• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Svenska, norska och danska rknas i vissa kretsar som ett och samma sprk. Vad frenar och skiljer dessa sprk t? Vissa ord r frrdiska. Undersk detta.

Extracts from this document...

Introduction

Svenska, norska och danska r�knas i vissa kretsar som ett och samma spr�k. Vad f�renar och skiljer dessa spr�k �t? Vissa ord �r f�rr�diska. Unders�k detta. Jag har valt �mnen om dem tre nordiska spr�ken norska, danska och svenska. Eftersom jag ville unders�ka vad som �r skillnaden och likheten mellan dem tre spr�ken. Jag valde dessa �mnen f�r att det �r intressant att veta hur dem skandinaviska spr�ket skiljer sig ifr�n varandra. Syftet med uppsatsen �r unders�ka hur dem tre spr�ken skiljer sig fr�n varandra i grammatik och tal. Vilka av dem kan b�st f�rst� grannarna? Jag har valt att s�ka p� n�tet f�r att det �r effektivare och man kan hitta m�nga olika svar p� fr�gorna dessutom har man m�nga olika alternativ och v�lja mellan. ...read more.

Middle

Vokalerna i norska och svenska l�ter v�ldigt lika varandra p� ett s�tt som de uttalas medl�ngre l�ptid �n i danska. T.ex. vokalen "u" i ordet "ut" och "ud " uttalas v�ldigt olika p� danska �n var det �r p� norska och svenska. Det danska vokalerna h�rs �ven p� italienska, spanska och tyska medan svenska och norska vokalerna �r mer lik engelskan. Norska och danska �r v�ldigt lika n�r det g�ller ordf�rr�d medans svenskan och norskan �r lika n�r det g�ller uttal. Den l�gsta likheten niv� �r mellan svenska och danska. T.ex. Svenska Jag vet Hur m�nniskan Som du snackar om Ser ut En flicka-flickor Danska Jeg ved Hvordan manden Som du snakker om Ser ud En pige- piger Norska Jeg vet Hvordan mannen ...read more.

Conclusion

S�mst �r danskarna. Det finns tre f�rklaringar till norsk f�rm�n. F�rst att Norskan ligger mitt i mellan danska och svenska med delvis gemensamt ordf�rr�d och uttal. Norm�nnen �r vana vid olika dialekter och har tv� egna skriftspr�k (bokm�l och nynorsk) . Och till sist bland norm�nnen finns en positiv attityd till svensk och dansk kultur. Men i Sverige och Danmark �kar starkt intresset f�r brittiskt och amerikansk kultur. De tre spr�k liknar i uttal och har gemensamma ordf�rr�d vilket s�tter dem som ett spr�k med olika dialekter. Norska spr�k liknar skriftligt med dansken och i uttal liknar svenska. Svenska skiljer mer fr�n danska spr�ken �n norskan. Medan norska i mitt e mellan danskan och svenska. Eftersom detta det �r l�tt f�r norskorna att l�ra sig b�da svenska och danska. K�llor http://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_languages#Mutual_comprehensibility http://www.svd.se/nyheter/inrikes/norge-kan-bast-forsta-grannarna_385995.svd http://en.wikipedia.org/wiki/North_Germanic_languages http://www.helium.com/items/502274-comparing-swedish-danish-and-norwegian-languages ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  Enligt uppgifter i tidskriften African Business Review ber�knas Nigeria ha minst 33 olika mineraler spridda runt om i landet. Mot denna bakgrund �r det inte �verraskande att den nuvarande administrationen v�nder sina blickar mot mineralsektorn i syfte att diversifiera ekonomin.Dessutom �r ju investeringar i gruvsektorn generellt sett f�rknippade med nysatsningar p� allm�nt f�rb�ttrad infrastruktur s�som v�gar, j�rnv�gar och hamnar.

 2. Under age Binge Drinking In Wales

  The link with crime was mentioned in the introduction but alcohol is also linked with behavioural problems. Alcohol can affect school work and relationships. Some pupils may miss school, fall behind with work, perhaps have unprotected sex, argue with friends and behaviour may change.

 1. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  I vissa l�nder h�ller de str�ngt p� att kvinnan ska b�ra sl�ja f�r att de ska vara mer j�mlikar med varandra och inte m�rka ut sig, medan det i andra l�nder har blivit mer accepterat att inte b�ra sl�ja. Man kan se ett visst m�nster mellan religionerna, i alla texter

 2. Dvrgen - ett personportrtt

  Med tanke p� att anledningen att han l�mnats bort av sin egen mor f�r endast en sm�rre pengasumma var just att hans kropps utseende skiljde sig fr�n andras, �r det inte konstigt att k�nner ett obehag av att n�gon kommer i n�ra kontakt med den.

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  Han �r v�ldigt lugn och i j�mf�relse till Erlands beteende �r de v�ldigt lika. �vriga personer som man kommer i kontakt med under romanens f�rlopp �r Erlands f�r�ldrar, pater Henrik och fru Helena. Erlands mor hette Elfrida och hans far riddar Bengt.

 2. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Det som �r konstigt �r att om jag s�ger mig att ha kunskap om hur ett bord ser ut s� betyder inte det att det �r den "r�tta" kunskapen f�r den r�tta kunskapen finns aldrig. Jag kan aldrig ensam se ett bord p� samma sett som en annan person.

 1. Unga rkare i Sverige

  Bli rök-och snusfri, 2010, Statens folkhälsoinstitut, 2010) Men eftersom cigaretterna innehåller nikotin, så är det inte lätt att sluta heller. Ett nikotinberoende kan idag klassas som en sjukdom, då ett nikotinberoende är detsamma som en psykisk störning, som sätter hjärnans belöningssystem ur balans. Vilket då resulterar i att stort beroende, främst psykiskt med även fysiskt.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Vurderinger af antallet af døde steg hurtigt fra 45.000 efter jordskælvet til 200.000 seks dage senere.[19][20] kun lande fire fly pr. time, og det er langt fra tilstrækkeligt til at forsyne de ca. 3 millioner mennesker, der er ramt.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work