• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Reflective Statement. Moja dyskusja w klasie dotyczya powieci Imi Ry Umberta Eco. Tem akcji jest redniowiecze, a w nim epizody historyczne

Extracts from this document...

Introduction

Moja dyskusja w klasie dotyczyÅa powieÅci „ImiÄ Róży” Umberta Eco. TÅem akcji jest Åredniowiecze, a w nim epizody historyczne, które wstrzÄsaÅy ówczesnÄ EuropÄ, i w których polityka i religia stanowiÅy dwie strony tej samej monety dziejowej. Konfliktowi pomiÄdzy cesarzem a papieżem, a także rozÅamowi w strukturach duchowieÅstwa przypisywano wiele przyczyn natury teologicznej i filozoficznej, chociaż oczywiÅcie niemalże wszystkim zależaÅo wyÅÄcznie na zdobyciu jak najwiÄkszych wpÅywów oraz bogactw. Wiara w Boga byÅa w centrum życia każdego czÅowieka. ...read more.

Middle

Zarazem jest to powieÅÄ historyczna, ponieważ Åwiat przedstawiony umieszczony zostaÅ w epoce traktowanej przez twórcÄ i jego odbiorców nie jako epoka wspóÅczesna, ale jako zamkniÄty okres dziejów. Autor studiowaÅ mediewistykÄ przez wiele lat, przed napisaniem powieÅci, z tego byÅ powodu byÅ wielce obeznany w tych obszarach. ZainteresowaÅ mnie gÅówny bohater Adso, mÅody Benedyktyn, który miaÅ mniej wiÄcej osiemnaÅcie lat. PochodziÅ z WÅoch, jego rodzice wysÅali go do Wilhelma, aby ten edukowaÅ ich syna. ...read more.

Conclusion

W dużej mierze skupiÅem siÄ na przedstawieniu ważnych symboli w powieÅci. W klasie dowiedziaÅem siÄ o wielu odwoÅaniach do mitologii greckiej. Otóż Adso przypomina AriadnÄ, która pomogÅa Tezeuszowi wydostaÄ siÄ z labiryntu. Tak samo jak Ariadna, Adso posÅużyÅ siÄ kÅÄbkiem nici, aby odnaleÅºÄ wyjÅcie z labiryntu. Jorge porównaÄ można do Minotaura. Tak samo jak postaÄ z mitologii greckiej, wyglÄdaÅ jak potwór, a zarazem strzegÅ labiryntu. Dyskusja w klasie zdecydowanie pomogÅa mi gÅÄbiej zrozumieÄ „ImiÄ róży”. Jest to powieÅÄ otwarta na przeróżne interpretacje. Zależy to wyÅÄcznie od czytelnika, jak zrozumiaÅ powieÅÄ. DowiedziaÅem siÄ, że tak naprawdÄ nazwÄ „Imienia róży” każdy może interpretowaÄ inaczej. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Tematem mojej prezentacji jest paraboliczno dziea Ryszarda Kapuciskiego pod tytuem Cesarz. Jest to reporta ...

  To wlasnie jeden dow�d na to, ze "Cesarz" jest dzielem parabolicznym. Kolejny punkt to przedstawienie Etiopii jako centrum swiata. Podobny system wladzy moze pojawic sie w kazdym innym panstwie. Przyw�dca, kt�ry jest charyzmatyczny, wyznacza spos�b dzialania majac za nic demokracje i zasady, kt�re powinny panowac w takim panstwie.

 2. Tematem mojej prezentacji jest aluzja polityczna do sprawowania wadzy przez komunistw, ktr mona odczyta ...

  25 marca 1976 roku, w wielu miastach w Polsce na ulice wyszli robotnicy, aby protestowac przeciwko podwyzkom cen zywnosci. Komunistyczne wladze nie zamierzaly tolerowac spontanicznych wystapien robotnik�w - w takich wypadkach do akcji wkraczala milicja i ZOMO . Spacyfikowano ludzi, kt�rzy nie godzili sie na drenaz swoich kieszeni.

 1. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  " [...] Teresa w trakcie aktu milosnego krzyczala i ten krzyk [...] chcial oslepic i zagluszyc zmysly" 4, kt�re tak bardzo przypominaly jej o wlasnej fizycznosci, o tym obrzydliwym worku na dusze. Ale to wlasnie tej cielesnej seksualnosci Tomasz poszukiwal w innych kobietach podczas swoich podboj�w.

 2. Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. ...

  nej tak trochu hraje- preh�n� sv� z�sady a jej� chov�n� nekdy pripom�n� a� masochismus. Jana bloud� a ikdy� m� hlad, jej� hrdost j� nedovol�, aby si vy�ebrala aspon kousek chleba, c�tila by se toti� potom pokorena a to j� jej� tvrdohlavost nedovol�.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work