• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18
 19. 19
  19
 20. 20
  20
 21. 21
  21
 22. 22
  22
 23. 23
  23
 24. 24
  24
 25. 25
  25
 26. 26
  26
 27. 27
  27
 28. 28
  28
 29. 29
  29
 30. 30
  30
 31. 31
  31
 32. 32
  32
 33. 33
  33
 34. 34
  34
 35. 35
  35
 36. 36
  36
 37. 37
  37
 38. 38
  38
 39. 39
  39
 40. 40
  40
 41. 41
  41
 42. 42
  42
 43. 43
  43
 44. 44
  44
 45. 45
  45
 46. 46
  46
 47. 47
  47
 48. 48
  48
 49. 49
  49
 50. 50
  50
 51. 51
  51
 52. 52
  52
 53. 53
  53
 54. 54
  54
 55. 55
  55
 56. 56
  56
 57. 57
  57
 58. 58
  58
 59. 59
  59
 60. 60
  60
 61. 61
  61
 62. 62
  62
 63. 63
  63
 64. 64
  64
 65. 65
  65
 66. 66
  66

Value Chains Versus Supply Chains

Extracts from this document...

Introduction

-------------- Eindconcept ---------------- 1 december 2005 Evaluatie HERMEZ Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Achtergrond 9 1.2 Hermez in het kort 9 1.3 Opzet van de evaluatie 13 2. De huidige economische structuur van Amsterdam 2.1 Productiestructuur 14 2.2 Vestigingsklimaat 18 2.3 Organiserend vermogen 20 3. Veranderingen in de economische structuur verklaard 3.1 Determinanten van economische verandering 22 3.2 Afstemming Hermez-beleid op exogene trends 24 3.3 Uitwerking per speerpunt 25 4. Conclusies en aanknopingspunten voor toekomstig beleid 4.1 Procesmatige uitvoering van Hermez-bijdragen 53 4.2 Overall oordeel effectiviteit Hermez 54 4.3 Opmaat naar een nieuw beleid 55 4.4 Follow-up Hermez als instrument 61 Bijlagen: SWOT uit Hermez 63 Speerpunten van beleid en projecten voor de periode 2002-2006 in Hermez 65 Stand van zaken van de projecten naar speerpunt 66 Samenvatting Achtergrond Hermez is het Beleidsprogramma versterking economische structuur van de gemeente Amsterdam voor de bestuursperiode 2002-2006. Met het oog op het naderende einde van deze bestuursperiode, heeft de gemeenteraad gevraagd om een evaluatie van Hermez. Als uitvoerder van Hermez heeft Economische Zaken/Amsterdam aan dit verzoek gehoor gegeven. In deze samenvatting zijn de belangrijkste resultaten van de evaluatie opgenomen. Kerncijfers Hermez Hermez kent in totaal negen speerpunten en heeft betrekking op alle activiteiten van EZ/Amsterdam. Belangrijk onderdeel daarvan is de financi�le ondersteuning van projecten, die twee keer per jaar aan het gemeentebestuur worden voorgelegd in zogenaamde Hermez-tranches. In totaal zijn er in de beschouwde periode 144 projecten in het kader van Hermez financieel ondersteund (zie figuur). Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 33,6 miljoen euro. Figuur 1 Aantal Hermez-projecten per speerpunt (incl. cofinanciering Europese programma's en handlingskosten) Procesmatige uitvoering Hermez-bijdragen EZ/Amsterdam heeft bij aanvang van Hermez aangegeven bij de toekenning van financi�le bijdragen aan projecten, een andere rol te willen spelen dan tijdens de uitvoering van het AES II-programma (voorganger van Hermez). Wat betreft een meer regisserende rol van EZ/Amsterdam en meer betrokkenheid van de stadsdelen is dit ook goed gelukt. ...read more.

Middle

Onder deze vlag is tevens het actieprogramma bedreigde winkelgebieden en bedrijventerreinen ontwikkeld. De belangrijkste ontwikkeling in de afgelopen jaren is de totstandkoming van de publiek-private samenwerking gericht op het vergroten van de veiligheid in het Amsterdamse bedrijfsleven. Deze samenwerking draagt ertoe bij dat de individuele partijen het thema hoog op de agenda hebben staan en elkaar goed weten te vinden om een concrete oplossing te vinden voor problemen die zowel vanuit publieke als private hoek kunnen worden gesignaleerd. Door grootschalig onderzoek onder ondernemers in 2005 is een scherper beeld ontstaan van de veiligheid van ondernemers in verschillende delen van de stad. Op basis hiervan zijn concrete, aanvullende actiepunten geformuleerd. Daarnaast heeft Hermez ertoe bijgedragen dat ook concrete maatregelen voor ondernemers zijn getroffen, zoals burenbelsystemen, waarvan de resultaten al zichtbaar zijn in verschillende delen van de stad. Mede door de opkomst van de terreurdreiging in heel Nederland staat het thema veiligheid hoog op de politieke agenda. Het Rijk heeft de afgelopen jaren meerdere initiatieven ontplooid rond dit thema. De inzet van Hermez voor het thema veiligheid vanuit een economische invalshoek sluit goed aan bij dit landelijk beleid. Dit blijkt ook uit de inzet van GSB III waarin veiligheid een belangrijk thema is waarover afspraken zijn gemaakt tussen gemeente en rijk. @ afbeelding invoegen Uitvoering actiepunten Veiligheid * Deelname Economische Zaken aan Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam en aansturing veiligheidsmanager PCA Economische Zaken neemt deel aan het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam. Dit platform is voor de periode van twee jaar opgericht. Na een evaluatie is besloten de samenwerking nog eens twee jaar voort te zetten. Tevens is besloten het PCA regionaal uit te breiden met de regio Amstelland. Het PCA wil de samenwerking tussen ondernemers en politie bevorderen en innovatieve projecten op het gebied van veiligheid stimuleren. Het beleid van de PCA rust op vier pijlers: onderzoek naar de aard en omvang van de veiligheidsproblematiek en monitoring, het stimuleren van samenwerking tussen lokale veiligheidspartners, het ontwikkelen van innovatieve instrumenten die ondernemers direct kunnen ondersteunen en communicatie richting ondernemers over veilig ondernemen. ...read more.

Conclusion

+ Grootschalige bedrijfslocaties: ruimte voor bedrijven en kantoren * Plaats voor nieuwe bedrijventerreinen, binnen en buiten de ring - * Nieuwe logistieke terreinen in of bij de Lutkemeerpolder en de Noorder IJplas - * Het ontwikkelen van een Medisch Science Park nabij het AMC ? * Beter benutten van bestaande terreinen door een betere segmentering en optimalisering van het grondgebruik. ? * Opwaardering van terreinen door herstructurering en revitalisering ++ * Stimuleren van initiatieven op het gebied van park- en vervoersmanagement ? City promotion en toerisme: Amsterdam presenteert zich * Meer spreiding van het toerisme over de stad + * Nieuwe aantrekkelijke evenementen en attracties voor toeristen + * Vergroten van het hotelaanbod, met name buiten het centrum. ? * Revitalisering van congresaccommodaties ? * Harmonisering en co�rdinatie van de 'City Promotion'. + Startersbeleid: ruimte voor beginnende ondernemers * Een betere ondersteuning van starters + * Meer kleinschalige bedrijfshuisvesting ++ Bereikbaarheid * Waarborgen van de doorstroming ? * Doortrekken van de Noordzuidlijn naar Schiphol -- * Uitbreiding van het aantal blauwe zones + * Verbetering van het vergunningenbeleid - Relaties met andere overheden * Verbreding van de deelname van Amsterdam aan Europese programma's + * Directe interventies bij het Rijk ? * Regionale samenwerking ++ Stand van zaken projecten naar speerpunt Projecten naar speerpunt speerpunt aantal projecten toegekende bedragen 1 Midden en kleinbedrijf 23 6.077.161 2 Kennisinfrastructuur 18 1.710.000 3 Arbeidsmarkt 5 827.175 4 Veiligheid 12 1.233.750 5 Grootschalige bedrijfslocaties 12 3.115.781 6 City promotion en toerisme 35 7.444.083 7a Startersbeleid - startersondersteuning 11 1.980.790 7b Startersbeleid - kleinschalige bedrijfsruimte 14 4.363.100 8 Bereikbaarheid 3 825.000 9 Relaties met andere overheden 0 - Cofinanciering Europese programma's en handlingskosten 11 6.100.000 Totaal 144 33.676.840 1 Bron: Amsterdamse Economische Verkenningen Voorjaar 2005, SEO 2 De potenti�le beroepsbevolking bestaat uit alle inwoners van Amsterdam tussen 15 en 65 jaar. 3 De feitelijke beroepsbevolking betreft alle inwoners van Amsterdam die werken en (tenminste 12 uur per week) willen werken. 4 Bron: Amsterdamse Economische verkenningen Voorjaar 2005, SEO 2 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Accounting section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Accounting essays

 1. Big City Courier

  outstanding ratio is adjusted according to the time frame, for example the number of days used for 1995 is 245 as the firm is only in operation for 8 months that year. Secondly it is assumed that all sales made by BCC are primarily credit sales and instead of using the average accounts receivable figures, absolute figures are used instead.

 2. Business Plan: Mobile Edge Advertising

  To stimulate the word of mouth. We can offer a reduction companies which sponsored another company. We want to give a Dynamic and young image of our business. We want to demonstrate that is possible to work of excellent quality and effective and to realize this work with low cost price.

 1. Accounting note 1

  Amounts are in thousands of dollars. The basic relations used in these problems are: Revenues - Expenses = Net income Assets = Liabilities + Stockholders' equity Beginning retained earnings + Net income - Dividends = Ending retained earnings Beginning paid-in-capital + additional investment = Ending paid-in-capital.

 2. Economics (micro and macro)

  In order to increase the price of a product, the opportunity cost will be the level of demand, as increasing the price of a product will decrease the demand for the product. Section B: Essay Question Using the examples of supermarkets in the UK explain the competition policy issues associated with oligopolistic markets.

 1. business plan

  However, the most traditional British venue - the local pub or hotel - still has the highest sector share of formal, sit-down restaurant meals (excluding fast food such as burgers and fried chicken), while other distinct concepts include pizza, curry and roadside restaurants.

 2. Business Plan

  The coffee shop market is one of those markets where idealists try and live out their dreams, while the majors players continue to swallow up independents. Also, the customer rarely shows much loyalty, often moving to the next 'new' place.

 1. Business Plan for Startup

  Net loss not to exceed 15% in 2008. Net profits of 5% or greater in 2009 and 10% or greater in 2010. e. Uniqueness: The Mommy-May I Muffins Company, Inc. develops and markets specialty baked goods, specifically wholesome muffins for health conscious adults and their families.

 2. business plan

  20 Avce Business Managing Director �16,000 - responsible for Production sales and R&D Other Personnel Job description Number Expected weekly wage Production line workers 3 �175 Despatch driver 1 �150 Part time packer 1 �50 Clerical assistant 1 �150 MARKETING PLAN Product Vibe entertainments 'presence' loudspeakers (sold in pairs): *

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work