• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Svenska, norska och danska rknas i vissa kretsar som ett och samma sprk. Vad frenar och skiljer dessa sprk t? Vissa ord r frrdiska. Undersk detta.

Extracts from this document...

Introduction

Svenska, norska och danska r�knas i vissa kretsar som ett och samma spr�k. Vad f�renar och skiljer dessa spr�k �t? Vissa ord �r f�rr�diska. Unders�k detta. Jag har valt �mnen om dem tre nordiska spr�ken norska, danska och svenska. Eftersom jag ville unders�ka vad som �r skillnaden och likheten mellan dem tre spr�ken. Jag valde dessa �mnen f�r att det �r intressant att veta hur dem skandinaviska spr�ket skiljer sig ifr�n varandra. Syftet med uppsatsen �r unders�ka hur dem tre spr�ken skiljer sig fr�n varandra i grammatik och tal. Vilka av dem kan b�st f�rst� grannarna? Jag har valt att s�ka p� n�tet f�r att det �r effektivare och man kan hitta m�nga olika svar p� fr�gorna dessutom har man m�nga olika alternativ och v�lja mellan. ...read more.

Middle

Vokalerna i norska och svenska l�ter v�ldigt lika varandra p� ett s�tt som de uttalas medl�ngre l�ptid �n i danska. T.ex. vokalen "u" i ordet "ut" och "ud " uttalas v�ldigt olika p� danska �n var det �r p� norska och svenska. Det danska vokalerna h�rs �ven p� italienska, spanska och tyska medan svenska och norska vokalerna �r mer lik engelskan. Norska och danska �r v�ldigt lika n�r det g�ller ordf�rr�d medans svenskan och norskan �r lika n�r det g�ller uttal. Den l�gsta likheten niv� �r mellan svenska och danska. T.ex. Svenska Jag vet Hur m�nniskan Som du snackar om Ser ut En flicka-flickor Danska Jeg ved Hvordan manden Som du snakker om Ser ud En pige- piger Norska Jeg vet Hvordan mannen ...read more.

Conclusion

S�mst �r danskarna. Det finns tre f�rklaringar till norsk f�rm�n. F�rst att Norskan ligger mitt i mellan danska och svenska med delvis gemensamt ordf�rr�d och uttal. Norm�nnen �r vana vid olika dialekter och har tv� egna skriftspr�k (bokm�l och nynorsk) . Och till sist bland norm�nnen finns en positiv attityd till svensk och dansk kultur. Men i Sverige och Danmark �kar starkt intresset f�r brittiskt och amerikansk kultur. De tre spr�k liknar i uttal och har gemensamma ordf�rr�d vilket s�tter dem som ett spr�k med olika dialekter. Norska spr�k liknar skriftligt med dansken och i uttal liknar svenska. Svenska skiljer mer fr�n danska spr�ken �n norskan. Medan norska i mitt e mellan danskan och svenska. Eftersom detta det �r l�tt f�r norskorna att l�ra sig b�da svenska och danska. K�llor http://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_languages#Mutual_comprehensibility http://www.svd.se/nyheter/inrikes/norge-kan-bast-forsta-grannarna_385995.svd http://en.wikipedia.org/wiki/North_Germanic_languages http://www.helium.com/items/502274-comparing-swedish-danish-and-norwegian-languages ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Under age Binge Drinking In Wales

  These issues are connected with a lesser chance of getting a good job. There is a further link to lower socio and economic status in society. School pressure was identified by students themselves as the major cause of binge drinking.

 2. Dvrgen - ett personportrtt

  Med tanke p� att anledningen att han l�mnats bort av sin egen mor f�r endast en sm�rre pengasumma var just att hans kropps utseende skiljde sig fr�n andras, �r det inte konstigt att k�nner ett obehag av att n�gon kommer i n�ra kontakt med den.

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  En annan karakt�r �r Sorgbarn. Han kommer in v�ldigt sent i romanen och jag tycker att hans personlighet liknar Erlands. Det har s�kert Rydberg t�nkt p� medvetet eftersom Sorgbarn �r son till Erland M�nesk�ld. S�ngen �r ett tecken p� att de har n�got gemensamt. F�rutom s�ngen tycker jag att Sorgbarns upptr�dande �r v�ldigt likt Erlands.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  F�ljden av detta beroende �r att hela ekonomin st�r och faller med utvecklingen av oljepriset. * Enligt V�rldsbankens uppgifter �r just Niger-deltat det omr�de som �r minst utvecklat i form av moderna faciliteter och social infrastruktur. * Den spekulationsartade ekonomi som f�ljer perioder med h�g aktivitet inom oljeindustrin s�tter fingret

 1. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  metafiziniame(paai?kinimas:kiekvienas rei?kiny nekintamas ir ai?kinamas atskirai) id?j? pasaulyje. Material?s daiktai ir rei?kiniai yra j? id?j? aprai?ka. ?? model? Platonas pagrind?ia veikalu "Uolos alegorija" ("Uolos mite"). Platono id?j? pasaulyje egzistuoja t? id?j? grie?ta hierarchija. vemiausios, konkre?iausios id?jos yra pajungtos auk?tesn?ms, abstraktesn?ms id?joms. Skiriasi ir t? id?j? tobulumo laipsnis. Vis?

 2. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Sammanfattningsvis s� tror jag att Sokrates tycker kunskap �r r�tt men i en viss m�ngd. Platon menar att v�r kunskap via sinnesorganen �r bristf�llig men v�r matematiska kunskap �r exakt, enligt Gunnar Fredriksson. Han menar att man kan t.ex. se i syne och tro att en sak �r en annan med sinnesorgan, men den matematiska kunskapen �r exakt.

 1. Unga rkare i Sverige

  Visserligen är det inte alls i samma mängd, men det är ändå så pass farligt att vi riskerar att bli sjuka av det.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  De der menes er, det samme som der skete for Haiti og Den Dominikanske Republik i perioden, 1701-1770. I denne periode var der en del jordskælv i et lille mellem rum af tid og det første jordskælv i denne periode begyndte tæt på det samme sted som jordskælvet i 2010.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work