• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Nis - bith daoine ag radh nach eile cil ri dheanamh ann airson duine ach tha sgeulachd eile agam.

Extracts from this document...

Introduction

Nis Nis - bith daoine ag radh nach eile c�il ri dheanamh ann airson duine ach tha sgeulachd eile agam. Tha mu seachd tr�ighean beaga breagha anns an sgire againn. Tha iad cho buidhe agus tha a' mhuir cho glan air a h-uile tr�igh ann a Nis. Anns an geamhradh bi e fas fiadhaich ach se dealbh gu math breagha a th'ann a h-uile latha. Tha na tr�ighean math airson clann a tha ag iarraidh ruith agus tha iad math airson cupalan a tha ag iarraidh falbh leotha fh�in. ...read more.

Middle

Tha planaichean ann airson togail ionad spors shios ri taobh an Sgoil ann an Lional agus bi seo math airson an sgire uile. Tha torr deugairean ann a Nis agus bi an cuid aca a deanamh rudan airson na sg�re. Tha feadhainn de na deugairean a' gearain cuideachd ach tha a beachd fhein aig a h-uile duine co-dhi�! Tha seann dhaoine anns an sg�re cuideachd agus bidh cuid dhuibh a' dol dhan a eaglais. Tha iad a coimhead s�os air daoine a tha a' deanamh cus fuaim air Latha Na Sabaid. ...read more.

Conclusion

Anns a gheamhraidh tha e gle fhuar agus bidh torr uisge ann ach chan eil cur stad air na daoine a tha airson a bhith ceilidh! Cuideachd anns an samhradh tha torr feisean ann. Bi muinntir na sg�re a dheanamh rudan airson an sgire mar "feisean" agus "consairtean!" Bi an sgire uile tighinn a mach agus tha daoine doigheal. Nam mo bheachd se an sgire gun chadal a th'ann nuair a tha na feisean a' dol. Ma tha thu ag iarraidh laithean saora a tha beothail, breagha, l�n gaire agus beagan samhchair annta - trobhad gu Nis! Yvonne Mhoireach Sgoil Mhic Neacail ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our AS and A Level French section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work