• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

Extracts from this document...

Introduction

Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden Bakgrund Hur man �n ser p� V�stafrika g�r det inte att bortse fr�n Nigeria. Landet �r Afrikas folkrikaste stat och d�rmed en enorm marknad. Nigeria har de st�rsta fackf�reningarna p� kontinenten, flest spr�k och etniska grupper inom ett enda land, enligt m�nga den b�sta musiken och dessutom de b�sta fotbollsspelarna Nigeria �r ett rikt land med stora oljetillg�ngar, men trots det �r majoriteten av dess befolkning fattig - ca 77 av landets 111 miljoner m�nniskor lever i fattigdom. Nigeria �r en utpr�glad oljeekonomi, och trycket p� att modernisera och diversifiera andra industrier, inklusive jordbruket, har varit l�gt. En tredjedel av befolkningen arbetar i jordbruket men man har inte hunnit �ka produktionen i takt med befolkningstillv�xten, detta har bidragit till att Nigeria g�tt fr�n att exportera livsmedel till att nu inte kunna f�rs�rja sig sj�lv. Oljef�r�dlingens infrastruktur �r s� eftersatt att till och med br�nsle och drivmedel m�ste importeras. Kontroll �ver oljetillg�ngar har ocks� legat till grund f�r de p�g�ende gr�nsdragningskonflikterna med grannl�nderna (Tchad, Niger, Kamerun och Ekvatorial-guinea). Ett positivt tecken �r dock att den nya administrationen, trots att det g�r l�ngsamt, har f�rb�ttrats med tiden. Ekonomin som lidit av en extrem korruption p� alla niv�er, den politiska instabiliteten i landet och en osund ekonomisk politik, genomg�r nu under den nya civila regimen betydande ekonomiska reformer. Bilden av Nigeria har nyanserats sedan 1999 d� landet fick en demokratiskt vald regering under ledning av president Obasanjo. F�r�ndringarna har skapat ett �kat intresse f�r Nigeria inom aff�rsv�rlden. En konsekvens av detta �r att Exportr�det nyligen utsett Nigeria till en s.k. prioriterad marknad. Traditionellt hade Nigeria dessf�rinnan f�rknippats med makroekonomisk missk�tsel, utbredd korruption och allm�n of�ruts�gbarhet vad som g�ller regelverk f�r f�retagande och aff�rer, allt under ledning av en p�tagligt repressiv och paranoid milit�rdiktatur. Landet st�r naturligtvis inf�r enorma utmaningar men det �r obestridligen s� att Nigeria har tagit de f�rsta stapplande stegen mot en b�ttre framtid. ...read more.

Middle

CBN:s styrr�nta h�jdes kontinuerligt fr�n slutet av 2000 till juli 2002 d� denna s�nktes med tv� procentenheter till 18,5%. I december s�nktes styrr�ntan med ytterligare tv� procentenheten till 16,5%. S�nkningarna utg�r en del av en informell �verenskommelse mellan CBN, regeringen och de kommersiella bankerna att f� ner de reala r�ntorna f�r att f� s� s�tt underl�tta f�r investeringar. S�nkningarnas l�ngsiktiga effekter p� ekonomin kan antas bli ov�sentliga om dessa inte kombineras med omfattande ekonomiska reformer. Den �verdrivet expansiva finanspolitiken har ofelbart medf�rt en stigande inflation. Just regeringens och centralbankens ovilja att l�ta v�xelkursen bli helt marknadsstyrd har skapat ett gap mellan nairans officiella v�xelkurs gentemot dollarn � ena sidan samt motsvarande kurs p� den parallella marknaden � den andra. Regeringens ekonomiska politik har haft tydliga akillesh�lar. Bristerna i regeringens policy p� det ekonomiska omr�det verkar dock i viss utstr�ckning motverkas av ett klokt agerande av CBN. Den nigerianska centralbanken sl�r i dess senaste ekonomiska rapport fast att ytterligare r�nteh�jningar �r troliga i syfte att motverka inflationstrycket som forts�tter att vara p�tagligt till f�ljd av regeringens rundh�nta hantering av statens inkomster. CBN har under �ret inte bara h�jt r�ntorna utan ocks� vidtagit andra inflationsbek�mpande �tg�rder; bl.a. har utl�ningen till statens tre delar f�rsv�rats via �tg�rder fr�n bankens sida. Vidare har banken initierat s.k. CBN-certifikat med olika l�ptid och till en attraktiv r�nta i syfte att minska likviditeten och d�rmed inflationen i den nigerianska ekonomin. Banken verkar ocks� vara beredd att vidta �tg�rder i syfte att komma tillr�tta med skillnaden mellan den officiella och parallella marknaderna vad g�ller relationen nairan/dollarn genom att bek�mpa s.k. "round-tripping" - en f�reteelse d�r bankerna k�per utl�ndsk valuta hos CBN till den officiella kursen och s�ljer samma valuta till den parallella med en deprecierande naira som f�ljd. Oron f�r landets makroekonomiska situation har �ven renderat banken att uppmana regeringen att f�ra en restriktivare finanspolitik. Trots att regeringen visar tecken p� att ha insett att priset f�r en alltf�r expansiv finanspolitik betalas i form av inflation och v�xelkurslabilitet �r det inte osannolikt att n�sta �rs - i likhet med �rets - budget g�r med underskott. ...read more.

Conclusion

De flesta bed�mare menar att Hartzf�rslagen �r ett steg i r�tt riktning men att det vore illusoriskt att tro att det d�rigenom skulle kunna uppst� 2 milj. nya jobb under en tre�rsperiod, vilket Hartzkommissionen har st�llt i utsikt. Vid sidan om Hartzf�rslagen har ekonomi- och arbetsmarknadsminister Clement f�rt fram id�er som riktar in sig p� att l�tta p� reglerna f�r anst�llningstrygghet i sm� f�retag och f�r den �ldre arbetskraften. Inflation och arbetsl�shet L�get p� arbetsmarknaden f�rs�mras under prognosperioden. Instituten f�rv�ntar att arbetsl�sheten stiger till i snitt 4,45 milj. i �r och till 4,50 milj. 2004. Syssels�ttningen minskar med 1% 2003 och stagnerar i princip under n�sta �r. De huvudsakliga orsakerna till den svaga arbetsmarknadsutvecklingen �r enligt instituten den svaga interna tillv�xtdynamiken, ett ej tillr�ckligt syssels�ttningsstimulerande politisktinstitutionellt ramverk och kvalifikationsbrister i arbetskraftsutbudet. Instituten ser en risk f�r att uttr�ngningseffekter kommer att uppst� som f�ljd av vissa av �tg�rderna i Hartzf�rslagen, synnerhet vad g�ller "kapital f�r arbete" (f�rm�nliga krediter till f�retag vid nyanst�llning av arbetsl�sa), "Ich AG" (f�renklad f�retagsform f�r en person) och den planerade personaluthyrningsverksamheten inom de omorganiserade arbetsf�rmedlingarna (PSA). Man befarar bl.a. risk att icke-f�rmedlade arbetsl�sa som f�rblir i utbildnings�tg�rder bara slussas fr�n den �ppna arbetsl�shetsstatistiken till dold arbetsl�shet. �ven vad g�ller den sedan 1 april nya anst�llningsformen (Mini-jobb) med bortfall eller betydligt l�gre niv� f�r socialf�rs�kringsavgifterna befarar instituten en risk f�r uttr�ngningseffekter. Man tror i och f�r sig p� en legalisering av m�nga anst�llningsf�rh�llanden som utf�rs p� den svarta arbetsmarknaden, men menar att det i f�rsta hand kan komma att gynna extrakn�ckare och personer i den stilla reserven. D�rmed skulle den positiva effekten f�r registrerade arbetsl�sa riskera att bli mindre �r f�rv�ntad. Inom inkomstskikten mellan 401-800 euro inom vilket socialf�rs�kringsavgiften �kar successivt ser instituten en risk f�r att de positiva effekterna kan neutraliseras av ett bortfall av i synnerhet regulj�rt deltidsarbete. Sammantaget befarar instituten att effekterna av Minijobbreformen tom kan kan leda till ett minskat antal sysselsatta. Samtidigt som arbetsl�sheten utg�r det allvarligaste samh�llsekonomiska problemet och efterfr�gan p� arbete �r l�ngt ifr�n tillr�cklig Inflation: 2,5% (2001) 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ...

  de "en kort tid med mycken oro" som jag tror betyder att de var mycket beroende av hans jobb f�r att �verleva och som tur var l�ste sig problemet n�r han fick jobb p� en annan bank. Att de var v�ldigt k�ra f�rst�r man ju bland annat av att han

 2. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  �verlag f�rmedlar denna f�rsta strof �ven en f�rh�llandevis positiv bild av vintern och k�lden. I kontrast mot den visuella bild av vintern som framst�lls i diktens f�rsta strof finner vi en bild av vintern som pr�glas av ljudets fr�nvaro i den andra strofen.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  ville han have, at læseren skulle til at tænke selv – bruge hovedet at indse, at selvom man bor inde et rart og varmt sted, og man ikke har al den fattigdom tæt in på livet, så sker der ubehagelige ting!

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Gnidningszonen i dette jordskælv var omkring 65 km lang med en gennemsnitlig tilbagelagt gnidning på 1,8 meter.[15] Skade omfang 1. Desuden er havneanlæggene ødelagt, sådan at hjælp ikke kan føres ind i landet ad den vej. 2. Jordskælvet ramte i det mest befolkede område i landet.

 1. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  Gruvarbetarna gjorde det på så sett omöjligt för vapentillverkarna att sälja vapen till USA och Vietnam, eftersom att de inte hade några. Jag tycker att det är starkt av Sverige som varit neutralt sedan 1800-talet att faktiskt ha ett finger med i spelet.

 2. Training - Swedish. Att trna och gymma r viktigt fr vr hlsa.

  Mitt mål är att träna i ett helt år 3 till 4 gånger per vecka och försöka få en vältränad kropp. Alla vill nog få den perfekta vältränade kroppen tror jag och sanningen är att man kan få den kroppen om man verkligen försöker och inte ger upp.

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Celloen hoppede ud af containeren i frustration. Han hoppede efter buen. Han anede ikke i hvilken retning den var blevet ført, han hoppede bare. Han måtte finde buen. Han hoppede op på en lastvogn. Celloen var meget træt. Han faldt i søvn på lastvognen. ”Bang” lød det.

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  I want to wish you love and happiness on your birthday. 26. Ưá»c gì em có thá» bày tá» lòng biết Æ¡n của em Äá»i vá»i thầy, thầy kính mến của em, nhÆ°ng thật khó nói nên lá»i. Em mong rằng tấm thiá»p này sẽ bày tá» phần nào sá»± biết Æ¡n sâu sắc từ Äáy lòng em.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work