• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18
 19. 19
  19
 20. 20
  20
 21. 21
  21
 22. 22
  22
 23. 23
  23
 24. 24
  24
 25. 25
  25
 26. 26
  26
 27. 27
  27
 28. 28
  28
 29. 29
  29
 30. 30
  30
 31. 31
  31
 32. 32
  32
 33. 33
  33
 34. 34
  34
 35. 35
  35
 36. 36
  36
 37. 37
  37
 38. 38
  38
 39. 39
  39

MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

Extracts from this document...

Introduction

LOI MO ��U �� giu v� n�ng cao vi th� cua doanh nghiep tr�n thi truong, l� mot di�u r�t kh� khan, n� d�i hoi doanh nghiep phai c� c�c bien ph�p ti�p can thi truong mot c�ch chu dong v� san s�ng d�i ph� voi nhung nguy co, de doa cung nhu nhung �p luc canh tranh tu ph�a thi truong. �� l�m duoc di�u n�y doanh nghiep phai thuc hien san xu�t kinh doanh theo huong thi truong, theo kh�ch h�ng v� phai �p dung c�c hoat dong Marketing v�o thuc ti�n v�o hoat dong san xu�t kinh doanh tr�n thi truong. Trong d� viec x�y dung v� ho�n thien mot ch�nh s�ch Marketing-mix voi nhung chi�n luoc v� bien ph�p cu th� se c�ng cu sac b�n v� hieu qua cua doanh nghiep d� di d�n th�nh c�ng. C�ng ty Heineken l� mot v� du di�n h�nh cho viec th�nh c�ng boi chi�n luoc Marketing-mix hieu qua. Heineken duoc xem l� thuong hieu bia th�nh c�ng nh�t v� l� mot bi�u tuong trong ng�nh. Heineken duoc ua chuong tr�n to�n th� gioi.Theo bang x�p hang v� d�nh gi� cua Interbrand/Business Week h�ng nam v� 100 thuong hieu manh nh�t th� gioi, thuong hieu Heineken tri gi� 2.4 ti USD. V� th� ch�ng em chon " Chi�n luoc Marketing qu�c t� cua Heineken " l�m d� t�i nghi�n cuu. �� tu d� c� th� t�m ra ch�a kh�a th�nh c�ng cua Heineken trong marketing -mix cung nhu hoc duoc nhung kinh nghiem qu� b�o tu c�ng ty. Tuy nhi�n, do thoi gian nghi�n cuu v� ngu�n t�i lieu tham khao c�n han ch� n�n nhung noi dung duoc tr�nh b�y trong b�i ti�u luan chi o dang kh�i qu�t, ch�ng em r�t mong c� duoc � ki�n d�ng g�p cua c� d� d� t�i duoc ho�n thien hon. MUC LUC LOI MO ��U 1 Chuong I: T�NG QUAN V� C�NG TY HEINEKEN 3 1. ...read more.

Middle

Phim truyen t�i thu ba (Big movie) cung d� l� mot nh�n hieu quen thuoc d�i voi kh�ng �t nguoi h�m mo. Heineken mu�n "k�ch hoat" lai h�nh thuc giai tr� cao c�p n�y bang c�ch dem nhung bo phim moi nh�t, n�ng nh�t dang duoc ph�t h�nh d�ng thoi tr�n th� gioi d�n voi kh�n gia Viet Nam. Heineken se cung c�p cho nguoi xem nhung bo phim hay, ph� hop, qua c�u kh�u hieu "C�ng Heineken d�n voi nhung bo phim h�p d�n nh�t th� gioi" c�ng nhung bu�i c�ng chi�u ho�nh tr�ng voi bu�i tiec sang trong v� tham do trai d�i d�ng dang c�p Hollywood, hay nhung trai nghiem tan mat nhung khung canh s�ng d�ng v� phim, v� nhung tr� choi dien anh v� c�ng h�p d�n. * ��n giao thua c�ng Heineken: � tuong thap s�ng trung t�m th�nh ph� duoc Heineken khoi xuong l�n d�u ti�n v�o nam 2004, v� d� tro th�nh th�ng le tai c�c th�nh ph� lon cua Viet Nam v�o m�i dip l� hoi. Nam nay 2010, Heineken ti�p tuc di ti�n phong khoi xuong � tuong doc d�o moi d� ch�o d�n nhung khoanh khac d�u ti�n cua nam 2010 cung tai trung t�m dai lo Nguy�n Hue (TPHCM) tu 21:00 - 0:30 d�m 31/12/2009. C�ng tr�nh trang tr� l� hoi nam nay cua Heineken kh�u hieu "C�ng th� gioi do�n ch�o nam moi 2010" duoc t� chuc dac biet hon nhung nam truoc voi hieu ung ph�i hop �m thanh - �nh s�ng. L�n d�u ti�n tai Viet Nam c�ng ch�ng duoc trai nghiem nhung cam x�c th� vi khi d�m nhung gi�y ph�t d�u ti�n buoc qua nam moi. Khi chi�c d�ng h� d�m nguoc tu gi�y thu 60 xu�t hien tr�n m�n h�nh qua c�u dat o s�n kh�u trung t�m, c� cam gi�c t�t ca tr�i tim d�u dap chung mot nhip, h�i hop d�i theo tung con s�. ...read more.

Conclusion

Heineken voi ban linh cua mot c�ng ty d�n d�u ng�nh v�n d� dat duoc nhung k�t qua kh� t�t tr�n thi truong qu�c t� m� cu th� l� tai thi truong Anh v� thi truong Viet Nam. Th�nh c�ng m� Heineken dat duoc c� su d�ng g�p h�t suc t�ch cuc tu chi�n luoc Marketing qu�c t� m� Heineken d� �p dung. Heineken d� �p dung h�t suc th�nh c�ng chi�n luoc Marketing qu�c tu nhung ng�y d�u khi moi x�m nhap thi truong. Heineken d� k�t hop nhu�n nhuy�n c�c chi�n luoc 4P m� cu th� l� chi�n luoc chu�n h�a san ph�m tai h�u h�t c�c thi truong, c� ch�nh s�ch gi� ph� hop voi dinh vi cua c�ng ty cung nhu t�i ti�n cua kh�ch h�ng, tao ra thuan loi cho kh�ch h�ng qua c�c k�nh ph�n ph�i, dac biet l� nhung chi�n dich x�c ti�n h�t suc doc d�o d� tao n�n thuong hieu Heineken ng�y nay. Voi d� t�i " Chi�n luoc Marketing qu�c t� cua Heineken " d� gi�p nh�m ch�ng em c� co hoi t�m hi�u v� mot ng�nh c�ng nghiep kh� h�p d�n, d� l� ng�nh c�ng nghiep bia. Voi nhung ki�n thuc v� kha nang thu duoc trong qu� tr�nh hoc tap, c�ng nhung th�ng tin suu t�m duoc ch�ng em mong rang d� t�i n�y se ph�n n�o cung c�p th�m th�ng tin v� c� th� l� t�i lieu tham khao nham gi�p viec hoc m�n "Quan tri kinh doanh qu�c t�" duoc t�t hon. T�I LIEU THAM KHAO 1. Marketing qu�c t� - Truong �ai Hoc Marketing Khoa Marketing TP.HCM - TS. Tr�n Thi Ngoc Trang - NXB T�i Ch�nh (2006). 2. T�nh hu�ng Marketing Viet Nam - Hoi Marketing Viet Nam - PGS. TS Nguy�n Xu�n Qu� - NXB Lao �ong - X� hoi (2004). 3. Mot s� trang web tham khao: http://www.heinekeninternational.com/VietnamBreweryLtd.aspx http://haimat.vn/event_details.asp?eventid=1009 http://www.heinekeninternational.com/vietnambreweryltd.aspx http://www.heinekeninternational.com/mediakit_gallery.aspx ?? ?? ?? ?? GVHD: Th.si Qu�ch Thi Buu Ch�u 1 Chi�n luoc marketing qu�c t� cua Heineken ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Da li smo zaista postoji

  No, �to to ima veze s na�im originalnim pitanje? Kako razumijevanje zakon privlacnosti se odnose na da li ili ne stvarno postoji? Buduci da je u razumijevanju da li ili ne mi smo zapravo postoje, moramo znati za�to mi percipiramo stvari nacin na koji radimo. Ako mi zapravo ne postoje, za�to onda smo u mogucnosti komunicirati sa svime �to je oko nas?

 2. binh giai tuong ve huu

  L�c c�n trong qu�n ngu �ng chi bi�t nhan menh lenh, l�m theo menh lenh v� chi huy c�p duoi, b�y gio tu�i d� ngo�i bay muoi �ng thuc su kh�ng bi�t l�m g� khi tu�i v� huu. Ngay khi v� nh� �ng d� hoi nguoi con trai cua m�nh.

 1. binh giai doan trich cua so

  C� c� th� t�m th�y su th�ch th� o nhung thu r�t t�m thuong. � cua s� l� vat th� vi nh�t c� so huu trong ph�ng m�nh. C� thuong th�m nhac d�n n� trong m�i � nghi cua m�nh nhu mot vat huy�n ao.

 2. Narrative strategies

  The reader, however, is not aware of this narrator until the end of the novel, where it is revealed that the whole story has indeed been told by Clara's granddaughter, Alba. Alba, however, is not the only one narrating the story, as her grand father, the protagonist, Esteban Trueba also relates the story to the readers in 'first person'.

 1. Uloga majke u djelima

  koja je udarila kraj plemenu Buend�a.I u svojoj smrti,negdje izmedju stotinu cetrnaeste i stotinu dvadeset i druge godine njenog �ivota,Ursula je ostala dosljedna svom motu,spasavanju porodice od poroka i zla koje novac i zlato mogu donijeti.Nije mogucno �ivjeti u ovakvom nehatu-govorila je.Ovako ce nas,na kraju,po�derati �ivotinje.Od tada nije imala trenutka

 2. : Phn tch bi th cnh ngy h ca Nguyn Tri.

  Thạch lá»±u hiên còn phun thức Äá», Há»ng liên trì Äã tiá»n mùi hÆ°Æ¡ng” Câu lục ngôn má» Äầu giá»i thiá»u hoàn cảnh sá»ng và tâm trạng của nhà thÆ¡ lúc bấy giá»: “Rá»i hóng mát thuá» ngày trÆ°á»ng” Vá» hình thức, Äây là sá»± phá cách, cách tân táo

 1. The article "The Ban on Gays in the Military" takes a look at how ...

  Military leaders and the public are more willing to accept the idea of gays in the military. Therefore, administrators and leaders need to take a more active role in trying to remove the ban. HCTSR (Holistic Critical Thinking Scoring Rubric -see p.10 in your text)

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  May the happiest things always happen to you? 11. Cho phép tôi chúc mừng bạn nhân dá»p nÄm má»i Äến và xin gá»­i Äến bạn những lá»i chúc tá»t Äẹp: dá»i dào sức khá»e và thá»nh vượng. Allow me to congratulation you on arrival of the New Year and to extend to you all my good wishes for your perfect health and lasting prosperity.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work