• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Sabahattin Alinin Kuyucakl Yusuf adl romanndaki toplumun yozlam yapsn aadaki metinden alntlar yaparak deerlendiriniz.

Extracts from this document...

Introduction

1)Sabahattin Ali'nin "Kuyucakli Yusuf" adli romanindaki toplumun yozlasmis yapisini asagidaki metinden alintilar yaparak degerlendiriniz. "Bu k��k sehirlerin yeknesakligini degistiren nadir hadiselerden biri de, bayramlardi. Hele ramazan bayrami, bir aylik bir bekleyis ve hazirliktan sonra geldigi i�in, o nisbette coskun olurdu. �ocuklarin �ogu ramazanda oru� tutar, namaz kilarlardi. Sahura kalkmak ayri bir zevk, �gleye kadar uyumak ve g�nd�z�n, biraz da yapma olan bir mahmurlukla, dolasmak ayri bir zevkti. �gle �zeri Kursunlu Cami'de Ibradali Salim Hoca'nin vaazlari dinlenir, ikindi mukabeleleri ka�irilmaz, aksam �zeri de g�zler ve kulaklar "tepe"den atilacak topa dikilirdi. Top, sehrin her yerinden g�r�lebildigi i�in, bilhassa �ocuklar, meydanlara toplanarak top�unun hareketlerini uzaktan keskin g�zlerle takip ederlerdi. Evleri Kursunlu Cami' ye yakin olanlar ise, bu caminin minaresinde elinde saatle bekleyen ve vakit gelince top�uya isaret veren m�ezzin Sari Hafiz'a bakarlardi. Top patlar patlamaz, sanki sahici bir endaht yapilmis da mermi aralarina d�sm�s gibi, bagrisarak evlerine kosustururlardi. Geceleri b�y�klerle sokaga �ikarlar, teraviye giderler, fakat �ok kere sonuna kadar dayanamayarak disari firlarlar ve b�y�klerin yoklugundan istifade ederek kahvelerde bir iki el y�z�k oynarlardi. ...read more.

Middle

Bunlar paralarini surada burada yiyip bitirdikten sonra, simdi, bu husustaki s�hret ve tecr�belerinden ve aralarina yeni kati-, lan ve daha ellerinde yiyecek paralari bulunan delikanlilarin sahavetlerinden istifade edip ge�iniyorlardi. Bunlarin aileler arasinda da �ok siddetli n�fuzlari vardi. Hepsi sehrin eski ve itibarli ailelerinden olduklari i�in, bug�n kibar d�sk�n� bile olsalar, eski n�fuzlarini devam ettirmek is-terler, bunda bir dereceye kadar da muvaffak olurlardi. �nk� herkesin aklinda h�l� falancanin ablasinin d�g�n�ndeki azamet, filanca bayramda falancalarin yaptigi muazzam eglence yasardi. Yaslica kadinlar bu d�sk�n esraf konaklarindan birine gittilermi, orada eski �lemleri, merhum aganin hayalini tekrar g�r�r gibi olurlar ve hi�bir seyin degismedigini zannederlerdi. Bunlarin nazarinda kizlara bulunacak en iyi ve m�nasip koca gene bu esraf z�g�rt� serseriler, bu m�flis ayyaslardi. Hovar-daliklarindan, daha ziyade mazur g�ren bir teess�fle bahsederler, "Biraz yaslaninca uslanirlar, ne diyeceksin, delikanlilik!" derlerdi. Fakat bu "delikanli' larin �ogunun yasi kirki askindi. Sehrin en iyi aileleri arasinda bile bunlarin istedikleri zaman alamayacaklari kiz yoktu. ...read more.

Conclusion

"Yusuf salincaktan inen Ihsan'a dogru y�r�d� ve sordu: "Ihsan, ne istiyor bu itoglu?" Sakir y�z�ne d�k�len ve yagli yagli parlayan uzun sa�larini fesinin altina sokmaya �alisarak bu tarafa d�nd�: "Kim �len itoglu?"Elini aliskin bir hareketle arka cebine g�t�rd�. Fakat tam bu sirada Yusuf un pek de dayanilacak gibi olmayan yumrugunu suratina yiyerek yere yuvarlandi. Ihsan iki kolu ile Yusuf'u simsiki sarmis, onu teskine �alisiyordu: "Etme g�z�n� seveyim, Yusuf! Bak, sarhos iste!.. Ben simdi alir g�t�r�r�m." Yusuf silkindi ve yerdekine iki tekme daha savurdu, fakat derhal kosup gelen Muazzez'le Ali kendisini �ekip g�t�rd�ler." (sf32) "Yusuf sesini �ikarmadan arkasini d�nd� ve y�r�d�, fakat aksama kadar, evde hasta hasta yatan ve bakacak kimsesi olmayan bu kizi d�s�nd�. Onu sert bir yer yataginda, kara g�zlerini tavana dikmis, hi� kimildamadan yatar g�r�yordu. Aksam �zeri, is paydosundan evvel kadina kendisiyle gelmesini isaret etti. Sehre kadar hi� ses �ikarmadan y�r�d�ler. Hafif yagmur �iseliyor ve yoldaki araba tekerlegi izlerini dolduruyordu. Asagi�arsi'yi ge�tiler. Yusuf, Bayramyeri'nde Ali'nin d�kk�nina girdi. Biraz yag ve pirin� tarttirdi. Basiyla kadina bunlari almasini isaret etti. Tekrar beraberce y�r�meye basladilar. Kadin Ibramcak�y yolu �st�nde, Degirmen�n� denilen bir yerde oturuyordu." (sf36) ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  v� d� tro th�nh mot m�u xanh truy�n th�ng cua thuong hieu bia qu�c t� hon 130 tu�i n�y. Tai thi truong Viet Nam hien nay, Heineken c� 3 m�u m�: dang lon, chai c� ngan v� chai c� d�i.

 2. Kral Lear: oyunun en bandan sonuna kadar karmza kan en nemli karakter kral leardr.

  Cordelia: kralin k��k kizidir. Ablalari gibi krala olan sevgisini kelimelerle ifade edemedigi ve d�r�st oldugu i�in kral onu evlatliktan reddeder. O da fransa kraliyla evlenerek baska bir hayata baslar. Ancak oyunun sonunda o da �ld�r�l�r. Regan: Kralin diger kizidir. Cornwall d�k� ile evlidir ancak edmund ile iliskisi vardir.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work