• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Commentary Polish A1 "Siedem ywotw i prawdziwa mier"

Extracts from this document...

Introduction

Komentarz "Siedem zywot�w i prawdziwa smierc" - Andrzej Grzyb Ekstrakt z powiesci "Siedem zywot�w i prawdziwa smierc" napisanego przez Andrzeja Grzyba m�wi o kryzysie w Polsce. Tekst mozna podzielic na dwie gl�wne czesci: pierwszy fragment jest wypowiedzia ksiedza Baczkowskiego w formie przem�wienia, o tonie formalnym i patetycznym, natomiast druga czesc tekstu jest dialogiem, rozmowa miedzy kilkoma bohaterami kt�rzy wyjawiaja swoje opinie na temat wczesniejszej wypowiedzi. Nastepnie pojawia sie opis pewnej sytuacji, druga czesc napisana jest jezykiem prostym i potocznym. Fragment powiesci rozpoczyna sie zdaniem otwierajacym : "Niezmiernie ciezkie przezywamy teraz czasy." kt�re rozpoczyna przem�wienie i wprowadza w tlo calego tekstu. Narrator jest raczej wszystkowiedzacy, a jego wypowiedz jest skierowana do wszystkich polak�w "Wszyscy musimy sie bic w piersi". ...read more.

Middle

Motyw winy pojawia sie w tekscie kilka razy, "zawinilismy" jest powt�rzone w dw�ch zdaniach, narrator pisze w ten spos�b aby obudzic w narodzie poczucie winy i aby pokutowac za zle postepowanie wobec rozwoju narodu. Ksiadz glosno podkresla haslo "M�dl sie i pracuj!", wedlug niego, dzieki ciezkiej pracy poblogoslawionej przez boga, nasz kraj dozna rozkwitu i potegi. Wypowiedz narratora m�wi szczerze i bezposrednio o problemach istniejacych w kraju, skierowana jest do czytelnik�w i wywoluje w nich poczucie winy. Nie jest to wypowiedz sympatyczna lecz mozna w niej odczuc troske o rozw�j narodu i kraju. Nastepna czesc tekstu rozpoczyna sie dialogiem, spontaniczna rozmowa miedzy bohaterami opowiesci, kt�rzy wyjasniaja miedzy soba, mysli kt�re wywoluje przeczytana wczesniej wypowiedz. ...read more.

Conclusion

Wyjawiajac to spostrzezenie ma zamiar pocieszyc siebie i sprawic aby jego przegrane byly mniej bolesne. Nastepuje pewne napiecie miedzy bohaterami poniewaz reszta wie ze Bernard m�wi to wylacznie dla pociechy. Nastepnie centralnym bohaterem staje sie Jan Konrad kt�ry wychodzi na zewnatrz chalupy. Nagle pojawia sie oczekiwany przez Jana Konrada gosc kt�ry okazuje sie byc kotem. W tekscie zainteresowala mnie pierwsza czesc, mianowicie wypowiedz ksiedza Baczkowskiego. Mysle ze jego przemowa ma w sobie wiele mocy i motywacji do pracy. Jest pobudka dla wszystkich tych kt�rzy zapomnieli iz pieniadze nie rosna na drzewach a dobra nie spadaja z nieba, prawdopodobnie moglabym zaliczyc sie to tych kt�rzy zapominaja ze wiele mozna osiagnac jedynie poprzez ciezka prace. Ta wypowiedz naprowadza mnie do wielu przemyslen jak i zar�wno motywuje do ciezszej pracy. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate World Literature section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work