• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit allemaal kleine verhalen (9 in totaal) die eigenlijk niets specifiek met elkaar te maken hebben. Het gaat vooral om de ervaringen die de schrijver (een politiek vluchteling uit Iran) heeft

Extracts from this document...

Introduction

Madame 6 ec -mt Huislectuur 3: " De adelaars" Auteur: Kader Abdolah Schooljaar: 2009-2010 Leerkracht: Mevr. Parton Algemene informatie Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah Uitgeverij: De Geus Plaats van uitgave: Breda Jaartal van uitgave: 1993 Korte samenvatting: Dit boek bestaat uit allemaal kleine verhalen (9 in totaal) die eigenlijk niets specifiek met elkaar te maken hebben. Het gaat vooral om de ervaringen die de schrijver (een politiek vluchteling uit Iran) heeft meegemaakt. Ik zal dus voor ieder hoofdstuk kort samenvatten: Verhaal 1 "Een onbekende trekvogel" Dit verhaal gaat over Kader Abdolah die in een natuurmuseum werkt. Hij is heel blij met dit baantje, omdat het voor een vluchteling moeilijk is werk te krijgen. Zijn collega is Gerrit, hij is altijd wel bezig met de opgezette vogels en hun geraamten. Bovendien is hij op zoek naar een zeldzaam vogel met groene ogen. Op een dag valt er plotseling een vogel uit de lucht omdat hij bevroren is, Kader raapt hem op en brengt hem zo snel als hij kan naar Gerrit. Maar Gerrit weet echter niet wat voor een soort vogel dit is. Dus ontleed hij hem. Na vier dagen geeft Gerrit de onderdelen aan Kader en zegt dat de vogel onbekend is. Verhaal 2 "Het Amerikaanse Bedrijf" Dit is een erg kort verhaal waarin Kader werkt voor een Amerikaans bedrijf. ...read more.

Middle

Al blijft hij op haar wachten... Verhaal 7 "De rode wijn" Op een dag gaat Kader voor de eerste keer in zijn leven een caf� binnen, bang is hij want in Iran mag dat niet. Hij gaat aan een tafeltje zitten bij een oude man. Kader trakteert de man op een glaasje wijn. De man,Thomas, wordt onrustig, en wanneer hij de wijn krijgt wil hij meteen weggaan. Kader weet niet wat hij verkeerd heeft gedaan. Thomas stelt hem gerust door zijn adres aan hem te geven, daarna vertrekt hij. Op een avond gaat Kader bij hem langs. Hij neemt een fles rode wijn met hem mee. Thomas blijkt een ex-priester te zijn en schrikt weer van de wijn. Thomas heeft nooit in zijn leven wijn gedronken en toen zijn vrouw ooit eens wijn mee naar huis bracht zei ze dat ze hem ging verlaten als hij niet wou meedrinken. Toch besloot hij om niet te drinken, op diezelfde avond stierf zijn vrouw. Wanneer Kader hem de wijn inschenkt en deze effectief drinkt, overlijdt hij even later... Verhaal 8 "De adelaars" De adelaars gaat over de broer van Kader. Het verhaal speelt zich af in de tijd dat hij nog in Iran zat. Op een dag belt Kaders' vader hem op met de melding dat er iets ergs is gebeurd met zijn broer. ...read more.

Conclusion

Bovendien zorgt hij voor een po�tische sfeer. Meer hoeft het voor mij niet te zijn. Het boek bevat veel spanning en ik vroeg me steeds af wat er verder ging gebeuren. Ik was wel vaak verward doordat de verschillende hoofdstukken weinig of niets met mekaar te maken hadden. De open einde zorgt ervoor dat we onze fantasie kunnen gebruiken, is het nu Kader's vader die naar hem toekomt of niet? Het fragment die me aangreep is de vijfde; 'zij moest haar verhaal nog vertellen'. Deze gaat als het volgende: < Maria probeerde te lachen, maar het lukte niet. Ze zei dat ze haar spullen moest opruimen en de sleutel aan haar terug moest geven. Het meisje pakte gauw haar spullen, gaf de sleutel en ging angstig naar buiten. Maria stuurde me et haar boze blik weg. Maria, doe de deur open! Riep ik. Er werd een ruit in de kamer kapotgegooid. Pas op! Kijk uit! Riep iemand beneden. Ze wil naar beneden springen! Ik zag Maria in het raamkozijn zitten en ik wist dat ze zou springen. Ik vloog naar haar toe, zij pakte een stuk glas en wilde het in mijn gezicht steken. Er verschenen twee politieagenten aan de deur. Ik zag nu een kapot,wild,broodmesje in een witte verpakking. Zij keek naar mij, maar er was iets mis met haar ogen.> Ik vind het sowieso niet prettig wanneer iemand beslist om zelfmoord te plegen, vandaar dat ik voor dit stuk gekozen heb. ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot ...

  Na dit incident waren de consumenten en bedrijven ontevreden over Sony, het consumentenvertrouwen in Sony daalde en de 'consumer loyalty' insgelijks. Dit heeft Sony deels weer rechtgezet door vergoedingen te geven. Als de consument de baten en de kosten tegen elkaar opweegt, dan zou de consument alleen meedoen aan het loyaliteitsprogramma's als zij haar kosten eruit kan halen.

 2. Doktor Glas- Hjalmar Sderberg

  2004 gav Bengt Ohlsson ut "Gregorius" d�r man f�r l�sa om samma historia som S�derberg skrev men ur pastor Gregorius perspektiv. Bjarne Moelv gav 2007 ut " Helgas offer" d�r man f�r f�lja samma historia men denna g�ngen ur Helgas perspektiv.

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Vooral een schitterend gebrek heeft mij heel erg geraakt, omdat Lucia zichzelf opofferde uit liefde voor Giacomo Casanova. De gedachten van Lucia werden zo goed beschreven dat ik voelde wat zij voelde. Ik moest zelfs huilen toen Lucia Giacomo moest opgeven en alles moest achter laten wat vertrouwd voor haar was.

 2. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Hafid was vroeger verliefd op Sephina, dus het weerzien was wel pakkend voor hem, vooral omdat ze ondertussen getrouwd is en twee kinderen heeft. De moeder van Warid en Sephina, nodigt Hafid uit omdat ze hem iets wil mede delen. Ze vertelt hem vastberaden dat hij binnenkort iets zal ontvangen.

 1. Personajes Secundarios &amp;quot;Casa de muecas&amp;quot;

  o, al menos, debo intentar serlo. S� que los dem�s te dar�n la raz�n, Torvaldo, y que algo parecido est� escrito en los libros. Pero yo ya no puedo contentarme con lo que dicen los dem�s o lo que est� en los libros.

 2. Lacoste - nous nous demanderons jusqu' quel point l'entreprise Lacoste a t-elle put matriser ...

  L'entreprise est donc face � un dangereux paradoxe. En effet, si elle en vient � s'int�resser aux banlieusards qui, initialement n'�taient pas cibl�s, elle risque de f�cher sa client�le originelle. Lacoste d�cide alors de mettre en place une strat�gie risqu�e appel�e le Pragmatisme.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Men alt i alt, så opbygger Martin Andersen Nexø med sin naturskildring en speciel stemning, som forbereder læseren på den kommende konflikt. I linje 26 bliver vi allerede konfronteret med størstedelen af problemet – fattigdom: ”Det lille bys tage skinner røde gennem den hvide sne – rødt og hvidt, det

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Splitsing en de Koreaanse oorlog Duizenden jaren lang was Korea één land. De grenzen veranderen tijdens deze periode wel regelmatig, maar de splitsing tussen de gebieden Noord-Korea en Zuid-Korea zou pas plaatsvinden na de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1910 was Korea bezet door Japan.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work