• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 • Level: GCSE
 • Subject: Maths
 • Word count: 1906

Spoleèná dopravní politika.

Extracts from this document...

Introduction

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Letecká doprava v EU

Martin Chromec        15. listopadu 2003

SPOLEČNÁ DOPRAVNÍ POLITIKA

Společná dopravní politika patří mezi ty politiky Evropské unie, které se staly součástí procesu evropské integrace v době založení EHS v roce 1957, a ustanovení o této politice Společenství proto můžeme najít už v Římské smlouvě. Bylo k tomu několik závažných důvodů:

 • Ekonomická integrace a její postup rozšiřuje obchodmezi zeměmi, což si vyžaduje spolehlivé fungování dopravy. Tento sektor je klíčovým odvětvím, což je potvrzováno také tím, že jeho příspěvek k růstu hrubého domácího produktu (7-8 %) je větší než příspěvek zemědělství.
 • Doprava napomáhá volnému pohybu zboží a osob, což je předpoklad jednotného vnitřního trhu. V sektoru dopravy je třeba vytvořit takové konkurenční podmínky, aby se dopravní náklady nestaly bariérou obchodu.
 • Dopravní sektor pohlcuje 40 % veřejných investic v zemích Unie a jeho fungování ovlivňuje mnoho dalších sfér a hospodářských činností. Citelné jsou dopady na regionální rozvoj, na situaci životního prostředí, na utváření krajiny a plánování velkých aglomerací, na spotřebu energie aj. Postavení dopravního systému v zemích Společenství, má-li být vnitřní trh skutečně funkční, vyžaduje integraci mezi zeměmi právě v tomto sektoru. Vyžaduje také formulaci společných pravidel pro všechny jeho účastníky a jistou harmonizaci předpisů. Platí to tím spíše, že se tento sektor skládá z několika oborů: silniční dopravy, železnic, vodních cest, letecké a námořní dopravy. Integrace má za úkol stanovit společná pravidla platná pro všechny obory mezinárodní dopravy a odstranit překážky, které brání jejímu rozvoji.
...read more.

Middle

Nárůst v letecké přepravě byl dramatický. Koncem roku 2000 je celkový počet pohybů letadel (odletů a příletů) o 18% vyšší než v r. 1997. Ale podle statistiky AEA (Asociace evropských leteckých společností) v 1. čtvrtletí 2003 zaznamenalo 20,2% letů zpoždění více než 15 minut v porovnání se 13% v r. 1993. „Existuje množství důvodů zpoždění,“ vysvětluje Patrick Bernard, vědecký úředník DG Energie a doprava. „Polovina z nich může být připisována problémům leteckých společností. Ale odhaduje se, že nejméně 50% zpoždění je způsobeno stále kritičtějšími problémy se řízením letového provozu, zahrnujícími letadla na zemi i ve vzduchu.“

 Nezávisle na poměru nepřímých nákladů k cestujícím je odhadováno, že tato zpoždění stojí letecké společnosti na nákladech ekvivalent 10 miliard euro ročně z hlediska méně efektivního využití zařízení a personálu, plýtvání pohonnými hmotami a kompenzací cestujícím.

V EU existuje konflikt zájmů mezi deregulovaným leteckým průmyslem a společnostmi, které poskytují služby v letecké přepravě (kontrola leteckého provozu, letiště, atd.). Tyto společnosti operují stále z lokální perspektivy a opírají se o kontrolní systémy a pravidla jednotlivých států. Narůstající globalizaci letecké přepravy chce Evropská unie zvládnout pomocí koordinované společné politiky letecké přepravy.

...read more.

Conclusion

• vytvoření efektivního rámce spolupráce mezi civilními a vojenskými reprezentanty v oblasti letových provozních služeb, který zajistí spravedlivé využití vzdušného prostoru pro potřeby civilního i vojenského provozu;

• poskytování letových provozních služeb je službou vykonávanou ve veřejném zájmu, a to bez ohledu na právní formu a vlastnickou strukturu poskytovatele služeb;

• členské země budou v případě porušení pravidel programu SES ukládat pokuty poskytovatelům letových provozních služeb a leteckým dopravcům.

V případě ostatních kapitol programu SES, které se věnují především problematice lidských zdrojů a technickým otázkám, byly dodatky zaměřeny na oblasti související s volným pohybem pracovních sil. V případě řízení letového provozu se jedná o harmonizaci postupů při výběru, výcviku a licencování řídících letového provozu, včetně problematiky vzájemného uznávaní licencí uvnitř EU. Z hlediska plnohodnotné realizace programu SES je právě nedostatek kvalifikovaných řídících letového provozu vnímán jako závažný problém (v současnosti chybí v zemích EU zhruba 15 procent řídících letového provozu). Prostřednictvím systému jednotného licencování, zdravotní a jazykové způsobilosti lze v rámci požadavků programu SES dosáhnout významného snížení nedostatku řídících a jejich pracovní mobility do zemí, kde je nedostatek řídících nejaktuálnější.

Hustota letecké dopravy

image00.png

image01.png

image02.png

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Beyond Pythagoras section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Beyond Pythagoras essays

 1. Beyond Pythagoras

  I think these tests have proved that my formulae for all of the lengths of the triangles are correct, because in all three examples, the answers came out exactly right, down to the decimals. If there was any indiscretion, one would assume that it would have shown up in at least one of these three examples.

 2. Beyond Pythagoras

  This proves that my nth term is correct. nth term for hypotenuse side I will find out this nth term using the same formula I used finding out the middle side, as it has a second difference.

 1. Beyond Pythagoras

  x (4n + n2 + 3) = 16n2 + 4n3 + 12n + 4n3 + n4 +3n2 + 12n + 3n2 + 9 = 9 + 24n + 22n2 + 8n3 + n4 c2 = (4n + n2 + 5)

 2. Research on Pythagoras and his work.

  result 2 + 2 = 4, which applies not only to ships but to pens, people, houses etc. There is another step to see that the abstract notion of 2 is itself a thing, in some sense every bit as real as a ship or a house.

 1. Beyond Pythagoras.

  This goes for all the other terms from the 2nd. This means that if I subtract the previous term, then I should in theory get the correct answer. 16-4 = 12 36-12 = 24 64-24 = 40 Etc. So, the equation I have so far is: 4n�- (previous middle side)

 2. Beyond Pythagoras - Year 10 Maths Coursework

  I already know that the middle and longest side with the shortest length being 3, 5, 7 or 9. So I will start with the shortest side being 11. 11� = M + L 121 = M + L 121 = 60.5 2 Lower bound = 60, Upper bound = 61.

 1. Dice Maths Investigation

  I will start with B and C. We can see that the probability of B winning a round is the same as C winning the round. Therefore, the formula for finding this probability should be the same. I shall start with some experimental work to see of any relationships or patterns are apparent.

 2. Dice Game Maths Investigation

  times on the fifth throw, C won twice on the sixth throw, B won once on the eighth throw and once on the eleventh throw. Below is a table displaying the results - it shows the number of throws it took for someone to win and who actually won.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work