• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ark papper om en ung man som str i sin gamla lgenhet och packar ihop de sista sakerna innan flytten d han hittar en liten lapp fu

Extracts from this document...

Introduction

Novellanalys "Ett halvt ark papper" "Ett halvt ark papper" syfta p� lappen som mannen hittar med alla ord och nummer skrivna p� s� han minns tillbaka om vad som har h�nt. August Strindberg skriver i sin novell "Ett halvt ark papper" om en ung man som st�r i sin gamla l�genhet och packar ihop de sista sakerna innan flytten d� han hittar en liten lapp full med ord och telefonnummer. N�r han l�ser lappen minns han sina tv� lyckliga �r med familjen och det hemska som hade h�nt. Man f�r inte veta exakt vad som har h�nt utan efter att man har l�st den s� f�r man t�nka efter lite och bilda sin egen uppfattning av historian. Ingen vet nog exakt vad den handlar om f�rutom f�rfattaren sj�lv Ber�ttelsen utspelar sig i en l�genhet i b�rjan av 1900-talet, tror detta p� grund av det gamla spr�ket och f�rfattaren som skrev denna novell levde under denna tid. ...read more.

Middle

som betyder ungef�r att trots de hade varit kort och slutat tragiskt s� hade de �nd� varit lyckliga och hon var enligt han det absolut det vackraste p� hela planeten och han skulle aldrig gl�mma henne. Spr�ket i novellen �r gammalt och m�nga ord anv�nda inte i dagens svenska s� kan vara lite sv�rt att f�rst� vad f�rfattaren menar ibland. N�r spr�ket i novellen �r s� gammalt f�r man k�nslan av att historien h�nde f�r l�nge sedan. "Ett halvt ark papper" syfta p� lappen som mannen hittar med alla ord och nummer skrivna p� s� han minns tillbaka om vad som har h�nt. Novellen v�cker inga speciella k�nslor f�r mig f�rutom att k�rlek kan sluta v�ldigt tragiskt och sorgset. Har sj�lv inte upplevt n�got liknande men k�nner personer som har varit med om ungef�r samma sak som "den unga mannen" t.ex. en som var med sin man p� en teater och n�r de var p� v�g ut efter f�rest�llningen fick han hj�rtinfarkt och dog innan ambulansen han komma. ...read more.

Conclusion

Sen s� tycker jag att "Ett halvt ark papper" �r egentligen en ganska d�lig novell och fattar inte hur denna har kunnat vunnit priser? Tycker att den �r ganska tr�kigt och ingenting h�nder ju egentligen f�rutom att man f�r veta ett par ord om n�gons liv. Men vissa har ju "f�rm�gan" att kunna urskilja otroliga saker i n�gra ord eller penseldrag medan andra bara tycker det ser ut som klotter, t.ex. tavlan Mona Lisa �r ju bara en m�lning av en tjej och det finns miljoner andra minst lika fina men nu har alla konstvetare best�mt att den �r st�rst, b�st och vackrast. Vet att man inte kan j�mf�ra en novell och en roman men tycker i alla fall mycket mer om "Hungerspelen" f�r man f�r i alla fall veta n�gonting om vad som h�nder j�mf�rt med "Ett halvt ark papper" d�r n�stan vad som helst kan ha h�nt och det egentligen inte �r n�gon ber�ttelse f�r man m�ste ju komma p� allting sj�lv f�r f�rfattaren har varit lat och bara skrivit n�gra ord han kom p�. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Heineken Vuong qu�c Anh dang tung ra hai chi�n dich quang c�o moi cho nh�n hieu bia Tiger cua m�nh truoc nam Trung Qu�c cua Tiger trong nam 2010. C�c chi�n dich d�u ti�n voi strapline "Trong nam cua H�, nhung g� kh�c ban se u�ng '" se khoi dong

 2. Dvrgen - ett personportrtt

  Att se m�nniskor �ta f�r det att v�nda sig i magen p� honom, vadhelst som har med sexualitet att g�ra finner han motbjudande och g�r honom uppr�rd. Han har sv�rt med ber�ring, vilken form det �n �r i och finner det mycket obehagligt n�r n�gon r�r vid honom.

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Tasai, kuris buvo katinu, linksminusiu tamsos kunigaik�ti, dabar virto liesuciu jaunikaiciu, demonu pa�u, geriausiu visu laiku juokdariu." Hela, paskutinioji i� Volando svitos, yra moteris-vampyre. Jos varda Bulgakovas surado Efrono ir Brokhauso enciklopedijos straipsnyje "Magija", kur buvo minima, kad �iuo vardu vadino anksciau laiko mirusias merginas, po mirties tapusias vampyremis.

 2. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  Strofen avslutas med "enar h�lla vakt" vilket �ven p�visar naturens roll i vinternatten som "vakt" �t den sovande sommaren och s�ledes st�rks �ven symboliken till d�den d� enar f�rr i tiden sattes upp utanf�r hus n�r n�gon d�tt. Diktens fj�rde strof inleds likt andra strofer med det vaggande och lugnande "l" och "�-ljudet".

 1. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  F�r de s� �r det verkligheten dem lever i f�r det har alltid sett ut p� det s�ttet f�r dem. En dag s� �r det en av personerna som kommer loss och kl�ttrar �ver kullen. Han kommer ut i det starka ljuset, den gr�na naturen och gnuggar sig i sina

 2. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  N�r hon var yngre s� hade hon v�ldigt bra sj�lvf�rtroende men familjemedlemmarna hade dragit ner p� det och hon ans�g sig sj�lv som ful och �cklig. En dag n�r Lisa satt och studerade i skolan s� kom en ny kille till klassen.

 1. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  naglasniane przez prase i telewizje twierdzenie, ze Polska byla w�wczas "�sma potega gospodarcza swiata", mieszczac sie wsr�d dziesieciu najszybciej rozwijajacych sie panstw swiata. W panstwie Hajle Sellasje tak samo panowalo zaklamanie i ukrywanie prawdy, a propaganda stala sie jednym z najlepiej dzialajacych narzedzi wladzy.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  While ABC News certainly could not provide that to everyone, we told them that we could tell their stories and spread the word about what they needed.”. Her kan man virkelig se at der er intet tilbage efter jordskælvet. Alt er væk.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work