• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

GCSE: Welsh

Browse by
Word count:
fewer than 1000 (39)
1000-1999 (32)
2000-2999 (10)
3000+ (3)

Meet our team of inspirational teachers

find out about the team

Get help from 80+ teachers and hundreds of thousands of student written documents

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma Unigolyn un ar un cyfarfod am unigolyn gyda phroblemau a symptomau clefyd y galon.

  "Oes ganddo fe'r symptom yma?" Mae yna lawer o bethau i wella yn y sefyllfa, Mae rhaid i sacir i adeiladu perthynas gyda'r plentyn i wneud Iddo fe deimlo'n hapus i siarad gyda fi ac i wneud i'r cyfathrebiad yn hwyl ac i ddod a'r draws eu problemau nerfus ac yn wneud yn siwr mae'r claf yn eistedd ac yn teimlo'n gyffyrddus gan siarad ag a defnyddio cyswllt llygaid i dangos canolbwyntied o'r neges sydd yn cael eu trafod. Mae angen siarad yn glir ac mae angen tro nesaf i ddarparu cyffeithydd oherwydd roedd y claf yn indianaidd ac roedd rhaid cyfathrebu gan ddefnyddio posteri ac arwyddion oherwydd doedd y claf ddim yn gallu siarad lawer o saesneg.

  • Word count: 1363
 2. Yn yr aseiniad yma byddaf yn mynd i son am y ddwy theori heneiddio a set ydynt nhwn wahanol ac yn debygol a beth sydd yn bositif a negatif.

  Pan fyddyn nhw'n dod I oedran penodol fydd nhw'n cael cyfleoedd cyfyngedig i ryngweithio ag eraill. Mae'r theori yma yn trafod bod mae pobl hun yn tynnu yn ol o'r cysylltiad cymdeithasol gydag eraill.

  • Word count: 394
 3. Adroddiad ar baratoi hydoddiant safonol a Thitradu mewn Diwydiant

  � Ymchwiliadau Amgylcheddol - sy'n edrych ar law asid Mae hefyd diwydiannau sydd fod mesur pH yn enwedig os ydw i'n cael rhywbeth i wneud a phobl ei dreulio neu i body n agos i yn defnyddio titradu. Mae hefyd yn cael ei defnyddio i weld fod cynhyrchion yn iawn i ddefnyddio megis cynhyrchion glanhau. Mae angen i gynhyrchion glanhau fod yn asidig felly mae angen defnyddio titradu er mwyn cael y molaredd cywir.

  • Word count: 489
 4. Adroddiad ar sut i cludo cemegolion a sylweddau yn ddiogel

  Rhaid bod cemegolion sydd yn gallu adweithio gydau gilydd wedi cael ei gwahanu er mwyn lleihau perygl o unrhyw adweithiadau sydd yn gallu achosi ffrwydradau neu tan. Nid ydyn yn syniad da i adael y cerbyd heb berson i'w warchod. Cemegolion Tocsig Mae rhaid storio cemegolion tocsig yn barod i'w casglu . Gall cael gwared a chyfeintiau bach gan hydoddi ac yna gwanedu a golchi i ffwrdd gyda dwr. Offer Miniog Mae yna dau liw priodol ar gyfer offer miniog gan fod dau ohonynt yn cael ei gwared yn wahanol. Mae bocs melyn gyda phethau nid sydd angen ei llosgi.

  • Word count: 856
 5. Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

  Roedd angen i fi paratoi'r dull titradu o ddilyn y cyfarwyddiadau gan angen i osgoi o halogiad o fewn y dadansoddiad safonol. Roedd angen i fi defnyddio'r offer yn iawn i sicrhau manwl o gywirdeb o ganlyniadau wrth greu'r hydoddiant safonol sef defnyddio'r un fath o sylweddau a'r un offer i arbrofi. Canlyniadau hydoddiant safonol Mas y botel a'r sadiwn garbonad (g) 2.28 Mas y botel (ar �l gwagio) (g) 0.98 Mas y sodiwm carbonad a ddefnyddiwyd (g) 1.30 O'r canlyniadau yma doedd dim patrwm yn cael eu gweld ac roedd angen i ni fod yn fanwl gywir oherwydd roedd yr arbrofion yn hydoddiant safonol.

  • Word count: 1128
 6. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ac mae angen ir teulu defnyddior allanfa tan. Maer lleoliad yn dawel, ond gallant nhw glywed aelodau o staff

  Mae rhai o'r staff wedi colli tymer gyda'r Magu ac yn delio gyda hi mewn fordd sydd ddim yn sensitif ac yn garedig. Mae'r aelodau o staff yn trin y teulu yn wahanol oherwydd eu croen ac yn colli tymer oherwydd dydy'r teulu ddim yn deall beth maen nhw'n siarad am oherwydd iaith wahanol. Mae'r teulu yn gorfod aros oriau yn yr ysbyty ac maen nhw'n cael eu hanwybyddu pam rydym yn gofyn am help. Dewisais I'r lleoliad yma oherwydd mae angen gofal nyrsio gan eu mam-gu oherwydd mae'r teulu yn brysur yn yr ysgol a swyddi a dydyn nhw ddim yn gallu ymdopi.

  • Word count: 2116
 7. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel person yn datblygu yn naturiol hynny yw pethau sydd yn dod or genynnau e.e. edrychiad.

  E.e. lliw eich llygaid, lliw eich croen, Mae hyn yn y swyddogaethau i'r genynnau i gyd rydym yn etifeddu. Mae rhai nodweddion ffisegol eraill yn ymddangos i fod o leiaf yn gryf i ddylanwadu gan y cyfansoddiad genetig ein rheini, E.e. taldra, pwysau, colli gwallt ( yn ddynion) afiechydon penodol e.e. cancr y bron mewn menywod yn gadarnhaol cydberthyn rhwng unigolion cysylltiedig yn fiolegol. Mae'r ffeithiau hyn wedi arwain at lawer o feddyliau am os mae'r nodweddion seicolegol fel nodweddion personoliaeth a galluoedd meddyliol a'i ymddygiad yn rhan ohonom ni cyn roeddwn ni wedi cael eu geni. Mae magwraeth yn golygu'r ffordd yr ydych wedi cael eu magu.

  • Word count: 1883
 8. Roedd y cyfathrebu ddim yn llwyddianus oherwydd roedd Mrs Singh yn teimlon pendantrwydd oherwydd roedd y nyrs yn gadae

  Roedd y nyrs wedi wneud I problemau tu fas eu gyrfa efaithio ar eu gwaith ac yn gwneud I Mrs Singh yn drist ac ddim yn berson bwysig.Mae'r nyrs yn defnyddio iaith y corf ymosodol a grac yn y cyfarfod ac yn gwneud en amlwg bod mae yna problem ac mae hi'n grac yn gwneud I Mrs Singh ai gwr teimlo'n anghyfforddus I siarad.

  • Word count: 447
 9. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y rhyngwthion fwy Un Un Claf yn dioddef o cancr

  Wnes I promptio'r claf gan roi lawer o symudiadau e.e. nodio pen, dweud (ham, ie) ac roedd y claf wedi rhoi digon o adborth i fi rhoi cymorth. Wnes I dangos canolbwyntied a thrin y claf fel person pwysig a rhoi cymorth iddi am eu dewisiadau a phenderfyniadau am pa fath o triniaeth oedd ar gael i'r claf, pa fath o gymorth. Wnes I roi lawer o amser i'r cyfathrebiad a gwario lawer o amser yn trafod gogreidiau i'r plentyn i wneud tra bod ni'n delio gyda'r sefyllfa gan ddarparu adnoddau e.e.

  • Word count: 1803
 10. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion a phobl allweddol arall.

  lawer o gryfderau yn y sefyllfa yma ac mae lawer o deimladau negyddol, does ddim cyfathrebu wedi bod ac mae'r sefyllfa ddim wedi bod yn sefyllfa dda, Ond o'r diwedd mae'r meddyg wedi adolygu'r plentyn ac mae angen gosod caniwla i'w law, Mae hyn wedi gwella oherwydd mae'r meddyg yn gwybod beth yw'r sefyllfa a hefyd beth mae hi'n delio gyda. Mae'r manteision o'r sefyllfa yn fach hefyd oherwydd ddim ond y meddyg wedi adolygu'r plenty oherwydd mae Mrs Smith wedi prosesu gyda theimladau a digwyddiad negyddol.

  • Word count: 2177
 11. Eglyrwch anghenion cyfathrebu penodol o eiddo claf lle gall fod angen cefnogaeth, yn cynnwys defnyddio technoleg

  Anghenion Dysgu Symbolau, Makton, Enwolwyr. Mae Mr Jones yn cael trafferth siarad ac yn meindio'n anodd cyfathrebu gyda'r doctor, i helpu Mr Jones gall defnyddio enwolwyr i drafod y neges ar gyfer eu hun. Iaith wahanol Cyffeithydd, Geiriadur, Symbolau, Posteri. Mae Racheal ai teulu ar wyliau yn dramor ac yn ar goll ond dydyn nhw ddim yn gallu siarad eu hiaith, gall helpu trwy ddefnyddio geiriadur i ddalen yr arwyddion. Diwylliant gwahanol Crefydd, Syniadau, Wrando, dewisiadau, Ymwybodol, Stereoteipio. Mae nyrs yn dangos yn ymosodol ac yn trin y claff yn gwhanol oherwydd lliw eu croen ac ddim yn haous oherwydd mae angen cyfeithydd Cefnogaeth Emosiynol Digwyddiadau perthynas, Siarad yn bositif, gwrando a rhoi cefnogaeth, gofalu amdanyn nhw.

  • Word count: 779
 12. Gronw Cerddaf fy ngham cyntaf a chollaf fy anadl. Mor brydferth ei phrydferthwch,

  Heno bwytaf wrth fwrdd yr arglwydd Llew ond fedraf ddim credu ei phrydferthwch. Ond rywf eisiau mwy. Fedra'i ddim bwyta wrth ei fwrdd, ni fedraf gysgu yng ngwely ei wraig. Na fedraf? Ac eto........... Mor brydferth yw ei chroen sidan yn llifo o gwmpas y gwrthrych nefolaidd. Ei llygaid fel dau sff�r durlas o awyr yng nghanol gaeaf. Syllant arnaf yn fy nenu, fel storm yn barod i fwrw. Edrychaf arni ond ni welaf ddim yn ei llygaid. Caled ,digalon ydyw wedi ei charcharu, ac mae hi'n dal i suddo yn ddyfnach i mewn i'r storm lle fedraf i ddim ei ffeindio.

  • Word count: 693
 13. Welsh weather report. Heddiw mae hin oer iawn yn y de ond fel arfer mae hin heulog iawn yn ystod yr haf. Mae hin rhewi yn Caerdydd a Casnewydd ond mae hin bwrw glaw yn drwn yn Aberteifi a Y Barri.

  Ar dydd sadwrn bydd hi'n niwlog yn Y Barri ond dydd llun diwethaf roedd hi'n rhewi. Yn y penwythnos bydd hi'n bwrw eira yn Aberteifi a Pontypridd ond wythnos diwethaf roedd hi'n wlyb yn Aberteifi a Pontypridd ond ddoe roedd hi'n rhewi yn Llanelli. Mae hi'n heulog iawn yn y Gogledd ond fel arfer mae hi'n braf.

  • Word count: 453
 14. Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai Mai un deg saith. Es i gydar ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnur wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro

  Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro - ysgol hapus iawn. Es i ar y bws bob bore am wyth o'r gloch - ych a fi!! Dw i ddim yn hoffi codi yn y bore ac dw i ddim yn hoffi teithio ar y bws. Mae'n ddiflas!! Mrs Davies ydy enw Pennaeth Ysgol Sageston. Mae hi'n neis fel arfer, ond mae hi'n gallu bod yn llym.

  • Word count: 289
 15. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn glir yng nghyfres deledu Alan Beasdale, sef Boys from the Blackstuff.

  Gellir dadlau ei bod yn feirniadaeth ar bolisiau economaidd Thatcher. Roedd Alan Bleasdale yn realydd cymdeithasol a seiliodd ei gymeriadau ar bobl cyffredin, nid oedd wedi glamareiddio unrhyw nodwedd o'r stori. Galluogodd hyn i'r gwylwyr uniaethu �'r cymeriadau a'i gwneud yn haws iddynt dosturio � hwy. Dywed yn y llyfr Boys from the Blackstuff, The Making of a TV Drama, "Bleasdale's writing is noted for its truth-to-life, particulary Liverpool life. The situations, the events, the characters and the dialogue were generally accepted by the audience as an accurate reflection of life on the dole in Britain in the 1980s."1 Profa hyn yr effaith a gafodd y ddrama hon ar fywydau pobl Brydain yn y cyfnod.

  • Word count: 1406
 16. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, fel y credai bobl ar y pryd?

  Wrth edrych ar ffynhonell A3, rydym yn gweld, roedd 27 o Ebrill 1874 yn ddyddiad pwysig i lawer o'r chwarelwyr gan eu bod nhw'n cael sefydlu undeb chwarelwyr Gogledd Cymru ar y dyddiad yma. Roedd yr undeb yn bwysig iawn i'r chwarelwyr ac rydym yn galu gweld o ffynhonell A2 fod y chwarelwyr wedi bod yn ceisio cael undeb ers 1865. Roeddent yn gorfod disgwyl naw mlynedd cyn cael undeb yn 1874. Byddai llawer o chwarelwyr yn ystyried y rhybydd yn ffynhonell A4 yn ergyd, gan ei fod yn dweud fod yr Arglwydd Penrhyn yn cael gwared ar undeb, ac mae'r chwarelwyr wedi bod yn brwydro amdano ers 1865, 'Mae Cytundeb Mr.

  • Word count: 2606
 17. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Nid ydi'r cymeriad yma i weld yn rhyfedd neu'n wahanol mewn unrhyw ffordd, mae hi'n berson eithaf cyffredin a diflas a dweud y gwir. Rydym yn sylwi'n syth wrth ddechrae'r stori ei bod hi'n berson unig iawn, 'Dydi'r penawdau'r papur newydd yn debygol o godi'i chalon wrth iddi wynebu'r penwythnos unig'. Mae ei bywyd yn ddiflas ac yn undonog. Mae hi'n berson unig yn byw ar ei phen ei hun heb deulu na ffrindiau. Does dim llawer o gyffro yn digwydd yn ei bywyd o gwbl.

  • Word count: 5351
 18. A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

  Mae priodi o fewn y crefydd felly yn bwysig iawn i'r Iddewon, mae tua 50% o Iddewon tu allan i Israel yn priodi tu allan i'r crefydd, a dim ond un treuan o blant sy'n dod o briodas cymysg sy'n cael eu codi fel Iddewon. Mewn Israel nid yw'n bosib gael priodas gwladol, dim ond priodasau crefyddol. Mae rhaid i Iddewon felly cael priodas sy'n cadw at rheolau halakhic, nid yw'n bosib priodi tu allan i'r crefydd. Os mae Iddewon yn priodi tu allan i'r grefydd nydd y crefydd yn marw allan.

  • Word count: 1542
 19. Heddiw rwyf mynd I siarad am Ray Gravell.

  Wnaith o ddechrau ei gyrfa rygbi yn 1970 efo y Llanelli Sgarlets yn 19 oed ac yn 1972 wnaith o helpu I curro zeland newydd Roedd Gravell capten y Sgalets yn 1980 I 1982.

  • Word count: 408
 20. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Ni fedrwn goelio fy nghlustiau pan glywais fod fy wyres yn disgwyl gyda dyn sydd yn ddarlithydd Celf. Ond y peth gwaethaf yw bod ganddo wraig yn barod a does ganddi hi ddim syniad beth sydd yn mynd ymlaen rhwng y ddau ohonyn nhw. Ddudish i wrth y ddwy ohonyn nhw am yr adeg pan es am drip ysgol Sul blynyddoedd yn �l, a son am hwyl cawsom ni hefo'r hogiau, dim-ond ffrindiau oeddwn i. Nid oedd fy wyres yn gwrando dwi ddim yn meddwl, ond o leiaf rwan y mae hi'n gwybod sut fath o fywyd yr oeddwn i yn ei gael yn ei hoed hi.

  • Word count: 2406
 21. Italian Exchange - Ciao Maddalena

  Mio nome della sorella � tharcika � mio nome del fratello � canesha. Star� con lei per una settimana. In Italia voglio fare lo snowboard, � visita i famosi luoghi nella sua area. Io vedere i suoi mezzi pubblici, voglio visitare i negozi in Italia.

  • Word count: 225
 22. Welsh Conversation about Tanni Grey Thompson

  Ers roedd hi'n wyth oed I ble aeth Tanni I'r ysgol? Aeth Tanni I'r ysgol gynradd Birchgrove a ysgol uwcrhradd Sant Cyres, roedd cyflesterau I ddisgyblion anabl. Pwy oedd Sue Roberts? Roedd Sue Roberts yn ffrind ardderchog a helpodd Tanni bob amser Oedd Tanni yn dda yn yr ysgol? Wel, cawsodd hi ddeg lefel O a pedwar lefel A yn saesneg, hanes, cyfrfiaduran a astudiaethau cyrfredinol. Pa chwaraeon oedd hi'n gwneud? Roedd hi'n gwneud nofio, pel-droed, marchogaeth a tenis. Ble aeth hi I'r coleg?

  • Word count: 525
 23. Welsh Conversation

  Mae'n syniad da iawn achos mae ysmygu goddefol yn gallu lladd. C: Beth wyt ti'n meddwl am yfed alcohol? L: Rydw I'n meddwl body fed alcohol yn iawn nawr ac yn y man ond ddim yn aml iawn. L: Wyt ti'n yfed alcohol? E: Ydw tipyn bach. Mae'n helpu fi I ymlacio, dw I'n teimlo'n fwy hyderus ar ol yfed an neu ddau a mae'n hwyl I fynd allan am ddiod gyda fy ffrindiau. E: Pam mae oedolion yn yfed alcohol? C: Mae oedolion yn yfed alcohol achos maen nhw'n hoffi'r blas, maen nhw eisiau yn gymdeithasol, maen nhw'n teimlo'n isel neu maen nhw eisiau anghofio.

  • Word count: 581
 24. Gwerthfawrogiad o'r coed

  Dywed y bardd 'Y lludw sydd wedi mynd ar goll, heb fynwent na bedd na wrn.' Sydd yn disgrifio fel cafodd y Iddewon a lladdwyd ei daflu i mewn i dwll anferth yn y llawr heb ofal, na unrhyw gofgolofn neu carreg fedd. Mae yn pwysleisio hyn yn y linell nesaf drwy ddweud, 'Ac nid marmor na gwenithfaen, na hyd yn oed yr angladdol yw' oherwydd creuwyd carregau bedd o farmor a gwenithfaen. Pwysleisiau'r bardd y cofiant drwy ddweud 'marwnadau' sef emyn neu g�n cofio. Yn yr ail hanner newidir y ton, a mae'r gerdd yn newid thema i ddangos nad ydym ni yn ddi euog.

  • Word count: 659
"

If you're schooled in Wales you will have to take GCSE Welsh as a compulsory subject. Under the Welsh Language Act all local authorities in Wales have to provide services in Welsh and this has meant that demand for Welsh speakers has risen in many varied sorts of business which support the economy in the country.

The GCSE in Welsh introduces you to the grammar and vocabulary of the language and, probably more than any other you'd study at GCSE, it is firmly based in the content of everyday living. Youll cover topics such as Sport, Holidays, Cinema, Music, Keeping Fit and Celebrations amongst many others of interest. As with all languages at GCSE level there is a mixture of reading, writing, listening and speaking exercises and Marked by Teachers has a good collection of GCSE Welsh answers to help you gain the valuable skills required in writing answers to examination style questions.

"

Marked by a teacher

This document has been marked by one of our great teachers. You can read the full teachers notes when you download the document.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review on the document page.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student document reviewing squad. Read the full review under the document preview on this page.