• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Training - Swedish. Att trna och gymma r viktigt fr vr hlsa.

Extracts from this document...

Introduction

Att träna och gymma är viktigt för vår hälsa. Människans kropp är skapad för att vara fysiskt aktiv. Träning och motion väcker upp och håller igång alla kroppsfunktioner inklusive hjärnan. Träning och en bra kost bidrar till starkare och bättre muskler, ben, kondition, fysik, hjärna och självförtroende. När man tränar och lägger press på kroppen skickar hjärnan signaler till cellerna att bygga upp starkare muskler och ben. Man förbättrar också konditionen genom att förbättra syreupptagningsförmågan som sen leder till att man har ett förbättrat immunförsvar. När man håller kroppen levande genom motion och träning så får man också mer energi och orkar mycket mer än vanligt. Träning och motion håller oss levande och yngre genom att hämma åldersförändringar. När kroppen blir äldre så försvagas musklerna och benen men om man tränar så hjälper det till att förstärka musklerna istället och hålla oss friskare och piggare. ...read more.

Middle

Innan varje träning ska man värma upp för att höja kroppstemperaturen och öka blodflödet. Uppvärmningen kommer också förbereda sinnet, muskler och leder för motion att komma. Efter träningen ska man stretcha för att minska smärta, ömhet, muskelspänningar och förbättra cirkulationen. Själv tycker jag att det är skönt att träna några gånger om veckan. Jag har själv nyss börjat gymma och tränar ungefär 3 till 4 gånger per vecka. Nu när jag är fysiskt aktiv så känner jag mig mycket mer levande och har mer energi. Jag har förbättrat min styrka och kondition redan och har bara gymmat i två veckor nu. Själv tycker jag inte att det är så jobbigt att träna men att det faktiskt är kul att träna. När man tänker på hur vältränad och välformad man kan bli så blir man motiverad att träna och sätter sig ett mål att uppfylla. ...read more.

Conclusion

Jag tycker att det är viktigt att äta rätt och inte över anstränga sina muskler genom att träna för mycket och för hårt. Jag tränar ganska hårt själv men bara ungefär varannan dag och låter min kropp att reparera och återuppbygga mina muskler. Jag värmer upp och stretchar också varje gång jag stretchar för att förminska träningsvärk och förbättra mitt blod cirkulation. När det kommer till mat så äter jag mer än tillräckligt för att jag är ganska smal och min kropp kommer behöva mer mat speciellt protein för att bygga upp muskler. Men det beror vilken kropps typ man har om man är smal som mig och tränar ska man äta ganska mycket men det ska vara nyttigt och protein rikt. Själv tycker jag att man inte behöver en protein shake och istället kan man äta protein rik mat t.ex. kyckling, ägg och fisk. Jag tycker att man ska dricka mycket mjölk och äta mycket kött efter träningen för att få mycket proteiner till musklerna. Murad Isayev 9A ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  Erlands mor hette Elfrida och hans far riddar Bengt. Fadern var herre �ver slottet p� Ek� tills han dog. Pater Henrik var Erlands l�rare och han fastnade som prior i ett kloster efter att ha varit runt om i v�rlden.

 2. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  Tillsammans satte de b�da ig�ng med studerandet. Det gick v�ldigt bra. Lisas retorik kunskaper var v�ldigt bra och Erik l�rde sig allting. N�sta dag s� klarade Erik provet galant och tackade Lisa och fr�gade om hon ville komma till honom p� inflyttningsfesten.

 1. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  p� ett grundl�ggande strukturfel i ekonomin som orsakar �terkommande problem f�r landet * Nigerias har i dagsl�get allm�nt sett en mycket d�lig infrastruktur. * Korruptionen i samband med hanteringen av importerat gods �r h�g. Den of�rtullade kvantiteten importerat gods reducerar statens int�kter och f�rs�mrar f�ruts�ttningarna f�r den inhemska industrin vilket i f�rl�ngningen uppges vara en delf�rklaring till nairans depreciering.

 2. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  Vilket p�st�ende �r sant ang�ende tunnelseende? (A) Synf�ltet krymper hastigt. (B) Du har bra m�rkerseende. (C) Du f�rutser trafiksituationer innan de uppst�r och klarar dig b�ttre i trafiken. 17. Ger en f�rare som uppn�tt moget trafikupptr�dande l�tt efter f�r grupptryck?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work