• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18

Pret interpretâciju.

Extracts from this document...

Introduction

Sjuzena Zontaga Pret interpretaciju eseja 1964 Butiba ir atspulgs no kaut ka, negaidita sastap�anas, kas lidziga uzliesmojumam. Ta ir loti smalcina, loti smalcina - butiba. VILEMS DE KENINGS (no intervijas) Tikai vieglpratigi cilveki neverte pec arienes. Pasaules misterija ir redzamais, nevis neredzamais. OSKARS VAILDS (vestule) 1 Jadoma, ka makslas sakotneja pieredze bus bijusi vardo�anas, magiska pieredze; maksla bija rituala piederums. (Sal. alu zimejumus Lasko, Altamira, Nijo, Lapasjega u.c.) Senaka makslas teorija, kas mantota no sengrieku filozofiem, vestija, ka maksla ir mimeze, realitates atdarina�ana. �aja sakariba radies specifiskais jautajums par makslas vertibu. Jau pati mimezes teorijas terminologija liek makslai uzsakt sevis attaisno�anu. Platons, kas izveidojis �o teoriju, to darijis, �kiet, tapec, lai pavestitu, ka makslas vertiba ir ap�aubama. Ta ka, vinaprat, pa�as materialas lietas ir mimetiski objekti, transcendentu formu vai strukturu imitacijas, pat vislabakais gultas gleznojums izradas tikai "atdarinajuma atdarinajums". Pec Platona domam, maksla nav nedz ipa�i deriga (gultas gleznojums neder gule�anai), nedz, stingri vertejot, patiesa. Un Aristotela argumenti, makslu aizstavot, isteniba nenoliedz Platona viedokli, ka maksla kopuma ir prasmigi izstradats trompet l'oeil1 - un tadel meli Tacu vin� apstrid Platona ideju, ka maksla ir nederiga. Vienalga, vai ta ir vai ne, makslai, pec Aristotela domam, ir zinama vertiba, jo ta ir terapijas veids. Galu gala maksla tomer ir deriga, mediciniski noderiga, iebilst Aristotelis, jo ta izraisa velamas emocijas un attira no bistamajam. Platona un Aristotela gadijuma makslas mimetiska teorija iet roku roka ar pienemumu, ka maksla vienmer ir attelojo�a. Bet mimetiskas teorijas aizstavjiem nevajadzetu aizvert acis dekorativas un abstraktas makslas priek�a. Maldus, ka makslai obligati jabut "realismam", var modificet vai atmest, pat neizejot arpus mimetiskas teorijas problemu loka. Faktiski visa Rietumu makslas izpratne un refleksija par to ir palikusi sengrieku makslas ka mimezes vai attelo�anas teorijas ievilktajas robe�as. No �is teorijas nak priek�stats, ka maksla ka tada - neatkarigi no konkretajiem daildarbiem - klust problematiska, ka to nepiecie�ams aizstavet. Un, pateicoties �ai makslas aizstave�anai, dzimst divainais skatijums, kura kaut kas, ko mes esam iemaciju�ies saukt par formu, ir atdalits no kaut ka, ko esam iemaciju�ies saukt par saturu, ka ari labi domatais solis, kas saturu padara par butisku un formu par otr�kirigu. ...read more.

Middle

�ada visaptvero�a autora piemers ir Tomass Manns. Ietiepigaku autoru gadijumos darbu ar prieku uzsak kritikis. Kafkas darbs, piemeram, paklauts ne mazak ka tris interpretetaju armiju masveida vardarbibai. Tie, kas lasiju�i Kafku ka socialu alegoriju, saskata tur musdienu birokratijas frustracijas un vajprata studijas un tas galigo noforme�anostotalitara valsti. Tie, kas lasiju�i Kafku ka psihoanalitisku alegoriju, saskata tur bezspecigu izpausmi Kafkas bailem no teva, vina pardzivojumus sakara ar kastraciju, vina impotences izjutas, vina atra�anos savu sapnu vara. Tie, kas lasiju�i Kafku ka religisku alegoriju, skaidro, ka K. no "Pils" megina atrast celu uz debesim, ka par Jozefu K. no "Parbaudijuma" nak neizbegamas un neaptveramas Dieva taisnibas tiesa. Vel viens oeuvre2, kas ka deles pievilcis interpretetajus, ir Semjuela Beketa darbi. Beketa smalkas atceltas apzinas dramas - saaicinatas lidz butibai, lakoniskas, bie�i veidotas ka fiziski statiskas - tiek lasitas ka konstatacija par musdienu cilveka atsve�ina�anos no nozimes vai no Dieva vai ka psihopatologiska alegorija. Prusts, D�oiss, Folkners, Rilke, Lorenss, �ids...varetu turpinat uzskaitit autoru pec autora, bezgaligs ir to saraksts, ap kuriem raditas blivas interpretacijas inkrustacijas. Bet jaatzime, ka interpretacija nav vienkar�s kompliments, ar ko viduvejiba samaksa genijam. Ta patiesi ir musdienu sapratnes veids un tiek piemerota jebkuras kvalitates darbam. Ta, pec piezimem, ko Elija Kazans publicejis par savu "Ilgu tramvaja" uzvedumu, klust skaidrs, ka, lai uzvestu lugu, Kazanam vajadzejis paradit, ka Stenlijs Kovalskis parstav juteklisko un atriebigo barbarismu, kas aptveris musu kulturu, kamer Blan�a Dibua ir Rietumu civilizacija, poezija, smalks ieterps, klusinats apgaismojums, attiritas jutas utt., lai ari nedaudz par banalu, lai butu parliecino�i. Tenesija Viljamsa speciga psihologiska melodrama tagad klust saprotama: ta ir par kaut ko, par Rietumu civilizacijas pagrimumu. Acimredzot, ja ta butu uzvesta ka luga par pievilcigo dzivnieku Stenliju Kovalski un visto�o no�elojamo skaistuli Blan�u Dibua, ta nebutu saprotama. 6 Nav nekadas nozimes, vai makslinieki doma vai nedoma par to, ka vinu darbi tiks interpreteti. Iespejams, TenesijsViljamss domajis, ka "Tramvajs" ir par to pa�u, ko doma Kazans. ...read more.

Conclusion

Tagad ta nav. Mums turpmak nekada zina vairs nav vajadziga Makslas asimile�anas Doma vai (vel launak) Makslas asimile�anas Kultura. Interpretacija ir parliecinata, ka makslas darba jabut jutekliskai pieredzei, un uz to ta orientejas. Tagad to vairs nevar nemt par pamatu. Padomasim par makslas darbu pla�ajam pavairo�anas iespejam, kas pieejamas katram no mums savienojuma ar musu pretrunigajam gaumem un urbanizetas vides smakam un ainam, kas bombarde musu juteklus. Musu kultura balstas uz parmeribam, uz parprodukciju. Rezultata neizbegami tiek zaudets musu jutekliskas pieredzes asums. Visi modernas dzives apstakli - tas materiala parpilniba, tas visaptvero�ais masveidigums - iesaistas musu juteklisko speju notrulina�ana. Un no musu juteklu, musu speju stavokla (vairak neka citos laikmetos) izriet, ka kritikas uzdevums ir japarverte. Pa�laik ir svarigi no jauna atklat musu juteklus. Mums jamacas redzet vairak, dzirdet vairak, just vairak. Musu uzdevums nav atklat makslas darba pec iespejas lielaku satura daudzumu, vel jo mazak - izspiest no darba vairak satura, neka ta tur ir iek�a. Musu uzdevums ir padarit saturu tik lakonisku, lai mes varetu redzet lietu ka tadu. Visu makslas komentaru merkim pa�laik vajadzetu but: padarit makslas darbus - un, pec analogijas, musu pa�u pieredzi - mums vairak vai mazak realus. Kritikas funkcija butu paradit, ka irtas, kas ir, pat ka tas ir tas, kas tas ir, drizak neka paradit, ko tas nozime. 10 Hermeneitikas vieta mums vajadziga makslas erotika. Piezimes 1 Attels, kas loti lidzinas istenibai; acu apmani�ana. (Fr.) 2 Darbs, sacerejums. (Fr.) 3 Movies. (Angl.) 4 Viena no grutibam ir tada, ka musu priek�stats par formu ir telpisks (visas grieku metaforas, kas attiecas uz formu, ir atvasinatas no priek�statiem par telpu). Tadel mums ir attistitaks formu leksikons telpiskajam, nevis temporalajam makslam (makslam, kas saistitas ar laika jedzienu). Iznemums starp temporalajam makslam, protams, ir drama; iespejams, tadel, ka drama ir vesto�a (t.i., temporala) forma, kas sevi vizuali un telaini izsaka uz skatuves. Mums vel nav romana poetikas, neviena 'skaidra jedziena par vestijuma formam taja. Iespejams, kinokritika �ai gadijuma bus solis uz priek�u, jo, lai gan filmas pirmam kartam parstav vizualo formu, tas ir ari literaturas paveids. No anglu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  recites Biblical stories one of them being about two women who could not share a child. The fact that Fiela has a strong belief motivates her even more and gives her strength to cope with Benjamin's departure that leaves her absolutely powerless in front of the law.

 2. Prose Commentary Pat Barker "Regeneration"

  There is also a repetition of the "s" sound in words such as "slipping and stumbling" for exactly that, to create the sound of someone slipping in the wet mud. The writer also uses words such as "cold", "khaki" and "tight cloth" to create a chilling stiff sound to make the reader feel the cold that "Burns" is experiencing.

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  tang r�t thi�t thuc v� du nhu: ��i 1 nap chai duoc 500 VN�, mua 100 k�t Tiger nho tang 1 th�ng d�, mua 15 k�t bia lon tang 1 k�t hay "Bat nap Tiger tr�ng Landcuiser"...Chuong tr�nh khuy�n m�i cua Tigerbeer lu�n di�n ra li�n tuc, k�t th�c mot chuong tr�nh n�y se c� chuong tr�nh kh�c thay th�.

 2. Uloga majke u djelima

  obnove na kraju ju je odvela u zaboravljene sobe.Ostarjela,i smanjena do velicine fetusa,ni tada nije htjela da otkrije tajnu,gdje je sakrila zlato koje su putnici zaboravili.Tu tajnu je odnijela sa sobom u grob,ali odgovor je bio jednostavan,kao i ona sama.Bo�e moj,rekla je tihim glasom.Zar je ovo smrt?Pocela je neku beskrajnu,brzopletu

 1. All About Greek Drama

  o Only some of the comedies of Aristophanes have been preserved, approx. eleven out of forty o Have varied topics o His greatest works: * The Clouds, is a fuming attack on the philosopher Socrates who is portrayed as a sophist leading the young to make fun of their elders

 2. Mykoliuko-Mykolo paveikslas Juozo Tomo-Vaiþganto apysakoje "Dëdës ir dëdienës"

  Tai meile pakeicia pakopa, ant kurios stovi Mykoliukas. Jaunysteje nusi�eminusi ir su viskuo sutinkanti, ji i?kelia auk?ciau kitu. I?ori?kai Mykoliukas nelabai tepasikeicia. Tai jo vidus "priauga" i?ore. Mykoliuko vidini pasauli u�grudino jo paties valia ir sugebejimas atsisakyti meiles vardan brolio ?eimos, i? kurios jis nelauke ir nepatyre jokio dekingumo.

 1. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Bet kodel tada jis dirbo darba, kuris jam paciam, beje, visai nepatiko: "Jei a� nedirbciau cia tik del tevu, tai nueiciau pas savo vir�ininka ir pasakyciau jam viska, ka apie ji manau"? Galime daryti i�vada, kad Gregoras aukojosi del savo �eimos.

 2. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Herberto Aurilakiecio rankra�ciu, teatro Varjete darbuotojams paai�kina, kad ketina paruo�ti juodosios magijos seansa, o bufetininkui Fokiciui jau po skandalingojo pasirodymo pasako, kad "paprasciausiai norejo i�vysti pulka maskvieciu, o patogiausia tai padaryti teatre". Filosofine Volando egzistavimo �iame romane prasme yra atskleista jo paties �od�iuose, scenoje, kai Je�uos Ha-Nocri pasiuntinys, Levis Matas,

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work