• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18
 19. 19
  19
 20. 20
  20
 21. 21
  21
 22. 22
  22
 23. 23
  23
 24. 24
  24
 25. 25
  25
 26. 26
  26
 27. 27
  27
 28. 28
  28
 29. 29
  29
 30. 30
  30
 31. 31
  31
 32. 32
  32
 33. 33
  33
 34. 34
  34
 35. 35
  35
 36. 36
  36
 37. 37
  37
 38. 38
  38
 39. 39
  39

MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

Extracts from this document...

Introduction

LOI MO ÐÂU Ðê giu và nâng cao vi thê cua doanh nghiep trên thi truong, là mot diêu rât khó khan, nó dòi hoi doanh nghiep phai có các bien pháp tiêp can thi truong mot cách chu dong và san sàng dôi phó voi nhung nguy co, de doa cung nhu nhung áp luc canh tranh tu phía thi truong. Ðê làm duoc diêu này doanh nghiep phai thuc hien san xuât kinh doanh theo huong thi truong, theo khách hàng và phai áp dung các hoat dong Marketing vào thuc tiên vào hoat dong san xuât kinh doanh trên thi truong. Trong dó viec xây dung và hoàn thien mot chính sách Marketing-mix voi nhung chiên luoc và bien pháp cu thê se công cu sac bén và hieu qua cua doanh nghiep dê di dên thành công. Công ty Heineken là mot ví du diên hình cho viec thành công boi chiên luoc Marketing-mix hieu qua. Heineken duoc xem là thuong hieu bia thành công nhât và là mot biêu tuong trong ngành. Heineken duoc ua chuong trên toàn thê gioi.Theo bang xêp hang và dánh giá cua Interbrand/Business Week hàng nam vê 100 thuong hieu manh nhât thê gioi, thuong hieu Heineken tri giá 2.4 ti USD. Vì thê chúng em chon " Chiên luoc Marketing quôc tê cua Heineken " làm dê tài nghiên cuu. Ðê tu dó có thê tìm ra chìa khóa thành công cua Heineken trong marketing -mix cung nhu hoc duoc nhung kinh nghiem quý báo tu công ty. Tuy nhiên, do thoi gian nghiên cuu và nguôn tài lieu tham khao còn han chê nên nhung noi dung duoc trình bày trong bài tiêu luan chi o dang khái quát, chúng em rât mong có duoc ý kiên dóng góp cua cô dê dê tài duoc hoàn thien hon. MUC LUC LOI MO ÐÂU 1 Chuong I: TÔNG QUAN VÊ CÔNG TY HEINEKEN 3 1. ...read more.

Middle

Phim truyen tôi thu ba (Big movie) cung dã là mot nhãn hieu quen thuoc dôi voi không ít nguoi hâm mo. Heineken muôn "kích hoat" lai hình thuc giai trí cao câp này bang cách dem nhung bo phim moi nhât, nóng nhât dang duoc phát hành dông thoi trên thê gioi dên voi khán gia Viet Nam. Heineken se cung câp cho nguoi xem nhung bo phim hay, phù hop, qua câu khâu hieu "Cùng Heineken dên voi nhung bo phim hâp dân nhât thê gioi" cùng nhung buôi công chiêu hoành tráng voi buôi tiec sang trong và tham do trai dài dúng dang câp Hollywood, hay nhung trai nghiem tan mat nhung khung canh sông dông vê phim, và nhung trò choi dien anh vô cùng hâp dân. * Ðón giao thua cùng Heineken: Ý tuong thap sáng trung tâm thành phô duoc Heineken khoi xuong lân dâu tiên vào nam 2004, và dã tro thành thông le tai các thành phô lon cua Viet Nam vào môi dip lê hoi. Nam nay 2010, Heineken tiêp tuc di tiên phong khoi xuong ý tuong doc dáo moi dê chào dón nhung khoanh khac dâu tiên cua nam 2010 cung tai trung tâm dai lo Nguyên Hue (TPHCM) tu 21:00 - 0:30 dêm 31/12/2009. Công trình trang trí lê hoi nam nay cua Heineken khâu hieu "Cùng thê gioi doán chào nam moi 2010" duoc tô chuc dac biet hon nhung nam truoc voi hieu ung phôi hop âm thanh - ánh sáng. Lân dâu tiên tai Viet Nam công chúng duoc trai nghiem nhung cam xúc thú vi khi dêm nhung giây phút dâu tiên buoc qua nam moi. Khi chiêc dông hô dêm nguoc tu giây thu 60 xuât hien trên màn hình qua câu dat o sân khâu trung tâm, có cam giác tât ca trái tim dêu dap chung mot nhip, hôi hop dõi theo tung con sô. ...read more.

Conclusion

Heineken voi ban linh cua mot công ty dân dâu ngành vân dã dat duoc nhung kêt qua khá tôt trên thi truong quôc tê mà cu thê là tai thi truong Anh và thi truong Viet Nam. Thành công mà Heineken dat duoc có su dóng góp hêt suc tích cuc tu chiên luoc Marketing quôc tê mà Heineken dã áp dung. Heineken dã áp dung hêt suc thành công chiên luoc Marketing quôc tu nhung ngày dâu khi moi xâm nhap thi truong. Heineken dã kêt hop nhuân nhuyên các chiên luoc 4P mà cu thê là chiên luoc chuân hóa san phâm tai hâu hêt các thi truong, có chính sách giá phù hop voi dinh vi cua công ty cung nhu túi tiên cua khách hàng, tao ra thuan loi cho khách hàng qua các kênh phân phôi, dac biet là nhung chiên dich xúc tiên hêt suc doc dáo dã tao nên thuong hieu Heineken ngày nay. Voi dê tài " Chiên luoc Marketing quôc tê cua Heineken " dã giúp nhóm chúng em có co hoi tìm hiêu vê mot ngành công nghiep khá hâp dân, dó là ngành công nghiep bia. Voi nhung kiên thuc và kha nang thu duoc trong quá trình hoc tap, cùng nhung thông tin suu tâm duoc chúng em mong rang dê tài này se phân nào cung câp thêm thông tin và có thê là tài lieu tham khao nham giúp viec hoc môn "Quan tri kinh doanh quôc tê" duoc tôt hon. TÀI LIEU THAM KHAO 1. Marketing quôc tê - Truong Ðai Hoc Marketing Khoa Marketing TP.HCM - TS. Trân Thi Ngoc Trang - NXB Tài Chính (2006). 2. Tình huông Marketing Viet Nam - Hoi Marketing Viet Nam - PGS. TS Nguyên Xuân Quê - NXB Lao Ðong - Xã hoi (2004). 3. Mot sô trang web tham khao: http://www.heinekeninternational.com/VietnamBreweryLtd.aspx http://haimat.vn/event_details.asp?eventid=1009 http://www.heinekeninternational.com/vietnambreweryltd.aspx http://www.heinekeninternational.com/mediakit_gallery.aspx ?? ?? ?? ?? GVHD: Th.si Quách Thi Buu Châu 1 Chiên luoc marketing quôc tê cua Heineken ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. binh giai tuong ve huu

  Lúc còn trong quân ngu ông chi biêt nhan menh lenh, làm theo menh lenh và chi huy câp duoi, bây gio tuôi dã ngoài bay muoi ông thuc su không biêt làm gì khi tuôi vê huu. Ngay khi vê nhà ông dã hoi nguoi con trai cua mình.

 2. Collection of Creative and Analytical Journal Entries On The Tin Flute By Gabrielle Roy

  to forget what she had been" (TF343). This oppressed atmosphere can also be seen through the quote "the word 'wedding,' which she had always linked to a perfect happiness, now seemed austere" (TF342). A similar kind of harsh reality is also presented in Esteban's wedding where Clara also is not agreeing to the marriage for love, but

 1. Uloga majke u djelima

  mira.Na nogama vec prije zore,traila je pomoc od onog ko bi joj se prije naao pri ruci,ukljucujuci i djecu.Iznijela je na sunce ono neto robe koja se jo mogla upotrijebiti,zaplaila je bubavabe iznenadnim napadima insekticida, poravnala crvotocne pukotine na vratima i prozorima i ivim krecom poguila mrave u njihovim gnijezdima.Groznica

 2. Da li smo zaista postoji

  kao taku za iskljuciti sve to ne razumijete nije bolje nego koristeci Bibliju da to ucinite. Samo zato to znanost nije "dokazano" zakon atrakcija, znaci li to da ona ne postoji? Znanost nije dokazano kako su ljudska bica dola u postojanje, ali vecina znanstvenika sigurno ce vam reci da smo doista "postoje."

 1. binh giai doan trich cua so

  Cô có thê tìm thây su thích thú o nhung thu rât tâm thuong. Ô cua sô là vat thú vi nhât cô so huu trong phòng mình. Cô thuong thâm nhac dên nó trong môi ý nghi cua mình nhu mot vat huyên ao.

 2. M. Bulgakovo dialogas su J. V. Gëte.

  prot? ir gyvenim?, tiesa, galbut kitoki, negu jis tik?josi. ?ioje vietoje galima palyginti G?tes ir Bulgakovo Margaritas. Abi jos myli ir abi ken?ia, bet tik viena i? j? sugeba surasti stipryb?s kovoti ir nebijoti laukian?iu sunkumu. Galbut todel jai ir pasiseka. O Getes Margarit? su?lugdo mylimo ?mogaus, kurstomo velnio, aistra, kuriai jis pats nesugeba atsispirti. Bet gr??kime prie Bulgakovo.

 1. : Phn tch bi th cnh ngy h ca Nguyn Tri.

  Thạch lá»±u hiên còn phun thức Äá», Há»ng liên trì Äã tiá»n mùi hÆ°Æ¡ng” Câu lục ngôn má» Äầu giá»i thiá»u hoàn cảnh sá»ng và tâm trạng của nhà thÆ¡ lúc bấy giá»: “Rá»i hóng mát thuá» ngày trÆ°á»ng” Vá» hình thức, Äây là sá»± phá cách, cách tân táo

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  Tôi nhiá»t thành chúc mừng hạnh phúc cuá»c hôn nhân của bạn. Mong rằng sá»± kết hợp này sẽ mang lại hạnh phúc mãi mãi cho gia Äình má»i của bạn. I congratulation you wholeheartedly on your blissful marriage.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work