• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit allemaal kleine verhalen (9 in totaal) die eigenlijk niets specifiek met elkaar te maken hebben. Het gaat vooral om de ervaringen die de schrijver (een politiek vluchteling uit Iran) heeft

Extracts from this document...

Introduction

Madame 6 ec -mt Huislectuur 3: " De adelaars" Auteur: Kader Abdolah Schooljaar: 2009-2010 Leerkracht: Mevr. Parton Algemene informatie Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah Uitgeverij: De Geus Plaats van uitgave: Breda Jaartal van uitgave: 1993 Korte samenvatting: Dit boek bestaat uit allemaal kleine verhalen (9 in totaal) die eigenlijk niets specifiek met elkaar te maken hebben. Het gaat vooral om de ervaringen die de schrijver (een politiek vluchteling uit Iran) heeft meegemaakt. Ik zal dus voor ieder hoofdstuk kort samenvatten: Verhaal 1 "Een onbekende trekvogel" Dit verhaal gaat over Kader Abdolah die in een natuurmuseum werkt. Hij is heel blij met dit baantje, omdat het voor een vluchteling moeilijk is werk te krijgen. Zijn collega is Gerrit, hij is altijd wel bezig met de opgezette vogels en hun geraamten. Bovendien is hij op zoek naar een zeldzaam vogel met groene ogen. Op een dag valt er plotseling een vogel uit de lucht omdat hij bevroren is, Kader raapt hem op en brengt hem zo snel als hij kan naar Gerrit. Maar Gerrit weet echter niet wat voor een soort vogel dit is. Dus ontleed hij hem. Na vier dagen geeft Gerrit de onderdelen aan Kader en zegt dat de vogel onbekend is. Verhaal 2 "Het Amerikaanse Bedrijf" Dit is een erg kort verhaal waarin Kader werkt voor een Amerikaans bedrijf. ...read more.

Middle

Al blijft hij op haar wachten... Verhaal 7 "De rode wijn" Op een dag gaat Kader voor de eerste keer in zijn leven een caf� binnen, bang is hij want in Iran mag dat niet. Hij gaat aan een tafeltje zitten bij een oude man. Kader trakteert de man op een glaasje wijn. De man,Thomas, wordt onrustig, en wanneer hij de wijn krijgt wil hij meteen weggaan. Kader weet niet wat hij verkeerd heeft gedaan. Thomas stelt hem gerust door zijn adres aan hem te geven, daarna vertrekt hij. Op een avond gaat Kader bij hem langs. Hij neemt een fles rode wijn met hem mee. Thomas blijkt een ex-priester te zijn en schrikt weer van de wijn. Thomas heeft nooit in zijn leven wijn gedronken en toen zijn vrouw ooit eens wijn mee naar huis bracht zei ze dat ze hem ging verlaten als hij niet wou meedrinken. Toch besloot hij om niet te drinken, op diezelfde avond stierf zijn vrouw. Wanneer Kader hem de wijn inschenkt en deze effectief drinkt, overlijdt hij even later... Verhaal 8 "De adelaars" De adelaars gaat over de broer van Kader. Het verhaal speelt zich af in de tijd dat hij nog in Iran zat. Op een dag belt Kaders' vader hem op met de melding dat er iets ergs is gebeurd met zijn broer. ...read more.

Conclusion

Bovendien zorgt hij voor een po�tische sfeer. Meer hoeft het voor mij niet te zijn. Het boek bevat veel spanning en ik vroeg me steeds af wat er verder ging gebeuren. Ik was wel vaak verward doordat de verschillende hoofdstukken weinig of niets met mekaar te maken hadden. De open einde zorgt ervoor dat we onze fantasie kunnen gebruiken, is het nu Kader's vader die naar hem toekomt of niet? Het fragment die me aangreep is de vijfde; 'zij moest haar verhaal nog vertellen'. Deze gaat als het volgende: < Maria probeerde te lachen, maar het lukte niet. Ze zei dat ze haar spullen moest opruimen en de sleutel aan haar terug moest geven. Het meisje pakte gauw haar spullen, gaf de sleutel en ging angstig naar buiten. Maria stuurde me et haar boze blik weg. Maria, doe de deur open! Riep ik. Er werd een ruit in de kamer kapotgegooid. Pas op! Kijk uit! Riep iemand beneden. Ze wil naar beneden springen! Ik zag Maria in het raamkozijn zitten en ik wist dat ze zou springen. Ik vloog naar haar toe, zij pakte een stuk glas en wilde het in mijn gezicht steken. Er verschenen twee politieagenten aan de deur. Ik zag nu een kapot,wild,broodmesje in een witte verpakking. Zij keek naar mij, maar er was iets mis met haar ogen.> Ik vind het sowieso niet prettig wanneer iemand beslist om zelfmoord te plegen, vandaar dat ik voor dit stuk gekozen heb. ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Doktor Glas- Hjalmar Sderberg

  �r sedan handlade om saker som idag inte alls skulle intressera oss, men annat �r det med "Doktor Glas" det �r en gammal klassik bok som �r otroligt v�lskriven. Tyv�rr m�ste jag dock p�peka att jag �r tveksam om den verkligen kommer h�lla sig lika l�nge till, detta med anledning

 2. K&amp;amp;auml;rlekssynen i Doktor Glas.

  Glas st�ller fr�gan "varf�r v�rt sl�ktes liv bevaras" och varf�r v�r "l�ngtan stillas" genom "ett organ" som vi "flera g�nger om dagen" begagna till "avloppsr�r f�r orenlighet". Nedv�rderandet av den sexuella akten och k�net st�rks d� Glas anv�nder ordet "avlopp" som vanligtvis associeras med smuts och stank i detta sammanhang.

 1. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  Zowel de landbouwsector als de dienstverlening zijn in Zuid-Afrika goed ontwikkeld en tot op zekere hoogte geldt dit ook voor de Zuid-Afrikaanse industrie. In zijn algemeenheid is er dan ook sprake van een redelijk modern economisch systeem. Omdat het land vanwege het apartheidsregime jarenlang internationaal ge�soleerd was, was het economisch

 2. Personajes Secundarios &amp;quot;Casa de muecas&amp;quot;

  Cristina sinti�ndose sola, porque ya no hab�a nadie por quien seguir viviendo y trabajando, decide darle una nueva oportunidad a Krogstad, que tambi�n se siente solo y abandonado. La historia de estos dos tiene un final amoroso. El Doctor Rank, �ntimo amigo de la familia, apoya incondicionalmente a Torvaldo y est� locamente enamorado de Nora.

 1. Commentarry on passage 9

  It also shows that she is doing her best to convince herself that their love is true. The actions occurring in the passage aren't really vivid to the reader. Other than the fact the woman is faced with the two choices of either marriage or perseverance on accomplishing and staying in her career.

 2. Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot ...

  En het inschrijven voor een klantenkaart is gratis, het kost je alleen moeite om je gegevens in te vullen. Zo blijkt ook uit onderzoek van het GfK jaargids in 2002 dat ongeveer 80% van de nederlandse huishoudens een klantenkaart had van ��n of meer supermarkten (Kerncijfers voor marketing- en beleidsplannen, GfK Jaargids, 2002).

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  at de komme hjem med penge – til tiden, for en enkelt gangs skyld. Konfliktens højdepunkt ligger sikkert dér, hvor værkejerens søn frister sin far med at deltage i kortspil, dér hvor værkejeren skal vælge, hvad der er vigtigst: hans egen underholdning og udsigten til at tjene lidt flere penge,

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  in het Engels hoop ik mijn hoofd- en deelvragen in dit werkstuk te kunnen beantwoorden. De economische en politieke relaties voor de aanval In dit hoofdstuk zal ik bespreken hoe de politieke en economische relaties tussen Noord- en Zuid-Korea eruitzagen voor de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work