• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Svenska, norska och danska rknas i vissa kretsar som ett och samma sprk. Vad frenar och skiljer dessa sprk t? Vissa ord r frrdiska. Undersk detta.

Extracts from this document...

Introduction

Svenska, norska och danska r�knas i vissa kretsar som ett och samma spr�k. Vad f�renar och skiljer dessa spr�k �t? Vissa ord �r f�rr�diska. Unders�k detta. Jag har valt �mnen om dem tre nordiska spr�ken norska, danska och svenska. Eftersom jag ville unders�ka vad som �r skillnaden och likheten mellan dem tre spr�ken. Jag valde dessa �mnen f�r att det �r intressant att veta hur dem skandinaviska spr�ket skiljer sig ifr�n varandra. Syftet med uppsatsen �r unders�ka hur dem tre spr�ken skiljer sig fr�n varandra i grammatik och tal. Vilka av dem kan b�st f�rst� grannarna? Jag har valt att s�ka p� n�tet f�r att det �r effektivare och man kan hitta m�nga olika svar p� fr�gorna dessutom har man m�nga olika alternativ och v�lja mellan. ...read more.

Middle

Vokalerna i norska och svenska l�ter v�ldigt lika varandra p� ett s�tt som de uttalas medl�ngre l�ptid �n i danska. T.ex. vokalen "u" i ordet "ut" och "ud " uttalas v�ldigt olika p� danska �n var det �r p� norska och svenska. Det danska vokalerna h�rs �ven p� italienska, spanska och tyska medan svenska och norska vokalerna �r mer lik engelskan. Norska och danska �r v�ldigt lika n�r det g�ller ordf�rr�d medans svenskan och norskan �r lika n�r det g�ller uttal. Den l�gsta likheten niv� �r mellan svenska och danska. T.ex. Svenska Jag vet Hur m�nniskan Som du snackar om Ser ut En flicka-flickor Danska Jeg ved Hvordan manden Som du snakker om Ser ud En pige- piger Norska Jeg vet Hvordan mannen ...read more.

Conclusion

S�mst �r danskarna. Det finns tre f�rklaringar till norsk f�rm�n. F�rst att Norskan ligger mitt i mellan danska och svenska med delvis gemensamt ordf�rr�d och uttal. Norm�nnen �r vana vid olika dialekter och har tv� egna skriftspr�k (bokm�l och nynorsk) . Och till sist bland norm�nnen finns en positiv attityd till svensk och dansk kultur. Men i Sverige och Danmark �kar starkt intresset f�r brittiskt och amerikansk kultur. De tre spr�k liknar i uttal och har gemensamma ordf�rr�d vilket s�tter dem som ett spr�k med olika dialekter. Norska spr�k liknar skriftligt med dansken och i uttal liknar svenska. Svenska skiljer mer fr�n danska spr�ken �n norskan. Medan norska i mitt e mellan danskan och svenska. Eftersom detta det �r l�tt f�r norskorna att l�ra sig b�da svenska och danska. K�llor http://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_languages#Mutual_comprehensibility http://www.svd.se/nyheter/inrikes/norge-kan-bast-forsta-grannarna_385995.svd http://en.wikipedia.org/wiki/North_Germanic_languages http://www.helium.com/items/502274-comparing-swedish-danish-and-norwegian-languages ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Under age Binge Drinking In Wales

  It seems strong parental guidance and having two parents make binge drinking less likely. Pupils who are bullied are also less likely to binge drink. The survey highlighted the need for school policies and for these to be evaluated. Teenage years are a difficult time in terms of hormones, peer

 2. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  I vissa l�nder h�ller de str�ngt p� att kvinnan ska b�ra sl�ja f�r att de ska vara mer j�mlikar med varandra och inte m�rka ut sig, medan det i andra l�nder har blivit mer accepterat att inte b�ra sl�ja. Man kan se ett visst m�nster mellan religionerna, i alla texter

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  Erlands mor hette Elfrida och hans far riddar Bengt. Fadern var herre �ver slottet p� Ek� tills han dog. Pater Henrik var Erlands l�rare och han fastnade som prior i ett kloster efter att ha varit runt om i v�rlden.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  * Mycket av det of�rtullade godset �r av underm�lig kvalitet. BNP/kapita, f�r�ndringar dem senaste �ren 1998 1999 2000 2001 (p) 2002 (p) Real BNP-tillv�xt (%) 1,8 1,0 3,8 3,0 4,1 BNP/inv�nare (USD ppp* 2000) 896 BNP per capita/tillv�xt 1990-2000 0,4 Det sammanlagda bist�ndet miljoner USD, 2000 184,8 Det sammanlagda bist�ndets andel av BNP 2000 (procent)

 1. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  S� jag tror att Sokrates tycker att kunskap �r viktigt men i en viss m�ngd. Man f�r inte tro att man har f�r mer kunskap �n vad man redan har f�r d� �r det inte kunskap men det �r v�ldigt viktigt med kunskap.

 2. Dvrgen - ett personportrtt

  Att se m�nniskor �ta f�r det att v�nda sig i magen p� honom, vadhelst som har med sexualitet att g�ra finner han motbjudande och g�r honom uppr�rd. Han har sv�rt med ber�ring, vilken form det �n �r i och finner det mycket obehagligt n�r n�gon r�r vid honom.

 1. Unga rkare i Sverige

  (Blom Jennie & Nilsson Anna, Ungdomars orsaker till och erfarenheter av tobaksrökning ur ett psykosocialt perspektiv. En litteraturstudie, HT 2011) Dock är det inte bara rökaren som påverkas och riskerar sin egna hälsa, utan rökarens omgivning tvingas att andas in den farliga röken, och riskera samma symptom som rökaren själv.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  -Jordskælvet opstod tæt på den nordlige grænse på caribiske tektoniske plade, som bevæger sig østpå med ca 20 mm pr. år i forhold til den Nordamerikanske Plade. 1. Forkastningszonen er delt i to forgreninger på Haiti, en i nord og en i syd.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work