• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Svenska. Svenskan behver inte hen! Att man ska anvnda hen istllet fr han/hon tycker jag egentligen r ganska ondigt

Extracts from this document...

Introduction

Av: Oliver Haglund Klass: NA12D Svenskan behöver inte hen! Att man ska använda hen istället för han/hon tycker jag egentligen är ganska onödigt. Visserligen kan det vara bra i t.ex. vetenskapliga texter, men att tvinga barn att använda hen tycker jag är fel. Desto mer fel tycker jag att det blir när man ser föräldrar, som tar detta så extremt, att de tvingar sina barn att vara könsneutrala. Det finns exempel på detta, som att vissa föräldrar tvingar sin pojke att bära flick-kläder och leka med t.ex. dockor, fast han istället leka med bilarna. Självklart så får en kille ha på sig flick-kläder och leka med dockor, men då ska han välja det själv. Samma sak gäller tjejer som har på sig kill-kläder och leker med bilar. ...read more.

Middle

Att man som i Jesper Lundqvists ”Kivi och monsterhund” ska skriva hen i skönlitterära, tycker jag också är fel, eftersom att karaktärerna i böcker då inte får någon egentlig personlighet. Jag läser själv relativt mycket, och oftast tycker jag att det är karaktärernas personligheter som är den bästa delen. Jesper Lundqvist säger också att debatten om hen inte handlar om att ta bort han och hon, utan att man istället ska ha det som ett extra verktyg och istället kunna välja. Självklart ska man kunna göra det, men eftersom att människor har en tendens till att inte vilja bryta vanor, så tror jag att ordet ”hen” inte skulle användas så mycket. Kanske är det därför man vill börja med att lära barn att säga hen redan i tidig ålder. ...read more.

Conclusion

Och jag tror inte att en affär som behandlar män bättre än kvinnor skulle få lika många kunder, och då kanske gå i konkurs. Men i en persons privata liv så tycker jag att man ska använda han/hon för att ge personer mer personlighet. Jag tror inte att någons mamma skulle vilja bli kallad hen istället för hon. Men i vetenskapliga texter som inte handlar om någon person t.ex. symptomen på en sjukdom, där tycker jag att det är okej att använda hen. Där spelar det ju faktiskt inte alltid någon roll om personen är en man eller en kvinna, utan symptomen brukar vara ungefär samma oavsett kön. Detta gäller säkerligen inte för alla sjukdomar, men jag tror nog att de gäller för de allra flesta. Nu tycker vissa av er att jag kanske är lite cynisk och inte håller med mig, men eftersom att alla har rätt till egna åsikter, så får ni göra det. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Sammanfattningsvis s� tror jag att Sokrates tycker kunskap �r r�tt men i en viss m�ngd. Platon menar att v�r kunskap via sinnesorganen �r bristf�llig men v�r matematiska kunskap �r exakt, enligt Gunnar Fredriksson. Han menar att man kan t.ex. se i syne och tro att en sak �r en annan med sinnesorgan, men den matematiska kunskapen �r exakt.

 2. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  Till helgen s� skulle Erik ha en inflyttningsfest och sj�lvklart s� var de �ldre systrarna bjudna men inte Lisa. P� torsdagen, dagen innan den stora festen s� satt Lisa vid ett bord och pluggade som vanligt. D� s�g Lisa hur Erik kom ut fr�n ett klassrum och svor lite, Lisa

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  Ett underskott av 8,9% av BNP 1999 �tf�ljdes av ett minus om 2,9% av BNP �r 2000. *ppp=purchasing power parity. Handels-, bytes- och betalningsbalans Ekonomisk statistik Utrikeshandel (mrd USD) 1998 1999 2000 2001 2002 Export 10,1 11,9 20,4 17,6 16,6 Import 9,2 10,5 12,4 12,6 13,7 Handelsbalans -0,9 1,4 8,0

 2. Fretagets image kommer att frbttras i och med att det kommer att det kommer ...

  ber�ttar om olika h�ndelser i f�retaget p� deras hemsida. Digitaliseringen har medf�rt att det har blivit billigare och enklare att t.ex. lagra information s�som bilder etc. Anst�llda fick utbildning innan och ingen f�rlorade jobben. Man har inte haft n�got missn�je, utan bara f�tt positiva reaktioner.

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  Vilket p�st�ende �r r�tt? (A) F�raren l�ser fast blicken vid en punkt som ligger ca 50 meter framf�r bilen. (B) Seendet anpassar sig sj�lv oberoende om hastigheten �r h�g eller l�g. (C) Det kan bli sv�rare att uppt�cka exempelvis en �lg som rusar ut i k�rbanan.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  De to forskere havde fremlagt deres rapport til den haitiske regering, de fortalte dem præcis hvor det ville udbryde og hvor hurtigt det ville tage før en ”opsparede” energi ville udløses. De to forsker forklare regeringen at det er livsvigtigt at nogen bygninger bliver rekonstrueret, fx hospitaler og skoler, da de var sikre på de ville kollapse.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work