• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

"Mama, koks graþus kaèiukas!"

Extracts from this document...

Introduction

Ligu �altinis - benamis kaciukas "Mama, koks gra�us kaciukas!" - su�unka pyplys, besikapstantis smelio de�eje, ir i�tieses rankutes bega paglostyti katino. Daugiabuciu namu kiemuose pilna benamiu kaciu. �ie gyvunai veisiasi rusiuose ir puikiai laikosi maitinami gera�ird�iu, da�niausiai pagyvenusiu �moniu. Vaikai kapstosi smelio de�ese, kurias kates da�nai naudoja savo reikmems, taip pat mielai su jomis �aid�ia, ypac pavasari, kai i� rusiu i�lenda ir ma�i, pukuoti kaciukai. Visgi kates, ypac benames, nera tokie nepavojingi gyvuneliai, kaip atrodo. Jos gali apdraskyti ar apkand�ioti kieme �aid�ianti vaika ir taip u�kresti ji pasiutlige. ...read more.

Middle

Kitos kaciu platinamos ligos ne ka nepavojingesnes. Tai toksokaroze ir toksoplazmoze. Pastaraja liga platina tik kates. Ju organizme vyksta toksoplazmu lytinis dauginimasis, formuojasi oocistos, kurios su i�matomis patenka i aplinka. Oocistos per 1 - 5 paras dirvo�emyje subresta ir i�lieka gyvybingos iki 18 menesiu. Subrendusias cistas nuo dirvo�emio, �oles prarije u�sikrecia naminiai, laukiniai gyvuliai ir pauk�ciai, taip pat ir �mones. Kates u�sikrecia suesdamos u�sikretusias peles, pauk�cius, �alia u�sikretusiu gyvuliu mesa ar oocistas, esancias aplinkoje. Tik pirma karta u�sikretusi kate 1 - 3 savaites i�skiria toksoplazmu cistas i aplinka. ...read more.

Conclusion

Toksokaroze platina kates ir �unys. Toksokaru kiau�inius da�nai platina ma�i �uniukai ir kaciukai, kadangi patele per placenta ir piena gali u�kresti jauniklius. Jau 3 - 4 savaiciu ma�yliai su i�matomis i aplinka i�skiria parazitu kiau�inius. Toksokaru kiau�iniai bresta dirvo�emyje, todel �mogus u�sikrecia nuo ne�variu, �emetu ranku, valgydamas neplautas uogas, vaisius bei dar�oves, vaikai - �aisdami smelio de�ese, �aliose vejose, kuriose yra �unu ir kaciu i�matu, taip pat �aisdami ar glostydami benamius gyvunus. Toksokaru kiau�iniai dirvo�emyje i�silaiko iki 8 metu ir ilgiau. Gydytojai rekomenduoja pa�aidus su katemis ar �unimis butinai nusiplauti rankas �iltu vendeniu su muilu, vaiku smelio de�es irengti sauletose vietose, o svarbiausia - naikinti valkataujancius �unis ar kates. Laura �aulyte ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  4. Klasikin? antikos filosofija - Platonas ir Aristotelis. Klasikiniai antikos laik? m?stymo bruo?ai ry?kiausiai atsispindi Sokrato, Platono ir Aristotelio filosofijoje. Prasid?jus substancijos(paai?kinimas:nekintama b?ties esm?, tikrov?s pagrindas) paie?koms filosofija skyla ? 2 stovyklas:materialistin? ir idealistin?. Materializmo ?alininkai teig?, kad b?ties pagrindas materialusis. Materija yra pirmin? ir pagrindin?, o protas, dvasia, id?jos - i?vestin?s s?vokos.

 2. Like Water for Chocolate by Laura Esquivel Chapter Analysis

  She is also the symbol for freedom, a character made to show what it is like to break free from the traditions, to create a contrast with Tita and Pedro and their forced obedience (duty). Rose petal's for the dish is also a symbol for the liberation of Gertrudis' sexual passion.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work