• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

"Svenska vapensystem lånades ut till Irakkriget" -(DN).

Extracts from this document...

Introduction

"Svenska vapensystem l�nades ut till Irakkriget" -(DN) Jag har valt den h�r nyheten eftersom den var intressant p.g.a. att denna nyhet har med Sverige som nation att g�ra. Dessutom s� trodde jag att Sverige drev en anti-krig politik innan jag l�ste denna nyhet, vilket gjorde att nyheten omedelbart f�ngade mitt intresse. En ytterligare anledning till att jag valde denna nyhet var mitt mentala engagerande i Irak kriget eftersom jag f�rvisso kommer fr�n Irak. Nyheten handlar om ett avancerat svenskt radarsystem, kallat Arthursystem, som har l�nats ut till brittiska Royal Marines av svenska Inspektionen f�r strategiska produkter (ISP), som ansvarar f�r att svensk krigsmaterialexport f�ljer regeringens och riksdagens riktlinjer. Detta system anv�ndes under Irak kriget 2003. Arthursystemet anv�nds f�r att lokalisera fientligt artilleri sekunden efter att fienden avlossat ett artilleriskott. ...read more.

Middle

ISP vill f�rb�ttra den svenska f�rsvars- och s�kerhetspolitik mellan Storbritannien och Sverige och som en p�verkning f� en b�ttre relation med den brittiska milit�ren och dessutom tj�na pengar och h�lla intresset uppe f�r svensk krigsmaterialexport. Den Brittiska regeringen utnyttjar situationen och l�nar in avancerat krigsmaterial. P�verkningen blev att det underl�ttade en seger i Irak kriget. Irak som akt�r i denna nyhet kan inte g�ra mycket annat �n och l�sa en utav anledningarna till varf�r de led ett nederlag i kriget, p�verkningen i Iraks fall blev, som sagt, ett nederlag. Regeringen och riksdagen har vissa riktlinjer som ISP m�ste f�lja men beslutet att l�na ut det svenska radarsystemet av ISP gjordes utan regeringens vetskap vilket strider mot riktlinjerna. ...read more.

Conclusion

Men eftersom det �r en m�nniska som har skrivit artikeln, och att dessutom TT-redaktionen best�r av m�nniskor, s� har jag inte sv�rt f�r att tro p� en vinkling. Jag tror ocks� p� att den h�r artikeln �r s� n�ra sanningen man kan komma eftersom den �r v�ldigt trov�rdig i mina �gon. De m�nniskor som kan ha intresse av framst�llningen av nyheten kan vara de som �r kritiska till utl�nandet av systemet. Denna nyhet togs fr�n Svenska Dagbladet, den f�rekommer �ven i Dagens Nyheter. B�gge dessa tidningar har n�stan likadan artikel, och det �r inte s� konstigt med tanke p� att huvudartikeln togs fr�n TT. I princip s� var vartenda ord likadant. Ser ut som en kloning. Nyhetsanalys av: Yasir Al-Saffar N01 S:ta Ragnhildgymnasiet 2003-09-08 Samh�lle A Britta M�ller Sid 1 av 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  hay ca si R&B banh trai Craig David ho� th�nh mot rocker ch�nh hieu. C�c b�o nhu The Sun v� The Mirror d� d�nh ra nhung trang b�i v� h�nh anh sau khi nhung buc anh quang c�o cua Rankin duoc c�ng b�.

 2. T Srimad Valmiki Ramayana an dn epic na hIndia a narrates an turas de ...

  Ramayana T� 24,000 verses [sloka] socra�odh i cantos iliomad [sarga] at� le f�il i 6 leabhair, mar a luadh n�os luaithe. Beidh gach caibidil, sarga, a thabhairt ar feadh tamaill i pr�s B�arla ag a thos� agus beidh gach v�arsa a rinneadh i Angla-Sanscrait transliteration sc�im ag baint �s�ide as transliteration ITRANS forbartha ag Avinash Chopde.

 1. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  Strofen avslutas med "enar h�lla vakt" vilket �ven p�visar naturens roll i vinternatten som "vakt" �t den sovande sommaren och s�ledes st�rks �ven symboliken till d�den d� enar f�rr i tiden sattes upp utanf�r hus n�r n�gon d�tt. Diktens fj�rde strof inleds likt andra strofer med det vaggande och lugnande "l" och "�-ljudet".

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  F�ljden av detta beroende �r att hela ekonomin st�r och faller med utvecklingen av oljepriset. * Enligt V�rldsbankens uppgifter �r just Niger-deltat det omr�de som �r minst utvecklat i form av moderna faciliteter och social infrastruktur. * Den spekulationsartade ekonomi som f�ljer perioder med h�g aktivitet inom oljeindustrin s�tter fingret

 1. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  metafiziniame(paai?kinimas:kiekvienas rei?kiny nekintamas ir ai?kinamas atskirai) id?j? pasaulyje. Material?s daiktai ir rei?kiniai yra j? id?j? aprai?ka. ?? model? Platonas pagrind?ia veikalu "Uolos alegorija" ("Uolos mite"). Platono id?j? pasaulyje egzistuoja t? id?j? grie?ta hierarchija. vemiausios, konkre?iausios id?jos yra pajungtos auk?tesn?ms, abstraktesn?ms id?joms. Skiriasi ir t? id?j? tobulumo laipsnis. Vis?

 2. Unga rkare i Sverige

  Det finns studier som har visat tydliga samband mellan rökning och cancer i luftvägarna, lungorna, livmoderhalsen. Men inte bara cancer, utan även hjärtinfarkt, magsår, diabetes och problem vid graviditeten. (FHI, Fimpa nu! Bli rök-och snusfri, 2010, Statens folkhälsoinstitut, 2010)

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Alt er væk. I denne artikel bliver en kvinde der har overlevet spurgt om hvordan hun har det, og det eneste hun siger er ”I’m alive.”. Dette sætter hurtigt vores liv i perspektiv, denne kvinde har intet andet end hendes liv, mens vi sidder herhjemme i Danmark og brokker os over vi ikke

 2. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  att nordvietnameserna hade attackerat ett amerikanskt örlogsfartyg satte man in sina egna trupper i kriget. Den amerikanska insatsen i Vietnamkriget blev nu väldigt stor och helikopterdivisioner angrep platser som man trodde var viktiga för FNL (den nordvietnamesiska gerillan). Amerikanerna använde flitigt bomber med kemiska stridsmedel som napalmbomberna.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work