• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mykoliuko-Mykolo paveikslas Juozo Tomo-Vaiþganto apysakoje "Dëdës ir dëdienës"

Extracts from this document...

Introduction

Mykoliuko-Mykolo paveikslas Juozo Tomo-Vai�ganto apysakoje "Dedes ir dedienes" Juozas Tumas-Vai�gantas savo apysaka pradeda i�anga, kurioje pristato keista ir sunkiai ?iu laiku �mogui suvokiama socialini tipa - "dedes ir dedienes": "Man teks kalbeti apie tevo broli - nevedusi ir apie tevo broliene - na?le." Vai�gantas pasakoja ne apie tokius dedes ir dedienes pas kuriuos drasiai "u�va�iuosi, drasiai kalbesies, nakvynes ir vai?iu lauksi (...)". Jis pasakoja apie ?eimoje "atliekamus", neapmokamus samdinius, niekuomet dekingumo nesulaukiancius gimines. Giliai ?irdyje vyksta aplinkiniams nematomos, bet skaud�iai ir giliai i?gyvenamos asmenines dramos. ?iam socialiniam tipui priklauso ir apysakos veikejas Mykoliukas-Mykolas. Mykoliuko persona�as ypatingas tuo, kad jis ry?kiai kinta visos apysakos metu. Skaitytojas seka jo asmenybes pasikeitimus ir i?gyvenimus. Pirma karta Mykoliuka pamatome toki:"O "Mykoliukas" - jau visas Mykolas. Jam arti triju de?imtu." ...read more.

Middle

Mykoliukas, budamas visai gra�ios i?vaizdos: "juodi juodi plaukeliai(...) , tamsus tamsus veidelis (...), gra�i gra�i lietuvi?ka nosele", visai lengvai butu galejes susitvarkyti savo gyvenima, vesti mylincia �mona, susilaukti vaiku. Mykoliukas pasiaukoja del savo brolio ?eimos. Jis suvokia, kad be jo ukis nei?silaikys. Meile ji pavercia i? Mykoliuko "dede Mykolu", subrandina ir u�augina. Vardo pasikeitimas dar karta i?rei?kia Mykoliuko charakterio dvilypuma, kuri pary?kina nelaimingos meiles jausmas. Jei jaunysteje jis buvo Mykoliukas, kitu nesuprastas, savo pasaulyje gyvenantis, visus darbus nudirbantis ir , regis, jokio vidinio orumo neturintis, tai po trisde?imties metu, u�sitraukus ?irdies �aizdoms, matome jau nebe pastumdeli Mykoliuka, o nepakeiciama darbininka, kiek i? auk?to i visus �iurinti, kitu pagarbos u�sitarnavusi, nors vis taip pat nesuprasta ir dekingumo nesulaukianti dede Mykola, Dzidoriu Artoja. Tai meile pakeicia pakopa, ant kurios stovi Mykoliukas. ...read more.

Conclusion

vidaus. Ir naujoji Mykolo pravarde apie tai kalba - Dzidorius Artojas... ?ventojo vardu ne kiekvienas vadinamas, ne veltui ir Mykolui ta pravarde "prilipo". I?siskyrusi buitine ir dvasine plotme liudija keista ir tragi?ka �mogaus likima. Meile ji pakyleja auk?tyn, taciau per auk?tai, kad jis butu galejes d�iaugtis gyvenimu ir buti laimingas."(...) Dzidorius Artojas gyveno �monems ir su �monemis. Pats sau jis visai kitaip gyveno (...)." Mykolas sielvartingai susitaiko su likimu, guosdamasis praeities prisiminimais, tyliai slepdamas ?irdyje gra�u jausma. Jis nedaro jokios nuodemes, jis nemyli i?tekejusios moters, tik su liudesiu savyje ne?iojasi jaunystes meile, tarsi brangia dovana, brangiausia, kokia tik buvo gaves ar galejo gauti. Mykoliukas-Mykolas, Dzidorius Artojas - tai gyva vidine �mogaus drama, kuria atskleid�ia Vai�gantas savo apysakoje. Aplinkybiu suvar�ytas �mogus savyje ne?iojasi neikainojama brangenybe, jam vienam tesuprantama ir kita nepakeiciama. Kaimo aplinkoje, paprasciausiomis aplinkybemis meistri?kai sukeliama vidiniu i?gyvenimu audra. Tai ne tik visapusi?kai pristatytas socialinis tipas, bet ir atidus �vilgsnis i �mogaus buities ir dvasini pasauli skiriancia bedugne. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i ...

  linija novih proizvoda (New Product Lines) - omogucuje poduzecu da izade na nova tr�i�ta 3. nadopuna linije (Line Extensions) 4. pobolj�anja proizvoda (Changes to Augmented Products) 5. repozicionirani proizvod (Repositionings) - proizvod sa minimalnim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment 6.

 2. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Bulgakovas savo romane "Meistras ir Margarita" fantastikos elementu panaudojo labai daug. Pati kurinio ideja yra fantastine - Dievas, Je�ua, ir velnias, Volandas, atkeliauja �emen, bendrauja su �monemis. Taciau daugiausia fantastikos elementu yra susije su Volandu ir, svarbiausia, su jo svita - visi jie naudoja antgamtines galias, burtus, juodaja magija.

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Tu kvailas." Bulgakovo neviliojo plika �viesa, taciau jam buvo brangu tai, ko moke Je�ua: geris, atlaidumas, �viesos ir tiesos karalyste, kur nebutu jokio valdymo ir vie�patautu ramybe. Ir Bulgakovo Volandas ne seja blogi, bet tiesiog i�kelia ji i pavir�iu, i dienos �viesa. Blogis, kuri ne�a Volandas, autoriaus manymu, yra kita gerio puse.

 2. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  Media byly cenzurowane. Zar�wno w Etiopii jak i w PRL obywatele nie mogli wypowiadac swoich mysli, a wszystko co powiedzieli i ewentualnie moglo szkodzic wladzy natychmiast bylo wychwytywane i ludzie trafiali do wiezien pod ciezkimi zarzutami. Korupcja jest na porzadku dziennym a tak zwane "zalatwianie" odgrywa co raz to wazniejsza role.

 1. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  Vidines energijos ir entalpijos pokycio skaiciavimas. Koloriniai darbo kunu parametrai yra: vidine energija u J/kg entalpija n J/kg entropija s J/kg*K �ie parametrai paskaiciuojami. Jie apibudina busenos kitima. Vidine energija: sudaro vidine kinetine ir vidine potencine energija. Idealiuju duju vidine energija sudaro tik vidine kinetine energija.

 2. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  kovos, yra vadinamas dialektika. El?jos mieste susib?r? filosofin? mokykla, kur atmetamas jud?jimas ir kaita kaip autenti?kas b?ties egzistavimo pagrindas. Zenonas, Melisas ir Parmenidas svarst?: jei b?tis b?t? kintanti, ji tur?t? pasislinkti, bet tam reikia tu??ios vietos - neb?ties. Bet neb?ties n?ra, tai slinktis n?ra kur, tod?l n?ra ir jud?jimo.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work