• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

World lit.: Den Unge Werthers Lidelser

Extracts from this document...

Introduction

DANISH A1 WORLD LETTERATURE ASSIGNMENT II En sammenligning af de to modst�ende personligheder, den romantiske Werther og den rationelle Albert, i Goethes roman "Den unge Werthers lidelser" Af Malaz Mohamadani Hasseris Gymnasium, Aalborg Ordopt�lling: 1.272 ROMANTIKEREN OG FILISTEREN Goethes verdensber�mte roman Den unge Werthers lidelser1 fra 1774 er historien om en ung mand, der, efter at have ops�gt den landlige idyl for at finde indre ro til kunstnerisk og litter�r udfoldelse fjernt fra verdens larm, forelsker sig i den smukke, livlige og begavede Lotte. Hun er imidlertid allerede forlovet med den korrekte embedsmand Albert, som hun ogs� ender med at gifte sig med, og f�lelsesmennesket Werther mister gradvis kontrollen over sig selv af jalousi og ender til sidst med at skyde sig en kugle for panden. Det er det rene trekantsdrama, skulle man umiddelbart tro, men derudover omhandler romanen ogs� kampen mellem fornuften og f�lelserne. P� den ene side har vi fornuften repr�senteret af Albert og p� den anden side f�lelserne eller Werther - to komplet uforenelige modpoler, og disse er netop fokuspunktet i denne opgave. Jeg vil sammenligne disse to modparter, og dermed g�re rede for hvilken betydning Alberts rolle spiller som Werthers kontrastfigur. Den unge Werthers lidelser er en brevroman, hvilket vil sige at den har form af en r�kke fiktive breve, der i dette tilf�lde er adresseret til hans n�re ven, Wilhelm. ...read more.

Middle

30. juli, linje 13). Og allerede ved f�rsteh�ndsindtrykket udtrykker Werther et vis had over for Albert; "Han synes sj�ldent at v�re daarligt hum�r, og du ved, det er den menneskelige synd, jeg hader mere end nogen anden" (s. 58, d. 30. juli, linje 15). Den tydeligste mods�tning mellem de to m�nd ses i deres forhold til Lotte. Medens Werther, hvis det stod til ham, ville v�re i hendes n�rhed altid, s� er Albert ofte v�k for at passe sit arbejde. Dette lader sig blandt andet forklare ved, at Albert f�ler sig sikker p� Lottes loyalitet, hvorimod Werther m� k�mpe for hendes gunst6; "I det mindste ville jeg i hans sted ikke v�re rolig overfor denne dj�vel. [...] - Og nu g�r fjolset store �jne, nu hvor den anden virkelig kommer og snupper pigebarnet v�k for n�sen af ham." (s. 59, d. 30. juli, linje 3) Da Albert er fuldkommen til at stole p� i sin k�rlighed til Lotte, er han heller ikke jaloux p� Werther, men tillader Lotte at v�re alene med ham. Werther derimod sl�r fast, at han aldrig ville overlade sin elskede med en anden. F�lelseslivet spiller ikke den samme rolle for Albert som for Werther, der p� sin side foreholder Albert, at han hos denne m�rker en "mangel p� f�lsomhed", og at dette forhindrer ham i at opn� en �gte sj�lelig forbindelse med Lotte7; Og, t�r jeg sige det? ...read more.

Conclusion

Albert er stabil, medens Werther er flyvsk. Albert er rationel, medens Werther er fantasifuld. Albert er styret af fornuften, medens Werther ofte lader sit hjerte overtage - og s�dan forts�tter listen. Ved at g�re brug af to modst�ende ekstremer understreger Goethe de to karakters mangler. Hvad den ene besidder, mangler den anden og omvendt. Det kan derfor konkluderes, at Albert p� denne m�de er uundv�rlig i handlingen, da hans tilstedev�relse som kontrastfigur viser og understreger b�de Werthers evner og mangler, hvilket giver et dybere indblik i b�de de gode og d�rlige sider af hovedpersonens karakter. LITTERATURLISTE Prim�r litteratur: Goethe, Johann Wolfgang. Den unge Werthers lidelser. Oversat af Frank J�ger. Haslev: Gyldendal, 1972. (Opr. udg. p� tysk med titlen "Die Leiden des jungen Werthers", 1787, dvs. Goethes gennemarbejdede 2. udgave af hans roman, der opr. er fra 1774.) Sekund�r litteratur: Aage, L�rke. Utopi og dannelse. K�benhavn: Berlingske Forlag, 1970. �hrgaard, Per. Goethe. Haslev: Gyldendal, 1999. Goethe, Joahnn Wolfgang. Den unge Werthers lidelser Over sat af Frank J�ger. Udgivet med introduktion af Sten Rasmussen. Bente Bjorholms Noter. Noter udleveret af l�rer, Bente Bjorholm. Internetsider: http://da.wikipedia.org/wiki/Den_unge_Werthers_lidelser http://www.sparknotes.com/history/european/enlightenment/context.html 1 Goethe, Johann Wolfgang: Den unge Werthers lidelser. Nordisk Forlag A.S, Copenghagen, 1774/1972 2 Introduktion af Sten Rasmussen s. 5-7 3 Ibid 4Goethe, Johann Wolfgang: Den unge Werthers lidelser. Nordisk Forlag A.S, Copenghagen, 1774/1972, Efterskrift, s. 188 5 L�rers noter 6 L�rers noter 7 L�rers noter ?? ?? ?? ?? 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Jeg vil i denne her opgave g�re rede for begrebet Dogme 95 og sammenligne det med film som er produceret med friere rammer(almindelig film production). Derefter vil jeg vurdere hvilken m�de er bedst for at udtrykke sig p� inden for det kontroversielle emne, incest.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Su ph�t tri�n cua bia Lager kh�ng chi l� do d�ng g�p cua quang c�o m� c�n do su chuy�n d�i tu c�c qu�n ruou sang qu�n bar v� c�u lac bo. Ch�nh nhung thay d�i n�y d� mang lai loi th� cho c�c thuong hieu bia lager premium n�o

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  lengre unna keiseren som ble regnet som himmelgudenes s�nn(en gud p� jorden), og dermed ogs� lengre unna gudene selv. Konfutsianismen kalles ogs� "de l�rdes religion", nettopp fordi det i hovedsak bare embetsmenn etc. som praktiserte den "fulle versjonen" av religionen(i hvert fall opprinnelig)).

 2. Kral Lear: oyunun en bandan sonuna kadar karmza kan en nemli karakter kral leardr.

  Oyun trajik bir oyun oldugu i�in trajik eserlerin genel �zelliklerinde oldugu gibi bu oyunda da �l�m sahnelerine ve kanli sahnelere yer verilmemistir. Olaylar olmus gibi g�sterilerek seyircinin anlamasi saglanmistir.

 1. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  Da Krogstad bliver afskediget fra sin stilling i aktiebanken, afpresser han Nora til at bruge hendes indflydelse hos sin mand for at sikre sin stilling i banken. Som f�lge af Torvalds reaktion, da han bliver vidende om Noras hemmelighed, indser Nora, at hun igennem sit otte �r lange �gteskab har

 2. World Lit Essay - Chronicle of a Death

  Alyoshka has an incredible resilience and is very kind character, who keeps going through the small things such as reading his gospels each day. Alyoshka is an amazement to Shukhov, he cannot understand how he can give so much without asking for anything in return.

 1. World lit (miss julie & death in venice)

  is doing all the talking, and "philosophizing", Miss Julie sits with him alone in the kitchen and listens carefully. Their situation is a problematic one, because even though Jean is Miss Julie's servant he is also a man, and because of the time the story takes place, the man is above the woman.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  ting som opdragelsen og samfundets syn på dig kan ændre din skæbne. Oplysningstiden gav en kraftig modreaktion: romantikken. For hvor man før fokuserede på det fornuftige, og at oplyse folk, blev ting som fantasi og følelser dominerende i det attende århundrede.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work