• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Svenska, norska och danska rknas i vissa kretsar som ett och samma sprk. Vad frenar och skiljer dessa sprk t? Vissa ord r frrdiska. Undersk detta.

Extracts from this document...

Introduction

Svenska, norska och danska r�knas i vissa kretsar som ett och samma spr�k. Vad f�renar och skiljer dessa spr�k �t? Vissa ord �r f�rr�diska. Unders�k detta. Jag har valt �mnen om dem tre nordiska spr�ken norska, danska och svenska. Eftersom jag ville unders�ka vad som �r skillnaden och likheten mellan dem tre spr�ken. Jag valde dessa �mnen f�r att det �r intressant att veta hur dem skandinaviska spr�ket skiljer sig ifr�n varandra. Syftet med uppsatsen �r unders�ka hur dem tre spr�ken skiljer sig fr�n varandra i grammatik och tal. Vilka av dem kan b�st f�rst� grannarna? Jag har valt att s�ka p� n�tet f�r att det �r effektivare och man kan hitta m�nga olika svar p� fr�gorna dessutom har man m�nga olika alternativ och v�lja mellan. ...read more.

Middle

Vokalerna i norska och svenska l�ter v�ldigt lika varandra p� ett s�tt som de uttalas medl�ngre l�ptid �n i danska. T.ex. vokalen "u" i ordet "ut" och "ud " uttalas v�ldigt olika p� danska �n var det �r p� norska och svenska. Det danska vokalerna h�rs �ven p� italienska, spanska och tyska medan svenska och norska vokalerna �r mer lik engelskan. Norska och danska �r v�ldigt lika n�r det g�ller ordf�rr�d medans svenskan och norskan �r lika n�r det g�ller uttal. Den l�gsta likheten niv� �r mellan svenska och danska. T.ex. Svenska Jag vet Hur m�nniskan Som du snackar om Ser ut En flicka-flickor Danska Jeg ved Hvordan manden Som du snakker om Ser ud En pige- piger Norska Jeg vet Hvordan mannen ...read more.

Conclusion

S�mst �r danskarna. Det finns tre f�rklaringar till norsk f�rm�n. F�rst att Norskan ligger mitt i mellan danska och svenska med delvis gemensamt ordf�rr�d och uttal. Norm�nnen �r vana vid olika dialekter och har tv� egna skriftspr�k (bokm�l och nynorsk) . Och till sist bland norm�nnen finns en positiv attityd till svensk och dansk kultur. Men i Sverige och Danmark �kar starkt intresset f�r brittiskt och amerikansk kultur. De tre spr�k liknar i uttal och har gemensamma ordf�rr�d vilket s�tter dem som ett spr�k med olika dialekter. Norska spr�k liknar skriftligt med dansken och i uttal liknar svenska. Svenska skiljer mer fr�n danska spr�ken �n norskan. Medan norska i mitt e mellan danskan och svenska. Eftersom detta det �r l�tt f�r norskorna att l�ra sig b�da svenska och danska. K�llor http://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_languages#Mutual_comprehensibility http://www.svd.se/nyheter/inrikes/norge-kan-bast-forsta-grannarna_385995.svd http://en.wikipedia.org/wiki/North_Germanic_languages http://www.helium.com/items/502274-comparing-swedish-danish-and-norwegian-languages ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  I vissa l�nder h�ller de str�ngt p� att kvinnan ska b�ra sl�ja f�r att de ska vara mer j�mlikar med varandra och inte m�rka ut sig, medan det i andra l�nder har blivit mer accepterat att inte b�ra sl�ja. Man kan se ett visst m�nster mellan religionerna, i alla texter

 2. Under age Binge Drinking In Wales

  It seems strong parental guidance and having two parents make binge drinking less likely. Pupils who are bullied are also less likely to binge drink. The survey highlighted the need for school policies and for these to be evaluated. Teenage years are a difficult time in terms of hormones, peer

 1. Dvrgen - ett personportrtt

  Med tanke p� att anledningen att han l�mnats bort av sin egen mor f�r endast en sm�rre pengasumma var just att hans kropps utseende skiljde sig fr�n andras, �r det inte konstigt att k�nner ett obehag av att n�gon kommer i n�ra kontakt med den.

 2. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  En annan karakt�r �r Sorgbarn. Han kommer in v�ldigt sent i romanen och jag tycker att hans personlighet liknar Erlands. Det har s�kert Rydberg t�nkt p� medvetet eftersom Sorgbarn �r son till Erland M�nesk�ld. S�ngen �r ett tecken p� att de har n�got gemensamt. F�rutom s�ngen tycker jag att Sorgbarns upptr�dande �r v�ldigt likt Erlands.

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  * Nigeria �r fortfarande en sv�rhanterlig marknad men det �r helt klart att en befolkning om �ver 120 miljoner �r liktydigt med stora aff�rsm�jligheter Svagheter i produktions faktorn * I detta resonemang �terfinns den nigerianska ekonomins grundl�ggande strukturfel - Beroendet av oljesektorn som svarar f�r omkring 95% av landets exportinkomster.

 2. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  ir pagrindin?, o protas, dvasia, id?jos - i?vestin?s s?vokos. Materialumas suprantamas ne kaip med?iaga, bet kaip teorinis principas. Ry?kiausias antikos materializmo atstovas - Demokritas. Jis pasteb?jo, kad pasaulis sudarytas i? padal?. Turi b?ti ka?kokia kritin? riba, kuri nebesidalint?. Tai ir yra substancija - visa ko pagrindas. J? Demokritas vadino atomais, eidom ("id?jom"). Idealizmo ?alininkai teigia, kad id?ja yra pirmin?

 1. Unga rkare i Sverige

  I intervjuer svarade de rökande ungdomarna att allt detta blev mycket lättare att hantera med efter en nikotinkick, då den hade en positiv verkan på välmåendet. Det finns också mycket forskning som tydligt visar ett starkt samband mellan ungdomarnas rökvanor och föräldrarnas.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  "You can identify the few buildings that are critical, that have to stand up in the face of a large earthquake, like hospitals and schools, from which rescue operations can be organized. This hasn't been done," he says. "One of the first buildings that was reported to have collapsed was a hospital.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work