. Lót lá chuá»i vào má»t cái rá» nhá»±a sâu lòng, chừa 1 khoảng trá»ng dÆ°á»i Äáy rá» (Äá» làm chá» cho nÆ°á»c rượu nếp chảy xuá»ng) sau Äó cứ rải 1 lá»p xôi lại 1 lá»p men má»ng lên trên, sao cho lá»p cuá»i cùng trên mặt là lá»p men, dùng lá chuá»i Äậy kín mặt, Äặt rá» rượu nếp lên 1 cái tô to Äá» hứng nÆ°á»c rượu nếp sẽ chảy ra trong quá trình lên men. ...read more.

Conclusion

- Cho há»ng vào máy xay sinh tá» + ÄÆ°á»ng theo tá» lá» 1 : 1 xay cho thật nhuyá»n rá»i cho vào lá» thủy tinh. - Cho thêm vào lá» khoảng 1 lạng men rượu khuấy Äá»u, bảo quản chá» mát khoảng 2-3 tuần là có thá» dùng Äược. X. Làm rượu dâu: - 1kg Dâu +300gr ÄÆ°á»ng Æ°á»p trong 7 ngày. - 150gr ÄÆ°á»ng +1/2 lít nÆ°á»c Äá» vào dâu ủ thêm 7 ngày. Sau Äó Äá» 1/2 lít rượu Äế vào ủ Äến khi nào dâu ná»i lên mặt nÆ°á»c mất chất Äá», chắt nÆ°á»c rượu ra tiếp tục lắng, Äậy kín. 7 ngày sau Äó có thá» sá»­ dụng Äược. - Rượu Dâu có màu Äá» tÆ°Æ¡i. Ná»ng Äá» rÆ°Æ¡i thấp, say không gây nhức Äầu. sá»± kết hợp hài hoà giữa men rượu và trái cây tạo nên loại rượu Äặc trÆ°ng này - Công dụng: Thanh nhiá»t, nhuận phế, tÆ° âm, dưỡng huyết; thích hợp cho những ngÆ°á»i âm hÆ°, biá»u hiá»n bằng các triá»u chứng môi khô miá»ng khát, có cảm giác hâm hấp sá»t vá» chiá»u, lòng bàn tay bàn chân nóng, ho khan, hay ra má» hôi trá»m, Äại tiá»n táo, tiá»u tiá»n sẻn Äá». - Chú ý: + Dùng má»i ngày 2 lần, má»i lần 10-20 ml. + Không nên uá»ng nhiá»u hÆ¡n. * Cách khác: Dâu rá»­a sạch và Äá» ráo nÆ°á»c (cắt bá» cuá»ng dâu); xếp 1 lá»p dâu, 1 lá»p ÄÆ°á»ng (Äá» trong lá» thủy tinh). Äá» càng lâu, rượu càng Äậm Äà (hÆ¡n 1 tháng) ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Analysis of Not my Best Side by U.A. Fanthorpe

  The reason given for his absence of two front legs is that the painter ("poor chap") "had this obsession with triangles". Unlike a typical prototype dragon, he seems weedy and image conscious, describing the image as "bad publicity", first of all because of his image but also because of the image of the other two present in Uccello's oil painting.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  quan tri v� dua Heineken tro th�nh nh�n hieu bia xu�t kh�u lon nh�t tr�n th� gioi. Th�nh c�ng cua Heineken duoc dua tr�n n�n tang cua ch�t luong thom ngon v� �n dinh, viec di�u h�nh xu�t kh�u th�nh c�ng v�o thi truong My c�ng voi nhung chi�n dich

 1. Articles of VN War

  T�i bi�t TCS v� nh�m nguoi n�i gi�o cho giac n�y, duoi t�t ca c�c kh�a canh kh�c nhau. Tu chuyen nho d�n chuyen lon, tu th�i quen d�n ph�m hanh, d�n ti�u su, d�n gia d�nh, tham ch�, n�u c�n, th� ca gia pha vv, t�i d�u c� b�n phan phai bi�t..

 2. Uloga majke u djelima

  obnove na kraju ju je odvela u zaboravljene sobe.Ostarjela,i smanjena do velicine fetusa,ni tada nije htjela da otkrije tajnu,gdje je sakrila zlato koje su putnici zaboravili.Tu tajnu je odnijela sa sobom u grob,ali odgovor je bio jednostavan,kao i ona sama.Bo�e moj,rekla je tihim glasom.Zar je ovo smrt?Pocela je neku beskrajnu,brzopletu

 1. Ostatnie przemylenia Jeszui Ha Nocri

  Bal sie jej, zapewne. Bal sie, ze jego uszy, kt�re uslysza to, zdradza jego samego... Hegemon zyje w okrutnej celi - ni okien na piekne slonce w niej nie ma, ni krat dla swiezego powietrza.

 2. Christmas - origins, traditions and ideas for making gifts.

  They used the evergreen tree to celebrate winters solstice. It represented life over death on the day that the sun began to overtake the darkness. Druid priests decorated oak trees with golden apples for their winter solstice celebration. In medieval times there was a play often performed to teach people

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work