• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

Extracts from this document...

Introduction

DANISH A1 WORLD LETTERATURE ASSIGNMENT I - KOMPARATIV ANALYSE Hvilken udvikling ses der af kvindens frig�relse i de to v�rker "Et Dukkehjem" (1879) og "Homo Faber" (1957)? Af Malaz Mohamadani Hasseris Gymnasium, Aalborg Ordopt�lling: 1.409 KVINDENS FRIG�RELSE Kvindens myndighed og selvbestemmelse over eget liv synes indlysende i det 21. �rhundrede, men det er langt fra den synsvinkel, der har eksisteret omkring kvindens rettigheder gennem tiden. Det Moderne Gennembrud blev startskuddet for vores stadig igangv�rende ligestillingsdebat. Her blev sp�rgsm�let om kvindernes status i samfund og �gteskab for alvor taget op til diskussion1, og d�t er netop, hvad jeg i det f�lgende vil arbejde med. Ved at karakterisere Nora, den i starten naive kvinde, som forlader sin mand og b�rn til fordel for sin s�gen efter emancipation og selvrealisering, og Hannah, den allerede selvst�ndige, selvfors�rgende kvinde, der fors�ger at r�de bod for sit forhold til m�nd, vil jeg unders�ge kvindens rolle i de to v�rker Et Dukkehjem og Homo Faber. Ydermere vil jeg g�re rede for, hvordan v�rkerne afspejler udviklingen af kvindens rolle i hjemmet s�vel som i samfundet i de tidsperioder, som de to v�rker udspiller sig over. Den norske forfatter, Henrik Ibsen, blev med skuespillet Et Dukkehjem2 fra 1879 �n af Det Moderne Gennembruds hovedforfattere3. ...read more.

Middle

Her transformeres Nora til en voksen kvinde, der for f�rste gang ser sit �gteskab gennem klare �jne. I f�rste akt taler hun oprigtigt om deres sk�nne og lykkelige hjem, men tre dage senere indser hun, at hun i otte �r har levet i et spil. Det er en afg�rende begivenhed i dramaet, da Nora m� erkende, at hendes liv gennem de foreg�ende otte �r ikke var, hvad hun troede det var; "Det var i aften da det vidunderlige ikke kom; for da s� jeg at du ikke var den mann jeg hadde tenkt meg." (s. 112) Det er alts� ikke g�ldshistorien, der er det afg�rende for Nora og det spolerede �gteskab. Det er hendes mands utilstr�kkelighed. Om Nora opn�r den selvrealisering, som hun s�ger, vides ikke. Men hvad vi med sikkerhed kan sige er, at hun endelig f�r �bnet �jnene for realiteten af samfundets k�nsroller. Romanen Homo Faber6 fra 1957 er skrevet af den ber�mte, schweiziske forfatter Max Frisch. Ligesom i Et Dukkehjem bliver kvinden her stillet i kontrast til manden, men i mods�tning til Et Dukkehjem udspiller denne romans handling sig i nyere tid - n�rmere sagt efter anden verdenskrig. Det vil alts� sige, at kvindens sociale vilk�r i de to v�rker er vidt forskellige. ...read more.

Conclusion

Fra dette kan jeg konkludere, at de to v�rker viser en tydelig udvikling i kvindens rolle. Hanna g�r komplet opbrud mod den traditionelle k�nsrollefordeling, som Nora m�tte forholde sig til. I mods�tning til Nora er hun selvfors�rgende og ene-mor. Der er ingen tvivl om, at den vestlige verden har gennemg�et en stor udvikling, hvad ang�r ligestilling mellem k�nnene, men der stilles til stadighed sp�rgsm�lstegn ved, hvorvidt kvinder og m�nd den dag i dag er helt lige. Har Hanna ret, n�r hun p�st�r, at m�nd og kvinder aldrig vil v�re i stand til at leve p� lige fod? Kun tiden kan vise om de sm� ting, som endnu adskiller m�nd og kvinder nogensinde kan elimineres, s� m�nd og kvinder endelig kan betragtes som ligev�rdige p� alle t�nkelige punkter. LITTERATURLISTE Prim�r litteratur: Frisch, Max. Homo Faber. Oversat af Aage Dons. Haslev: Gyldendals bogklub, 1969. (Opr. udg. p� tysk med titlen "Homo Faber - ein Bericht", 1957) Ibsen, Henrik. Et Dukkehjem. Viborg: Forlaget Mikro, 2002 (Opr. udg. 1879) Sekund�r litteratur: Pahuus, Mogens. Livssynet hos Henrik Ibsen og Henrik Pontoppidan. Kopier udleveret af Bente Bjorholm M�llehave, Johannes. L�sehest med g�se�jne. Kopier udleveret af Bente Bjorholm Bente Bjorholms Noter. Noter udleveret af l�rer, Bente Bjorholm. Internetsider: http://da.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen http://www.sparknotes.com http://www.hirschsprung.dk http://www.ibsen.net/ 1 http://www.hirschsprung.dk/homepg/undervis/tema05/index.html 2 Ibsen, Henrik: Et Dukkehjem. Viborg, Danmark: MIKRO, 1879/2002 3 http://da.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen 4 L�rers noter 5 http://www.sparknotes.com 6 Frisch, Max: Homo Faber, Nordisk Bogproduktion A.S. Haslev, 1969/1957 7 M�llehave, Johannes: L�sehest med g�se�jne, s. 224 ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  B�n canh d�, Heineken c�n gi�nh duoc nhi�u giai thuong quang c�o nho v�o t�nh h�i huoc d� m�n, di�n h�nh l� "The water in Majorca don't taste like like what it oughta." Th�nh c�ng cua nhung quang c�o n�y d� l� n�n tang cho su ph�t tri�n nhanh ch�ng cua Heineken trong thap ni�n 80.

 2. L'etranger chapitre 2 et 3

  Meursault aussi s'agit comme il a oubli� la chose qui est pass�e. C'est montre que Marie est immorale parce qu'il ne dit rien quand Meursault lui explique que sa m�re est morte. * Cependant, Marie pourrait repr�senter la soci�t�. La r�ponse de Meursault peut lui avoir d�concert�, pas parce qu'il

 1. Passage of Time in HOS and OHYS

  The first modern generation of the Buendias is represented by Aureliano Segundo's three children; Renata Remedios, Amaranto Ursula and Jose Arcadio. However, even despite all their exposure to Western education, they all land up in the same situations as their ancestors and thus, fail to make any real progress.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  lojal), far og s�nn(faren kj�rlig og s�nnen skal tjene og v�re respektfull), eldre og yngre(respekt for og tjene de eldre, de eldre er kilder til l�rdom), mann og kvinne(mannen skal v�re rettferdig og rasjonell, mens kvinnen skal v�re lydig, noe som sier en del om kvinnens stilling i samfunnet, i hvert fall tradisjonelt sett)

 1. Dilema Nora di Antara Kebohongan dan Kebahagiaan Analisis Naskah Drama Rumah Boneka Karya ...

  "Helmer : (berseru dari dalam ruangannya) Apakah yang berkicau di luar burung murai yang kecil iut? Nora : (sibuk membuka beberapa bingkisan) Ya, betul! Helmer : Apakah itu tupaiku yang selalu sibuk itu? Nora : Ya. Helmer : Kapan pulangnya tupaiku? Nora : Baru saja..."5 Dengan mempertahankan pernikahannya, ia akan memiliki image sebagai seorang ibu dan istri yang baik dan tidak melawan kemauan suaminya.

 2. World lit (miss julie & death in venice)

  is doing all the talking, and "philosophizing", Miss Julie sits with him alone in the kitchen and listens carefully. Their situation is a problematic one, because even though Jean is Miss Julie's servant he is also a man, and because of the time the story takes place, the man is above the woman.

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Egentlig er han født ind i arbejderklassen, men han føler sig ikke hjemme dér, og drømmer om et liv hos de fine og fornemme. I mislykkede forsøg på at sprænge rammerne begår han selvmord. Herman Bangs pointe var, at et menneske var for tæt forbundet til sin klasse, at man ikke bare kunne forlade den uden videre.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  ”Åååh, hvor er jeg dog glad fordi, du kom og hentede mig!” Manden svarede ikke. Celloen havde tit tænkt over, hvorfor mennesker aldrig svarede, når man sagde nået til dem. ”Mon det var, fordi de ikke kunne høre noget eller bare fordi, de var rigtig sure?” Tænkte celloen.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work