• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ark papper om en ung man som str i sin gamla lgenhet och packar ihop de sista sakerna innan flytten d han hittar en liten lapp fu

Extracts from this document...

Introduction

Novellanalys "Ett halvt ark papper" "Ett halvt ark papper" syfta p� lappen som mannen hittar med alla ord och nummer skrivna p� s� han minns tillbaka om vad som har h�nt. August Strindberg skriver i sin novell "Ett halvt ark papper" om en ung man som st�r i sin gamla l�genhet och packar ihop de sista sakerna innan flytten d� han hittar en liten lapp full med ord och telefonnummer. N�r han l�ser lappen minns han sina tv� lyckliga �r med familjen och det hemska som hade h�nt. Man f�r inte veta exakt vad som har h�nt utan efter att man har l�st den s� f�r man t�nka efter lite och bilda sin egen uppfattning av historian. Ingen vet nog exakt vad den handlar om f�rutom f�rfattaren sj�lv Ber�ttelsen utspelar sig i en l�genhet i b�rjan av 1900-talet, tror detta p� grund av det gamla spr�ket och f�rfattaren som skrev denna novell levde under denna tid. ...read more.

Middle

som betyder ungef�r att trots de hade varit kort och slutat tragiskt s� hade de �nd� varit lyckliga och hon var enligt han det absolut det vackraste p� hela planeten och han skulle aldrig gl�mma henne. Spr�ket i novellen �r gammalt och m�nga ord anv�nda inte i dagens svenska s� kan vara lite sv�rt att f�rst� vad f�rfattaren menar ibland. N�r spr�ket i novellen �r s� gammalt f�r man k�nslan av att historien h�nde f�r l�nge sedan. "Ett halvt ark papper" syfta p� lappen som mannen hittar med alla ord och nummer skrivna p� s� han minns tillbaka om vad som har h�nt. Novellen v�cker inga speciella k�nslor f�r mig f�rutom att k�rlek kan sluta v�ldigt tragiskt och sorgset. Har sj�lv inte upplevt n�got liknande men k�nner personer som har varit med om ungef�r samma sak som "den unga mannen" t.ex. en som var med sin man p� en teater och n�r de var p� v�g ut efter f�rest�llningen fick han hj�rtinfarkt och dog innan ambulansen han komma. ...read more.

Conclusion

Sen s� tycker jag att "Ett halvt ark papper" �r egentligen en ganska d�lig novell och fattar inte hur denna har kunnat vunnit priser? Tycker att den �r ganska tr�kigt och ingenting h�nder ju egentligen f�rutom att man f�r veta ett par ord om n�gons liv. Men vissa har ju "f�rm�gan" att kunna urskilja otroliga saker i n�gra ord eller penseldrag medan andra bara tycker det ser ut som klotter, t.ex. tavlan Mona Lisa �r ju bara en m�lning av en tjej och det finns miljoner andra minst lika fina men nu har alla konstvetare best�mt att den �r st�rst, b�st och vackrast. Vet att man inte kan j�mf�ra en novell och en roman men tycker i alla fall mycket mer om "Hungerspelen" f�r man f�r i alla fall veta n�gonting om vad som h�nder j�mf�rt med "Ett halvt ark papper" d�r n�stan vad som helst kan ha h�nt och det egentligen inte �r n�gon ber�ttelse f�r man m�ste ju komma p� allting sj�lv f�r f�rfattaren har varit lat och bara skrivit n�gra ord han kom p�. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Jeg sp�rger ogs� p� R�dekro Kro, om man d�r kender til den fam�se fest med den fatale tale. Det g�r man heller ikke her. S� sker der noget. Gennem en bekendt af en bekendt af en , der har arbejdet i et center for incestofre, finder jeg frem til Allan, der bor i R�dekro.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  c� th� duoc liet v�o h�ng kinh di�n trong thap ni�n 80 v� 90. "Heineken refreshes the parts other beers cannot reach" l� mot trong nhung chi�n dich quang c�o k�o d�i nh�t v� n�i ti�ng nh�t trong ng�nh quang c�o o Anh.

 1. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  tych produkt�w wynikala z niskich plac robotnik�w, pracujacych w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia i zycia. Cesarz podporzadkowal sobie wszystkie gazety nie tylko w Addis Abebie ale i w calym kraju. Tak samo komunisci zawladneli w�wczas wszystkimi gazetami a wazna role w propagandzie odebrala telewizja.

 2. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  Den femte och avslutande strofen skildrar expressivt hur den positiva st�mningen i diktens inledande strofer fullkomligt ersatts av en m�rk och dyster ton. Detta ses fr�mst p� s�ttet stj�rnorna lyser och hur de med "sorgens silver smycka borgens genombrutna tak" d�r ordet "sorg" st�rker den nedst�mda tonen.

 1. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  N�r hon var yngre s� hade hon v�ldigt bra sj�lvf�rtroende men familjemedlemmarna hade dragit ner p� det och hon ans�g sig sj�lv som ful och �cklig. En dag n�r Lisa satt och studerade i skolan s� kom en ny kille till klassen.

 2. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  dq=Tds, T-S koord.sistemoje plotas, apribotas proceso kreive, kra�tinemis ordinatemis ir abscisiu a�imi, vaizduoja gauta �iluma. Diagrama vadinama �ilumine. 11. Ciklai. Tiesioginis ir atvirk�tinis ciklas, ju vartojimas, n.k. Termodinaminis procesas, kuriam ivykus darbo kunas gri�ta i savo pradine busena, vad.ciklu.

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  * Nigeria har under 2002 kontinuerligt h�jt tullarna och inr�ttat icke-tariffera handelshinder i syfte att stimulera inhemsk produktion av exempelvis textilier och jordbruksprodukter * Landet har en expanderande gas sektorn * Nigeria har en extremt kapitalintensiv sektor som det �nnu inte satsat s� mycket p�, mineralsektorn.

 2. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Platon delar ocks� upp kunskap i olika sorters kunskap men han tycker att den perfektaste kunskapen �r matematik f�r den �r logisk.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work