• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Unga rkare i Sverige

Extracts from this document...

Introduction

Innehållsförteckning Inledning Idag i Sverige har vi många, väldigt många unga rökare. Och jag kan garantera att var och en av dem vet att det är dåligt för både deras egna och sin omgivnings hälsa. Men ändå så struntas det i stora varningstexter på cigarettpakten som lyder ”Rökning dödar”, utan ungdomarna börjar röka ändå bara för att öka deras sociala status, samtidigt som de har en inställning som ”jag kan sluta när jag vill, jag blir inte beroende”. Jag har valt att göra mitt arbete om unga rökare, eftersom jag tycker detta ämne är intressant. Jag har svårt att förstå varför man riskerar sin hälsa, som man ska leva med resten av sitt liv bara för att göra någonting helt onödigt som bara kostar en massa pengar. Syfte och frågeställningar Mitt syfte med detta arbete är främst att ta reda på vad det är som får ungdomar att börja röka, trots medvetenheten om de dåliga effekterna. Med det kan jag då komma fram till hur man kan stoppa problemet. Vilka faktorer leder till att man börjar röka? Vid vilken ålder börjar de flesta röka? Vad är det som gör att man fortsätter röka, även på äldre dagar? ...read more.

Middle

(GlaxoSmithKline, 2011) Vår fysiska prestationsförmåga blir också sämre av rökning, och det är just därför det är flickor som i en större utsträckning börjar röka i tidig ålder. Många pojkar är rädda att riskera deras fysiska hälsa, då det var så de formade deras identitet. Medan flickorna som inte alls var lika sportsliga var tvungna att skapa deras identitet på andra sätt, bland annat rökning. Vilket då blev ett sätt att uppleva en tillhörighet och gemenskap. (Ungdomars orsaker till och erfarenheter av tobaksrökning ur ett psykosocialt perspektiv. En litteraturstudie) Rökning också anses vara någonting som ger en social status, någonting som används för att passa in i grupper. Ungdomar har även sagt i intervjuer att rökningen gav dem självförtroende vid socialisering med andra människor och på så vis var ett viktigt hjälpmedel. Eller att det var en strävan efter en vuxenidentitet. (ibid) Det är också på grund av press från vänner som många ungdomar börjar röka, enligt Blom & Nilsson finns det ett tydligt samband mellan pressen från vänner och rökning, där sannolikheten att individen i sig började röka är mycket högre om hen hade nära vänner som rökte. ...read more.

Conclusion

Eftersom rökning är väldigt normaliserat i vårt samhälle, speciellt i rökande familjer så resulterar det i att många ungdomar fortsätter röka, även senare i livet, speciellt då de blir beroende och får väldigt svårt för att sluta. Genom passiv rökning och stora kostnader inom sjukvården så hamnar rökning högt upp på min lista över samhällsproblem. Man utsätter inte bara sig själv för risker, utan sin omgivning riskerar också att drabbas av dessa sjukdomar. Jag tror personligen att många av de unga rökarna börjar i smyg, det vill säga att de köper sina cigaretter i någon liten kiosk och gömmer det för sina föräldrar. Så kan man stoppa den illegala försäljningen, genom att sätta ett tillstånd på försäljning av nikotin och skicka ut kontrollanter så kan man nog stoppa många framtida rökare. Man behöver också se till så rökning inte ger ungdomar en social status, då det också är en av de främsta orsakerna bakom problemet. Men det största ansvaret ligger ändå hos föräldrarna, köp inte ut cigaretter till dina ungar, speciellt när du vet hur dåligt det är för deras hälsa! Källförteckning Blom Jennie & Nilsson Anna, Ungdomars orsaker till och erfarenheter av tobaksrökning ur ett psykosocialt perspektiv. En litteraturstudie, HT 2011 http://www.fhi.se/PageFiles/8403/Fimpa-Nu-Bli-rok-o-snusfri-webb.pdf http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Tobak/Halsorisker/ http://www.glaxosmithkline.se/behandling/rokavvanjning/faktarokning.aspx ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  Ingen utav religionerna till�ter kvinnan att gifta sig med n�gon som inte tillh�r samma religion. Den muslimska mannen f�r d�remot gifta sig med en icke-muslimsk kvinna om hon tillh�r kristendomen eller judendomen. Kvinnans syn Troende kvinnor som blir f�rtryckta i och med sin religion m�rker nog inte av det lika

 2. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  Romanen Singoalla �r skriven i rak kronologi. Handlingen hoppar inte fram�t eller bak�t i tiden vid ett enda tillf�lle. En sak som �r v�rd att n�mna �r hoppet i tiden som g�rs i och med att kapitlet "Sorgbarn" b�rjar. D�r har 10 �r f�rflutit sedan f�rra kapitlet och Erland har

 1. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  Sn�n som �r utstr�ckt som ett t�cke �ver sommaren sv�var och denna k�nsla av att sv�va st�rks i allitterationen av "s-ljud" i f�rg�ende citat vilket st�rker den lugna och stillsamma bilden som tidigare p�tr�ffats genom att en dr�mlik k�nsla tillf�rs.

 2. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Jag sammanfattar det som att man inte ska ha f�r bra sj�lvf�rtroende. Nu citerar jag fr�n texten: Sofies V�rld "Den som vet vad som �r gott, kommer ocks� att g�ra det goda, sa han". S� citerar de Sokrates. Men f�r att veta vad som �r gott s� m�ste man ha kunskap.

 1. Den här sagan handlar om Gås-Lena, Pluggis-Lisa och Kokai-Kajsa, alla bor i Göteborg.

  Den nya killen hette Erik Von Sydow och kom fr�n andra sidan landet n�mligen Stockholm. Han hade p� sig snygga kl�der och blackslicket h�ngde ner till nacken. Alla tjejer tyckte han var bed�rande och b�rjade viska till varandra, till och med Lisa tyckte att han var bed�rande.

 2. Svenska. Svenskan behver inte hen! Att man ska anvnda hen istllet fr han/hon ...

  en student, en kund, en patient eller en anställd. Men då handlar det om personer som ska bli behandlade likadant, även om det är en han eller hon. Det är ju självklart elev ska ju kunna få samma betyg för sina arbeten oavsett kön. Lika självklart är det att anställda ska få samma lön oavsett kön, eller att alla patienter ska få samma vård.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Det tyder på at jordskælvet var forårsaget af bevægelser i den nordlige forgrening, som indtil da havde ligget stille i 250 år, hvor den har oplagret spænding. 3. Denne spænding skulle før eller siden lettes, enten ved et stort jordskælv eller en serie af mindre jordskælv.[14] 4.

 2. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  På samma hemsida (http://www.hist.se/texter/vietnamkriget.pdf) men lite längre in i texten kan man läsa om att en växande världsopinion mot USA:s krigsföring. I många länder demonstrerade man för att detta hemska krig skulle få ett slut. USA hade inte haft några egna trupper i Vietnam innan 1964, men när man sa

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work