• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr Korea er den relativt nye, voksende kristne bevegelsen,

Extracts from this document...

Introduction

Religion i S�r - Korea S�r - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i S�r - Korea er den relativt nye, voksende kristne bevegelsen, som utgj�r omlag 26,3 % - 29 % av det totale religionsgrunnlaget i landet, hvorav ca 19,7 % er protestanter og 6,6 % er romersk katolikker. Den er tett etterfulgt av koreansk buddhisme med sine 23,2 % - 28 %, som er en av de noe mer tradisjonelle religioner i S�r-Korea(og Korea generelt), og er en "avart" av Mahayana buddhisme (alt dette er veldig "ustabile" tall, pga. at den kristne bevegelsen stadig vokser(samtidig som noen �nsker � finne tilbake til de mer tradisjonelle religionene), men gir allikevel et bilde om forholdene). Koreansk konfutsianisme: Det som er viktig � forst� n�r man skal se p� kristendom og buddhisme i S�r - Korea (og Korea generelt egentlig), er den koreanske konfutsianisme. Fordi selv om konfutsianisme er en religion for seg selv (selv om mange ogs� vil si en filosofi eller livssyn), s� innvirker den ogs� sterkt p� b�de den s�r - Koreanske kulturen og de andre religionene i landet b�de p� det etiske plan og delvis p� det estetiske ogs� => det er ogs� en stilart i arkitektur(innvirker ogs� til en viss grad p� styresystemet i landet). Denne religionen har sin opprinnelse i Kina, og er i stor grad p�virket av det sosiale systemet og forholdene i landet som r�det i perioden p� senere 500 tallet/400 tallet f.0. ...read more.

Middle

pr�vde � l�se dette ved � tiln�rme seg den med et holistisk syn; at alle egenskapene til et system ikke skal d�mmes ut fra/ses gjennom hver enkelt komponent, men at systemet m� ses p� som en helhet og komponentenes funksjon m� i stor grad d�mmes ut fra dette(dette kan vel p� en m�te betraktes som lignende den konfutsianistiske tankegangen om at alle m� kjenne sin plass i samfunnet for at samfunnet skal fungere=> den bestemmes jo da utefra systemet som helhet(samtidig s� kan den vel ses som det motsatte ved at hele systemet avhenger av hver enkelt komponent)). Da buddhismen kom til Korea sto ikke konfutsianismen s� veldig sterkt i landet enda, og det meste av befolkningen henga seg til landets tradisjonelle religion sinkyo(tidligere kjent som animisme, og er en form for sjamanisme) som jeg vil komme tilbake p� senere. Buddhismen hadde ingen prinsipp som sto i strid med sjamanismen, og derfor hadde den mulighet for � gli relativt lett inn i denne delen av befolkningen. Og det var mange, og det fortsatt er mange, som kombinerte disse to. Ting som st�r spesielt sterkt i den s�rkoreanske buddhismen er bodhittsvaene(kan kanskje har en sammenheng med forfedredyrkingen i konfutsianismen), harmoni og samhold(i samfunnet/sosialt), �penhet(buddhismen i Korea(samt andre steder og) kan sammenlignes med hinduismen ved at den er sv�rt �pen mot andre religioner, kulturer, tider etc. ...read more.

Conclusion

4. Jeg og frelsen: Da harmonien mellom yin og yang er brutt, m� det ogs� finnes en vei til frelse. Livet ligger under en slags "forbannelse" som forhindrer den kosmiske harmonien. Denne harmonien kan gjenopprettes ved og utf�r rituelle ofringer. Dette er for � tilfredsstille �ndene og hver av �ndene m� v�re forn�yde f�r et lik kan hvile. Inn i denne prosessen spiller sjamanene en viktig rolle. Disse var ofte kvinner som hadde i oppgave � gj�re offer for felleskapet, kurere sykdom(b�de mentale og fysisk) ved hjelp av eksorsisme, be for gode avlinger mm. 5. Jeg og det h�yeste vesen: Blant de mange natur�ndene s� var det en himmel �nd som inntok en spesiell plass. Han ble kalt Hwan-in og det var gjennom hans gunst og n�de mennesket fikk leve. N�r store ulykker inntraff var det han som det ble appellert til for f� en slutt p� katastrofene, gjennom � bekjenne sine synder. Sjamanismen i dag er en sv�rt liten gren av religionsgrunnlaget i S�r-Korea, men p� samme m�te som med konfutsianismen fortsetter ogs� den � p�virke samfunnet i dag til tross for den lille tilhengerskarens(i alle fall med sjamanisme som egen religion). Kilder: Internettkilder: http://no.wikipedia.org/wiki/De_tre_rikers_tid http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Confucianism http://www.asiarooms.com/travel-guide/south-korea/culture-of-south-korea/religion-in-south-korea.html http://no.wikipedia.org/wiki/Konfucianismen http://media.graniteschools.org/curriculum/korea/jongmyo.htm http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/rel/confucianism.htm http://www.globalskolen.no/view.cgi?&link_id=0.56919.736318&session_id=0 http://no.wikipedia.org/wiki/Neokonfucianisme http://www.religion.cappelen.no/c75547/tekstoppgave/vis.html?tid=75565&strukt_tid=75547 http://en.wikipedia.org/wiki/Holism http://www.buddhismtoday.com/english/world/country/027-korea.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_Korea http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Korea B�ker: Tittel: Verdens religioner Forfatter: John Bowker Forlag: Spekrum Utgivelses�r: 2001 Tittel: Verdens store religioner Forfatter: Dr. Herman Ludin Jansen Forlag: Norsk kunstforlag Utgivelses�r: 1957 Tittel: Verdens religioner Forfatter: Carl Fr.Wisl�ff Forlag: Luther forlag Utgivelses�r: 1984 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  Den fram till nu i �verlag positiva tonen avtar sakta och detta fr�mst genom att skildringen av hur vintern l�gger sig som ett t�cken �ver sommaren som �r blott ett fruset "lik".

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Quan di�m cua Feith kh�ng dung lai o viec tao ra mot loai bia ngon, m� c�n l�m sao d� loai bia d� b�n chay " v� di�u d� d�ng nghia voi viec Heineken kh�ng lap lai sai l�m cua c�c nh� m�y bia kh�c khi bo m�t nhung th�nh c�ng d� dat duoc truoc d�y.

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Alt i en film skal v�re perfekt, stedet, milj�et, skuespillerne, gaderoben, tiden, kameraet, vejret. Alt dette kan f�re til at en film kan blive for perfekt, og dens historie kan g� tabt i al "glamouren". Den 13. Marts 1995 blev det offentliggjordt af de fire filminstrukt�rer at de ville skabe

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  hvor en fugl har sat sig og ryster sneen bort, stikker der en nøgen gren frem, sort skaldet og uhyggelig”. Forfatteren fortolker sit budskab gennem sætninger som denne – det bliver lidt skjult, hvor dårligt arbejderne på landet har det.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Det tyder på at jordskælvet var forårsaget af bevægelser i den nordlige forgrening, som indtil da havde ligget stille i 250 år, hvor den har oplagret spænding. 3. Denne spænding skulle før eller siden lettes, enten ved et stort jordskælv eller en serie af mindre jordskælv.[14] 4.

 2. German written task. Schachnovelle-Stefan Zweig sagte in seinem Abschiedsbrief Declaracao, den er am ...

  Er konnte die Einsamkeit, diese geistige Gefangenschaft nicht überwinden. Für ihn war das Exilleben wie für Dr. B. die Isolationshaft im „Hotel“ der Gestapo, welche langfristig die Schachisolation zurückgelassen hat.

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Manden kørte derudaf. Celloen var så fascineret over det flotte landskab, der var over alt. Bortset fra da de kørte igennem et virkelig grimt kvarter, hvor folk havde malet graffiti på alle væggene. Celloen undrede sig over, hvorfor folk ikke bare kunne male på noget papir.

 2. Generell fakta om Hedda Gabler. Dette kan vre viktig og nyttig fakta til ...

  Etter Eilert har g�tt, brenn ho manuskriptet hans. Seinare kjem assessor Brack innom for � fortelje nyheita.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work