• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Meer betalen dan nodig is? Consumenten betalen een prijs voor een product of dienst van een bedrijf.

Extracts from this document...

Introduction

Meer betalen dan nodig is? Consumenten betalen een prijs voor een product of dienst van een bedrijf. Deze prijs betaalt de consument niet volledig voor de materi�le waarde van een product of dienst. Het bevat ook vaak een deel immateri�le waarde van het bedrijf. Immateri�le waarde is een toegevoegde waarde die je niet aan het product kan zien of voelen. Dit is de waarde die een bedrijf cree�rt door vertrouwen te winnen bij de consument over de naam van het bedrijf. De overheid die de consumenten probeert te beschermen moet hier natuurlijk voor zorgen dat de consument niet te veel aan immateri�le waarde betalen van een bedrijf. Het is moeilijk voor de overheid om te controleren of de prijs die consumenten betalen voor immateri�le waarde van een bedrijf wel terecht is. ...read more.

Middle

De overheid zal in zo'n geval de consument moeten beschermen tegen het te veel betalen voor immateri�le waarde. De overheid moet een maximumprijs vor bepaalde producten inschaffen en een boete geven aan de mensen die dit product toch tegen een hogere prijs willen verkopen. Ook is er laatst nog een voorval met SamSung en LG voorgekomen, waar de 2 bedrijven schuldig worden bevonden aan misleiding en het maken van prijsafspraken. De twee bedrijven zouden volgens de Zuid-Koreaanse Fair Trade Commission samenspannen om de prijzen in het land kunstmatig te verhogen en daarbovenop zouden ze de consumenten hebben misleid door het te laten lijken dat zij voordelig hun mobiele toestellen konden kopen met abonnement (Nu.nl, 2012). ...read more.

Conclusion

Hieruit blijkt dat niet alle consumenten het verschil kunnen zien in bedrog of toegevoegde waarde van een product. Dus de overheid zal de consumenten toch moeten beschermen op sommige gebieden tegen het bedrog. Deze gebieden bevatten dan vooral producten die moeilijk van echt te onderscheiden zijn, zoals parfum. Als overheid is het moeilijk om te controleren of de prijs die consumenten betalen voor de immateri�le waarde wel terecht is. Daarom zal de overheid een maximum prijs moeten hanteren op bepaalde producten om het teveel betalen voor immateri�le waarde tegen te gaan. Ook zal de overheid de consument moeten beschermen tegen vervalsingen, want sommige producten kunnen zo gemaakt worden dat ze niet van het echte product zijn te onderscheiden, dit is bijvoorbeeld bij parfums. De consument niet wetend dat ze een nep parfum kopen voor een veel te hoge prijs, zullen hier anders de dupe van worden. Bronnen: http://www.publia.nl/consument-betaalt-te-veel-voor-espresso-apparaat http://www.nu.nl/internet/2765071/miljoenenboete-samsung-en-lg-misleiden-consumenten.html http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2009/weken_2009/38/0918_2130_ebay_beboet_om_namaak.xml ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  and I quote : "For Barta to appear before the magistrate was much the same as being called upon to appear before the Throne." She is very worried after receiving the news about Lukas's whereabouts, and when she is left to choose the right child, she points at Benjamin.

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  dette giver en overgangs effekt der fanger publikums opm�rksomhed. N�r familien er samlet rundt om bordet v�lger Christian at stille sig op og annoncere at han vil holde tale, kameraet er holdt i fr�-perspektiv. Han fort�ller at han har to kort, og at faren m�tte selv v�lge hvad for en tale han skulle holde f�rst, "det gr�nne eller det gule".

 1. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Het boek telt ook zo'n 118-tal pagina's. De schrijver hanteert een vindingrijk woordenschat, ook maakt hij veel gebruik van vergelijkingen. Enkele voorbeelden; < verder rook ik de geur van een jonge vrouw, warm, iets biscuitachtig, geplette klaprozen, de geur van haar mond, oestradiol van oestrogeen........> < ze had een mond,

 2. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Ik had dit vooral met de boeken van Carry Slee, dat is waarschijnlijk ook wel de reden waarom de boeken in mijn boekenlijst vooral geschreven zijn door haar. Ik hoop meer boeken te vinden van verschillende schrijvers die mij net zo kunnen vermaken.

 1. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Kader en zijn vriend stormen de kamer binnen en houden haar op tijd tegen. Zij wordt meegenomen door de politie en in een instelling geplaatst. Kader was verliefd op haar maar na deze gebeurtenis ziet hij haar nooit meer terug.

 2. War Biedermann Schuldig?

  Nach dem Gansessen fragen die Brandstiftern nach Streichh�lzern. Biedermann, der genug vom �Witz' hat, will, dass die zwei M�nner ihr kleines �Spiel' aufgeben. Schmitz und Eisenring erkl�ren ihn, dass die nackte Wahrheit die beste Tarnung ist. Biedermann, der immer noch nicht glauben will, dass es zwei Brandstifter sind, gibt denen

 1. Antara Napoleon, Nietzsche dan Raskolnikov. Dalam novel Kejahatan dan Hukuman karya Fyodor Dostoyevsky, ...

  terhadap semua bentuk kekerasan (sama seperti hati nurani Raskolnikov, si kuda juga meronta-ronta), sementara orang-orang yang memukuli kuda adalah simbolisasi dari godaan untuk melakukan keburukan. Tetapi, fakta bahwa Raskolnikov masih sangat ketakutan setelah terbangun, menunjukkan bahwa ia masih punya sisa-sisa kesadaran sebagai manusia yang baik dan utuh.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  at de komme hjem med penge – til tiden, for en enkelt gangs skyld. Konfliktens højdepunkt ligger sikkert dér, hvor værkejerens søn frister sin far med at deltage i kortspil, dér hvor værkejeren skal vælge, hvad der er vigtigst: hans egen underholdning og udsigten til at tjene lidt flere penge,

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work