• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mykoliuko-Mykolo paveikslas Juozo Tomo-Vaiþganto apysakoje "Dëdës ir dëdienës"

Extracts from this document...

Introduction

Mykoliuko-Mykolo paveikslas Juozo Tomo-Vai�ganto apysakoje "Dedes ir dedienes" Juozas Tumas-Vai�gantas savo apysaka pradeda i�anga, kurioje pristato keista ir sunkiai ?iu laiku �mogui suvokiama socialini tipa - "dedes ir dedienes": "Man teks kalbeti apie tevo broli - nevedusi ir apie tevo broliene - na?le." Vai�gantas pasakoja ne apie tokius dedes ir dedienes pas kuriuos drasiai "u�va�iuosi, drasiai kalbesies, nakvynes ir vai?iu lauksi (...)". Jis pasakoja apie ?eimoje "atliekamus", neapmokamus samdinius, niekuomet dekingumo nesulaukiancius gimines. Giliai ?irdyje vyksta aplinkiniams nematomos, bet skaud�iai ir giliai i?gyvenamos asmenines dramos. ?iam socialiniam tipui priklauso ir apysakos veikejas Mykoliukas-Mykolas. Mykoliuko persona�as ypatingas tuo, kad jis ry?kiai kinta visos apysakos metu. Skaitytojas seka jo asmenybes pasikeitimus ir i?gyvenimus. Pirma karta Mykoliuka pamatome toki:"O "Mykoliukas" - jau visas Mykolas. Jam arti triju de?imtu." ...read more.

Middle

Mykoliukas, budamas visai gra�ios i?vaizdos: "juodi juodi plaukeliai(...) , tamsus tamsus veidelis (...), gra�i gra�i lietuvi?ka nosele", visai lengvai butu galejes susitvarkyti savo gyvenima, vesti mylincia �mona, susilaukti vaiku. Mykoliukas pasiaukoja del savo brolio ?eimos. Jis suvokia, kad be jo ukis nei?silaikys. Meile ji pavercia i? Mykoliuko "dede Mykolu", subrandina ir u�augina. Vardo pasikeitimas dar karta i?rei?kia Mykoliuko charakterio dvilypuma, kuri pary?kina nelaimingos meiles jausmas. Jei jaunysteje jis buvo Mykoliukas, kitu nesuprastas, savo pasaulyje gyvenantis, visus darbus nudirbantis ir , regis, jokio vidinio orumo neturintis, tai po trisde?imties metu, u�sitraukus ?irdies �aizdoms, matome jau nebe pastumdeli Mykoliuka, o nepakeiciama darbininka, kiek i? auk?to i visus �iurinti, kitu pagarbos u�sitarnavusi, nors vis taip pat nesuprasta ir dekingumo nesulaukianti dede Mykola, Dzidoriu Artoja. Tai meile pakeicia pakopa, ant kurios stovi Mykoliukas. ...read more.

Conclusion

vidaus. Ir naujoji Mykolo pravarde apie tai kalba - Dzidorius Artojas... ?ventojo vardu ne kiekvienas vadinamas, ne veltui ir Mykolui ta pravarde "prilipo". I?siskyrusi buitine ir dvasine plotme liudija keista ir tragi?ka �mogaus likima. Meile ji pakyleja auk?tyn, taciau per auk?tai, kad jis butu galejes d�iaugtis gyvenimu ir buti laimingas."(...) Dzidorius Artojas gyveno �monems ir su �monemis. Pats sau jis visai kitaip gyveno (...)." Mykolas sielvartingai susitaiko su likimu, guosdamasis praeities prisiminimais, tyliai slepdamas ?irdyje gra�u jausma. Jis nedaro jokios nuodemes, jis nemyli i?tekejusios moters, tik su liudesiu savyje ne?iojasi jaunystes meile, tarsi brangia dovana, brangiausia, kokia tik buvo gaves ar galejo gauti. Mykoliukas-Mykolas, Dzidorius Artojas - tai gyva vidine �mogaus drama, kuria atskleid�ia Vai�gantas savo apysakoje. Aplinkybiu suvar�ytas �mogus savyje ne?iojasi neikainojama brangenybe, jam vienam tesuprantama ir kita nepakeiciama. Kaimo aplinkoje, paprasciausiomis aplinkybemis meistri?kai sukeliama vidiniu i?gyvenimu audra. Tai ne tik visapusi?kai pristatytas socialinis tipas, bet ir atidus �vilgsnis i �mogaus buities ir dvasini pasauli skiriancia bedugne. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i ...

  proizvod proizveden sa manjim tro�kovima (Core Product Revision) 3.1 Stjecanje novih proizvoda Neko trgovacko dru�tvo mo�e na vi�e nacina dolaziti do novih proizvoda. Taj nacin uvelike ovisi o stupnju razvoja dr�ave i gospodarstva koji u konacnici rezultiraju financijskim sredstvima koja su na raspolaganju poduzecima za stjecanje novih proizvoda.

 2. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  naglasniane przez prase i telewizje twierdzenie, ze Polska byla w�wczas "�sma potega gospodarcza swiata", mieszczac sie wsr�d dziesieciu najszybciej rozwijajacych sie panstw swiata. W panstwie Hajle Sellasje tak samo panowalo zaklamanie i ukrywanie prawdy, a propaganda stala sie jednym z najlepiej dzialajacych narzedzi wladzy.

 1. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Iki Gregoro metamorfozes jo �eima, jo paties manymu, juo labai rupinosi, mylejo ir skyre daug demesio.

 2. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Herberto Aurilakiecio rankra�ciu, teatro Varjete darbuotojams paai�kina, kad ketina paruo�ti juodosios magijos seansa, o bufetininkui Fokiciui jau po skandalingojo pasirodymo pasako, kad "paprasciausiai norejo i�vysti pulka maskvieciu, o patogiausia tai padaryti teatre". Filosofine Volando egzistavimo �iame romane prasme yra atskleista jo paties �od�iuose, scenoje, kai Je�uos Ha-Nocri pasiuntinys, Levis Matas,

 1. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  darbo procesuose naudojama kunu savybe plestis nuo �ilumos. Besiplesdamos dujos ar garas atliks darba. Tarkime, turime cilindra, kuriame stumokliu u�daryta 1kg duju. Dujas �ildome. Sakykime, dujos pleciasi pusiausviruoju procesu, o �iluminis variklis - ideali ma�ina Jei dujos pleciasi nuo busenos 1 iki 2, tai pletimosi darbas: Jei procese dalyvauja ne 1kg, o Mkg duju, tai 6. Savitoji (specifine)

 2. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  Graik? m?stytojas Heraklitas pastebi, kad pasaulis yra nuolatin?je kaitoje. Visos formos nuolat kei?iasi, viskas juda ir kokybine reik?me joks rei?kinys nebepasikartoja. Anot Heraklito, jud?jimas, kaita, nieko pastovaus nebuvimas ir yra esmin? b?ties b?sena. Keitimosi pagrindas - ugnis. Ji, kaip jud?jimo principo "variklis", yra prie?ybi? kova vienyb?je. ?is m?stumo b?das, pagal kur? b?tis suvokiama kaip nuolat besikei?iantys rei?kiniai d?l prie?taring?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work