• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Sustainable design

Extracts from this document...

Introduction

H�LLBAR DESIGN Det g�r att vara snygg och ha kul medan man r�ddar v�rlden! Emelie Runnquist Uppsatskurs Konstfack 2010 Introduktion Behovet av h�llbar design �kar samtidigt som trycket f�r utveckling blir allt st�rre och de ekologiska problemen blir allt mer uppenbara. Klimatf�r�ndringarna har bidragit till att allt fler m�nniskor vill ha en f�r�ndring.1 Andra starka drivkrafter �r h�lsa, viljan att leva i harmoni med andra kulturer och s�kandet efter en djupare lycka �n vad enbart �kad konsumtion kan ge. Idag befinner sig v�r konsumtion av produkter p� en f�rh�llandevis primitiv niv�. V�rt industriella samh�lle �r bara drygt hundra �r gammalt och har d�rf�r inte haft mycket tid p� sig att utvecklas om man j�mf�r med andra processer i v�r kultur. Men vi ser en positiv utveckling, de flesta �r idag �verens om att ett h�llbart samh�lle beh�ver ett nytt t�nk. Bland konsumenterna v�xer sakta efterfr�gan, det �r inte l�ngre varken pr�ktigt eller t�ntigt, utan snarare trendigt att handla ekologiskt. P� m�nga s�tt �r milj�krisen en designkris. Den �r en konsekvens av hur saker �r tillverkade, konstruerade och anv�nda.2 Vilket betyder att designern har en stor betydelse i f�r�ndringsprocessen mot ett h�llbart samh�lle. F�rr fokuserade man p� utsl�pp, f�rpackningar och sopsortering men nu st�r det klart att milj�t�nkandet b�rjar p� ritbordet.3 D�rf�r m�ste designern ifr�gas�tta sin roll som "langare" av produkter. 4 Lyckligtvis finns det hundratals nya intressanta produktplaster gjorda av majsst�rkelse, totalt toxinfria kl�dseltyger, belysning med ultral�g energif�rbrukning, �tervunna datorer, solceller etc. och desto mer information om milj�v�nlig design, verktyg f�r ekologisk produktion och design med mera med mera. Problemet ligger i att allt �r relativt. �ndrar man ett material kan det betyda att ett annat steg i ledet blir mindre milj�v�nligt. Dessutom har vi som designer idag mycket lite kontroll �ver stora delar av produktens liv. Jag skriver denna uppsats med intentionen att skapa mig ett grepp om de tankar och metoder som �r tillg�ngliga i branschen. ...read more.

Middle

Genom att snegla p� naturens ekosystem kan vi f�rst� hur vi lyckas med att g� fr�n ett linj�rt genomfl�dsystem till ett system med kretslopp, f�rnyelsebar energi och m�ngfald. Enligt Janine Benyus finns det nio grundprinciper inom biomimicry;20 - naturen drivs av solenergi - naturen anv�nder bara den energi den beh�ver - naturen anpassar formen efter funktionen - naturen �teranv�nder allt - naturen bel�nar samarbete - naturen drar nytta av m�ngfald - naturen kr�ver lokal expertis - naturen motverkar �verdriften inifr�n - naturen drar nytta av kraften i begr�nsningar. F�r att skapa design enligt biomimicry genomf�rs fem steg;21 F�rst identifieras funktionen, exempelvis vad och varf�r g�r vi detta? N�sta steg �r att biologisera denna funktion, dvs. man fr�gar sig hur naturen har l�st samma problem. Sedan forskar man kring naturens modell. Efter det f�rs�ker man efterlikna naturens geniala l�sning. Till sist utv�rderar man sin design, kan den optimeras eller utvecklas f�r att anpassas till sin omgivning? Bild fr�n h�llbarhetsguiden, www.hallbarhetsguiden.se Design for Environment (DfE) �r en sammanfattande ben�mning av metoder som p� olika s�tt st�djer arbetet med att minska milj�p�verkan av produkter tidigt i produktutvecklingsprocessen.22 - Design for Durability (DfD): hur man kan t�nka f�r att �ka livsl�ngden av en produkt. - Design for Assembly (DfA): anv�nds f�r att t�nka igenom och anpassa montering och konstruktion av en produkt. En viktig �r att f� ner antalet komponenter. - Design for Servicability (DfS): det ska vara l�tt att uppgradera och laga produkten. - Design for Disassembly (DfD): handlar om att g�ra det s� enkelt som m�jligt att separera material och komponenter f�r �teranv�ndning och �tervinning efter anv�ndning. - Design for Recycling (DfR): inneb�r att i st�rsta m�jliga m�n anv�nda "rena" eller separerbara material. Det Naturliga Steget Denna metod handlar om att hitta v�gar f�r att tillfredst�lla m�nniskans grundl�ggande behov; uppeh�lle, skydd, delaktighet, sysslol�shet, k�rlek, f�rst�else, kreativitet, identitet och frihet, p� ett s�tt som skapar balans i sociala och ekologiska system. ...read more.

Conclusion

ekodesignprojektet 1998-2000 4 Ann Thorpe, Design f�r h�llbar utveckling, Stockholm Raster f�rlag 2008 5 H�llbarhetsguiden, vad �r h�llbar utveckling, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 6 Ann Thorpe, Design f�r h�llbar utveckling, Stockholm Raster f�rlag 2008 7 Stiftelsen svensk industridesign, Ekodesign ett steg mot en h�llbar framtid, rapport ekodesignprojektet 1998-2000 8 Ann Thorpe, Design f�r h�llbar utveckling, Stockholm Raster f�rlag 2008 9 Ann Thorpe, Design f�r h�llbar utveckling, Stockholm Raster f�rlag 2008 10 Ann Thorpe, Design f�r h�llbar utveckling, Stockholm Raster f�rlag 2008 11 Ann Thorpe, Design f�r h�llbar utveckling, Stockholm Raster f�rlag 2008 12 Ann Thorpe, Design f�r h�llbar utveckling, Stockholm Raster f�rlag 2008 13 Ann Thorpe, Design f�r h�llbar utveckling, Stockholm Raster f�rlag 2008 14 Det Naturliga Steget, www.thenaturalstep.org, 2010.02.05 15 H�llbarhetsguiden, vad �r h�llbar utveckling, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 16 H�llbarhetsguiden, verktyg att analysera risker, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 17 H�llbarhetsguiden, principer f�r h�llbar design, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 18 Cradle to Cradle, den nya industriella revolutionen, www.vaggatillvagga.se/, 2010.02.03 19 H�llbarhetsguiden, principer f�r h�llbar design, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 20 Janine Benyus �r f�rgrundsgestalten innom biomimicry, Gr�n design, Naturskyddsf�reningen temabok 2008 21 H�llbarhetsguiden, principer f�r h�llbar design, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 22 H�llbarhetsguiden, principer f�r h�llbar design, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 23 H�llbarhetsguiden, principer f�r h�llbar design, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 24 Det naturliga steget, H�llbarhetsprinciperna, www.naturalstep.org, 2010.02.05 25 H�llbarhetsguiden, principer f�r h�llbar design, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 26 Stiftelsen svensk industridesign, Ekodesign ett steg mot en h�llbar framtid, rapport ekodesignprojektet 1998-2000 27 H�llbarhetsguiden, principer f�r h�llbar design, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 28 H�llbarhetsguiden, principer f�r h�llbar design, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 29 Ann Thorpe, Design f�r h�llbar utveckling, Stockholm Raster f�rlag 2008 30 Stiftelsen svensk industridesign, Ekodesign ett steg mot en h�llbar framtid, rapport ekodesignprojektet 1998-2000 31 Martin Willers, h�llbarhetsexpert SVID, The Material Gap, Sockholm, Berns 19.30 2010.02.10 32 Anna-Maria Orro, Biomimicry expert, The Material Gap, Sockholm, Berns 19.30 2010.02.10 33 Pr�, Product Ecology Consultants, http://www.pre.nl/, 2010.02.04 34 H�llbarhetsguiden, vad �r h�llbar utveckling, www.hallbarhetsguiden.se, 2010.02.04 35 Stiftelsen svensk industridesign, Ekodesign ett steg mot en h�llbar framtid, rapport ekodesignprojektet 1998-2000 36 Van Der Ryn and Cowan, 1996, �vers�ttning Mathilda Tham, Gr�n Design, Naturskyddsf�reningen temabok 2008 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Fine Art, Design Studies, Art History, Crafts section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Fine Art, Design Studies, Art History, Crafts essays

 1. Vincent Van Gogh’s “Starry Night”.

  [Boime, Albert.] Why he chose the topic of his painting as the stars could also be interpreted as he sees the world a dark place where there are various opportunities that could be seen but yet unattainable - the stars.

 2. Paul Rand - Graphic Designer

  In 1936 he was employed to help create layouts for Apparel Arts magazine. His "talent for transforming otherwise mundane still-life photographs into dynamic compositions"10 led to him becoming a full time employee of Esquire, a publishing company. By the age of 23 he was the Art Director at Esquire.

 1. mis en scene

  The dialogue spoken also reiterates this sense of insignificance. "The problems of man seem trivial and na�ve indeed and man existing alone seems himself an episode of little consequence". This also reverberates due to the fact Jim, Judy and Plato are all 'alone' and must find each other to enable them to exist.

 2. Better Day Coming; Blacks and inequality 1890 to 2000.

  stuck down all Black codes making black full citizens and the "equal protection of all laws" An the fifteenth amendment 1870 forbade denial of the vote to any adult male base on race, class, color or former servitude .The republican the went about a process of registering the black population

 1. Explaining The Transformation of Environmental Activism: An evaluation of the Explanatory Potential of the ...

  A decline in the state's capacity to repress dissent. Are three main types of contention: violence, conventional and unconventional!!! Performance, in our century where third parties and the media are crucial in determining movement outcomes, is of crucial importance in understanding protest and contention (94) He explains the lack of violence due to it having a polarising effect, which

 2. Designer Jewellery Art and Design Investigation

  that precious stones were fully introduced into jewellery production. The most popular of jewels included the ruby, sapphire, emerald, and diamond, and individually they each expressed the ideals of Christianity. Furthermore, later in the period, designs influenced by Gothic architectural styles were said to express a spirit of elegance and grace rather than stateliness and richness.

 1. How influential was Jan Van Eyck?

  Therefore it can be argued that Van Eyck initiated a shift in attitude as to the importance placed on landscape. Van Eyck?s naturalistic depiction of nature, it being far removed from any sentimentality or idealisation must also have had a significant impact.

 2. Commentary on the Arnolfini Wedding by Jan Van Eyck, 1434

  The canvas is split in half by the vertical line of the dark drape behind Venus. Titian?s use of chiaroscuro and the glazing softness in the outlines has created the real sense of her flesh and is essential to the painting.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work