• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

Extracts from this document...

Introduction

DANISH A1 WORLD LETTERATURE ASSIGNMENT I - KOMPARATIV ANALYSE Hvilken udvikling ses der af kvindens frig�relse i de to v�rker "Et Dukkehjem" (1879) og "Homo Faber" (1957)? Af Malaz Mohamadani Hasseris Gymnasium, Aalborg Ordopt�lling: 1.409 KVINDENS FRIG�RELSE Kvindens myndighed og selvbestemmelse over eget liv synes indlysende i det 21. �rhundrede, men det er langt fra den synsvinkel, der har eksisteret omkring kvindens rettigheder gennem tiden. Det Moderne Gennembrud blev startskuddet for vores stadig igangv�rende ligestillingsdebat. Her blev sp�rgsm�let om kvindernes status i samfund og �gteskab for alvor taget op til diskussion1, og d�t er netop, hvad jeg i det f�lgende vil arbejde med. Ved at karakterisere Nora, den i starten naive kvinde, som forlader sin mand og b�rn til fordel for sin s�gen efter emancipation og selvrealisering, og Hannah, den allerede selvst�ndige, selvfors�rgende kvinde, der fors�ger at r�de bod for sit forhold til m�nd, vil jeg unders�ge kvindens rolle i de to v�rker Et Dukkehjem og Homo Faber. Ydermere vil jeg g�re rede for, hvordan v�rkerne afspejler udviklingen af kvindens rolle i hjemmet s�vel som i samfundet i de tidsperioder, som de to v�rker udspiller sig over. Den norske forfatter, Henrik Ibsen, blev med skuespillet Et Dukkehjem2 fra 1879 �n af Det Moderne Gennembruds hovedforfattere3. ...read more.

Middle

Her transformeres Nora til en voksen kvinde, der for f�rste gang ser sit �gteskab gennem klare �jne. I f�rste akt taler hun oprigtigt om deres sk�nne og lykkelige hjem, men tre dage senere indser hun, at hun i otte �r har levet i et spil. Det er en afg�rende begivenhed i dramaet, da Nora m� erkende, at hendes liv gennem de foreg�ende otte �r ikke var, hvad hun troede det var; "Det var i aften da det vidunderlige ikke kom; for da s� jeg at du ikke var den mann jeg hadde tenkt meg." (s. 112) Det er alts� ikke g�ldshistorien, der er det afg�rende for Nora og det spolerede �gteskab. Det er hendes mands utilstr�kkelighed. Om Nora opn�r den selvrealisering, som hun s�ger, vides ikke. Men hvad vi med sikkerhed kan sige er, at hun endelig f�r �bnet �jnene for realiteten af samfundets k�nsroller. Romanen Homo Faber6 fra 1957 er skrevet af den ber�mte, schweiziske forfatter Max Frisch. Ligesom i Et Dukkehjem bliver kvinden her stillet i kontrast til manden, men i mods�tning til Et Dukkehjem udspiller denne romans handling sig i nyere tid - n�rmere sagt efter anden verdenskrig. Det vil alts� sige, at kvindens sociale vilk�r i de to v�rker er vidt forskellige. ...read more.

Conclusion

Fra dette kan jeg konkludere, at de to v�rker viser en tydelig udvikling i kvindens rolle. Hanna g�r komplet opbrud mod den traditionelle k�nsrollefordeling, som Nora m�tte forholde sig til. I mods�tning til Nora er hun selvfors�rgende og ene-mor. Der er ingen tvivl om, at den vestlige verden har gennemg�et en stor udvikling, hvad ang�r ligestilling mellem k�nnene, men der stilles til stadighed sp�rgsm�lstegn ved, hvorvidt kvinder og m�nd den dag i dag er helt lige. Har Hanna ret, n�r hun p�st�r, at m�nd og kvinder aldrig vil v�re i stand til at leve p� lige fod? Kun tiden kan vise om de sm� ting, som endnu adskiller m�nd og kvinder nogensinde kan elimineres, s� m�nd og kvinder endelig kan betragtes som ligev�rdige p� alle t�nkelige punkter. LITTERATURLISTE Prim�r litteratur: Frisch, Max. Homo Faber. Oversat af Aage Dons. Haslev: Gyldendals bogklub, 1969. (Opr. udg. p� tysk med titlen "Homo Faber - ein Bericht", 1957) Ibsen, Henrik. Et Dukkehjem. Viborg: Forlaget Mikro, 2002 (Opr. udg. 1879) Sekund�r litteratur: Pahuus, Mogens. Livssynet hos Henrik Ibsen og Henrik Pontoppidan. Kopier udleveret af Bente Bjorholm M�llehave, Johannes. L�sehest med g�se�jne. Kopier udleveret af Bente Bjorholm Bente Bjorholms Noter. Noter udleveret af l�rer, Bente Bjorholm. Internetsider: http://da.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen http://www.sparknotes.com http://www.hirschsprung.dk http://www.ibsen.net/ 1 http://www.hirschsprung.dk/homepg/undervis/tema05/index.html 2 Ibsen, Henrik: Et Dukkehjem. Viborg, Danmark: MIKRO, 1879/2002 3 http://da.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen 4 L�rers noter 5 http://www.sparknotes.com 6 Frisch, Max: Homo Faber, Nordisk Bogproduktion A.S. Haslev, 1969/1957 7 M�llehave, Johannes: L�sehest med g�se�jne, s. 224 ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  De to film hedder; Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at gr�de i kor, af Peter Sch�nau Fog. Det er n�sten mere end ti �rs forskel p� filmene, de er ikke fremstillet p� samme m�de og familierne lever forskellige liv men jeg tror jeg vil kunne finde ligheder frem.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  C�c hoat dong tai Vuong qu�c Anh d� duoc duoi su mong doi nhu su k�t hop cua suy tho�i kinh t�, thuong mai tr�n suy tho�i, tang thu�, c�m h�t thu�c l� v� bia v�o gi� tri cua c�c bang Anh thuc hien c�c thi truong dac biet kh�

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  og til slutt forholdet mellom venner. (konfutsianismen kan i en viss grad sammenlignes med buddhisme/hinduisme(ogs� i liten grad j�dedom=> samme grunnlag for fri vilje), i fks. Nirvana og Moksha=> dukkah, alts� kilden til ulykken og ondskapen er uvitenhet, mangelen p� innsikt.

 2. Antigone (Kreon Rede)

  Er vergleicht ihr Vergehen mit der ,,Zuchtlosigkeit" (V. 672) die Menschen im Krieg haben, wenn sie ein Land verraten und mit der ,,Zuchtlosigkeit", (V. 672) die ,,St�dte zerst�rt, H�user verw�stet" (V.673). Seine �bertreibung f�hrt er fort, indem er nur denjenigen Mann hochsch�tzt, der ,,im Sturm der Schlacht an seinem Platz aush�lt, ein rechter, wackerer Kamerad" (V.

 1. Dilema Nora di Antara Kebohongan dan Kebahagiaan Analisis Naskah Drama Rumah Boneka Karya ...

  Pada masa itu, hal ini sangat diutamakan, khususnya ketika drama ini ditulis, pada abad ke-XIX yang juga disebut sebagai Abad Viktoria, abad penuh kemunafikkan6. Dimana, harga diri suami dan nama baik keluarga merupakan hal yang harus diutamakan, karena kemunafikkan masyarakatnya yang luar biasa.

 2. World Lit Essay - Chronicle of a Death

  He is foretold of the proposed murder of Santiago Nassar yet turns the other cheek towards the actions as he feels that religion allows the killing to occur.

 1. World lit (miss julie & death in venice)

  And ever since she's been waltzing like - well, I never saw the like of it. She's crazy."1 This is an example of how Miss Julie approaches people, in a confident way. When you read the dialogue between Jean and Miss Julie throughout the book, it is noticeable that Jean

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Mennesket var først og fremmest afhængigt af et fællesskab i form af klasser. Med Karl Max’s tanker om socialisme blev især arbejderklassen fremhævet i litteraturen. I novellen ”Franz Pander” af Herman Bang, bliver den sørgelige historie om Franz Panders liv fortalt.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work