• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Svenska. Svenskan behver inte hen! Att man ska anvnda hen istllet fr han/hon tycker jag egentligen r ganska ondigt

Extracts from this document...

Introduction

Av: Oliver Haglund Klass: NA12D Svenskan behöver inte hen! Att man ska använda hen istället för han/hon tycker jag egentligen är ganska onödigt. Visserligen kan det vara bra i t.ex. vetenskapliga texter, men att tvinga barn att använda hen tycker jag är fel. Desto mer fel tycker jag att det blir när man ser föräldrar, som tar detta så extremt, att de tvingar sina barn att vara könsneutrala. Det finns exempel på detta, som att vissa föräldrar tvingar sin pojke att bära flick-kläder och leka med t.ex. dockor, fast han istället leka med bilarna. Självklart så får en kille ha på sig flick-kläder och leka med dockor, men då ska han välja det själv. Samma sak gäller tjejer som har på sig kill-kläder och leker med bilar. ...read more.

Middle

Att man som i Jesper Lundqvists ”Kivi och monsterhund” ska skriva hen i skönlitterära, tycker jag också är fel, eftersom att karaktärerna i böcker då inte får någon egentlig personlighet. Jag läser själv relativt mycket, och oftast tycker jag att det är karaktärernas personligheter som är den bästa delen. Jesper Lundqvist säger också att debatten om hen inte handlar om att ta bort han och hon, utan att man istället ska ha det som ett extra verktyg och istället kunna välja. Självklart ska man kunna göra det, men eftersom att människor har en tendens till att inte vilja bryta vanor, så tror jag att ordet ”hen” inte skulle användas så mycket. Kanske är det därför man vill börja med att lära barn att säga hen redan i tidig ålder. ...read more.

Conclusion

Och jag tror inte att en affär som behandlar män bättre än kvinnor skulle få lika många kunder, och då kanske gå i konkurs. Men i en persons privata liv så tycker jag att man ska använda han/hon för att ge personer mer personlighet. Jag tror inte att någons mamma skulle vilja bli kallad hen istället för hon. Men i vetenskapliga texter som inte handlar om någon person t.ex. symptomen på en sjukdom, där tycker jag att det är okej att använda hen. Där spelar det ju faktiskt inte alltid någon roll om personen är en man eller en kvinna, utan symptomen brukar vara ungefär samma oavsett kön. Detta gäller säkerligen inte för alla sjukdomar, men jag tror nog att de gäller för de allra flesta. Nu tycker vissa av er att jag kanske är lite cynisk och inte håller med mig, men eftersom att alla har rätt till egna åsikter, så får ni göra det. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  ville bara prata med Erik och i sin stora nervositet och utan sj�lvf�rtroende s� gick hon fram och fr�gade vad som hade h�nt.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  Dessa faktorer f�ranledde nyligen IMF att avst� fr�n att f�rl�nga det s.k. "stand-by-avtalet" med Nigeria. F�r att motverka utvecklingen har centralbanken bl.a. h�jt r�ntorna. Regeringens alltf�r gener�sa finanspolitik orsakas framf�rallt av att president Obasanjo och hans administration �r angel�gen om att �stadkomma det ekonomiska merv�rde som av befolkningen f�rv�ntas av ett demokratiskt styrelseskick.

 1. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Jag sammanfattar det som att man inte ska ha f�r bra sj�lvf�rtroende. Nu citerar jag fr�n texten: Sofies V�rld "Den som vet vad som �r gott, kommer ocks� att g�ra det goda, sa han". S� citerar de Sokrates. Men f�r att veta vad som �r gott s� m�ste man ha kunskap.

 2. Fretagets image kommer att frbttras i och med att det kommer att det kommer ...

  ber�ttar om olika h�ndelser i f�retaget p� deras hemsida. Digitaliseringen har medf�rt att det har blivit billigare och enklare att t.ex. lagra information s�som bilder etc. Anst�llda fick utbildning innan och ingen f�rlorade jobben. Man har inte haft n�got missn�je, utan bara f�tt positiva reaktioner.

 1. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  Vilket p�st�ende �r r�tt? (A) F�raren l�ser fast blicken vid en punkt som ligger ca 50 meter framf�r bilen. (B) Seendet anpassar sig sj�lv oberoende om hastigheten �r h�g eller l�g. (C) Det kan bli sv�rare att uppt�cka exempelvis en �lg som rusar ut i k�rbanan.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  3 millioner mennesker, der er ramt. Deres situation forværres, som tiden går: 1. Der kan ikke skaffes tilstrækkeligt med nødhjælp via luftvejen. 2. Landets infrastruktur er brudt sammen, så nødhjælpen kan ikke fordeles ordentligt. 3. Rent drikkevand kan ikke skaffes. 4. Sanitets- og kloaksystemerne er brudt sammen, og det medfører en akut risiko for spredning af kolera og tyfus.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work