• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid Afrika op dit moment verkeerd onder de loep wordt genomen. Zuid Afrika heeft nog altijd, na de afschaffing van de Apartheid, een groot sociaal cultureel probleem

Extracts from this document...

Introduction

Zuid Afrika Een beschouwing over de economische situatie in Zuid Afrika naar aanleiding van het artikel: - 'Economic Realities' in South Africa, from Mandela to Mbeki - Understanding global Issues no. 99. De Zuid Afrikaanse vlag. Bron: http://www.pall.com/applicat/bio_pharm/gfx/south%20africa.jpg Gerard van Dijken, 15 juli 2003, Groningen In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid Afrika op dit moment verkeerd onder de loep wordt genomen. Zuid Afrika heeft nog altijd, na de afschaffing van de Apartheid, een groot sociaal cultureel probleem en dit is terug te zien en de economische verscheidenheid van het land. In de volgende alinea's wordt aan de hand van de meest voorkomende economische facetten gekeken wat de grootste problemen zijn. Zuid-Afrika is het meest ontwikkelde landen van geheel Afrika. Zoals de vlag van Zuid-Afrika symboliseert, zie titelpagina, zijn er verschillende rassen te onderscheiden. De vlag is echter nog nooit officieel erkent. Dit tekent misschien ook wel de verscheidenheid van dit land. De economie in Zuid-Afrika is onder te verdelen in twee sectoren. Aan de ene kant is er een sterke economie die concurreert met de wereldmarkt. Deze kan worden vergeleken met een "first-world" economie. Aan de andere kant bestaat er een zeer onderontwikkelde economie, deze wordt vergeleken met de "third-world" economie. Kort gezegd zijn er twee sectoren; aan de ene kant de rijke blanke en aan de andere kant de arme niet-blanken. Er mag wel bijna aangenomen worden dat de blanken de rijkere bevolking vormen en de gekleurde bevolking tot de armere populaties horen. ...read more.

Middle

De regering had zich voorgenomen om een deel van het land van blanken over te doen aan onervaren zwarte boeren. Er werd een herschikking van 30% van het land aangekondigd. Echter in 2000 was slechts 2% pas herverdeeld. Zuid-Afrika heeft een van de meeste geavanceerde financi�le markten van de wereld. De markt bestaat uit enkele grote banken en verzekeringsmaatschappijen. In 2001 besloot een topbank om gratis internet ter beschikking te stellen voor alle inwoners van Zuid-Afrika om het gebruik van internet beter te verspreiden. In het midden van 2001 had echter slechts 1% van de zwarte huishoudens een internetaansluiting, terwijl er toch zo'n 2 miljoen blanke gebruikers zijn. Het internet werd gezien als een waardevol hulpmiddel om mensen iets te leren. Hoe dan ook, het idee dat internet de redder in nood zou zijn om Zuid-Afrika te veranderen in een hightech economie, lijkt wat ver gezocht. Werkloosheid is in Zuid Afrika ook een groot probleem. Werkloosheid zorgt er ook voor dat de kloof tussen de first-world economie en de third-world economie vergroot wordt. In Zuid Afrika heerst er onder de zwarte bevolking een werkloosheid van maar liefst 42,5%. Onder de blanke bevolking is dit 'maar' 4,5%. Ook dit is nog aan de hoge kant en zal moeten worden teruggedrongen worden, wil men meedraaien in een goede economie. Als gevolg van aanpassing aan de wereldmarkt, was de first-world economie genoodzaakt om verder te gaan automatiseren. Dit heeft tot een verlies geleden van zo'n 1 miljoen banen. ...read more.

Conclusion

De primaire landbouw heeft een sterk duaal karakter. Ongeveer 50.000 meest blanke, commerci�le boeren genereren 95 procent van de landbouwproductie en ruim 1 miljoen kleine zwarte boeren, veelal in de voormalige thuislanden, produceren vooral voor eigen gebruik. De mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers zijn divers, zo liggen er kansen op het gebied van duurzame energie, (milieu-) technologie, transport en distributie, infrastructuur, informatie- en telecommunicatietechnologie, (eco)toerisme, landbouw en agro-industrie (met name tuinbouw). De Nederlandse activiteiten, zeker voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), vinden hoofdzakelijk plaats in de vorm van joint ventures. Hoewel franchising een opkomende samenwerkingsvorm is in Zuid-Afrika, hebben Nederlandse bedrijven hier nog betrekkelijk weinig mee te maken. 'Black Economic Empowerment' (BEE), het werken naar een sterkere rol van zwarte en gekleurde Zuid-Afrikanen in ondernemingen, heeft absoluut prioriteit. Om beter in te springen op de markt gaan Nederlandse bedrijven in toenemende mate joint ventures aan met BEE-partners. Zuid-Afrika heeft alle mogelijke middelen om zich verder te ontwikkelen. Het is echter wel belangrijk dat de economische situatie beter wordt. De kloof tussen de beide sectoren moet worden verkleind, zoniet weggewerkt worden. Dit is echter een kwalijke zaak en heeft een veel grotere sociaal culturele achtergrond. Zolang in Zuid Afrika een kloof tussen blank en zwart blijft, zal het onmogelijk zijn een goede economie, waarbij elke burger een kans op slagen heeft, neer te zetten. Bronnen: * Buckley, Richard: Understanding Global Issues. No. 99 South-Africa, from Mandela to Mbeki, 2001. * Griffiths, I,L: The atlas of African Affairs, 1994. * Wheeler, J.O & P.O. Muller & G.I. Thrall & T.J. Fik: Economic Geography, 1998. * Internet-links: - http://www.evd.nl/printing_moa/zua_sectorinfo.asp - http://www.diode.nl/activiteiten/IOP2/zuidafrika1.htm ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  She lives according to the rules of the forest, and does not bring money into the family although others work hard to earn money. In the first pages of the book Lukas Van Rooyen and Barta asks Elias: "have you seen Lukas?".

 2. Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van So You Think You ...

  Daarna werden alle dansers bij naam genoemd, deden ze een kleine solo en daarna begon de show echt. Ze dansten in alle stijlen, net zoals in het programma werd gedaan. Ze droegen de hele tijd andere kleding, maar gewone moderne kleding van deze tijd. Veel kleurtjes en glitters etc.

 1. Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot ...

  En het inschrijven voor een klantenkaart is gratis, het kost je alleen moeite om je gegevens in te vullen. Zo blijkt ook uit onderzoek van het GfK jaargids in 2002 dat ongeveer 80% van de nederlandse huishoudens een klantenkaart had van ��n of meer supermarkten (Kerncijfers voor marketing- en beleidsplannen, GfK Jaargids, 2002).

 2. Meer betalen dan nodig is? Consumenten betalen een prijs voor een product ...

  De vraag voor de overheid is nu of de consument weet wanneer het cre�ren van immateri�le waarde een kwestie van bedrog is of dat het daadwerkelijk om toegevoegde waarde gaat. Bij bedrog kan het zo zijn, dat verkopers namaak producten willen verkopen tegen een lagere prijs dan de echte producten.

 1. Kral Lear: oyunun en bandan sonuna kadar karmza kan en nemli karakter kral leardr.

  G�n�m�zde teknoloji ve buluslarin etkisiyle 20. Ve 21. Y�zyil arasindaki fark o d�nemde olmadigi i�in b�yle bir farkliliktan s�z etmek m�mk�n degil. Kral lear trajik bir oyun oldugundan dolayi yazar kahramanlarin ve olaylarin �z�c� olmasi a�isindan elinden geleni yapmistir. Zaten William Shakespeare dili ve anlatimi sayesinde d�nyanin en �nl� yazarlarindan biri olmustur.

 2. Dutch. In De Aanslag door Harry Mulisch worden talrijke contrasten gelegd tussen veel ...

  Dit loopt dus in contrast met elkaar, haat is duisternis en dus slecht, liefde is licht en dus goed. En toch maakt zij een uitzondering voor de haat op fascisten, dit is volgens haar deugdelijk en iets wat je hoort te doen.

 1. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Hoe het verder zal gaan met het streng communistische Noord-Korea en wat voor gevolgen dit heeft voor Zuid-Korea en de rest van de wereld boeit mij enorm. Toen ik hoorde dat er relatief kort geleden ook spanningen tussen de twee buurlanden waren, wilde ik daar ook meer over te weten komen.

 2. Tipos de computadoras

  De paso la ‘K’ consume 9.89 megavatios de energía (lo que consumen unos 10,000 hogares promedios) y mantenerla funcionando cuesta 10 millones de dólares al año” (Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), 2011). Además, la “K” se utilizará para predecir desastres naturales y ayudar a los médicos a mejorar medicamentos.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work