• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Meer betalen dan nodig is? Consumenten betalen een prijs voor een product of dienst van een bedrijf.

Extracts from this document...

Introduction

Meer betalen dan nodig is? Consumenten betalen een prijs voor een product of dienst van een bedrijf. Deze prijs betaalt de consument niet volledig voor de materi�le waarde van een product of dienst. Het bevat ook vaak een deel immateri�le waarde van het bedrijf. Immateri�le waarde is een toegevoegde waarde die je niet aan het product kan zien of voelen. Dit is de waarde die een bedrijf cree�rt door vertrouwen te winnen bij de consument over de naam van het bedrijf. De overheid die de consumenten probeert te beschermen moet hier natuurlijk voor zorgen dat de consument niet te veel aan immateri�le waarde betalen van een bedrijf. Het is moeilijk voor de overheid om te controleren of de prijs die consumenten betalen voor immateri�le waarde van een bedrijf wel terecht is. ...read more.

Middle

De overheid zal in zo'n geval de consument moeten beschermen tegen het te veel betalen voor immateri�le waarde. De overheid moet een maximumprijs vor bepaalde producten inschaffen en een boete geven aan de mensen die dit product toch tegen een hogere prijs willen verkopen. Ook is er laatst nog een voorval met SamSung en LG voorgekomen, waar de 2 bedrijven schuldig worden bevonden aan misleiding en het maken van prijsafspraken. De twee bedrijven zouden volgens de Zuid-Koreaanse Fair Trade Commission samenspannen om de prijzen in het land kunstmatig te verhogen en daarbovenop zouden ze de consumenten hebben misleid door het te laten lijken dat zij voordelig hun mobiele toestellen konden kopen met abonnement (Nu.nl, 2012). ...read more.

Conclusion

Hieruit blijkt dat niet alle consumenten het verschil kunnen zien in bedrog of toegevoegde waarde van een product. Dus de overheid zal de consumenten toch moeten beschermen op sommige gebieden tegen het bedrog. Deze gebieden bevatten dan vooral producten die moeilijk van echt te onderscheiden zijn, zoals parfum. Als overheid is het moeilijk om te controleren of de prijs die consumenten betalen voor de immateri�le waarde wel terecht is. Daarom zal de overheid een maximum prijs moeten hanteren op bepaalde producten om het teveel betalen voor immateri�le waarde tegen te gaan. Ook zal de overheid de consument moeten beschermen tegen vervalsingen, want sommige producten kunnen zo gemaakt worden dat ze niet van het echte product zijn te onderscheiden, dit is bijvoorbeeld bij parfums. De consument niet wetend dat ze een nep parfum kopen voor een veel te hoge prijs, zullen hier anders de dupe van worden. Bronnen: http://www.publia.nl/consument-betaalt-te-veel-voor-espresso-apparaat http://www.nu.nl/internet/2765071/miljoenenboete-samsung-en-lg-misleiden-consumenten.html http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2009/weken_2009/38/0918_2130_ebay_beboet_om_namaak.xml ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  Of course this is mainly due to the fact that she has the least say in the family and is also too weak to object to Elias's will that is law in the Van Rooyen family. Barta, just like Fiela also believes in the power of the law and order

 2. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  schitterend gebrek Boeken lezen vind ik persoonlijk erg leuk, vooral als ik een spannende of interesante boek heb om te lezen kan ik niet stoppen totdat ik het uit heb gelezen. Helaas kan ik niet altijd leuke boeken vinden. Een boek moet meteen op de eerste bladzijde mijn aandacht trekken en een geweldige begin van het verhaal vertellen.

 1. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Wanneer hij dus Pieters' slang ziet wordt hij meteen bang en vlucht het huis uit... Verhaal 5 "Zij moest haar verhaal nog vertellen" Hier is Kader weer in het opvangcentrum. Hij ontmoet er Maria, een meisje uit Iran. Hij gaat wat met haar om.

 2. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Ze is getrouwd en heeft kinderen, maar toch toont ze vaak interesse voor Hafid. Uiterlijke kenmerken; kort, zwart krulhaar; kort van gestalte; blanke huidskleur; grote zwarte ogen. Hafid: Hafid is als hoofdpersonage een 'round character' , we weten wat hij voelt, kortom de lezer kan bij wijze van spreken zijn gedachten lezen.

 1. War Biedermann Schuldig?

  Biedermann fragt die beiden, was in den F�ssern sei, und obwohl sie "Benzin"1 sagen, will Biedermann die Wahrheit nicht glauben, auch als er weiss, dass sie wirklich Benzin in den F�ssern haben.

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Dogme 95' er et fors�g p� at revitalisere fort�llingen. Dogme instrukt�rerne synes der skulle g�res op med individualiseringen af filmkunsten; ved at bestr�be sig p� det personligt funderede kunstv�rk st�r instrukt�ren i vejen for sandheden. Skuespillerne i dogme film har en tendens til at g� af manuskriptet og leve sig ind i deres rolle.

 1. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Naar schatting zijn er in totaal 2 miljoen burgers en militairen omgekomen vanaf het uitbreken van de oorlog tot het sluiten van de wapenstilstand. In 1953 werd er een wapenstilstand ondertekend, maar officieel zijn de beide Korea?s tot vandaag de dag nog altijd met elkaar in oorlog.

 2. Antara Napoleon, Nietzsche dan Raskolnikov. Dalam novel Kejahatan dan Hukuman karya Fyodor Dostoyevsky, ...

  terhadap semua bentuk kekerasan (sama seperti hati nurani Raskolnikov, si kuda juga meronta-ronta), sementara orang-orang yang memukuli kuda adalah simbolisasi dari godaan untuk melakukan keburukan. Tetapi, fakta bahwa Raskolnikov masih sangat ketakutan setelah terbangun, menunjukkan bahwa ia masih punya sisa-sisa kesadaran sebagai manusia yang baik dan utuh.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work