• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid Afrika op dit moment verkeerd onder de loep wordt genomen. Zuid Afrika heeft nog altijd, na de afschaffing van de Apartheid, een groot sociaal cultureel probleem

Extracts from this document...

Introduction

Zuid Afrika Een beschouwing over de economische situatie in Zuid Afrika naar aanleiding van het artikel: - 'Economic Realities' in South Africa, from Mandela to Mbeki - Understanding global Issues no. 99. De Zuid Afrikaanse vlag. Bron: http://www.pall.com/applicat/bio_pharm/gfx/south%20africa.jpg Gerard van Dijken, 15 juli 2003, Groningen In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid Afrika op dit moment verkeerd onder de loep wordt genomen. Zuid Afrika heeft nog altijd, na de afschaffing van de Apartheid, een groot sociaal cultureel probleem en dit is terug te zien en de economische verscheidenheid van het land. In de volgende alinea's wordt aan de hand van de meest voorkomende economische facetten gekeken wat de grootste problemen zijn. Zuid-Afrika is het meest ontwikkelde landen van geheel Afrika. Zoals de vlag van Zuid-Afrika symboliseert, zie titelpagina, zijn er verschillende rassen te onderscheiden. De vlag is echter nog nooit officieel erkent. Dit tekent misschien ook wel de verscheidenheid van dit land. De economie in Zuid-Afrika is onder te verdelen in twee sectoren. Aan de ene kant is er een sterke economie die concurreert met de wereldmarkt. Deze kan worden vergeleken met een "first-world" economie. Aan de andere kant bestaat er een zeer onderontwikkelde economie, deze wordt vergeleken met de "third-world" economie. Kort gezegd zijn er twee sectoren; aan de ene kant de rijke blanke en aan de andere kant de arme niet-blanken. Er mag wel bijna aangenomen worden dat de blanken de rijkere bevolking vormen en de gekleurde bevolking tot de armere populaties horen. ...read more.

Middle

De regering had zich voorgenomen om een deel van het land van blanken over te doen aan onervaren zwarte boeren. Er werd een herschikking van 30% van het land aangekondigd. Echter in 2000 was slechts 2% pas herverdeeld. Zuid-Afrika heeft een van de meeste geavanceerde financi�le markten van de wereld. De markt bestaat uit enkele grote banken en verzekeringsmaatschappijen. In 2001 besloot een topbank om gratis internet ter beschikking te stellen voor alle inwoners van Zuid-Afrika om het gebruik van internet beter te verspreiden. In het midden van 2001 had echter slechts 1% van de zwarte huishoudens een internetaansluiting, terwijl er toch zo'n 2 miljoen blanke gebruikers zijn. Het internet werd gezien als een waardevol hulpmiddel om mensen iets te leren. Hoe dan ook, het idee dat internet de redder in nood zou zijn om Zuid-Afrika te veranderen in een hightech economie, lijkt wat ver gezocht. Werkloosheid is in Zuid Afrika ook een groot probleem. Werkloosheid zorgt er ook voor dat de kloof tussen de first-world economie en de third-world economie vergroot wordt. In Zuid Afrika heerst er onder de zwarte bevolking een werkloosheid van maar liefst 42,5%. Onder de blanke bevolking is dit 'maar' 4,5%. Ook dit is nog aan de hoge kant en zal moeten worden teruggedrongen worden, wil men meedraaien in een goede economie. Als gevolg van aanpassing aan de wereldmarkt, was de first-world economie genoodzaakt om verder te gaan automatiseren. Dit heeft tot een verlies geleden van zo'n 1 miljoen banen. ...read more.

Conclusion

De primaire landbouw heeft een sterk duaal karakter. Ongeveer 50.000 meest blanke, commerci�le boeren genereren 95 procent van de landbouwproductie en ruim 1 miljoen kleine zwarte boeren, veelal in de voormalige thuislanden, produceren vooral voor eigen gebruik. De mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers zijn divers, zo liggen er kansen op het gebied van duurzame energie, (milieu-) technologie, transport en distributie, infrastructuur, informatie- en telecommunicatietechnologie, (eco)toerisme, landbouw en agro-industrie (met name tuinbouw). De Nederlandse activiteiten, zeker voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), vinden hoofdzakelijk plaats in de vorm van joint ventures. Hoewel franchising een opkomende samenwerkingsvorm is in Zuid-Afrika, hebben Nederlandse bedrijven hier nog betrekkelijk weinig mee te maken. 'Black Economic Empowerment' (BEE), het werken naar een sterkere rol van zwarte en gekleurde Zuid-Afrikanen in ondernemingen, heeft absoluut prioriteit. Om beter in te springen op de markt gaan Nederlandse bedrijven in toenemende mate joint ventures aan met BEE-partners. Zuid-Afrika heeft alle mogelijke middelen om zich verder te ontwikkelen. Het is echter wel belangrijk dat de economische situatie beter wordt. De kloof tussen de beide sectoren moet worden verkleind, zoniet weggewerkt worden. Dit is echter een kwalijke zaak en heeft een veel grotere sociaal culturele achtergrond. Zolang in Zuid Afrika een kloof tussen blank en zwart blijft, zal het onmogelijk zijn een goede economie, waarbij elke burger een kans op slagen heeft, neer te zetten. Bronnen: * Buckley, Richard: Understanding Global Issues. No. 99 South-Africa, from Mandela to Mbeki, 2001. * Griffiths, I,L: The atlas of African Affairs, 1994. * Wheeler, J.O & P.O. Muller & G.I. Thrall & T.J. Fik: Economic Geography, 1998. * Internet-links: - http://www.evd.nl/printing_moa/zua_sectorinfo.asp - http://www.diode.nl/activiteiten/IOP2/zuidafrika1.htm ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  This shows that she does not take care of her children, later in the novel, when Lukas is back at the forest, Barta allows Elias to beat both Nina and Lukas with an ox rein and force them to work.

 2. Lacoste - nous nous demanderons jusqu' quel point l'entreprise Lacoste a t-elle put matriser ...

  Il retrace la saga de la LACOSTE depuis sa cr�ation en 1933. Ainsi, si ce livre avait retrac� de mani�re neutre le d�veloppement du petit crocodile, il aurait �t� forc� de mentionner assez longuement l'appropriation de celui-ci par les cit�s.

 1. Dutch. In De Aanslag door Harry Mulisch worden talrijke contrasten gelegd tussen veel ...

  Om de een of andere reden lijkt Truus Coster veel moeite te moeten doen om uit te leggen en te beweren dat zij de rechtmatigen (rechtschapen) zijn. Hierdoor kan een volkomen geloofwaarding ontbreken, een lezer zou kunnen denken dat geen van beide goed zijn en allebei verkeerd zitten.

 2. Personajes Secundarios "Casa de muecas"

  Esta frase muestra claramente su incomprensi�n hacia lo sucedido. No llega a comprender que Nora lo hizo todo por �l, para salvarle la vida. S�lo ve lo negativo, no piensa en escucharla ni apoyarla. El autor expone el amor interesado y sujeto a las apariencias de Helmer. Al llegar la carta aclaratoria sobre el pr�stamo con el recibo original adjunto, Torvaldo cambia su estado repentinamente.

 1. 'ycie na poczekaniu' - analiza i interpretacja

  Prosty jezyk z pewnoscia ulatwia jej to zadanie. Liczba srodk�w stylistycznych jest stosunkowo niewielka. Tytul utworu pokrywa sie z jego pierwszym wersem (tzw. "incipitem"). W pierwszej czastce tworzacej dzielo zauwazalny jest pewien paralelizm skladniowy oraz zabieg stopniowego "zawezania" wystepujacych rzeczownik�w (od "zycia", przez "przedstawienie" i "cialo", na "glowie" skonczywszy).

 2. French IOP speech: le velib

  Pour prendre un v�lo, rien de plus simple ! Il vous suffira de vous identifier sur la borne, d'acc�der au menu, et de choisir votre v�lo parmi ceux qui seront propos�s � l'�cran. Et maintenant, retirez votre v�lo ! Une fois votre trajet termin�, il vous suffira de d�poser le v�lo dans n'importe quelle station V�lib'.

 1. T Srimad Valmiki Ramayana an dn epic na hIndia a narrates an turas de ...

  Theologists adhartha Sr� Rama mar incarnate Dia, Fheals�na� a dh�anamh d� Absal�ideach feals�nacha, agus ag an am c�anna, materialists, an ch�in thuas, meas ar na luachanna lyrical na Ramayana, ach mar devotee m�r-amhr�na� D�irt "Whoever glaonna t� i cib� sl� , go bhfuil t� go bhfuil a hAon ".

 2. english iop

  The author shows the reader through the threatening use of language that books and papers are not seen as an important use of his son's time and that it is seen as a disgrace. The narrator's family not only hurt him physically, but mentally and emotionally as well, they called

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work