• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Meer betalen dan nodig is? Consumenten betalen een prijs voor een product of dienst van een bedrijf.

Extracts from this document...

Introduction

Meer betalen dan nodig is? Consumenten betalen een prijs voor een product of dienst van een bedrijf. Deze prijs betaalt de consument niet volledig voor de materi�le waarde van een product of dienst. Het bevat ook vaak een deel immateri�le waarde van het bedrijf. Immateri�le waarde is een toegevoegde waarde die je niet aan het product kan zien of voelen. Dit is de waarde die een bedrijf cree�rt door vertrouwen te winnen bij de consument over de naam van het bedrijf. De overheid die de consumenten probeert te beschermen moet hier natuurlijk voor zorgen dat de consument niet te veel aan immateri�le waarde betalen van een bedrijf. Het is moeilijk voor de overheid om te controleren of de prijs die consumenten betalen voor immateri�le waarde van een bedrijf wel terecht is. ...read more.

Middle

De overheid zal in zo'n geval de consument moeten beschermen tegen het te veel betalen voor immateri�le waarde. De overheid moet een maximumprijs vor bepaalde producten inschaffen en een boete geven aan de mensen die dit product toch tegen een hogere prijs willen verkopen. Ook is er laatst nog een voorval met SamSung en LG voorgekomen, waar de 2 bedrijven schuldig worden bevonden aan misleiding en het maken van prijsafspraken. De twee bedrijven zouden volgens de Zuid-Koreaanse Fair Trade Commission samenspannen om de prijzen in het land kunstmatig te verhogen en daarbovenop zouden ze de consumenten hebben misleid door het te laten lijken dat zij voordelig hun mobiele toestellen konden kopen met abonnement (Nu.nl, 2012). ...read more.

Conclusion

Hieruit blijkt dat niet alle consumenten het verschil kunnen zien in bedrog of toegevoegde waarde van een product. Dus de overheid zal de consumenten toch moeten beschermen op sommige gebieden tegen het bedrog. Deze gebieden bevatten dan vooral producten die moeilijk van echt te onderscheiden zijn, zoals parfum. Als overheid is het moeilijk om te controleren of de prijs die consumenten betalen voor de immateri�le waarde wel terecht is. Daarom zal de overheid een maximum prijs moeten hanteren op bepaalde producten om het teveel betalen voor immateri�le waarde tegen te gaan. Ook zal de overheid de consument moeten beschermen tegen vervalsingen, want sommige producten kunnen zo gemaakt worden dat ze niet van het echte product zijn te onderscheiden, dit is bijvoorbeeld bij parfums. De consument niet wetend dat ze een nep parfum kopen voor een veel te hoge prijs, zullen hier anders de dupe van worden. Bronnen: http://www.publia.nl/consument-betaalt-te-veel-voor-espresso-apparaat http://www.nu.nl/internet/2765071/miljoenenboete-samsung-en-lg-misleiden-consumenten.html http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2009/weken_2009/38/0918_2130_ebay_beboet_om_namaak.xml ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  and I quote : "For Barta to appear before the magistrate was much the same as being called upon to appear before the Throne." She is very worried after receiving the news about Lukas's whereabouts, and when she is left to choose the right child, she points at Benjamin.

 2. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  Door deze aanpassing is Zuid-Afrika echter nog wel nummer 33 op de lijst van de meeste competitieve landen van de wereld. The ANC, African National Congress, een politieke partij van intellectuelen in Zuid-Afrika, heeft nieuwe arbeidswetten opgesteld. Deze zijn bedoeld om de zwarte werknemers te beschermen tegen de slechtste banen.

 1. War Biedermann Schuldig?

  Biedermann, der einem wie blind vorkommt wegen der Schmeicheleien, gibt Schmitz, was er will, ohne Diskussionen oder irgendwelche Aussagen. Als sich das Theaterst�ck entfaltet, kommt Eisenring, ein weiterer Brandstifter, auch ins Haus, indem Schmitz ihn heimlich reinl�sst. Bevor Biederman etwas dagegen unternehmen kann, lagern die zwei Pyromanen auf seinem Dachboden Benzinf�ssern.

 2. Manusia dan Belenggunya

  Di bab 13, diceritakan bahwa Tini dan Rohayah bertengkar. Tini yang merasa kesal dengan kehadiran Rohayah di perkawinan Tini, menyerang dengan kata-kata, "engkau" dan "aku". Padahal menurut etika, penggunaan kata engkau dan aku adalah sesuatu yang kasar, ditujukan kepada orang yang tidak dikenal.

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  * Hoe overleef ik mezelf * Hoe overleef ik de brugklas * Hoe overleef ik mijn eerst zoen * Paniek * Spijt * Kappen * Afblijven * Radeloos * Lover of loser * Moederkruid * De kroongetuige * Ik ook van jou * En het vergeten zo lang * Een

 2. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Vervolgens slaat en stenigt hij haar. Ze wordt begraven, en jaren later, bezoekt Hafid haar graf. Hij zegt dat dankzij haar verhaal, hij zijn schrijverscapaciteiten terug heeft verkregen... Karakterisering van de belangrijkste personages Sephina: Volgens mij is Sephina een 'flat character', aangezien zij maar kort in het verhaal voorkomt, ook weten we niet zoveel over haar.

 1. Antara Napoleon, Nietzsche dan Raskolnikov. Dalam novel Kejahatan dan Hukuman karya Fyodor Dostoyevsky, ...

  Ketika Raskolnikov membunuh Alyona dan Lizaveta, pada dasarnya ia membunuh sisi kemanusiaan di dalam dirinya sendiri. Ada kemungkinan Raskolnikov memiliki kehendak untuk berkuasa. Dalam pemahaman Nietzsche, orang yang berambisi untuk mencapai kekuasaan yang sempurna (atau absolut) haruslah menghadapi rintangan tertentu, salah satunya adalah perspektif tentang kebenaran dan keadilan, yang mesti diamati dengan cermat.

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  De beloftes van de SU en de VS om de twee delen weer te verenigen tot een Korea werden niet waar gemaakt en daarop besloot Noord-Korea het zuiden te veroveren, om er één communistische staat van te maken. Op 25 juni 1950 vielen de Noord-Koreaanse troepen het zuiden binnen, gesteund door China en de Sovjet-Unie.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work