• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Unga rkare i Sverige

Extracts from this document...

Introduction

Innehållsförteckning Inledning Idag i Sverige har vi många, väldigt många unga rökare. Och jag kan garantera att var och en av dem vet att det är dåligt för både deras egna och sin omgivnings hälsa. Men ändå så struntas det i stora varningstexter på cigarettpakten som lyder ”Rökning dödar”, utan ungdomarna börjar röka ändå bara för att öka deras sociala status, samtidigt som de har en inställning som ”jag kan sluta när jag vill, jag blir inte beroende”. Jag har valt att göra mitt arbete om unga rökare, eftersom jag tycker detta ämne är intressant. Jag har svårt att förstå varför man riskerar sin hälsa, som man ska leva med resten av sitt liv bara för att göra någonting helt onödigt som bara kostar en massa pengar. Syfte och frågeställningar Mitt syfte med detta arbete är främst att ta reda på vad det är som får ungdomar att börja röka, trots medvetenheten om de dåliga effekterna. Med det kan jag då komma fram till hur man kan stoppa problemet. Vilka faktorer leder till att man börjar röka? Vid vilken ålder börjar de flesta röka? Vad är det som gör att man fortsätter röka, även på äldre dagar? ...read more.

Middle

(GlaxoSmithKline, 2011) Vår fysiska prestationsförmåga blir också sämre av rökning, och det är just därför det är flickor som i en större utsträckning börjar röka i tidig ålder. Många pojkar är rädda att riskera deras fysiska hälsa, då det var så de formade deras identitet. Medan flickorna som inte alls var lika sportsliga var tvungna att skapa deras identitet på andra sätt, bland annat rökning. Vilket då blev ett sätt att uppleva en tillhörighet och gemenskap. (Ungdomars orsaker till och erfarenheter av tobaksrökning ur ett psykosocialt perspektiv. En litteraturstudie) Rökning också anses vara någonting som ger en social status, någonting som används för att passa in i grupper. Ungdomar har även sagt i intervjuer att rökningen gav dem självförtroende vid socialisering med andra människor och på så vis var ett viktigt hjälpmedel. Eller att det var en strävan efter en vuxenidentitet. (ibid) Det är också på grund av press från vänner som många ungdomar börjar röka, enligt Blom & Nilsson finns det ett tydligt samband mellan pressen från vänner och rökning, där sannolikheten att individen i sig började röka är mycket högre om hen hade nära vänner som rökte. ...read more.

Conclusion

Eftersom rökning är väldigt normaliserat i vårt samhälle, speciellt i rökande familjer så resulterar det i att många ungdomar fortsätter röka, även senare i livet, speciellt då de blir beroende och får väldigt svårt för att sluta. Genom passiv rökning och stora kostnader inom sjukvården så hamnar rökning högt upp på min lista över samhällsproblem. Man utsätter inte bara sig själv för risker, utan sin omgivning riskerar också att drabbas av dessa sjukdomar. Jag tror personligen att många av de unga rökarna börjar i smyg, det vill säga att de köper sina cigaretter i någon liten kiosk och gömmer det för sina föräldrar. Så kan man stoppa den illegala försäljningen, genom att sätta ett tillstånd på försäljning av nikotin och skicka ut kontrollanter så kan man nog stoppa många framtida rökare. Man behöver också se till så rökning inte ger ungdomar en social status, då det också är en av de främsta orsakerna bakom problemet. Men det största ansvaret ligger ändå hos föräldrarna, köp inte ut cigaretter till dina ungar, speciellt när du vet hur dåligt det är för deras hälsa! Källförteckning Blom Jennie & Nilsson Anna, Ungdomars orsaker till och erfarenheter av tobaksrökning ur ett psykosocialt perspektiv. En litteraturstudie, HT 2011 http://www.fhi.se/PageFiles/8403/Fimpa-Nu-Bli-rok-o-snusfri-webb.pdf http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel/Tobak/Halsorisker/ http://www.glaxosmithkline.se/behandling/rokavvanjning/faktarokning.aspx ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  Detta g�rs mycket utrycksfullt d� f�rfattaren liknar sn�flingorna vid "diamanter" och sn�t�ckets storlek ser vi �ven d� Fr�ding beskriver att dessa diamanter finns �verallt, "fr�n alla kanter" och i "o�ndligt antal". Kylan i skildringen av sn�n kommer till fullt uttryck i den onomatopoetiska framst�llningen av s�ttet diamanterna "gnistrar" och detta ger ytterliggare emfas �t den starka k�lden som beskrivs.

 2. Nature of Sympathy in Anna Karenina

  succumbs to after learning of Kitty's love is hardly typical), but this can be taken to be a result not of psychosis but of Tolstoy's intention to exemplify in Levin a man savoring life in its entirety. Levin's distaste for aristocratic pretension (such as his discomfort at Dolly speaking to

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  Och n�r hon sagt detta, kastade hon sig ner p� kn� i gr�set, h�jde armarne mot den nyt�nda m�nen och talade ord... Han �r min, den jag �lskar." Som redan n�mnts �ndras st�mningen och saker och ting blir mer tragiska i andra h�lften av boken.

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  p� ett grundl�ggande strukturfel i ekonomin som orsakar �terkommande problem f�r landet * Nigerias har i dagsl�get allm�nt sett en mycket d�lig infrastruktur. * Korruptionen i samband med hanteringen av importerat gods �r h�g. Den of�rtullade kvantiteten importerat gods reducerar statens int�kter och f�rs�mrar f�ruts�ttningarna f�r den inhemska industrin vilket i f�rl�ngningen uppges vara en delf�rklaring till nairans depreciering.

 1. För mig finns det många olika definitioner av ordet kunskap.

  Jag sammanfattar det som att man inte ska ha f�r bra sj�lvf�rtroende. Nu citerar jag fr�n texten: Sofies V�rld "Den som vet vad som �r gott, kommer ocks� att g�ra det goda, sa han". S� citerar de Sokrates. Men f�r att veta vad som �r gott s� m�ste man ha kunskap.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  "You can identify the few buildings that are critical, that have to stand up in the face of a large earthquake, like hospitals and schools, from which rescue operations can be organized. This hasn't been done," he says. "One of the first buildings that was reported to have collapsed was a hospital.

 1. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  Han höll ett känt tal 30 juli år 1965 och ett bra citat som jag tycket stämmer bra överens med hur jag uppfattar situationen är ”Eftersom det vietnamesiska problemet främst är ett socialt och ekonomiskt problem, finns det naturligtvis inte någon militär lösning på det.” (http://www.olofpalme.org/ingangar/tema/vietnam/)

 2. Training - Swedish. Att trna och gymma r viktigt fr vr hlsa.

  När man tränar och lägger hård press på musklerna behöver kroppen ungefär 24-48 timmar att återuppbygga och reparera musklerna. När kroppen ska återuppbygga och reparera musklerna behöver kroppen stora protein portioner under reparationen. Protein är en av kroppens byggstenar och alla celler i kroppen behöver protein för återuppbygga och reparera.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work