• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18
 19. 19
  19
 20. 20
  20
 21. 21
  21
 22. 22
  22
 23. 23
  23
 24. 24
  24
 25. 25
  25
 26. 26
  26
 27. 27
  27
 28. 28
  28
 29. 29
  29
 30. 30
  30
 31. 31
  31
 32. 32
  32
 33. 33
  33
 34. 34
  34
 35. 35
  35
 36. 36
  36
 37. 37
  37
 38. 38
  38
 39. 39
  39
 40. 40
  40
 41. 41
  41
 42. 42
  42
 43. 43
  43
 44. 44
  44
 45. 45
  45
 46. 46
  46
 47. 47
  47
 48. 48
  48
 49. 49
  49
 50. 50
  50
 51. 51
  51
 52. 52
  52
 53. 53
  53
 54. 54
  54
 55. 55
  55
 56. 56
  56
 57. 57
  57
 58. 58
  58
 59. 59
  59
 60. 60
  60
 61. 61
  61
 62. 62
  62
 63. 63
  63
 64. 64
  64
 65. 65
  65
 66. 66
  66
 67. 67
  67
 68. 68
  68
 69. 69
  69
 70. 70
  70
 71. 71
  71
 72. 72
  72
 73. 73
  73
 74. 74
  74
 75. 75
  75
 76. 76
  76
 77. 77
  77
 78. 78
  78
 79. 79
  79
 80. 80
  80
 81. 81
  81
 82. 82
  82
 83. 83
  83
 84. 84
  84
 85. 85
  85
 86. 86
  86
 87. 87
  87
 88. 88
  88
 89. 89
  89
 90. 90
  90
 91. 91
  91
 92. 92
  92
 93. 93
  93
 94. 94
  94
 95. 95
  95
 96. 96
  96
 97. 97
  97
 98. 98
  98

Indholdsfortegnelse - Genre, Film Noir.

Extracts from this document...

Introduction

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 PROBLEMFORMULERING 4 PARAFRASE 5 GENRE - FILM NOIR 6 INTRODUKTION TIL FILM NOIR 6 FILM NOIR-KARAKTERISTIKA 9 OPSAMLING 16 NARRATION 17 FABULA OG SYUZHET 17 LENNY SOM FORT�LLER 24 INDFOLDEDE FORT�LLINGER 29 HOVEDHISTORIEN 33 SAMMY 43 INDKLIP 45 OVERVEJELSER OMKRING INDFOLDEDE FORT�LLINGER 49 DEN NON-LINE�RE KRONOLOGI 51 TIDSFORHOLD 56 TROV�RDIGHED 61 HVORFOR VI STOLER P� LENNY 62 HVORFOR VI IKKE BURDE STOLE P� LENNY 64 TO KAMERAER 78 DEN EKSISTENTIALISTISKE L�SNING 82 EKSISTENTIALISMEN 82 LENNYS EKSISTENTIELLE PROJEKT 84 LENNYS SYSTEM 84 DEN MULIGE OFFERPOSITUR 86 DET BEVIDSTE SELVBEDRAG OG ANTIPATIEN 86 FREMMEDGJORT ELLER EKSISTERENDE 89 SANDHEDENS UBESTEMMELIGHED 90 DEN KULTURELLE KONTEKST 92 MODERNITETEN 92 MODERNISMEN 93 POSTMODERNISMEN 93 MEMENTO - KULTURELT TILH�RSFORHOLD 94 SPEJLBILLEDET 98 MEMENTO - MODERNITETSDIAGNOSE 99 OM AT V�RE MORDER I TIDEN 101 KONKLUSION 103 KRITISK TILBAGEBLIK 107 LITTERATUR 108 SCENEOVERSIGT (BILAG) 111 MODEL OVER SCENEFORL�B (BILAG 2) 118 INDLEDNING Som udgangspunkt �nskede vi at besk�ftige os med en film der skiller sig ud fra den linde str�m af mainstream Hollywood-film, der florerer i de danske biografer og p� videomarkedet. Her t�nker vi i s�rdeleshed p� h�jtbudgetterede og forst�elsesm�ssigt lettilg�ngelige film som Michael Bays Pearl Harbour (2001), Steven Spielbergs Jurassic Park (1993) og John McTiernans Die Hard (1988). Vort m�l var s�ledes at finde frem til et v�rk der b�de narrativt og indholdsm�ssigt stiller krav til modtageren. I denne forbindelse syntes Christoffer Nolans Memento (2000) interessant. Det mest i�jnefaldende ved denne film er dens komplekse narrative struktur som g�r at man, med Bordwells term, kan karakterisere Memento som en "art narration". Som modtager forvirres man over den tilsyneladende usammenh�ngende r�kkef�lge af scener der umiddelbart synes at v�re karakteriseret ved manglende tidslig og kausal sammenh�ng. Denne bem�rkelsesv�rdige struktur bevirker at filmen kan ses adskillige gange og til stadighed fremst� med nye facetter. Dens kompleksitet g�r den s�ledes p� ingen m�de uinteressant. Den medf�rer derimod at man som modtager konstant finder nye perspektiver i filmen. ...read more.

Middle

Lenny p�st�r flere gange at han kan huske alt fra f�r overfaldet p� sin hustru. I f�rste omgang betragter vi s�ledes ikke hans hukommelsestab som et problem i forhold til sandheden, hverken om Jankis-fort�llingen eller omkring omst�ndighederne p� mordnatten. Dette skyldes at disse skulle ligge f�r det endelige overfald som Lenny p�st�r at kunne huske klart. Derforuden er Lenny meget opsat p� at efterforskningen skal g� retf�rdigt til (scene 11): " I go on facts, not recommendations [...] Memory's unreliable. Eyewitness testimony is unreliable [...] Facts, not memories. That's how you investigate. It's what I used to do [...] Memory can change the shape of a room. It can change the colour of a car. And memories can be distorted. They are just an interpretation. They're not a record. They're irrelevant if you have the facts" Det meste vi ved, ved vi alts� igennem Lenny, og n�r han tilmed selv g�r opm�rksom p� hukommelsens up�lidelighed og understreger behovet for "facts", har han taget forbehold for s�vel sin egen som modtagerens skepsis vedr�rende sin erindring. Hvis man imidlertid begynder at unders�ge Lennys efterforskningsmetoder p� n�rmere hold, vil man opdage at der ikke altid er overensstemmelse med hvad Lenny siger og hvad han faktisk g�r. Ligeledes f�r karakteren Teddy en afg�rende rolle i vores syn p� Lenny. Dette tydeligg�res eksempelvis i Teddys bem�rkning i scene 44 der indikerer at Lennys forhold til sandheden er relativt: "You don't want the truth. You make up your own truth.". Disse forhold taget i betragtning giver ikke s� f� problemer i forhold til konstruktion af fabula og ikke mindst i forhold til Lennys autoritet som trov�rdig fort�ller. Hvorfor vi ikke burde stole p� Lenny Trov�rdighedssp�rgsm�let vedr�rende Lenny kan i h�j grad siges at v�re centreret omkring scene 44. I denne scene underminerer Teddy modtagerens hidtidige opfattelse af og sympatier for Lenny. If�lge Teddy overlevede Lennys hustru overfaldet og voldt�gten, og hendes d�d indtraf f�rst lang tid efter som f�lge af insulinet (scene 44). ...read more.

Conclusion

44 Der er uoverensstemmelse mht. sammens�tningen af adjektiverne "sanselig" og "scenisk". Brugen af ordet er ikke den samme i overskrift som i br�dtekst. Torben Grodal har tilsyneladende anvendt ordlyden af dette begreb lidt l�st, men s� l�nge vi ud fra br�dteksten ikke betvivler betydningsomfanget af begrebet, finder vi ingen problemer i uoverensstemmelsen. 45 Kirsten Drotner definerer i bogen Medier og kultur den fortalte tid s�ledes: "Ved den fortalte tid forst�s den tid, fort�llingen handler om og omfatter, alts� som regel det 'da' fort�llingen besk�ftiger sig med." (Drotner 1996: 233) At den fortalte tid forl�ber over fire dag, begrundes med at vi ser Lenny sove tre gange; en gang hos Natalie (scene 15), en gang da han v�gner op i Dodds lejlighed efter at have banket denne (scene 17) og en gang sammen med den prostituerede (scene 27). 46 Forsvarsmekanismer er Jeg'ets defensive virke mod u�nskede impulser hvis opst�en skaber grobund for en potentielt faretruende situation i et individs personlighed. De u�nskede impulser kan fx v�re traumatiske erindringer (fra fx barndommen), emotioner, forestillinger, �nsker eller fantasier der udg�r en trussel mod Jeg'ets sikkerhed (Hall 1978: 72). 47 Om begrebet 'system of values' henviser Lothe til udtrykket 'thematics' der betegner: "the most significant problems and ideas that the text as (fictional discourse) presents and explores." (Lothe 2000: 26). 'System of values' handler i Lothes terminologi om en teksts ideologiske orientering og er knyttet til det han kalder "textual intention", som kan relateres til id�en om den implicitte fort�ller (Lothe 2000: 26). 48 Omkring menneskets identitet mener Sartre if�lge Rendtorff at: "Sammenh�ngen mellem frihed, projekt, valg og v�rdi er baggrunden for dannelsen af det menneskelige selv. Sartre h�vder, at personlig identitet opst�r i det eksistentielle projekt, der ogs� kan kaldes et oprindeligt valg." (Sartre 1997: 20) Valget indeholder s�ledes en bekr�ftelse af den v�rdi som den enkelte v�lger hvorved der samtidig sker en pejling af karakteren af identiteten (Sartre (forord af Rendtorff) 1997: 25). 49 Ontologi: "[...] l�ren om det v�rende eller om v�senstilstr�kkeligheden ved alt, der er til." (Rasmussen 2001: 241) 2 109 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Film Studies section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Film Studies essays

 1. Marked by a teacher

  Compare The Way In Which 'Double Indemnity' And 'Blade Runner' Use Film Noir Conventions.

  3 star(s)

  It also means ewe and ewes are not thought of as evil, they are gentle animals. This is reflected in Rachel's personality throughout the film, as she is calm and gentle. Appearance Rachel wears a figure-hugging dress that accentuates her shape.

 2. How Post-Modern is Pulp Fiction?

  According to Denzin (1991 p35): "....reproduction has replaced production." This is demonstrated by the reproduction of the image of Marilyn Monroe. Mia is confused as time and space have been distorted, and all that is left is the knowledge that: "...contemporary culture is a simulation of the real." Marris et al (1996 p12).

 1. The differences and similarities between "2001: A Space Odyssey" and "Blade Runner - The ...

  First HAL 9000 died by having its vital components pulled out while he begging for his life. While each one was pulled out it wiped his memory until the point where he was left singing a child's song. This is when for the first time we feel sorry for HAL

 2. Sources of Film Financing within the U.K.

  Again, just like the New Cinema Fund, appropriate contribution to the Skills Investment Fund is a compulsory budget line item. To conclude, the main sources of film financing from the Film Council are from the three individual funds set-up within the Council: 1.

 1. To what extent does the Dogme 95 'movement' challenge the conventional aesthetics of film ...

  At first this is achieved by focusing on each separate character in their respective employment and domestic settings and within the classroom for their Italian lessons, whilst utilizing the zoom effect on the camera to capture close-up images of the characters faces and reactions.

 2. Gladiator, blade runner and alien

  In AD 180 the end of the campaign against the barbarians in Germania ended with a Roman victory. The aim was to secure peace or PAX ROMANA as it was known as. Rome was a colonial power, and its colonies had to pay a tribute to Rome in form of taxes and goods e.g.

 1. Evolving The Gangster Genre

  area that turns around that Harry and Karen buy during the film, and with the name Jimmy two times because he ends sentences by saying the same word twice. Scorsese also puts a lot of upbeat music some shocking violence; this gives the impression that it is not such a big deal to kill someone in that kind of lifestyle.

 2. Film NOIR

  The shadows of Venetian blinds or banister rods, Cast upon an actor a wall or and entire set are an ironic visual in noir and had already become a cliché well before the neo-noir ear… Charters faces could be partially or wholly obscured by darkness, centroclinal movie making of this time used this.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work