• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

World lit.: Den Unge Werthers Lidelser

Extracts from this document...

Introduction

DANISH A1 WORLD LETTERATURE ASSIGNMENT II En sammenligning af de to modst�ende personligheder, den romantiske Werther og den rationelle Albert, i Goethes roman "Den unge Werthers lidelser" Af Malaz Mohamadani Hasseris Gymnasium, Aalborg Ordopt�lling: 1.272 ROMANTIKEREN OG FILISTEREN Goethes verdensber�mte roman Den unge Werthers lidelser1 fra 1774 er historien om en ung mand, der, efter at have ops�gt den landlige idyl for at finde indre ro til kunstnerisk og litter�r udfoldelse fjernt fra verdens larm, forelsker sig i den smukke, livlige og begavede Lotte. Hun er imidlertid allerede forlovet med den korrekte embedsmand Albert, som hun ogs� ender med at gifte sig med, og f�lelsesmennesket Werther mister gradvis kontrollen over sig selv af jalousi og ender til sidst med at skyde sig en kugle for panden. Det er det rene trekantsdrama, skulle man umiddelbart tro, men derudover omhandler romanen ogs� kampen mellem fornuften og f�lelserne. P� den ene side har vi fornuften repr�senteret af Albert og p� den anden side f�lelserne eller Werther - to komplet uforenelige modpoler, og disse er netop fokuspunktet i denne opgave. Jeg vil sammenligne disse to modparter, og dermed g�re rede for hvilken betydning Alberts rolle spiller som Werthers kontrastfigur. Den unge Werthers lidelser er en brevroman, hvilket vil sige at den har form af en r�kke fiktive breve, der i dette tilf�lde er adresseret til hans n�re ven, Wilhelm. ...read more.

Middle

30. juli, linje 13). Og allerede ved f�rsteh�ndsindtrykket udtrykker Werther et vis had over for Albert; "Han synes sj�ldent at v�re daarligt hum�r, og du ved, det er den menneskelige synd, jeg hader mere end nogen anden" (s. 58, d. 30. juli, linje 15). Den tydeligste mods�tning mellem de to m�nd ses i deres forhold til Lotte. Medens Werther, hvis det stod til ham, ville v�re i hendes n�rhed altid, s� er Albert ofte v�k for at passe sit arbejde. Dette lader sig blandt andet forklare ved, at Albert f�ler sig sikker p� Lottes loyalitet, hvorimod Werther m� k�mpe for hendes gunst6; "I det mindste ville jeg i hans sted ikke v�re rolig overfor denne dj�vel. [...] - Og nu g�r fjolset store �jne, nu hvor den anden virkelig kommer og snupper pigebarnet v�k for n�sen af ham." (s. 59, d. 30. juli, linje 3) Da Albert er fuldkommen til at stole p� i sin k�rlighed til Lotte, er han heller ikke jaloux p� Werther, men tillader Lotte at v�re alene med ham. Werther derimod sl�r fast, at han aldrig ville overlade sin elskede med en anden. F�lelseslivet spiller ikke den samme rolle for Albert som for Werther, der p� sin side foreholder Albert, at han hos denne m�rker en "mangel p� f�lsomhed", og at dette forhindrer ham i at opn� en �gte sj�lelig forbindelse med Lotte7; Og, t�r jeg sige det? ...read more.

Conclusion

Albert er stabil, medens Werther er flyvsk. Albert er rationel, medens Werther er fantasifuld. Albert er styret af fornuften, medens Werther ofte lader sit hjerte overtage - og s�dan forts�tter listen. Ved at g�re brug af to modst�ende ekstremer understreger Goethe de to karakters mangler. Hvad den ene besidder, mangler den anden og omvendt. Det kan derfor konkluderes, at Albert p� denne m�de er uundv�rlig i handlingen, da hans tilstedev�relse som kontrastfigur viser og understreger b�de Werthers evner og mangler, hvilket giver et dybere indblik i b�de de gode og d�rlige sider af hovedpersonens karakter. LITTERATURLISTE Prim�r litteratur: Goethe, Johann Wolfgang. Den unge Werthers lidelser. Oversat af Frank J�ger. Haslev: Gyldendal, 1972. (Opr. udg. p� tysk med titlen "Die Leiden des jungen Werthers", 1787, dvs. Goethes gennemarbejdede 2. udgave af hans roman, der opr. er fra 1774.) Sekund�r litteratur: Aage, L�rke. Utopi og dannelse. K�benhavn: Berlingske Forlag, 1970. �hrgaard, Per. Goethe. Haslev: Gyldendal, 1999. Goethe, Joahnn Wolfgang. Den unge Werthers lidelser Over sat af Frank J�ger. Udgivet med introduktion af Sten Rasmussen. Bente Bjorholms Noter. Noter udleveret af l�rer, Bente Bjorholm. Internetsider: http://da.wikipedia.org/wiki/Den_unge_Werthers_lidelser http://www.sparknotes.com/history/european/enlightenment/context.html 1 Goethe, Johann Wolfgang: Den unge Werthers lidelser. Nordisk Forlag A.S, Copenghagen, 1774/1972 2 Introduktion af Sten Rasmussen s. 5-7 3 Ibid 4Goethe, Johann Wolfgang: Den unge Werthers lidelser. Nordisk Forlag A.S, Copenghagen, 1774/1972, Efterskrift, s. 188 5 L�rers noter 6 L�rers noter 7 L�rers noter ?? ?? ?? ?? 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Ph�n lon d�n Anh r�t th�ch bia Amstel lager v� do bia nhe chi voi 3.5% alc, Amstel Lager su dung chu y�u mach nha, pilsner �nh s�ng. Mac d� mot s� mach nha s�m cung duoc su dung. Thi truong d�nh cho loai bia n�y cung duoc ph�n c�p

 2. Kral Lear: oyunun en bandan sonuna kadar karmza kan en nemli karakter kral leardr.

  Zaten yeni�agda insanlarin yasam standartlari ve sosyal yasantilari arasinda pek fark yoktur. Yani 15. 16. Veya 17. Y�zyilda insanlar benzer yasam kosullariyla yasamislardir. Bu y�zden kesin bir tarihsel bilgi vermek m�mk�n degil. G�n�m�zde teknoloji ve buluslarin etkisiyle 20. Ve 21.

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  Samt at man skal tjene og vise respekt for sine foreldre og besteforeldre(det kan v�re viktig og merke seg at dette med forfedre dyrking etc. (i Kina og dermed i Korea ogs�) var noe som var tilrettelagt for b�ndene og arbeiderne, siden de l� (sosialt)

 2. Temas de Werther

  Los tristes presagios del mozo campesino anuncian el final catastr�fico de Werther. orque el amor rom�ntico ha de ser desgraciado: cuando Werther y Carlota, en aquella maravillosa entrevista final, se confiesan sin palabras su pasi�n, es ya demasiado tarde. El ideal femenino Carlota, desde aquella primera aparici�n con su sencillo

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  I denne periode blev individet sat mere i centrum, og litteraturen handlede meget om den enkelte persons følelser, tanker og religion. Især det religiøse blev dyrket meget i romantikken. ”Gud er overalt”, især i naturen. Synet på individet gennem Adam Oehlenschlägers tekst kan forstås på den måde, at individet er med i et fællesskab i form af: landet.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  3 millioner mennesker, der er ramt. Deres situation forværres, som tiden går: 1. Der kan ikke skaffes tilstrækkeligt med nødhjælp via luftvejen. 2. Landets infrastruktur er brudt sammen, så nødhjælpen kan ikke fordeles ordentligt. 3. Rent drikkevand kan ikke skaffes. 4. Sanitets- og kloaksystemerne er brudt sammen, og det medfører en akut risiko for spredning af kolera og tyfus.

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Det ville han jo nok få svar på en eller anden dag, tænkte han. Manden var kommet ned ad trappen, og satte guitaren ned. Celloen var så spændt på, om han nu skulle stå det samme sted, som han plejede.

 2. Generell fakta om Hedda Gabler. Dette kan vre viktig og nyttig fakta til ...

  Det som driv Hedda i d�den er nok behovet hennar for makt. Viss ho ikkje har makta, ser ho ikkje noko poeng i � leve. � leve fanga, som ein simpel slave, er ikkje noko for ho.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work