• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

: Phn tch bi th cnh ngy h ca Nguyn Tri.

Extracts from this document...

Introduction

Äá»: Phân tích bài thÆ¡ cảnh ngày hè của Nguyá»n Trãi. Nguyá»n Trãi, vá» anh hùng tên tuá»i lẫy lừng trong lá»ch sá»­ chá»ng giặc ngoại xâm của dân tá»c ta, là má»t con ngÆ°á»i tài nÄng kiá»t xuất. Ông không chá» Äá» lại di sản phong phú vá» các mặt chính trá», quân sá»±, ngoại giao mà còn khẳng Äá»nh tài nÄng của mình qua sá»± nghiá»p vÄn chÆ°Æ¡ng Äá» sá». Có thá» nói, ông là ngÆ°á»i khá»i Äầu cho ná»n thÆ¡ cá» Äiá»n bằng tiếng Viá»t qua tập thÆ¡ Nôm “Quá»c âm thi tập” ná»i tiếng. Bài “Cảnh ngày hè” là má»t bài trong sá» Äó, nÆ¡i mà tác giả Äã gá»­i gắm má»i tÆ° tÆ°á»ng, tình cảm yêu Äá»i, yêu thiên nhiên và Æ°á»c vá»ng cao Äẹp của mình: “Rá»i hóng mát thuá» ngày trÆ°á»ng, Hòe lục Äùn Äùn tán rợp giÆ°Æ¡ng. Thạch lá»±u hiên còn phun thức Äá», Há»ng liên trì Äã tiá»n mùi hÆ°Æ¡ng. Lao xao chợ cá làng ngÆ° phủ, Dắng dá»i cầm ve lầu tá»ch dÆ°Æ¡ng. Dẽ có Ngu cầm Äàn má»t tiếng, Dân giàu Äủ khắp Äòi phÆ°Æ¡ng.” Bài thÆ¡ Äược sáng tác vào khoảng thá»i gian Nguyá»n Trãi vỠỠẩn á» Côn SÆ¡n. ...read more.

Middle

dài nhÆ°ng không giá»ng lá»i than thá», Äá»ng thá»i thá» hiá»n tâm há»n luôn rá»ng má» Äá» Äón nhận thiên nhiên và cuá»c sá»ng xung quanh của nhà thÆ¡ DÆ°á»ng nhÆ°, chá» có vẻ Äẹp há»n nhiên, vô tÆ° của cảnh vật má»i có thá» tạm xua Äi ná»i phiá»n muá»n vÆ°Æ¡ng vít trong tâm há»n tác giả. Ông má» lòng vá»i thiên nhiên: “Hòe lục Äùn Äùn tán rợp giÆ°Æ¡ng Thạch lá»±u hiên còn phun thức Äá» Há»ng liên trì Äã tiá»n mùi hÆ°Æ¡ng” Thiên nhiên dÆ°á»i nét bút của Nguyá»n Trãi Äã vẽ nên má»t bức tranh quê tÆ°Æ¡i khá»e, hài hòa và tràn Äầy sức sá»ng. Cây hòe vá»i “tán rợp giÆ°Æ¡ng”, xanh um, trong khi cây lá»±u ná» Äầy những bông hoa “phun thức Äá»” và sen há»ng thì “tiá»n mùi hÆ°Æ¡ng”. Sức sá»ng trong cây Äang “Äùn Äùn” dâng lên cành, lên hoa, lên lá. Cây tá»a bóng rợp xuá»ng mặt sân, tá»a luôn bóng mát vào cả tâm há»n thi sÄ©.. Vá»i cách miêu tả từ gần Äến xa bằng nhiá»u giác quan, màu sắc sinh Äá»ng, hài hòa, kết hợp vá»i các Äá»ng từ mạnh, từ láy, bá»n câu thÆ¡ Äầu Äã tái hiá»n Äược bức tranh thiên nhiêu mùa hè sinh Äá»ng, cÄng tràn nhá»±a sá»ng, Äá»ng thá»i thá» hiá»n Äược tình ...read more.

Conclusion

Vậy má»i thấy, dù sá»ng trong tâm trạng “bất Äắc chí”, Nguyá»n Trãi vẫn cảm nhận Äược cuá»c sá»ng thÆ°á»ng ngày, gắn bó vá»i thá»±c tế, không nguôi ngoai ná»i niá»m dân nÆ°á»c. Ông luôn khát khao Äược Äem tài trí Äá» thá»±c hành tÆ° tÆ°á»ng nhân nghÄ©a yêu nÆ°á»c thÆ°Æ¡ng dân. Câu thÆ¡ sáu chữ ngắn gá»n, súc tích, nhá»p 3/3 Äã tạo âm hÆ°á»ng mạnh mẽ, thá» hiá»n sá»± dá»n nén cảm xúc của cả bài thÆ¡. Viá»t hóa thÆ¡ ÄÆ°á»ng luật, sáng tạo thÆ¡ thất ngôn xen lục ngôn, vận dụng những hình ảnh, màu sắc, ÄÆ°á»ng nét, âm thanh vào cảnh vật thiên nhiên và cuá»c sá»ng con ngÆ°á»i, bài thÆ¡ Äã vẽ nên má»t bức tranh mùa hè vui tÆ°Æ¡i, Äầy sức sá»ng, qua Äó nhà thÆ¡ gá»­i gắm lòng yêu mến quê hÆ°Æ¡ng Äất nÆ°á»c, hoài bão giúp nhân dân xây dá»±ng Äá»i sá»ng ấm no, hạnh phúc “Cảnh ngày hè” không chá» tiêu biá»u cho “Quá»c âm thi tập” của Nguyá»n Trãi mà còn là má»t trong những bông hoa chữ Nôm của ná»n vÄn há»c Viá»t Nam. Bằng cách sá»­ dụng nhiá»u biá»n pháp nghá» thuật Äá»c Äáo, bài thÆ¡ Äã làm toát lên vẻ Äẹp của thiên nhiên Äất nÆ°á»c cÅ©ng nhÆ° vẻ Äẹp tâm há»n của Nguyá»n Trãi, thá» hiá»n rõ tÆ° tÆ°á»ng yêu nÆ°á»c thÆ°Æ¡ng dân và tinh thần sá»ng có trách nhiá»m vá»i dân vá»i nÆ°á»c ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  d�u v�o ng�y 16 th�ng 12 nam 1863 khi Gerard Adriaan Heineken - l�c n�y chi moi 22 tu�i - mua lai nh� m�y bia De Hoolberg (l�c d� c� t�n l� The Haystack) o Amsterdam-H� Lan. V�o thoi di�m nhung nam 1592 th� d�y l� nh� m�y bia lon

 2. binh giai tuong ve huu

  Mot mat chi l� nguoi chu tr� c�ng viec kinh t� lon nho trong gia d�nh. Mat kh�c chi v�n l� mot nguoi me, nguoi vo v� l� mot nguoi con d�u. Tuy vay, Thuy v�n c� nhi�u th�nh ki�n v� cha ch�ng.

 1. Uloga majke u djelima

  Napokon nikad ni�ta nije tra�ila za sebe.Ova jadna �ena se bojala da stane i u za�titu sv?je cerke,mlade i prelijepe Evgenije,jer je naucena da se ni slucajno ne suprotstavlja mu�karcu i da pokorno izvr�ava sve naredbe.Cak i u trenucima najvece tuge i �alosti,ona nije smogla snage za preokret,vec je nastavljala

 2. Ostatnie przemylenia Jeszui Ha Nocri

  M�wil, ze to swieta prawda, iz jest okrutnym potworem. Nie, myli sie. Jest czlowiekiem wielce zagubionym, gdyz nawet siebie nie rozumie.. Chcialbym mu pom�c, bo ma on jeszcze szanse na dobre zycie. Widzialem w oczach jego, tak rozzarzonych b�lem, ze ciekaw jest mych sl�w i pragnie pojac je.

 1. Lee Yuk Sa- Juljong

  ?? ??? ???. ? ?? '?? ??(??)? ??'? ?? ? ?? ?? ??? ?? ???. '??? ? ?? ??? ???' ??. ???? ?? ??? ? ? ??. ??? ???? ???? ??? ??? ?? ? ? ?? ?? '? ?? ??'?? ??? ??. '???'? '-? ??? ?? ?? ??'? ??

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  Tôi nhiá»t thành chúc mừng hạnh phúc cuá»c hôn nhân của bạn. Mong rằng sá»± kết hợp này sẽ mang lại hạnh phúc mãi mãi cho gia Äình má»i của bạn. I congratulation you wholeheartedly on your blissful marriage.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work