• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

Extracts from this document...

Introduction

Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden Bakgrund Hur man �n ser p� V�stafrika g�r det inte att bortse fr�n Nigeria. Landet �r Afrikas folkrikaste stat och d�rmed en enorm marknad. Nigeria har de st�rsta fackf�reningarna p� kontinenten, flest spr�k och etniska grupper inom ett enda land, enligt m�nga den b�sta musiken och dessutom de b�sta fotbollsspelarna Nigeria �r ett rikt land med stora oljetillg�ngar, men trots det �r majoriteten av dess befolkning fattig - ca 77 av landets 111 miljoner m�nniskor lever i fattigdom. Nigeria �r en utpr�glad oljeekonomi, och trycket p� att modernisera och diversifiera andra industrier, inklusive jordbruket, har varit l�gt. En tredjedel av befolkningen arbetar i jordbruket men man har inte hunnit �ka produktionen i takt med befolkningstillv�xten, detta har bidragit till att Nigeria g�tt fr�n att exportera livsmedel till att nu inte kunna f�rs�rja sig sj�lv. Oljef�r�dlingens infrastruktur �r s� eftersatt att till och med br�nsle och drivmedel m�ste importeras. Kontroll �ver oljetillg�ngar har ocks� legat till grund f�r de p�g�ende gr�nsdragningskonflikterna med grannl�nderna (Tchad, Niger, Kamerun och Ekvatorial-guinea). Ett positivt tecken �r dock att den nya administrationen, trots att det g�r l�ngsamt, har f�rb�ttrats med tiden. Ekonomin som lidit av en extrem korruption p� alla niv�er, den politiska instabiliteten i landet och en osund ekonomisk politik, genomg�r nu under den nya civila regimen betydande ekonomiska reformer. Bilden av Nigeria har nyanserats sedan 1999 d� landet fick en demokratiskt vald regering under ledning av president Obasanjo. F�r�ndringarna har skapat ett �kat intresse f�r Nigeria inom aff�rsv�rlden. En konsekvens av detta �r att Exportr�det nyligen utsett Nigeria till en s.k. prioriterad marknad. Traditionellt hade Nigeria dessf�rinnan f�rknippats med makroekonomisk missk�tsel, utbredd korruption och allm�n of�ruts�gbarhet vad som g�ller regelverk f�r f�retagande och aff�rer, allt under ledning av en p�tagligt repressiv och paranoid milit�rdiktatur. Landet st�r naturligtvis inf�r enorma utmaningar men det �r obestridligen s� att Nigeria har tagit de f�rsta stapplande stegen mot en b�ttre framtid. ...read more.

Middle

CBN:s styrr�nta h�jdes kontinuerligt fr�n slutet av 2000 till juli 2002 d� denna s�nktes med tv� procentenheter till 18,5%. I december s�nktes styrr�ntan med ytterligare tv� procentenheten till 16,5%. S�nkningarna utg�r en del av en informell �verenskommelse mellan CBN, regeringen och de kommersiella bankerna att f� ner de reala r�ntorna f�r att f� s� s�tt underl�tta f�r investeringar. S�nkningarnas l�ngsiktiga effekter p� ekonomin kan antas bli ov�sentliga om dessa inte kombineras med omfattande ekonomiska reformer. Den �verdrivet expansiva finanspolitiken har ofelbart medf�rt en stigande inflation. Just regeringens och centralbankens ovilja att l�ta v�xelkursen bli helt marknadsstyrd har skapat ett gap mellan nairans officiella v�xelkurs gentemot dollarn � ena sidan samt motsvarande kurs p� den parallella marknaden � den andra. Regeringens ekonomiska politik har haft tydliga akillesh�lar. Bristerna i regeringens policy p� det ekonomiska omr�det verkar dock i viss utstr�ckning motverkas av ett klokt agerande av CBN. Den nigerianska centralbanken sl�r i dess senaste ekonomiska rapport fast att ytterligare r�nteh�jningar �r troliga i syfte att motverka inflationstrycket som forts�tter att vara p�tagligt till f�ljd av regeringens rundh�nta hantering av statens inkomster. CBN har under �ret inte bara h�jt r�ntorna utan ocks� vidtagit andra inflationsbek�mpande �tg�rder; bl.a. har utl�ningen till statens tre delar f�rsv�rats via �tg�rder fr�n bankens sida. Vidare har banken initierat s.k. CBN-certifikat med olika l�ptid och till en attraktiv r�nta i syfte att minska likviditeten och d�rmed inflationen i den nigerianska ekonomin. Banken verkar ocks� vara beredd att vidta �tg�rder i syfte att komma tillr�tta med skillnaden mellan den officiella och parallella marknaderna vad g�ller relationen nairan/dollarn genom att bek�mpa s.k. "round-tripping" - en f�reteelse d�r bankerna k�per utl�ndsk valuta hos CBN till den officiella kursen och s�ljer samma valuta till den parallella med en deprecierande naira som f�ljd. Oron f�r landets makroekonomiska situation har �ven renderat banken att uppmana regeringen att f�ra en restriktivare finanspolitik. Trots att regeringen visar tecken p� att ha insett att priset f�r en alltf�r expansiv finanspolitik betalas i form av inflation och v�xelkurslabilitet �r det inte osannolikt att n�sta �rs - i likhet med �rets - budget g�r med underskott. ...read more.

Conclusion

De flesta bed�mare menar att Hartzf�rslagen �r ett steg i r�tt riktning men att det vore illusoriskt att tro att det d�rigenom skulle kunna uppst� 2 milj. nya jobb under en tre�rsperiod, vilket Hartzkommissionen har st�llt i utsikt. Vid sidan om Hartzf�rslagen har ekonomi- och arbetsmarknadsminister Clement f�rt fram id�er som riktar in sig p� att l�tta p� reglerna f�r anst�llningstrygghet i sm� f�retag och f�r den �ldre arbetskraften. Inflation och arbetsl�shet L�get p� arbetsmarknaden f�rs�mras under prognosperioden. Instituten f�rv�ntar att arbetsl�sheten stiger till i snitt 4,45 milj. i �r och till 4,50 milj. 2004. Syssels�ttningen minskar med 1% 2003 och stagnerar i princip under n�sta �r. De huvudsakliga orsakerna till den svaga arbetsmarknadsutvecklingen �r enligt instituten den svaga interna tillv�xtdynamiken, ett ej tillr�ckligt syssels�ttningsstimulerande politisktinstitutionellt ramverk och kvalifikationsbrister i arbetskraftsutbudet. Instituten ser en risk f�r att uttr�ngningseffekter kommer att uppst� som f�ljd av vissa av �tg�rderna i Hartzf�rslagen, synnerhet vad g�ller "kapital f�r arbete" (f�rm�nliga krediter till f�retag vid nyanst�llning av arbetsl�sa), "Ich AG" (f�renklad f�retagsform f�r en person) och den planerade personaluthyrningsverksamheten inom de omorganiserade arbetsf�rmedlingarna (PSA). Man befarar bl.a. risk att icke-f�rmedlade arbetsl�sa som f�rblir i utbildnings�tg�rder bara slussas fr�n den �ppna arbetsl�shetsstatistiken till dold arbetsl�shet. �ven vad g�ller den sedan 1 april nya anst�llningsformen (Mini-jobb) med bortfall eller betydligt l�gre niv� f�r socialf�rs�kringsavgifterna befarar instituten en risk f�r uttr�ngningseffekter. Man tror i och f�r sig p� en legalisering av m�nga anst�llningsf�rh�llanden som utf�rs p� den svarta arbetsmarknaden, men menar att det i f�rsta hand kan komma att gynna extrakn�ckare och personer i den stilla reserven. D�rmed skulle den positiva effekten f�r registrerade arbetsl�sa riskera att bli mindre �r f�rv�ntad. Inom inkomstskikten mellan 401-800 euro inom vilket socialf�rs�kringsavgiften �kar successivt ser instituten en risk f�r att de positiva effekterna kan neutraliseras av ett bortfall av i synnerhet regulj�rt deltidsarbete. Sammantaget befarar instituten att effekterna av Minijobbreformen tom kan kan leda till ett minskat antal sysselsatta. Samtidigt som arbetsl�sheten utg�r det allvarligaste samh�llsekonomiska problemet och efterfr�gan p� arbete �r l�ngt ifr�n tillr�cklig Inflation: 2,5% (2001) 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Svenska, norska och danska rknas i vissa kretsar som ett och samma sprk. Vad ...

  Som du snakker om Ser ut En jente- jenter Dansk s�tt att variera tonnen i talspr�k �r annorlunda fr�n svenska och norska. Men vissa norska och svenska dialekter h�rs och p�minner dansk uttal. Dansk uttal skiljer inte s� mycket fr�n tyska medan norska och svenska har ljud rytmen h�rs som

 2. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  Han lyckades genomf�ra f�rb�ttringar f�r kvinnan, hon fick r�tt att �rva och �ga, kvinnan betraktades helt pl�tsligt som en samh�llsmedlem. Men plikten att f�rs�rja kvinnan lades fortfarande p� mannen. En muslimsk man har r�tt att gifta sig med 4stycken kvinnor om han kan behandla de alla lika.

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Khi Heineken bat d�u x�m nhap thi truong My, chi c� kh�ng qu� 30 nh�n hieu bia nhap kh�u tai My. ��n thap ni�n 80 n�y, con s� c�c nh�n hieu bia nhap kh�u d� tang d�n hon 300. * Thap ni�n 90 Heineken quy�t dinh d�n voi nuoc �uc nam 1992.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  f�rst over hele 1000 �r senere, med innf�rningen av Neokonfutsianismen, som er en konfutsianisme med sterkere "innslag" av guder samt at det er en retning med en del p�virkning fra buddhismen(da i hovedsak zen). Spesielt i forhold til dette med innholdet i sjelen og forholdet mellom individ og kosmos(se buddhisme).

 1. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Leisdamas vaikinui numirti, ra�ytojas labai ry�kiai parode �eimos po�iuri i Gregora - paskutineje pastraipoje (po jaunuolio mirties) ra�oma, kad tevai ir sesuo "lengviau atsiduso" ir nusprende at�vesti �i ivyki, atidedami visus darbus ir visai dienai i�vykdami i gamta. Tad Gregoro metamorfoze, vieninteliu fantastikos elementu savo kurinyje, Kafka atskleid�ia tikruosius �eimos nariu jausmus, ju savanaudi�kuma, nedekinguma, nesugebejima myleti ir u�jausti artima.

 2. History research - Early Australian bushrangers. English writing -my region and favourite authors.

  The 5th of June is proclaimed the World Environmental Day by the UNO and is celebrated every year. Nature and ecology / ??????? ? ???????? Since ancient times Nature has served man, being the source of his life. For thousands of years people lived in harmony with environment and it seemed to them that natural riches were unlimited.

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  "Tikra ple�iko marmuze!" - pamane Margarita". Svarbiausia Azazelo paskirtis romane susijusi su prievarta - butent jis i�meta i Jalta Stiopa Lichodejeva, i�varo i� 50-tojo buto Berliozo dedule, revolveriu nu�auna Barona Maigeli. Nuotykiams pasibaigus, �is "krites angelas" pasirodo skaitytojui visai kitokiu pavidalu: "Paciame pakra�tyje, tviskedamas plieno �arvais, skrido Azazelas.

 2. Da li smo zaista postoji

  Osim toga, tko pi�e ovi zakoni znanosti anyway? Oni nisu samo pojaviti iz nigdje, �to znaci da je do�ao u bitak na neki nacin. Znam podosta ateista koji pogled na svijet s takvim znanstvenu provjeru da oni ba� kao zaslijepljeni svjetlom kao i onima u vjerskim logoru. Iako je znanost sigurno je ucio nas puno stvari, koristeci ga

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work