• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Twilight. Twilight er en spennende historie om kjrlighet mellom ei helt vanlig jente og en vampyr. Jenta heter Isabella Swan, eller Bella som hun helst vil bli kalt,

Extracts from this document...

Introduction

* Klisj� som fungerer! Twilight - Evighetens Kyss Twilight er en spennende historie om kj�rlighet mellom ei helt vanlig jente og en vampyr. Jenta heter Isabella Swan, eller Bella som hun helst vil bli kalt, som er ei annerledes jente, med en tendens til � tiltrekke seg uhell. Da moren til Bella gifter seg p� nytt, bestemmer hun seg for � flytte til faren sin, som bor i den lille regnfylte byen Forks, i Washington. ...read more.

Middle

En m�rk hemmelighet som kun familien hans vet om. Det viser seg nemlig at han er vampyr og at han ikke har forandret seg noe s�rlig siden 1918. Til tross for forskjellene forelsker Edward og Bella seg i hverandre, vel vitende om hvor farlig det er. I begynnelsen pr�ver Edward s� godt han � advare Bella, men uansett hvor mye han pr�ver endrer hun ikke mening. Etterhvert finner hun ut sannheten om Edward, men begge to innser at de fortsatt ikke kan leve uten hverandre. ...read more.

Conclusion

Boken er en roman som passer spesielt godt for ungdommer. Vil du ha en lettlest, romantisk og spennende historie er dette boken man b�r satse p�. Den skildrer kj�rlighetsforholdet mellom en vampyr og et menneske p� en m�te som gj�r det helt troverdig. Boka er skrevet s� godt at den nesten fikk meg til � lure p� om vampyrer faktisk finnes. Fortellingen er ikke verd alt oppstyret, men alikevel skal det godt gj�res � legge den fra seg. Dette er en sv�rt fengende bok full av klisjeer som fungerer overraskende bra. Jeg anbefaler denne boken p� det sterkeste. Av Ida Henriette Dalsj�, 10a ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  f�rst over hele 1000 �r senere, med innf�rningen av Neokonfutsianismen, som er en konfutsianisme med sterkere "innslag" av guder samt at det er en retning med en del p�virkning fra buddhismen(da i hovedsak zen). Spesielt i forhold til dette med innholdet i sjelen og forholdet mellom individ og kosmos(se buddhisme).

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Dogme 95' er en redningauktion! 1 Et s�kaldt Kyskedsl�fte2 blev oprettet, en r�kke regler som Dogme filminstrukt�rerne kunne f�lge og som passede med deres ideologi. Et s�t regler der ville f� deres film til at virke �rlig og �gte. Dogme 95' er et fors�g p� at revitalisere fort�llingen.

 1. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  levet i en illusion og beslutter sig efterf�lgende for at efterlade alt, hvad hun har k�rt til fordel for sit �nske om emancipation og selvrealisering. Noras karakter er st�rkt dynamisk, idet hun gennemg�r en drastisk udvikling igennem stykkets tre akter. Hendes udvikling kan opdeles i to faser: barndom og voksenalder4.

 2. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  (C) Vid omk�rning strax f�re ett backkr�n. 20. Vilket k�rs�tt �r utm�rkande f�r defensiv k�rning. (A) Att alltid sl�ppa fram den korsande trafiken. (B) Att f�rs�ka undvika besv�rliga situationer. (C) Att h�lla en l�gre hastighet �n vad v�gm�rken anger som h�gsta till�tna. 21. Vilket av f�ljande alternativ �r den vanligaste anledningen till singelolyckor? (A) F�raren saknar k�rkort. (B)

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work