• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr Korea er den relativt nye, voksende kristne bevegelsen,

Extracts from this document...

Introduction

Religion i S�r - Korea S�r - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i S�r - Korea er den relativt nye, voksende kristne bevegelsen, som utgj�r omlag 26,3 % - 29 % av det totale religionsgrunnlaget i landet, hvorav ca 19,7 % er protestanter og 6,6 % er romersk katolikker. Den er tett etterfulgt av koreansk buddhisme med sine 23,2 % - 28 %, som er en av de noe mer tradisjonelle religioner i S�r-Korea(og Korea generelt), og er en "avart" av Mahayana buddhisme (alt dette er veldig "ustabile" tall, pga. at den kristne bevegelsen stadig vokser(samtidig som noen �nsker � finne tilbake til de mer tradisjonelle religionene), men gir allikevel et bilde om forholdene). Koreansk konfutsianisme: Det som er viktig � forst� n�r man skal se p� kristendom og buddhisme i S�r - Korea (og Korea generelt egentlig), er den koreanske konfutsianisme. Fordi selv om konfutsianisme er en religion for seg selv (selv om mange ogs� vil si en filosofi eller livssyn), s� innvirker den ogs� sterkt p� b�de den s�r - Koreanske kulturen og de andre religionene i landet b�de p� det etiske plan og delvis p� det estetiske ogs� => det er ogs� en stilart i arkitektur(innvirker ogs� til en viss grad p� styresystemet i landet). Denne religionen har sin opprinnelse i Kina, og er i stor grad p�virket av det sosiale systemet og forholdene i landet som r�det i perioden p� senere 500 tallet/400 tallet f.0. ...read more.

Middle

pr�vde � l�se dette ved � tiln�rme seg den med et holistisk syn; at alle egenskapene til et system ikke skal d�mmes ut fra/ses gjennom hver enkelt komponent, men at systemet m� ses p� som en helhet og komponentenes funksjon m� i stor grad d�mmes ut fra dette(dette kan vel p� en m�te betraktes som lignende den konfutsianistiske tankegangen om at alle m� kjenne sin plass i samfunnet for at samfunnet skal fungere=> den bestemmes jo da utefra systemet som helhet(samtidig s� kan den vel ses som det motsatte ved at hele systemet avhenger av hver enkelt komponent)). Da buddhismen kom til Korea sto ikke konfutsianismen s� veldig sterkt i landet enda, og det meste av befolkningen henga seg til landets tradisjonelle religion sinkyo(tidligere kjent som animisme, og er en form for sjamanisme) som jeg vil komme tilbake p� senere. Buddhismen hadde ingen prinsipp som sto i strid med sjamanismen, og derfor hadde den mulighet for � gli relativt lett inn i denne delen av befolkningen. Og det var mange, og det fortsatt er mange, som kombinerte disse to. Ting som st�r spesielt sterkt i den s�rkoreanske buddhismen er bodhittsvaene(kan kanskje har en sammenheng med forfedredyrkingen i konfutsianismen), harmoni og samhold(i samfunnet/sosialt), �penhet(buddhismen i Korea(samt andre steder og) kan sammenlignes med hinduismen ved at den er sv�rt �pen mot andre religioner, kulturer, tider etc. ...read more.

Conclusion

4. Jeg og frelsen: Da harmonien mellom yin og yang er brutt, m� det ogs� finnes en vei til frelse. Livet ligger under en slags "forbannelse" som forhindrer den kosmiske harmonien. Denne harmonien kan gjenopprettes ved og utf�r rituelle ofringer. Dette er for � tilfredsstille �ndene og hver av �ndene m� v�re forn�yde f�r et lik kan hvile. Inn i denne prosessen spiller sjamanene en viktig rolle. Disse var ofte kvinner som hadde i oppgave � gj�re offer for felleskapet, kurere sykdom(b�de mentale og fysisk) ved hjelp av eksorsisme, be for gode avlinger mm. 5. Jeg og det h�yeste vesen: Blant de mange natur�ndene s� var det en himmel �nd som inntok en spesiell plass. Han ble kalt Hwan-in og det var gjennom hans gunst og n�de mennesket fikk leve. N�r store ulykker inntraff var det han som det ble appellert til for f� en slutt p� katastrofene, gjennom � bekjenne sine synder. Sjamanismen i dag er en sv�rt liten gren av religionsgrunnlaget i S�r-Korea, men p� samme m�te som med konfutsianismen fortsetter ogs� den � p�virke samfunnet i dag til tross for den lille tilhengerskarens(i alle fall med sjamanisme som egen religion). Kilder: Internettkilder: http://no.wikipedia.org/wiki/De_tre_rikers_tid http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Confucianism http://www.asiarooms.com/travel-guide/south-korea/culture-of-south-korea/religion-in-south-korea.html http://no.wikipedia.org/wiki/Konfucianismen http://media.graniteschools.org/curriculum/korea/jongmyo.htm http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/rel/confucianism.htm http://www.globalskolen.no/view.cgi?&link_id=0.56919.736318&session_id=0 http://no.wikipedia.org/wiki/Neokonfucianisme http://www.religion.cappelen.no/c75547/tekstoppgave/vis.html?tid=75565&strukt_tid=75547 http://en.wikipedia.org/wiki/Holism http://www.buddhismtoday.com/english/world/country/027-korea.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Korea http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Korea B�ker: Tittel: Verdens religioner Forfatter: John Bowker Forlag: Spekrum Utgivelses�r: 2001 Tittel: Verdens store religioner Forfatter: Dr. Herman Ludin Jansen Forlag: Norsk kunstforlag Utgivelses�r: 1957 Tittel: Verdens religioner Forfatter: Carl Fr.Wisl�ff Forlag: Luther forlag Utgivelses�r: 1984 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. study guide- Ibsen's A Doll's House

  Helmer: This is incredible talk from a young woman! But if religion 40 cannot keep you on the right path, let me at least stir your conscience. I suppose you do have some moral sense? Or tell me-perhaps you don't?

 2. L'etranger chapitre 2 et 3

  Il ne se souvient pas de l'�ge de sa m�re parce que sa m�re est morte et puisqu'il vit dans le pr�sent, l'�ge ne lui signifie rien. " Je me suis lav� mes mains. " (43) * �a c'est la m�me phrase qu'il a �t� �crit dans le chapitre deux aussi a la page 37.

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  t�i ch�nh 1950 -1951.Doanh thu c�ng ty v�n ti�p tuc tang v� tang g�p d�i sau sau ba nam d�. * Thap ni�n 60 Cu�i nam 1960, xu�t kh�u tang vuot troi dac biet tai My, Ph�p v� Thuy �i�n d� ch�m dut ho�n to�n n�i lo cua hoi d�ng

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Kvinderne er for længst kommet ud på arbejdsmarkedet, og sønner skal ikke længere overtage deres fædres gårde – det er lyssår siden. I dag er de fleste klar til at gå ud i verden, alene, men ikke ensomme. Alle muligheder ligger åbne.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  -Jordskælvet opstod tæt på den nordlige grænse på caribiske tektoniske plade, som bevæger sig østpå med ca 20 mm pr. år i forhold til den Nordamerikanske Plade. 1. Forkastningszonen er delt i to forgreninger på Haiti, en i nord og en i syd.

 2. German written task. Schachnovelle-Stefan Zweig sagte in seinem Abschiedsbrief Declaracao, den er am ...

  und dadurch wieder zum Gefangenen wird. Er beginnt, genauso Auf und Ab zu gehen wie er in seiner Zelle gezwungen war es zu tun („schaudernd erkannte ich es, es reproduzierte unbewusst dieses Auf und Ab das Ausmaß seiner einstmaligen Zelle“ S.101).

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Manden kørte derudaf. Celloen var så fascineret over det flotte landskab, der var over alt. Bortset fra da de kørte igennem et virkelig grimt kvarter, hvor folk havde malet graffiti på alle væggene. Celloen undrede sig over, hvorfor folk ikke bare kunne male på noget papir.

 2. Generell fakta om Hedda Gabler. Dette kan vre viktig og nyttig fakta til ...

  Der drikk han seg full, og mistar manuskriptet. Tesman finn manuskriptet og gir det til Hedda. Ho fortel ikkje Eilert at ho har manuskriptet, men oppfordrar han heller til � ta sj�lvmord "i skj�nnheit". Ho gir han ein av pistolane ho har f�tt fr� faren sin, general Gabler.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work