• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18
 19. 19
  19
 20. 20
  20
 21. 21
  21
 22. 22
  22
 23. 23
  23
 24. 24
  24
 25. 25
  25
 26. 26
  26
 27. 27
  27
 28. 28
  28
 29. 29
  29
 30. 30
  30
 31. 31
  31
 32. 32
  32
 33. 33
  33
 34. 34
  34
 35. 35
  35
 36. 36
  36
 37. 37
  37
 38. 38
  38
 39. 39
  39
 40. 40
  40
 41. 41
  41
 42. 42
  42
 43. 43
  43
 44. 44
  44
 45. 45
  45
 46. 46
  46
 47. 47
  47
 48. 48
  48
 49. 49
  49
 50. 50
  50
 51. 51
  51
 52. 52
  52
 53. 53
  53
 54. 54
  54
 55. 55
  55
 56. 56
  56
 57. 57
  57
 58. 58
  58
 59. 59
  59
 60. 60
  60
 61. 61
  61
 62. 62
  62
 63. 63
  63
 64. 64
  64
 65. 65
  65
 66. 66
  66
 67. 67
  67
 68. 68
  68
 69. 69
  69
 70. 70
  70
 71. 71
  71
 72. 72
  72
 73. 73
  73
 74. 74
  74
 75. 75
  75
 76. 76
  76
 77. 77
  77
 78. 78
  78
 79. 79
  79
 80. 80
  80
 81. 81
  81
 82. 82
  82
 83. 83
  83
 84. 84
  84
 85. 85
  85
 86. 86
  86
 87. 87
  87
 88. 88
  88
 89. 89
  89
 90. 90
  90
 91. 91
  91
 92. 92
  92
 93. 93
  93
 94. 94
  94
 95. 95
  95
 96. 96
  96
 97. 97
  97
 98. 98
  98

Indholdsfortegnelse - Genre, Film Noir.

Extracts from this document...

Introduction

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 PROBLEMFORMULERING 4 PARAFRASE 5 GENRE - FILM NOIR 6 INTRODUKTION TIL FILM NOIR 6 FILM NOIR-KARAKTERISTIKA 9 OPSAMLING 16 NARRATION 17 FABULA OG SYUZHET 17 LENNY SOM FORT�LLER 24 INDFOLDEDE FORT�LLINGER 29 HOVEDHISTORIEN 33 SAMMY 43 INDKLIP 45 OVERVEJELSER OMKRING INDFOLDEDE FORT�LLINGER 49 DEN NON-LINE�RE KRONOLOGI 51 TIDSFORHOLD 56 TROV�RDIGHED 61 HVORFOR VI STOLER P� LENNY 62 HVORFOR VI IKKE BURDE STOLE P� LENNY 64 TO KAMERAER 78 DEN EKSISTENTIALISTISKE L�SNING 82 EKSISTENTIALISMEN 82 LENNYS EKSISTENTIELLE PROJEKT 84 LENNYS SYSTEM 84 DEN MULIGE OFFERPOSITUR 86 DET BEVIDSTE SELVBEDRAG OG ANTIPATIEN 86 FREMMEDGJORT ELLER EKSISTERENDE 89 SANDHEDENS UBESTEMMELIGHED 90 DEN KULTURELLE KONTEKST 92 MODERNITETEN 92 MODERNISMEN 93 POSTMODERNISMEN 93 MEMENTO - KULTURELT TILH�RSFORHOLD 94 SPEJLBILLEDET 98 MEMENTO - MODERNITETSDIAGNOSE 99 OM AT V�RE MORDER I TIDEN 101 KONKLUSION 103 KRITISK TILBAGEBLIK 107 LITTERATUR 108 SCENEOVERSIGT (BILAG) 111 MODEL OVER SCENEFORL�B (BILAG 2) 118 INDLEDNING Som udgangspunkt �nskede vi at besk�ftige os med en film der skiller sig ud fra den linde str�m af mainstream Hollywood-film, der florerer i de danske biografer og p� videomarkedet. Her t�nker vi i s�rdeleshed p� h�jtbudgetterede og forst�elsesm�ssigt lettilg�ngelige film som Michael Bays Pearl Harbour (2001), Steven Spielbergs Jurassic Park (1993) og John McTiernans Die Hard (1988). Vort m�l var s�ledes at finde frem til et v�rk der b�de narrativt og indholdsm�ssigt stiller krav til modtageren. I denne forbindelse syntes Christoffer Nolans Memento (2000) interessant. Det mest i�jnefaldende ved denne film er dens komplekse narrative struktur som g�r at man, med Bordwells term, kan karakterisere Memento som en "art narration". Som modtager forvirres man over den tilsyneladende usammenh�ngende r�kkef�lge af scener der umiddelbart synes at v�re karakteriseret ved manglende tidslig og kausal sammenh�ng. Denne bem�rkelsesv�rdige struktur bevirker at filmen kan ses adskillige gange og til stadighed fremst� med nye facetter. Dens kompleksitet g�r den s�ledes p� ingen m�de uinteressant. Den medf�rer derimod at man som modtager konstant finder nye perspektiver i filmen. ...read more.

Middle

Lenny p�st�r flere gange at han kan huske alt fra f�r overfaldet p� sin hustru. I f�rste omgang betragter vi s�ledes ikke hans hukommelsestab som et problem i forhold til sandheden, hverken om Jankis-fort�llingen eller omkring omst�ndighederne p� mordnatten. Dette skyldes at disse skulle ligge f�r det endelige overfald som Lenny p�st�r at kunne huske klart. Derforuden er Lenny meget opsat p� at efterforskningen skal g� retf�rdigt til (scene 11): " I go on facts, not recommendations [...] Memory's unreliable. Eyewitness testimony is unreliable [...] Facts, not memories. That's how you investigate. It's what I used to do [...] Memory can change the shape of a room. It can change the colour of a car. And memories can be distorted. They are just an interpretation. They're not a record. They're irrelevant if you have the facts" Det meste vi ved, ved vi alts� igennem Lenny, og n�r han tilmed selv g�r opm�rksom p� hukommelsens up�lidelighed og understreger behovet for "facts", har han taget forbehold for s�vel sin egen som modtagerens skepsis vedr�rende sin erindring. Hvis man imidlertid begynder at unders�ge Lennys efterforskningsmetoder p� n�rmere hold, vil man opdage at der ikke altid er overensstemmelse med hvad Lenny siger og hvad han faktisk g�r. Ligeledes f�r karakteren Teddy en afg�rende rolle i vores syn p� Lenny. Dette tydeligg�res eksempelvis i Teddys bem�rkning i scene 44 der indikerer at Lennys forhold til sandheden er relativt: "You don't want the truth. You make up your own truth.". Disse forhold taget i betragtning giver ikke s� f� problemer i forhold til konstruktion af fabula og ikke mindst i forhold til Lennys autoritet som trov�rdig fort�ller. Hvorfor vi ikke burde stole p� Lenny Trov�rdighedssp�rgsm�let vedr�rende Lenny kan i h�j grad siges at v�re centreret omkring scene 44. I denne scene underminerer Teddy modtagerens hidtidige opfattelse af og sympatier for Lenny. If�lge Teddy overlevede Lennys hustru overfaldet og voldt�gten, og hendes d�d indtraf f�rst lang tid efter som f�lge af insulinet (scene 44). ...read more.

Conclusion

44 Der er uoverensstemmelse mht. sammens�tningen af adjektiverne "sanselig" og "scenisk". Brugen af ordet er ikke den samme i overskrift som i br�dtekst. Torben Grodal har tilsyneladende anvendt ordlyden af dette begreb lidt l�st, men s� l�nge vi ud fra br�dteksten ikke betvivler betydningsomfanget af begrebet, finder vi ingen problemer i uoverensstemmelsen. 45 Kirsten Drotner definerer i bogen Medier og kultur den fortalte tid s�ledes: "Ved den fortalte tid forst�s den tid, fort�llingen handler om og omfatter, alts� som regel det 'da' fort�llingen besk�ftiger sig med." (Drotner 1996: 233) At den fortalte tid forl�ber over fire dag, begrundes med at vi ser Lenny sove tre gange; en gang hos Natalie (scene 15), en gang da han v�gner op i Dodds lejlighed efter at have banket denne (scene 17) og en gang sammen med den prostituerede (scene 27). 46 Forsvarsmekanismer er Jeg'ets defensive virke mod u�nskede impulser hvis opst�en skaber grobund for en potentielt faretruende situation i et individs personlighed. De u�nskede impulser kan fx v�re traumatiske erindringer (fra fx barndommen), emotioner, forestillinger, �nsker eller fantasier der udg�r en trussel mod Jeg'ets sikkerhed (Hall 1978: 72). 47 Om begrebet 'system of values' henviser Lothe til udtrykket 'thematics' der betegner: "the most significant problems and ideas that the text as (fictional discourse) presents and explores." (Lothe 2000: 26). 'System of values' handler i Lothes terminologi om en teksts ideologiske orientering og er knyttet til det han kalder "textual intention", som kan relateres til id�en om den implicitte fort�ller (Lothe 2000: 26). 48 Omkring menneskets identitet mener Sartre if�lge Rendtorff at: "Sammenh�ngen mellem frihed, projekt, valg og v�rdi er baggrunden for dannelsen af det menneskelige selv. Sartre h�vder, at personlig identitet opst�r i det eksistentielle projekt, der ogs� kan kaldes et oprindeligt valg." (Sartre 1997: 20) Valget indeholder s�ledes en bekr�ftelse af den v�rdi som den enkelte v�lger hvorved der samtidig sker en pejling af karakteren af identiteten (Sartre (forord af Rendtorff) 1997: 25). 49 Ontologi: "[...] l�ren om det v�rende eller om v�senstilstr�kkeligheden ved alt, der er til." (Rasmussen 2001: 241) 2 109 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Film Studies section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Film Studies essays

 1. To what extent does the Dogme 95 'movement' challenge the conventional aesthetics of film ...

  a greater knowledge of and relate to the characters on a deeper level. Through the use of multiple indoor locations, such as the hotel, the football stadium and the hospital, there always appears to be available light to work with, although for the large part that was most likely artificial

 2. Gladiator, blade runner and alien

  In the film Commodus quotes "I all I ever wanted was to live up to you, Caesar father" this means that he wanted him to be the emperor not Maximus. Marcus Aurelius says to Maximus "...since I have become Caesar I have known 4 years without war, 4 year of peace in 20.

 1. Evolving The Gangster Genre

  Also with the character Tommy we can see that the character is happy to kill anyone he can, so Scorsese is tries to make us happy and feel easier that the mafia is killing people in his film. The final film that we sat, watched and studied was Pulp Fiction.

 2. Popular generic texts, according to Annette Kuhn, "are reflections of social trends and attitudes ...

  He goes on to say 'It is only in an ultimate sense that the type appeals to its audience's experience of reality, much more immediately, it appeals to previous experience of the type itself: It creates its own field of reference'.

 1. How far does de Bernieres present Mandras as a 'lost soul'?

  insight into Mandras's character and his inexperience of life, which creates great sympathy for Mandras as it allows the reader to feel superior. One could also take an alternative reading and see Mandras as representing a young de Bernieres. There is great emphasis placed on Mandras being "too young" and

 2. La Passion de Jeanne D'Arc

  After her accusers hear this, they conclude that there is nothing they can do with her and alert the executioner. Joan is then carried to her place of execution on a stretcher. Once there, her accusers make a final attempt to get the confession.

 1. Film Noir

  Also the American gangster movies were an inspiration for the film noir. All these entire movie styles have in common is the description of a dark and fatalistic image of the world. This is something we find in the film noir as well.

 2. Film NOIR

  The shadows of Venetian blinds or banister rods, Cast upon an actor a wall or and entire set are an ironic visual in noir and had already become a cliché well before the neo-noir ear… Charters faces could be partially or wholly obscured by darkness, centroclinal movie making of this time used this.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work