• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

Extracts from this document...

Introduction

madam 6 ec-mt Huislectuur 4: " Spotvogel " Auteur: Hafid Bouazza Schooljaar 2009-2010 Leerkracht: Mevr. Parton Algemene informatie Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza Uitgeverij: Prometheus Plaats van uitgave: Amsterdam Jaartal van uitgave: 2009 Korte biografie van de auteur Hafid Bouazza werd geboren op 8 Maart 1970 te Oujda , in Marokko. Hij heeft drie broers en drie zussen, zijn moeder is een Algerijnse. In 1971, een jaar na Hafid's geboorte kwam de vader van Hafid als gastarbeider naar Nederland. Hij werkte in een ijzerfabriek. Wanneer de rest van het gezin in Nederland arriveerde besloten ze om te verhuizen naar Arkel. Ze waren de eerste allochtonen in dat dorp en ook voor een lange tijd de enige. Op zeventienjarige leeftijd kwam Hafid voor het eerst in Amsterdam, hier ging hij naar school. Bouazza volgde een lerarenopleiding en vervolgens Arabische taal- en letterkunde aan de universiteit. Hafid heeft veel meegemaakt als student, hij dronk en smoorde en zat achteraf financieel aan de grond. Zijn ouders waren niet tevreden over z'n levensstijl. Hij begon daardoor zijn gevoelens en al wat hem dwars zat neer te schrijven. In 1995 debuteerde hij uiteindelijk met 'De voeten van Abdullah' , dit is een kort verhaal waarin de Islam centraal staat. Bouazza staat bekend om zijn fleurig taalgebruik, dit heeft hij te danken aan de sprookjes van 1001 nachten evenals aan de Nederlandse literatuur uit de 19de eeuw. ...read more.

Middle

Marfisa: Marfisa is de geliefde van Noral, hoewel dit niet mag volgens het geloof. Ze neemt veel risico's om Noral toch te kunnen zien, ik persoonlijk bewonder haar voor haar kracht. Keer op keer wordt ze geslagen door haar vader, en nog houdt ze zich enorm sterk. Uiteindelijk zorgt haar romance met Noral ervoor dat haar vader haar vermoordt. Marfisa is een 'flat character', ze maakt geen bepaalde evolutie mee. Uiterlijke kenmerken; groene ogen, blonde haren, slank. Algemeen : Genre en thema Spotvogel is zowel een fictieve, als een realistisch roman die eigenlijk het volledig schrijfproces van een auteur bloot geeft die voordien met problemen heeft gekampt. Ook komen de thema's zoals liefde en verslavingen aan het bod. Vertelperspectief Het verhaal werd geschreven vanuit de personele ik-verteller, deze noemt zich maar ��n keer Hafid gedurende het hele verhaal. Deze verteller beschrijft dan het verhaal van een onvoorwaardelijke liefde. De verteller is ongeveer 35 jaar dit kon ik uitmaken door de gegevens uit het verhaal. Titelverklaring In spotvogel komen er vaak vogels aan te pas en deze spelen daardoor een groot rol in het verhaal. Andala is bijvoorbeeld een vrouw die goed met vogels overweg kan. En op pagina 115 staat er; "Haar gekrijs had zelfs de spotvogels van Orpheus verdwaasd- en zij zwegen verward". Orpheus verwijst naar de verteller die als een Orpheus ( zangvogel ) op zoek gaat naar zijn verloren geliefde. ...read more.

Conclusion

Dit vond ik wel een beetje stresserend, als ik iets lees, dan moet het voor mij echt vlot gaan. Ik heb dit boek gekozen omdat de achterflap me wel aansprak, er stond dat het om een verboden liefde ging, dit vind een meisje altijd wel leuk om te lezen. Ook ging het verhaal zich afspelen in Marokko, dit vond ik nog leuker aangezien Marokko geen onbekend land voor mij is. Het fragment die me aangreep is degene waarin Marfisa aangepakt wordt door haar vader, vanwege de verborgen romance die ze met Noral had. < de karwats voldeed niet meer; hij gebruikte een metalen buis om haar scheenbenen en enkels te bewerken, nadat hij haar met dikke touwen gekneveld had zodat zij zijn slagen niet kon ontwijken( ze moet daar zeer bedreven in zijn geworden). Hijgend riep hij zijn zoons om hem te helpen een zware steen te dragen; dit deden zij; en met al hun vereende krachten lieten zij de steen op haar voeten neerkomen. Er was een gekraak te horen als van een droge tak die onder de voet wordt gelopen. Nu zou ze niet meer kunnen lopen en daardoor ook niet kunnen ontsnappen. Zij kon zich niet eens naar haar kamer slepen en viel huilend en uitgeput in slaap waar ze onbedekt maar gesluierd lag. Haar voeten waren gebroken en daarmee Norals hart. Hij voelde haar takken in zijn hart knakken en kraken. > ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  Of course this is mainly due to the fact that she has the least say in the family and is also too weak to object to Elias's will that is law in the Van Rooyen family. Barta, just like Fiela also believes in the power of the law and order

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg &amp;amp; Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Den "lange" vej til huset symbolisere og forbereder publikum p� hvad der kommer til at ske. Ikke kun det, men det er ogs� et symbol p� at Christian er kommet langvejs fra. Man ligger allerede fra starten m�rke til det h�ndrystede kamera og at lyd kvaliteten ikke er perfekt.

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Dit heb ik geleerd door Lover of Loser te lezen. Ik ben een beetje opgegroeid met het lezen van Carry Slee's boeken, want ik begon namelijk met het lezen van haar boeken toen ik ongeveer 9 jaar oud was, maar dan wel boeken die voor mijn leeftijd geschikt waren.

 2. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Jolanda vertelt hem haar geheim. Zij is verliefd op Bert maar hij is een getrouwd man. Toch waagt zij haar kans door te vragen aan Kader of hij in haar kamer wil slapen zodat zij een nacht samen met Bert kan doorbrengen... Verhaal 4 "Nachtmerrie" Dit verhaal gaat dan terug over "de trekvogel".

 1. Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van So You Think You ...

  Veel kleurtjes en glitters etc. Er zat geen boodschap in de show. Ze hebben tijdens de talentenjacht allemaal verschillende dansen aangeleerd, en die dansten ze nu allemaal nog een keer. Je had dus alles eigenlijk al een keer gezien, maar op tv zie je het toch beter dus eigenlijk kon ik het toen beter interpreteren dan deze keer.

 2. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  Zij zien het meer als een oneerlijke ruil. Wat als positieve discriminatie bedoelt wordt, valt bij de blanken in het verkeerde keelgat. Een groot probleem is dat de goed opgeleide Zuid-Afrikanen emigreren naar het buitenland, omdat zij zien, dat hun carri�rekansen in het buitenland zijn. Dit verschijnsel wordt ook wel Brain Drain genoemd.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Men alt i alt, så opbygger Martin Andersen Nexø med sin naturskildring en speciel stemning, som forbereder læseren på den kommende konflikt. I linje 26 bliver vi allerede konfronteret med størstedelen af problemet – fattigdom: ”Det lille bys tage skinner røde gennem den hvide sne – rødt og hvidt, det

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Hoe het verder zal gaan met het streng communistische Noord-Korea en wat voor gevolgen dit heeft voor Zuid-Korea en de rest van de wereld boeit mij enorm. Toen ik hoorde dat er relatief kort geleden ook spanningen tussen de twee buurlanden waren, wilde ik daar ook meer over te weten komen.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work