• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Argumenti proti smrtni kazni.

Extracts from this document...

Introduction

Argumenti proti smrtni kazni 1. pravica do �ivljenja * cloveku je �ivljenje dano od Boga in le on ga ima pravico vzeti (Jn 8,3-11) * splo�na clovekova pravica do �ivljenja (3. clen Splo�ne deklaracije o clovekovih pravicah; 6. clen Mednarodnega pakta o dr�avljanskih in politicnih pravicah; cela vrsta deklaracij OZN) * mo�nost zlorabe (odnos dr�ava - dr�avljan) 2. nepreklicnost * mo�nost sodne zmote - obsojen je lahko tudi nedol�en clovek 3. surovost * surovost do obsojenega (psihicna in fizicna); clovekovo dostojanstvo * posledice trpijo tudi izvr�evalci, dru�ina �rtve ... * toleranca nasilja, pozverinjenje, povecanje nasilja 4. varcevanje * zapornike se lahko izkoristi kot delovno silo * smrtna kazen pogosto presega stro�ke dosmrtnega zapora 5. ...read more.

Middle

(...) Naj pocnem karkoli, ta peklenska misel je neprestano prisotna, kakor nekak�na svincena po�ast poleg mene, osamljena in ljubosumna, preganja vsako zabavo, z obrazom ob mojem obrazu. V vseh oblikah se vtihotaplja tja, kamor bi rad pobegnil moj duh, kakor grozljiv refren se me�a v vse besede, ki mi jih namenjajo, privija se z mano ob zoprne zaporni�ke re�etke. Pravijo, da ti ni nic, da resnicno ne trpi�, da je to lahek konec, da je smrt na ta nacin zares poenostavljena. Ah! Kaj pa je potem ta �esttedenska agonija in ta nemir, ki traja ves dan? Kaj je ta vrsta mucenja, ki se koncuje na mori�cu? (...) In nato, ali muke ne obstajajo, so o tem prepricani? ...read more.

Conclusion

vpliva na neizobra�eno, neumno ali zaslepljeno ljudsko mno�ico; zanjo odvzem �ivljenja cloveku z izvr�itvijo raznih formalnosti predstavlja oder, kjer se bo zabavala in kramljala. (...). Ravnodu�nost, pogovori o videzu in zunanjem vedenju obsojenega, surove �ale, nagnjenje k �kandalu - to je obicajno obna�anje mno�ice. (...). Vcasih ta kazen izzove velike nerede; to se dogaja �e posebej takrat, kadar krvniku ne uspe z enim zamahom odsekati glave in je zato �rtev izpostavljena stra�nim mukam."2 1 Viktor Hugo,Na belom hlebu: Posrednji dan na smrtni osudenog, Beograd 1938, Str.15-16 in 84 2 Citirano v Argumenti proti smrtni kazni; dr.Ivan Jankovic, 1985,stran 35;"Smrtna kazen je �kodljiva, ker nudi ljudem zgled okrutnosti. Ce so strasti ali potrebe vojne naucile ljudi prelivati clove�ko kri, ne bi smeli vsaj zakoni, ki upravljajo z njihovimi dejanji, mno�iti teh primerov okrutnosti, �e toliko �alostnej�ih, ker se tukaj ubija premi�ljeno in s formalnostmi" (Beccaria) ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our AS and A Level French section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work