• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Economic competitiveness

Extracts from this document...

Introduction

Spis tresci WSTEP 3 DEFINICJA STRATEGII 3 ELEMENTY STRATEGII 4 RODZAJE STRATEGII PRZEDSIEBIORSTWA 7 OTOCZENIE PRZEDSIEBIORSTWA 10 Elementy makrootoczenia 10 Otoczenie konkurencyjne i jego elementy 12 PODSUMOWANIE 13 BIBLIOGRAFIA 14 WSTEP Konkurencyjnosc, jako zdolnosc gospodarki do rywalizacji na swiatowych rynkach, zapewniona dzieki dlugotrwalemu wzrostowi gospodarczemu jest pojeciem odnoszacym sie gl�wnie do sfery makroekonomicznej, politycznej, prawnej oraz spolecznej. [NBPortal.pl 2011 (Dok.elektr.)] Oczywiste jest ze polityka fiskalna i monetarna, sprawny i zaufany system prawny, stabilne instytucje demokratyczne oraz stale zwiekszajacy sie poziom zycia spoleczenstwa maja ogromny wplyw na tworzenie zdrowej gospodarki. Warunki te tworza mozliwosci dla zwiekszenia og�lnego majatku panstwa, lecz nie tworza go same w sobie. Bogactwo jest tworzone na poziomie mikroekonomicznym, czyli na poziomie przedsiebiorstw i zalezy w duzej mierze od wyrobionej przez nie strategii konkurencyjnej oraz otoczenia biznesu. Zdolnosci produkcyjne panstw sa ostatecznie ustalone przez zdolnosci produkcyjne przedsiebiorstw, totez gospodarka nie moze byc konkurencyjna dop�ki podmioty dzialajace w niej nie beda r�wniez konkurencyjne (niezaleznie czy sa to podmioty krajowe lub podmioty bedace w posiadaniu zagranicznych inwestor�w). [M.E.Porter 2004 (Dok.elektr)] W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawione pojecie strategii konkurencyjnej przedsiebiorstwa, jej elementy, rodzaje strategii przedsiebiorstwa oraz czynniki otoczenia, kt�re zapewniaja przedsiebiorstwom mozliwosci oraz stawiaja bariery w osiagnieciu pozycji konkurencyjnej na rynkach, w kt�rych funkcjonuja. Nalezy wziac pod uwage, iz samo pojecie strategii przedsiebiorstwa jest kategoria nalezaca do dziedziny zarzadzania strategicznego, totez z tej perspektywy zostanie ono tutaj przedstawione. DEFINICJA STRATEGII Zgodnie z definicja encyklopedyczna, strategia to oryginalnie "dzial sztuki wojennej, obejmujacy teorie i praktyke przygotowania oraz prowadzenia wojny, jej poszczeg�lnych kampanii i najwazniejszych operacji" [Encyklopedia PWN 2011 (Dok. elektr.)]. Poczatkowo, wiec pojecie to odnosilo sie jedynie do armii. Nalezy takze odr�znic strategie od taktyki, pierwsza oznacza og�lny, dlugoterminowy kierunek rozwoju armii, zas taktyka ma aspekt kr�tkoterminowy i odnosi sie do zachowania dow�dztwa wynikajacego z aktualnej sytuacji na polu bitwy, majac na wzgledzie strategie. [ Kreikebaum 1996, s.26 ] Z biegiem czasu pojecia strategii zaczeto uzywac w wielu innych dziedzinach niz sztuka wojenna, totez starano sie je uaktualnic. ...read more.

Middle

[Jurczyk P., 2007] H.I. Ansoff sklasyfikowal strategie wedlug rynku i produktu. Wyr�znia cztery ich rodzaje: Penetracja rynku - jej celem jest zwiekszenie udzialu firmy na dotychczasowym rynku z wykorzystaniem istniejacego produktu, mozna to osiagnac m.in. poprzez intensyfikacje promocji produktu oraz obnizke jego ceny, co powinno zwiekszyc czestotliwosc nabywania produktu przez obecnych klient�w oraz przejecie nowych od konkurencji, Rozw�j produktu - strategia ta polega na tworzeniu nowego lub rozwinieciu istniejacego produktu na dotychczasowym rynku, z zachowaniem pierwotnego przeznaczenia produktu; jego nowe cechy maja sprawic by byl on bardziej atrakcyjny dla klienta, jego cena wyzsza (powinna przede wszystkim pokryc koszty ulepszen); przykladem wykorzystania tego typu strategii moze byc firma Apple oraz jej rozwijane z roku na rok odtwarzacze iPod, Rozw�j rynku - w tego typu strategii przedsiebiorstwo wkracza z istniejacym produktem na nowy rynek; polega ona na rozszerzeniu marketingu na rynki, kt�rych potrzeby sa pominiete przez konkurencje, pod wzgledem doboru nowego rynku mozna przyjac np. kryterium geograficzne (rynki zagraniczne) lub demograficzne (znalezienie zastosowania produktu dla grup klient�w dotychczas niebedacych odbiorcami docelowymi firmy), Dywersyfikacja - strategia ta wiaze sie z rozszerzeniem lub przenoszeniem dzialalnosci przedsiebiorstwa na nowe rynki oraz tworzeniem nowego produktu; wyr�znia sie 3 typy dywersyfikacji: - dywersyfikacja horyzontalna - polega na tworzeniu nowego produktu i oferowaniu go na dotychczasowym rynku, w odr�znieniu od strategii "rozw�j produktu" produkt jest calkowicie nowy, a nie jedynie ulepszony, - dywersyfikacja wertykalna - jest to podjecie dzialalnosci nastepujacej lub poprzedzajacej w lancuchu dostaw (np. samodzielne wytwarzanie element�w dotychczas kupowanych na potrzeby produkcji lub zdecydowanie sie na dystrybucje wlasnych produkt�w), wystepuja w niej fuzje i przejecia, - dywersyfikacja lateralna - polega na tworzeniu nowego produktu o zupelnie innych wlasciwosciach niz produkt dotychczasowy oraz wkroczeniu z nim na nowy rynek, przedsiebiorstwo dziala jednoczesnie na r�znych rynkach, totez naklada na siebie dodatkowe komplikacje, ten typ strategii ma najwieksze prawdopodobienstwo powodzenia w organizacjach o rozwinietym systemie zarzadzania. [Encyklopedia Zarzadzania 2011, (Dok.elektr.)] Opr�cz wymienionych powyzej podzial�w strategii mozna podac takze nastepujace przyklady klasyfikacji: * ze wzgledu na kierunek zmian: - rozwojowe - nastawione na ekspansje ...read more.

Conclusion

Takze duze znaczenie ma stopien koncentracji sektora dostawcy w relacji do sektora odbiorcy. Duzy dostawca moze dyktowac swoje warunki wielu pomniejszym, rozproszonym przedsiebiorstwom, natomiast odwrotny uklad sil zachodzi, gdy mamy do czynienia z duzym przedsiebiorstwem (np. fabryka samochod�w) posiadajacym wielu pomniejszych dostawc�w element�w lub surowc�w niezbednych do utworzenia produktu finalnego. [G.Gierszewska, M.Romanowska 2002, s.100-120]. PODSUMOWANIE W niniejszej pracy zostalo przedstawione pojecie strategii konkurencyjnej przedsiebiorstwa wraz z jej elementami, rodzaje strategii przedsiebiorstwa oraz czynniki otoczenia blizszego i dalszego, kt�re sa istotne przy opracowaniu strategii ze wzgledu na wplyw jaki maja na przedsiebiorstwo i jego konkurencyjnosc. Strategia jest niezbednym elementem przedsiebiorstwa, kt�re pragnie sie rozwijac i zdobyc pozycje nadrzedna w stosunku do konkurencji. Firmy, kt�re sa zdolne konkurowac nie tylko na rynku krajowym, lecz takze na rynkach zagranicznych, sa nieodzownym elementem konkurencyjnej gospodarki panstwa. Bibliografia 1. NBPortal.pl: Konkurencyjnosc gospodarki. (Dokument elektroniczny) . NBPortal.pl 2011. Dostepny na stronie: http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=139&pageId=608 30 kwietnia 2011 2. M.E.Porter: "Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index," The Global Competitiveness Report 2003-2004, X Sala-i-Martin (ed.), New York: Oxford University Press 2004. Dostepny online: http://www.isc.hbs.edu/pdf/GCR_0203_mci.pdf 3. H.Kreikebaum: Strategiczne planowanie w przedsiebiorstwie. PWN, Warszawa 1996. ISBN 83-01-11974-8 4. Encyklopedia PWN: haslo "strategia" [Dok. elektr.]. Dostepny na stronie: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3980216 w dniu 12 lutego 2011 g. 14:00 5. Chandler A.D.: Strategy and structure. Cambridge, Massachusetts 1962. ISBN 978-0262530095 6. Mintzberg H.: The structuring of Organization. Englewood Cliffs 1979. ISBN 978-0138552701 7. Obl�j K.: Strategia sukcesu firmy. Warszawa: PWE, 1998. ISBN 83-208-1299-2 8. Szczurzewska B.: Misja, tozsamosc i wizerunek - cele strategiczne firmy. [Dok. elektr.] 2008. Dostepny na stronie: http://www.portfel.pl/pl/firma/art5102-Misja_2C_tozsamosc_i_wizerunek__E2_80_93_cele_strategiczne_firmy.html w dniu 15 lutego 2011 g. 15:00 9. Jurczyk P.: Ksztaltowanie strategii przedsiebiorstwa. [Dok.elektr.] Uniwersytet Mikolaja Kopernika 2007. Dostepny na stronie: http://pawej.republika.pl/praca_dyplomowa/praca_dyplomowa.html w dniu 21 lutego g.19:00 10. Encyklopedia Zarzadzania: Model strategii Ansoffa. [Dok.elektr.]. Dostepny na stronie: http://mfiles.pl/pl/index.php/Model_strategii_Ansoffa w dniu 21 lutego 2011 g. 17:00 11. Wozniak K., Ficek A.: Strategia. [Dok.elektr.]. Encyklopedia Zarzadzania, 2009. Dostepny na stronie: http://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia w dniu 21 lutego 2011 g.20:00 12. Analiza strategiczna przedsiebiorstwa. Red. Grazyna Gierszewska. Wyd.III. Warszawa: PWE 2002. ISBN 83-208-1389-1 ?? ?? ?? ?? 13 3 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Political & International Economics section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Political & International Economics essays

 1. Irish Economic Analysis - The Role of FDI

  However there has been a 46% increase in employment in industry and a 58% rise in service jobs since 1997.24 In the manufacturing sector, foreign-owned firms account for nearly 50% of employment. The number of jobs in FDI manufacturing firms has increased by 24% in the period 1991-2005.25 It is

 2. Singapore Competitiveness

  Minister of Singapore, states that "We must continue to attract as many able and talented men and women form China, India, the region and from developed countries, to add to our team. Without this input of foreign talent, even the USA could not have been so successful ..."

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work