• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

Extracts from this document...

Introduction

Varför var motståndet till Vietnamkriget så starkt i världen? År 1954 Gick USA in på den sydvietnamesiska sidan för att stötta dem i deras motstånd till att som Nordvietnam ha ett kommunistiskt styre. USA trodde kanske att de gjorde rätt när de gick med i Vietnamkriget för att hindra kommunismens spridning i Asien. Men varför reagerade då så många länder negativt på USA:s agerande? På http://www.hist.se/texter/vietnamkriget.pdf finns en sammanfattning om Vietnamkriget, där kan man läsa om Frankrikes vägran att ge upp sina gamla kolonier i Vietnam efter andra världskriget. Detta ledde till en konflikt mellan Frankrike och rörelsen Vietminh med deras socialistvänliga ledare Ho Chi Minh i täten. Mot alla odds var det Vietminhs trupper som stod som segrare och kontrollerade därför nästan hela Vietnam. Men fransmännen lyckades komma överens med Ho Chi Minhs regim om ett stillestånd och att man skulle kunna förhandla sig till en lösning på konflikten. Detta resulterade i att Vietnam temporärt delades upp i Nord och Sydvietnam och att det skulle bli ett val då folket fick bestämma landets framtid. Men eftersom att hela världen förstod att Ho Chi Minh och kommunismen skulle segra i valet så blev det inget demokratiskt val. För det kommunisthatande USA lade sig i med anledning av att de inte kunde se på medan hela Vietnam blev kommunistiskt, för de trodde på att en dominoeffekt skulle inträffa och att hela Sydostasien skulle bli en del av östblocket. ...read more.

Middle

Nu började också civila drabbas hårt av USA:s bombattentat och det uppskattas att man fällde fler bomber över Vietnam än vad man fällde sammanlagt under hela andra världskriget. Detta är en av faktorerna till att många länder sa ifrån. Det finns också regler i krig, och här bryter USA mot en av dem. De attackerar civila och inte nog med det, de använder hemska metoder och värdesätter inte en civil vietnames liv högre än på ett djur. De anser därför att det är rätt att offra och döda vietnameserna för att tvinga dem till att kapitulera. Nu började bland annat Europas länder och även USA:s befolkning, i än större utsträckning, lägga sig i. På framförallt de amerikanska universiteten var motståndet starkt och man krävde ett omedelbart slut på kriget. Dessa demonstrationer ledde ofta till sammandrabbningar med polis och det vart ofta väldigt våldamt. Det var inte bara på detta sätt som man visade sitt missnöje, utan även i USA:s presidentval märkte man att presidenterna som valdes hade ambitioner om att minska på USA:s insatser i Vietnam. På http://www.hist.se/texter/vietnamkriget.pdf kan man läsa mycket om hur hela kriget utvecklas. Dom ger bra fakta om både bakomliggande och konsekvenser kriget fått, men också vad som händer där emellan. Man får inte veta så mycket detaljer och djupgående fakta. ...read more.

Conclusion

På sidan: http://www.olofpalme.org/ingangar/tema/vietnam/ kan man läsa mycket om Sveriges engagemang och det är ganska detaljerat. Man får en tydlig bild av vad Sverige hade för ställning till kriget. Men det kunde ha stått lite mer om han som egentligen ledde det hela, Olof Palme. Man fick inte veta så mycket om vad han gjorde för att få Sverige med på sin sida. I det stora hela så tror jag att grunden till hatet riktat mot USA var på grund av deras hänsynslösa krigsföring. Att slakten på civila blev så omfattande och att det också började läcka ut bilder och filmer på tv, där t.ex. militärer håller upp ett dött barn framför kameran. På det här sättet så kunde befolkningen i många länder bevittna de fasansfulla saker som faktiskt hände. En annan sak jag tror ligger bakom det starka motståndet är att det inte var rätt av ett land på en helt annan kontinent att sätta stopp för ett demokratiskt val. Och det är ju demokrati som många länder kämpar för. Vad ger då denna händelse för bild av demokratin i världen? Vad kommer då ett litet land som inte kan försvara sig mot stormakterna att välja? Kommer de våga stå för vad de tycker även fast detta kan vara emot stormakterns tycke och riskerar att gå samma öde till mötes som Vietnam? Jag tror inte det. Källförteckning: http://www.olofpalme.org/ingangar/tema/vietnam/ Av: Stellan Andersson. 2011-02-03 http://www.hist.se/texter/vietnamkriget.pdf Av: Stellan Wigh. 2011-02-03 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ...

  H�ndelsen som ber�ttas i novellen �r inte alltf�r ovanliga och n�r det h�nder �r det v�ldigt sorgsamt f�r alla som �r inblandande, speciellt n�r de �r som f�r mannen i novellen n�r de var unga som dog. Det som jag fick ut av novellen var en p�minnelse om att detta

 2. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  De kvinnorna kanske tycker att vi h�r i v�stv�rlden �r kuvade. F�r h�r m�ste man ju vara vacker, smal och "perfekt" p� alla s�tt. Iofs s� �r det utseendet som man str�var efter att ha h�r inte mer eller mindre kr�vande �n s� som de "ska" se ut.

 1. e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i ...

  Tehnolo�ki rizici - tehnolo�ko rje�enje je zastarjelo i nedovoljno racionalno 3. Financijski rizici - lo� odnos cijene ko�tanja, tro�kova proizvodnje, prodajne cijene i visine dobiti 4. Institucionalni rizici - te�ak polo�aj uslijed tr�i�ne konstelacije i mjera ekonomske politike vlastite i stranih zemalja Glavni razlozi neuspjeha su : * malo dobrih

 2. Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

  * Nigeria �r fortfarande en sv�rhanterlig marknad men det �r helt klart att en befolkning om �ver 120 miljoner �r liktydigt med stora aff�rsm�jligheter Svagheter i produktions faktorn * I detta resonemang �terfinns den nigerianska ekonomins grundl�ggande strukturfel - Beroendet av oljesektorn som svarar f�r omkring 95% av landets exportinkomster.

 1. Unga rkare i Sverige

  Trots att de alla vet att rökning påverkar deras hälsa negativt. Bara här i Sverige dör 6600 människor i förtid, på grund av rökning. (Statens folkhälsoinstitut, 2010) Men rökning är inte bara dåligt för din hälsa, utan påverkar även din omgivnings hälsa!

 2. Svenska. Svenskan behver inte hen! Att man ska anvnda hen istllet fr han/hon ...

  en student, en kund, en patient eller en anställd. Men då handlar det om personer som ska bli behandlade likadant, även om det är en han eller hon. Det är ju självklart elev ska ju kunna få samma betyg för sina arbeten oavsett kön. Lika självklart är det att anställda ska få samma lön oavsett kön, eller att alla patienter ska få samma vård.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  While ABC News certainly could not provide that to everyone, we told them that we could tell their stories and spread the word about what they needed.”. Her kan man virkelig se at der er intet tilbage efter jordskælvet. Alt er væk.

 2. Training - Swedish. Att trna och gymma r viktigt fr vr hlsa.

  Som sagt kroppen var inte skapad för att bara sitta i en stol men för att träna och göra massa andra aktiviteter.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work