• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Twilight. Twilight er en spennende historie om kjrlighet mellom ei helt vanlig jente og en vampyr. Jenta heter Isabella Swan, eller Bella som hun helst vil bli kalt,

Extracts from this document...

Introduction

* Klisj� som fungerer! Twilight - Evighetens Kyss Twilight er en spennende historie om kj�rlighet mellom ei helt vanlig jente og en vampyr. Jenta heter Isabella Swan, eller Bella som hun helst vil bli kalt, som er ei annerledes jente, med en tendens til � tiltrekke seg uhell. Da moren til Bella gifter seg p� nytt, bestemmer hun seg for � flytte til faren sin, som bor i den lille regnfylte byen Forks, i Washington. ...read more.

Middle

En m�rk hemmelighet som kun familien hans vet om. Det viser seg nemlig at han er vampyr og at han ikke har forandret seg noe s�rlig siden 1918. Til tross for forskjellene forelsker Edward og Bella seg i hverandre, vel vitende om hvor farlig det er. I begynnelsen pr�ver Edward s� godt han � advare Bella, men uansett hvor mye han pr�ver endrer hun ikke mening. Etterhvert finner hun ut sannheten om Edward, men begge to innser at de fortsatt ikke kan leve uten hverandre. ...read more.

Conclusion

Boken er en roman som passer spesielt godt for ungdommer. Vil du ha en lettlest, romantisk og spennende historie er dette boken man b�r satse p�. Den skildrer kj�rlighetsforholdet mellom en vampyr og et menneske p� en m�te som gj�r det helt troverdig. Boka er skrevet s� godt at den nesten fikk meg til � lure p� om vampyrer faktisk finnes. Fortellingen er ikke verd alt oppstyret, men alikevel skal det godt gj�res � legge den fra seg. Dette er en sv�rt fengende bok full av klisjeer som fungerer overraskende bra. Jeg anbefaler denne boken p� det sterkeste. Av Ida Henriette Dalsj�, 10a ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  Den koreanske konfutsianismen skiller seg i sv�rt liten grad fra den kinesiske, som kanskje har noe med at de som i hovedsak l�rte bort de konfutsianistiske tankene hadde f�tt sin utdannelse i utlandet. I dag utgj�r selve religionen konfutsianisme en sv�rt liten prosent av det totale religionsgrunnlaget i landet, om

 2. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  Dette viser, at Nora m�ske slet ikke er s� naiv, som hun udgiver sig for at v�re5. Da Noras hemmelighed i stykkets slutning bliver afsl�ret, reagerer Torvald langt fra overens med Noras forventninger. Nora troede, at Torvald ville p�tage sig ansvaret for hendes handlinger for at beskytte hende, men i

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Alt i en film skal v�re perfekt, stedet, milj�et, skuespillerne, gaderoben, tiden, kameraet, vejret. Alt dette kan f�re til at en film kan blive for perfekt, og dens historie kan g� tabt i al "glamouren". Den 13. Marts 1995 blev det offentliggjordt af de fire filminstrukt�rer at de ville skabe

 2. Vilken skillnad finns det mellan en oerfaren och en erfaren frare nr det gller ...

  (C) Vid omk�rning strax f�re ett backkr�n. 20. Vilket k�rs�tt �r utm�rkande f�r defensiv k�rning. (A) Att alltid sl�ppa fram den korsande trafiken. (B) Att f�rs�ka undvika besv�rliga situationer. (C) Att h�lla en l�gre hastighet �n vad v�gm�rken anger som h�gsta till�tna. 21. Vilket av f�ljande alternativ �r den vanligaste anledningen till singelolyckor? (A) F�raren saknar k�rkort. (B)

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Celloen hoppede ud af containeren i frustration. Han hoppede efter buen. Han anede ikke i hvilken retning den var blevet ført, han hoppede bare. Han måtte finde buen. Han hoppede op på en lastvogn. Celloen var meget træt. Han faldt i søvn på lastvognen. ”Bang” lød det.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  3 millioner mennesker, der er ramt. Deres situation forværres, som tiden går: 1. Der kan ikke skaffes tilstrækkeligt med nødhjælp via luftvejen. 2. Landets infrastruktur er brudt sammen, så nødhjælpen kan ikke fordeles ordentligt. 3. Rent drikkevand kan ikke skaffes. 4. Sanitets- og kloaksystemerne er brudt sammen, og det medfører en akut risiko for spredning af kolera og tyfus.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work