• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ark papper om en ung man som str i sin gamla lgenhet och packar ihop de sista sakerna innan flytten d han hittar en liten lapp fu

Extracts from this document...

Introduction

Novellanalys "Ett halvt ark papper" "Ett halvt ark papper" syfta p� lappen som mannen hittar med alla ord och nummer skrivna p� s� han minns tillbaka om vad som har h�nt. August Strindberg skriver i sin novell "Ett halvt ark papper" om en ung man som st�r i sin gamla l�genhet och packar ihop de sista sakerna innan flytten d� han hittar en liten lapp full med ord och telefonnummer. N�r han l�ser lappen minns han sina tv� lyckliga �r med familjen och det hemska som hade h�nt. Man f�r inte veta exakt vad som har h�nt utan efter att man har l�st den s� f�r man t�nka efter lite och bilda sin egen uppfattning av historian. Ingen vet nog exakt vad den handlar om f�rutom f�rfattaren sj�lv Ber�ttelsen utspelar sig i en l�genhet i b�rjan av 1900-talet, tror detta p� grund av det gamla spr�ket och f�rfattaren som skrev denna novell levde under denna tid. ...read more.

Middle

som betyder ungef�r att trots de hade varit kort och slutat tragiskt s� hade de �nd� varit lyckliga och hon var enligt han det absolut det vackraste p� hela planeten och han skulle aldrig gl�mma henne. Spr�ket i novellen �r gammalt och m�nga ord anv�nda inte i dagens svenska s� kan vara lite sv�rt att f�rst� vad f�rfattaren menar ibland. N�r spr�ket i novellen �r s� gammalt f�r man k�nslan av att historien h�nde f�r l�nge sedan. "Ett halvt ark papper" syfta p� lappen som mannen hittar med alla ord och nummer skrivna p� s� han minns tillbaka om vad som har h�nt. Novellen v�cker inga speciella k�nslor f�r mig f�rutom att k�rlek kan sluta v�ldigt tragiskt och sorgset. Har sj�lv inte upplevt n�got liknande men k�nner personer som har varit med om ungef�r samma sak som "den unga mannen" t.ex. en som var med sin man p� en teater och n�r de var p� v�g ut efter f�rest�llningen fick han hj�rtinfarkt och dog innan ambulansen han komma. ...read more.

Conclusion

Sen s� tycker jag att "Ett halvt ark papper" �r egentligen en ganska d�lig novell och fattar inte hur denna har kunnat vunnit priser? Tycker att den �r ganska tr�kigt och ingenting h�nder ju egentligen f�rutom att man f�r veta ett par ord om n�gons liv. Men vissa har ju "f�rm�gan" att kunna urskilja otroliga saker i n�gra ord eller penseldrag medan andra bara tycker det ser ut som klotter, t.ex. tavlan Mona Lisa �r ju bara en m�lning av en tjej och det finns miljoner andra minst lika fina men nu har alla konstvetare best�mt att den �r st�rst, b�st och vackrast. Vet att man inte kan j�mf�ra en novell och en roman men tycker i alla fall mycket mer om "Hungerspelen" f�r man f�r i alla fall veta n�gonting om vad som h�nder j�mf�rt med "Ett halvt ark papper" d�r n�stan vad som helst kan ha h�nt och det egentligen inte �r n�gon ber�ttelse f�r man m�ste ju komma p� allting sj�lv f�r f�rfattaren har varit lat och bara skrivit n�gra ord han kom p�. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Chi�n luoc dinh gi� (Pricing Strategy) Heineken d� x�c dinh duoc nhu c�u cua d�n Anh d� nho v�o d� dinh gi� cho san ph�m cua m�nh. Nho viec k� hop d�ng san xu�t tai ch�nh nuoc Anh d� gi�p cho Heineken giam duoc t�i da gi� th�nh san

 2. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  W celu uwiarygodnienia tych twierdzen, propaganda przedstawiala wysokie wskazniki gospodarcze z wybranych sektor�w - wysokie pozycje w produkcji wegla kamiennego. Owszem wedlug oficjalnych danych Polska faktycznie zajmowala 4 pozycje na swiecie. Jednak do produkcji energii elektrycznej, stali, cementu, statk�w poslugiwano sie przestarzalymi, energochlonnymi i rujnujacymi srodowisko naturalne technologiami, a konkurencyjnosc

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Og sine bukser. Og det skulle vi s� ogs� g�re. S� lagde han os p� briksen.. Den gamle gr�nne, som vist er skiftet ud.. og �hh ja Gik i gang. Han tog os p� briksen." Nu er der stille i salen.

 2. Dvrgen - ett personportrtt

  Att se m�nniskor �ta f�r det att v�nda sig i magen p� honom, vadhelst som har med sexualitet att g�ra finner han motbjudande och g�r honom uppr�rd. Han har sv�rt med ber�ring, vilken form det �n �r i och finner det mycket obehagligt n�r n�gon r�r vid honom.

 1. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  ir linkasmai kikenant. Kai kurie jau ropojo praejimuose, grabaliodami po kedemis. Daugelis, sustoje ant ked�iu, gaude vinklius, inoringus popierelius." �i citata puikiai parodo maskvieciu materialisti�kuma ir nesveika goduma- u�uot palauke, kol Volandas i�sklaidys kerus (jie juk susirinko ne banke, o teatre, pa�iureti juodosios magijos seanso), �mones pradeda griebti pinigus, vos ne lipdami vienas kitam per galvas.

 2. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  "Tikra ple�iko marmuze!" - pamane Margarita". Svarbiausia Azazelo paskirtis romane susijusi su prievarta - butent jis i�meta i Jalta Stiopa Lichodejeva, i�varo i� 50-tojo buto Berliozo dedule, revolveriu nu�auna Barona Maigeli. Nuotykiams pasibaigus, �is "krites angelas" pasirodo skaitytojui visai kitokiu pavidalu: "Paciame pakra�tyje, tviskedamas plieno �arvais, skrido Azazelas.

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  "H�r s�g man lik, sjuka och d�ende. H�r s�g man stum f�rtvivlan, d�dsfasa, sorg och hj�lpl�shet". Viktor Rydberg �r k�nd f�r sina samh�llskritiska texter, men denna roman skiljer sig fr�n m�ngden. H�r har han valt att helt ber�tta om en k�rlekshistoria och som redan n�mnts �r denna 1300-tals historia omgiven av riddare, slott och andra liknande f�rem�l.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  * Nigeria har under 2002 kontinuerligt h�jt tullarna och inr�ttat icke-tariffera handelshinder i syfte att stimulera inhemsk produktion av exempelvis textilier och jordbruksprodukter * Landet har en expanderande gas sektorn * Nigeria har en extremt kapitalintensiv sektor som det �nnu inte satsat s� mycket p�, mineralsektorn.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work