• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

"Svenska vapensystem lånades ut till Irakkriget" -(DN).

Extracts from this document...

Introduction

"Svenska vapensystem l�nades ut till Irakkriget" -(DN) Jag har valt den h�r nyheten eftersom den var intressant p.g.a. att denna nyhet har med Sverige som nation att g�ra. Dessutom s� trodde jag att Sverige drev en anti-krig politik innan jag l�ste denna nyhet, vilket gjorde att nyheten omedelbart f�ngade mitt intresse. En ytterligare anledning till att jag valde denna nyhet var mitt mentala engagerande i Irak kriget eftersom jag f�rvisso kommer fr�n Irak. Nyheten handlar om ett avancerat svenskt radarsystem, kallat Arthursystem, som har l�nats ut till brittiska Royal Marines av svenska Inspektionen f�r strategiska produkter (ISP), som ansvarar f�r att svensk krigsmaterialexport f�ljer regeringens och riksdagens riktlinjer. Detta system anv�ndes under Irak kriget 2003. Arthursystemet anv�nds f�r att lokalisera fientligt artilleri sekunden efter att fienden avlossat ett artilleriskott. ...read more.

Middle

ISP vill f�rb�ttra den svenska f�rsvars- och s�kerhetspolitik mellan Storbritannien och Sverige och som en p�verkning f� en b�ttre relation med den brittiska milit�ren och dessutom tj�na pengar och h�lla intresset uppe f�r svensk krigsmaterialexport. Den Brittiska regeringen utnyttjar situationen och l�nar in avancerat krigsmaterial. P�verkningen blev att det underl�ttade en seger i Irak kriget. Irak som akt�r i denna nyhet kan inte g�ra mycket annat �n och l�sa en utav anledningarna till varf�r de led ett nederlag i kriget, p�verkningen i Iraks fall blev, som sagt, ett nederlag. Regeringen och riksdagen har vissa riktlinjer som ISP m�ste f�lja men beslutet att l�na ut det svenska radarsystemet av ISP gjordes utan regeringens vetskap vilket strider mot riktlinjerna. ...read more.

Conclusion

Men eftersom det �r en m�nniska som har skrivit artikeln, och att dessutom TT-redaktionen best�r av m�nniskor, s� har jag inte sv�rt f�r att tro p� en vinkling. Jag tror ocks� p� att den h�r artikeln �r s� n�ra sanningen man kan komma eftersom den �r v�ldigt trov�rdig i mina �gon. De m�nniskor som kan ha intresse av framst�llningen av nyheten kan vara de som �r kritiska till utl�nandet av systemet. Denna nyhet togs fr�n Svenska Dagbladet, den f�rekommer �ven i Dagens Nyheter. B�gge dessa tidningar har n�stan likadan artikel, och det �r inte s� konstigt med tanke p� att huvudartikeln togs fr�n TT. I princip s� var vartenda ord likadant. Ser ut som en kloning. Nyhetsanalys av: Yasir Al-Saffar N01 S:ta Ragnhildgymnasiet 2003-09-08 Samh�lle A Britta M�ller Sid 1 av 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  Allitterationen av det mycket pregnanta "s-ljudet" i f�rg�ende citat p�visar visuellt hur stj�rnorna lyser och bl�nker och vi f�r n�stan en romantisk bild av deras ljus d� dess "silver smycka" sn�t�cket som h�r metaforiskt liknas vid en borg.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  �ac biet l� Amstel Lager duoc nguoi ti�u d�ng Anh r�t ua chuong. Nam 1969 h�ng c�p gi�y ph�p ch� bi�n bia Heineken ngay tai Anh, v� v�o thoi di�m �y, nguoi Anh chuong bia nhe hon l� bia lager.

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  ekslusive i den religi�se l�ren, alts� de mer en sum av flere forskjellige livssyn. Dette f�rer da til at Sinkyo ikke er et strukturert sett med dogmer(som man kan forvente av de eldre troene siden menneskene levde "lengre" fra hverandre og dermed ikke hadde en samlet tro, og som f�lger

 2. T Srimad Valmiki Ramayana an dn epic na hIndia a narrates an turas de ...

  Theologists adhartha Sr� Rama mar incarnate Dia, Fheals�na� a dh�anamh d� Absal�ideach feals�nacha, agus ag an am c�anna, materialists, an ch�in thuas, meas ar na luachanna lyrical na Ramayana, ach mar devotee m�r-amhr�na� D�irt "Whoever glaonna t� i cib� sl� , go bhfuil t� go bhfuil a hAon ".

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  5,0 -2,9 Bytesbalans -3,1 -3,3 2,0 -0,2 -2,3 Valutareserv (Milj USD exkl. guld) 7 101 5 451 9 910 n/a n/a Utlandsskuld (mrd USD) 30,3 29,4 29,1 n/a n/a Skuldtj�nstkvot (betald %) 10,6 6,4 6,0 n/a n/a Fallande oljeexport och tilltagande import har haft negativa inverkningar p� handelsbalansen som i sin tur p�verkat bytesbalansen i negativ riktning.

 2. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  Pagal Aristotel?, visatos egzistavimo pagrindas - energija, kuri yra viso jud?jimo ir vystymosi ?altinis. To jud?jimo pagrindas - principas " pirmasis judintojas". Tai pagrindin? ir ribin? prie?astis u?vedanti visa ko egzistavim?. 5. Hegelio idealistin? filosoija G. Hegelis gyveno 18a. pab - 19a.

 1. Unga rkare i Sverige

  Bli rök-och snusfri, 2010, Statens folkhälsoinstitut, 2010) Men eftersom cigaretterna innehåller nikotin, så är det inte lätt att sluta heller. Ett nikotinberoende kan idag klassas som en sjukdom, då ett nikotinberoende är detsamma som en psykisk störning, som sätter hjärnans belöningssystem ur balans. Vilket då resulterar i att stort beroende, främst psykiskt med även fysiskt.

 2. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  Han talade ofta om att USA:s ställning i kriget var hopplös och att USA borde inse att det inte var någon idé att fortsätta eftersom att de slogs mot en fiende som inte tänkte ge sig. Eftersom att USA trappade upp bombningen av Nordvietnam och skickade in många fler

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work