• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Stranac Alijenacija essa

Extracts from this document...

Introduction

Pisac ove knjige, Alber Kami je vec sredinom dvadesetog vijeka uocio jedan od najvecih problema danasnjice. Vec tad vidi oko sebe ljude otudjene jedne od drugih i naslucuje propadanje porodice i drustva. Svoj vidjenje drustva oblicio je u knjizi "Stranac". Likovi u ovoj knjizi su popunto otudjeni jedni od drugih. Njihovi zivoti se odvijaju uvijek po istim shemama svaki dan je isti kao prethodni. Predstavnik ovakog tipa ljudi je zena automat koju Merso sretne u restoranu. Merso vidi nju kao sto mi vidimo njega i ljude oko njega. Sve se dogadja kao da je unaprijed isprogramirano ali niko od tih ljudi ne analizira sam sebe i svoje ponashanje Merso ne razmislja o tome kako on zivi niti niko oko njega. Svi su navikli na kolotecinu i boje se bilo kakvih promjena. ...read more.

Middle

Prije kada Merso otiso do njegov mamin sahran, sef je bilo uzbudjen da on uzmi dvije dana da ide na sahran. Prije putovanje on jede kod Seleste kao uvijek, i tu on reko da njegov majka je umrla. Poslije Seleste je samo relko "Covijek ima samo jedan majka." Vidimo ovude da Seleste nema emotcia, on nije ozalosti za Merso on ne pokaze nikakav emotcia. Kad je bio kod sahran on je upoznao (handyman) i tu kad je on bio u sob dje moze da viditi njegov majka, on je hiteo bielo kafu kada sjeo na klupu i obe dvojce su ispricalo stvari i pusilo kao njegov majka nije ni bilo tu. On vidi jedno od njegov mamin prijatel ko place kada svi star dolazi da vidi nju. ...read more.

Conclusion

Kad svi pomaze jedno drugo sbog obaveza, Merso samo bjezi u jedno nacin ili drugo nema veze koliko obaveza je. Kada Merco je ucinili ubistva on neji ni osjeco ista... I kad je bilo na sudu isto je ponaso. Merco je krivilo sunce i more za ubistva i da on nezna zasto on je izpucalo cetri metaka kad Arapin je vec bilo mrtvi. U ovaj vremema Merco vidi da on je stranac do svim, osecao Merco da svi isprica sta da radi sa njega i on uopste nema rec u ovaj drustva. Svi su propali na jednom kazna, smrt zbog izvrsenje ali za Merco to je isto svjedno. U kraj o ovim knijgom Merco je imalo samo jedan razlik od svimu, on je ispraljven kao stranac zbog sto on ne vjeruje u bog... I to je mozda utico na njegov ponasanje u cjelo zivot. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate World Literature section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate World Literature essays

 1. Em busca da honra

  "Santiago Nasar causava nela uma ansiedade prematura" que a fazia dizer: "N�o nasceu outro homem como aquele". Diferentemente de sua m�e, alegava que ainda era muito nova, por isso n�o foi capaz de tomar uma decis�o pr�pria. Clotilde Armenta, a dona do neg�cio, assim que o viu, de matutina, disse que Santiago "j� parecia um fantasma".

 2. El rastro de tu sangre en la nieve

  Era tanta su embriaguez en el volante, que cuanto m�s andaba menos cansado se sent�a. Estaba dispuesto a llegar esa noche a Burdeos, donde ten�an reservada la suite nupcial del hotel Splendid, y no habr�a vientos contrarios ni bastante nieve en el cielo para impedirlo.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work