• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

GCSE: Welsh

Browse by

Currently browsing by:

Meet our team of inspirational teachers

find out about the team

Get help from 80+ teachers and hundreds of thousands of student written documents

 1. 1
 2. 2
 1. Roedd y cyfathrebu ddim yn llwyddianus oherwydd roedd Mrs Singh yn teimlon pendantrwydd oherwydd roedd y nyrs yn gadae

  Roedd y nyrs wedi wneud I problemau tu fas eu gyrfa efaithio ar eu gwaith ac yn gwneud I Mrs Singh yn drist ac ddim yn berson bwysig.Mae'r nyrs yn defnyddio iaith y corf ymosodol a grac yn y cyfarfod ac yn gwneud en amlwg bod mae yna problem ac mae hi'n grac yn gwneud I Mrs Singh ai gwr teimlo'n anghyfforddus I siarad.

  • Word count: 447
 2. Eglyrwch anghenion cyfathrebu penodol o eiddo claf lle gall fod angen cefnogaeth, yn cynnwys defnyddio technoleg

  Anghenion Dysgu Symbolau, Makton, Enwolwyr. Mae Mr Jones yn cael trafferth siarad ac yn meindio'n anodd cyfathrebu gyda'r doctor, i helpu Mr Jones gall defnyddio enwolwyr i drafod y neges ar gyfer eu hun. Iaith wahanol Cyffeithydd, Geiriadur, Symbolau, Posteri. Mae Racheal ai teulu ar wyliau yn dramor ac yn ar goll ond dydyn nhw ddim yn gallu siarad eu hiaith, gall helpu trwy ddefnyddio geiriadur i ddalen yr arwyddion. Diwylliant gwahanol Crefydd, Syniadau, Wrando, dewisiadau, Ymwybodol, Stereoteipio. Mae nyrs yn dangos yn ymosodol ac yn trin y claff yn gwhanol oherwydd lliw eu croen ac ddim yn haous oherwydd mae angen cyfeithydd Cefnogaeth Emosiynol Digwyddiadau perthynas, Siarad yn bositif, gwrando a rhoi cefnogaeth, gofalu amdanyn nhw.

  • Word count: 779
 3. Gronw Cerddaf fy ngham cyntaf a chollaf fy anadl. Mor brydferth ei phrydferthwch,

  Heno bwytaf wrth fwrdd yr arglwydd Llew ond fedraf ddim credu ei phrydferthwch. Ond rywf eisiau mwy. Fedra'i ddim bwyta wrth ei fwrdd, ni fedraf gysgu yng ngwely ei wraig. Na fedraf? Ac eto........... Mor brydferth yw ei chroen sidan yn llifo o gwmpas y gwrthrych nefolaidd. Ei llygaid fel dau sff�r durlas o awyr yng nghanol gaeaf. Syllant arnaf yn fy nenu, fel storm yn barod i fwrw. Edrychaf arni ond ni welaf ddim yn ei llygaid. Caled ,digalon ydyw wedi ei charcharu, ac mae hi'n dal i suddo yn ddyfnach i mewn i'r storm lle fedraf i ddim ei ffeindio.

  • Word count: 693
 4. Welsh weather report. Heddiw mae hin oer iawn yn y de ond fel arfer mae hin heulog iawn yn ystod yr haf. Mae hin rhewi yn Caerdydd a Casnewydd ond mae hin bwrw glaw yn drwn yn Aberteifi a Y Barri.

  Ar dydd sadwrn bydd hi'n niwlog yn Y Barri ond dydd llun diwethaf roedd hi'n rhewi. Yn y penwythnos bydd hi'n bwrw eira yn Aberteifi a Pontypridd ond wythnos diwethaf roedd hi'n wlyb yn Aberteifi a Pontypridd ond ddoe roedd hi'n rhewi yn Llanelli. Mae hi'n heulog iawn yn y Gogledd ond fel arfer mae hi'n braf.

  • Word count: 453
 5. Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai Mai un deg saith. Es i gydar ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnur wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro

  Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro - ysgol hapus iawn. Es i ar y bws bob bore am wyth o'r gloch - ych a fi!! Dw i ddim yn hoffi codi yn y bore ac dw i ddim yn hoffi teithio ar y bws. Mae'n ddiflas!! Mrs Davies ydy enw Pennaeth Ysgol Sageston. Mae hi'n neis fel arfer, ond mae hi'n gallu bod yn llym.

  • Word count: 289
 6. Heddiw rwyf mynd I siarad am Ray Gravell.

  Wnaith o ddechrau ei gyrfa rygbi yn 1970 efo y Llanelli Sgarlets yn 19 oed ac yn 1972 wnaith o helpu I curro zeland newydd Roedd Gravell capten y Sgalets yn 1980 I 1982.

  • Word count: 408
 7. Italian Exchange - Ciao Maddalena

  Mio nome della sorella � tharcika � mio nome del fratello � canesha. Star� con lei per una settimana. In Italia voglio fare lo snowboard, � visita i famosi luoghi nella sua area. Io vedere i suoi mezzi pubblici, voglio visitare i negozi in Italia.

  • Word count: 225
 8. Welsh Conversation about Tanni Grey Thompson

  Ers roedd hi'n wyth oed I ble aeth Tanni I'r ysgol? Aeth Tanni I'r ysgol gynradd Birchgrove a ysgol uwcrhradd Sant Cyres, roedd cyflesterau I ddisgyblion anabl. Pwy oedd Sue Roberts? Roedd Sue Roberts yn ffrind ardderchog a helpodd Tanni bob amser Oedd Tanni yn dda yn yr ysgol? Wel, cawsodd hi ddeg lefel O a pedwar lefel A yn saesneg, hanes, cyfrfiaduran a astudiaethau cyrfredinol. Pa chwaraeon oedd hi'n gwneud? Roedd hi'n gwneud nofio, pel-droed, marchogaeth a tenis. Ble aeth hi I'r coleg?

  • Word count: 525
 9. Welsh Conversation

  Mae'n syniad da iawn achos mae ysmygu goddefol yn gallu lladd. C: Beth wyt ti'n meddwl am yfed alcohol? L: Rydw I'n meddwl body fed alcohol yn iawn nawr ac yn y man ond ddim yn aml iawn. L: Wyt ti'n yfed alcohol? E: Ydw tipyn bach. Mae'n helpu fi I ymlacio, dw I'n teimlo'n fwy hyderus ar ol yfed an neu ddau a mae'n hwyl I fynd allan am ddiod gyda fy ffrindiau. E: Pam mae oedolion yn yfed alcohol? C: Mae oedolion yn yfed alcohol achos maen nhw'n hoffi'r blas, maen nhw eisiau yn gymdeithasol, maen nhw'n teimlo'n isel neu maen nhw eisiau anghofio.

  • Word count: 581
 10. Gwerthfawrogiad o'r coed

  Dywed y bardd 'Y lludw sydd wedi mynd ar goll, heb fynwent na bedd na wrn.' Sydd yn disgrifio fel cafodd y Iddewon a lladdwyd ei daflu i mewn i dwll anferth yn y llawr heb ofal, na unrhyw gofgolofn neu carreg fedd. Mae yn pwysleisio hyn yn y linell nesaf drwy ddweud, 'Ac nid marmor na gwenithfaen, na hyd yn oed yr angladdol yw' oherwydd creuwyd carregau bedd o farmor a gwenithfaen. Pwysleisiau'r bardd y cofiant drwy ddweud 'marwnadau' sef emyn neu g�n cofio. Yn yr ail hanner newidir y ton, a mae'r gerdd yn newid thema i ddangos nad ydym ni yn ddi euog.

  • Word count: 659
 11. Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore Williams, a cafodd ei gyflwyno gan gwmni Arad Goch

  Roedd golau yn dod o du ol cefn y cynulleidfa ac yn aros ar dripod. Yr unig amser oedd y goleuadau yn newid oedd pan fod cysgodion newydd yn cyfwrth y cefnlen, sef y sgrin tu ol i'r llwyfan. Roedd y goleuadau hefyd yn newid pryd daeth y disgo, daeth goleuadau lliwgar ar disgo ball allan. Roedd y sgrin yn effeithiol iawn ac yn creu awyrgylch y mor i ni. Roedd yna deiars hefyd ar ochr y llwyfan trwy'r ddrama I greu y syniad o grasio ceir.

  • Word count: 847
 12. Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

  Cyn gynted a gyrhaeddais sylweddolais fod y lle dan ei sang. Pawb yn dawnsio fel ffyliaid, fflyrtio a'i gilydd, pawb yn ceisio ei wneud e'n noson bythgofiadwy. "Hei!" gwaeddodd un o'm ffrindiau "Pawb draw i 'Mammas' nawr?" Roeddwn bob amser yn cwpla yno ar �l noson allan. Fe rhuthrodd pawb allan or dafarn a gwneud ei ffordd o ochr arall y dref i ymuno a'r ciw. Roeddwn ar fin talu pan sylweddolais bod bownsar yn syllu arnai. Roeddwn yn gwybod beth oedd yn mynd i'w ddweud.

  • Word count: 839
 13. Grampa - Dyn yn wreiddiol o Sir Benfro yw Frederick Fred James Scourfield neu Grampa i fi.

  Byddem bob amser yn cael croeso mawr wrth gerdded i mewn i'r ty. Yn aml byddai'r drws ar agor i ni gerdded i mewn a byddai Grampa yn cysgu yn ei gadair a'r set deledu dal ymlaen. Ond basai'n dihino bob tro wrth i ni fynd i eistedd. Ymarfer c�r yw un o bethau mwyaf bwysig i Grampa. C�r Meibioin Aberafon fydd yn chwarae ar y chwaraewr CD yn y gegin pob tro.

  • Word count: 448
 14. Gwaith Cwrs: Mynegi barn

  Nawr lluosi beth ydych yn dychmygu'r mae'r pobl yma yn mynd trwy efo 1000 ac fe welwch nid yw'r pobl yma yn cael bywyd yn hawdd. Siaradaf nawr am beth yn unig sydd yn digwydd mewn bywyd llafur caethweision. Mae'r pobl yn gweithio oriau hir mewn amodau budr, ac mae'r rhif o caethwesion yn cynyddu. Rhai o'r labelau cynllunydd yw'r trosweddwyr gwaethaf mewn gorchestio'r pobl yma, sy'n ennill llai na chost par o esgidiau mewn blwyddyn. Mae'r llywodraethau gorllewinol yn cael ei holi i ymdrechu pwysau ar y cenedlaethol-lluorif i awdurdodi ei cyflenwyr yn mwy ffyrm.

  • Word count: 905
 15. Roedd cyrraedd Poultney, Vermont, fel cyrraedd Cymru i'r pedwar athro o Gymru a oedd newydd dreulio rhai dyddiau yn ninas wallgo Efrog Newydd.

  Nid cyd-ddigwyddiad oedd hyn oll, wrth gwrs. Yma y cynhaliwyd y cwrs Cymraeg cyntaf, ugain mlynedd yn ol, wrth i ymwybyddiaeth am y dreftadaeth Gymreig a Chymraeg gael ei deffro ymhlith rhai o'r trigolion wedi gwaith a wnaed gan rai yn y Green Mountain College. Manteisiodd y cwrs eleni ar y cysylltiadau Cymreig yn yr ardal, a dyma oedd un o'r agweddau mwyaf diddorol i'r athrawon o Gymru. Cynhaliwyd Cymanfa Ganu yn y Capel Presbyteraidd Cymreig, a threuliwyd awr ddiddan yn astudio'r casgliad llyfrau Cymraeg a'r arddangosfa yn y Coleg ei hun.

  • Word count: 863
 16. Ymson Shirley Valentine.

  Byth unrhyw diolch dim ond " Mam gwna baned o Horlicks i fi a darn o dost". Doedd hi ddim wedi bod yn �l am funud eto ac yn syth gofynion. Nid hi oedd yr unig un oedd ar agwedd yna. Mae'r ffl o r yna Joe yn waith byth. "Beth yw hwn? Beth. Yw. Hwn?" Allai ddim gweld sut all un wythnos heb steak effeithio ar ei fywyd. O ie, mae'r ffl yn hoffi bod mor "predictable". Gadael y t am 8:30 pob bore a dod n�l am 5:01 bob nos heb unrhyw amrywiaeth o gwbl. A phob wythnos mae'n hoffi cael bwyd penodol i ddiwrnod penodol. Wy a chips dydd Llun, Steak ar ddydd Iau.

  • Word count: 747
 17. Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn seilliedig ar y thema arbennig.

  Ar ol rhannu syniadau amdano'r set pendefynwyd cael fainc yn canol yr olygfa a bydd popeth yn digwydd ogwmpas hwn. I rhoi drosodd ei fod yn orsaf tren penderfynwyd defnyddio sain tren a wnes I dod o hyd iddo are cd. Ar ol bach o trafod penderfynodd y grwp cael y cymeriadau canlynol - Menyw ifanc, llwyddiannus efo swydd da yn prif ddinas, ei gwr, menyw ifan arall nad oedd mor llwyddiannus ac roedd ganddi tri plant, hen ddyn a tramp.

  • Word count: 799
 18. Marilyn Monroe.

  Fe aeth Norma Jean I fyw efo ffrind ei mam, Grace McKee. Roedd Grace am priodi yn 1935, ond ni weithiodd pethau allan fel oedd mo'yn. Gafodd broblemau ariannol ac nid oedd Grace yn medru fforddio cadw Norma Jean efo hi, ac felly yn 1937 fe aeth yn ol i fyw yn cartref plant. Tra fuodd yn byw efo Grace McKee dechreuodd gwylio ffllmiau enfawr Hollywood, a penderynnodd el fod am ddod yn actores. Mi ddaeth Jean Harlow yn arwr iddi. Welodd llawer o Grace McKee tra oedd yn fyw yn y cartref plant, ac mi oedd Grace yn awyddus I Norma Jean briodi.

  • Word count: 734
 19. Llythyr at awdur Straeon Bob Lliw.

  Yn fy marn i roedd yn llyfr yn arbennig o dda, buaswn yn argymell i unrhyw berson ddarllen y llyfr. Fy hoff stori yn y llyfr hwn oedd 'Mae'n Ddrwg Gennyf Joe Rees'. Mwynhais y stori hon yn arbeennig, oherwydd roedd yn dangos pob mathau o emosiynnau.

  • Word count: 248
 20. Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

  Mi fyddaf yn defnyddio'r un cyfaint a crynodiad o'r asid hydroclorig trwy'r arbrawf i gyd. * Y newidyn allan i gael y canlyniadau yn gywir yw yr un person i edrych pan mae'r groes yn diflannu trwy'r arbrawf i gyd. Mi fyddaf yn mesur yr amser mae'n ei gymeryd i'r asid hydroclorig a'r sodiwm thiosylffad adweithio tan fod y croes yn diflannu hefo stopwats. Fyddai'n gwneud yr arbrawf tair gwaith i gael cyfartaledd a rhoi canlyniadau dibynadwy i mi. Rhagfynegiad * Fy rhagfynegiad i yw pan mae'r crynodiad o sodiwm thiosylffad yn fwy mae'n cymryd llai o amser i adweithio.

  • Word count: 867
 21. Datganiad O'r Broblem A Dadansoddiad

  Mae'r perchennog yn cop�o'r un llythyr gan newid y wybodaeth am pob aelod wahanol. System Rhenti Ar hyn o bryd mae'r perchennog y siop yn cadw nodiad o pa fideos / gemau sydd yn cael eu rhenti ac yn cadw eu nodiadau mewn llyfr. Hefyd mae'r perchennog yn cymryd rhif ffon y person sydd yn rhenti'r fideo. Os yw'r person yn eisiau rhenti fideo / gem am amser hirach nag arfer (2-7 Diwrnod) bydd y perchennog yn nodi hyn yn y llyfr er mwyn rhoi gwybod i gweithwyr arall.

  • Word count: 797
 22. Mynegi Barn : Llafur Plant

  Mae hi'n erbyn y gyfraith i gwmniau fel rhain gyflogi plant dan oed. Maen't o hyd yn ei wneud. Rydw i yn erbyn llafur plant i ryw raddfa, ond mae yna rhai elfenau ni allaf fod yn erbyn. Mae gan y plant yma feddyliau eu hunain a buasent yn medru gwrthod gweithio. Nid oes system gorfodaeth yma. Pan aeth adroddwr i Gambodia gyda rhaglen 'Panorama', gwelodd y llafur plant cyfrinachol a oedd yn mynd ymalen y tu �l i'r llenni. Credaf bod cadw'r ffatrioedd yn gyfrinach yn dangos euogrwydd Nike a cwmniau tebyg.

  • Word count: 947
 23. Yn yr arbrawf yma, rydw i yn mynd i edrych os yw hyd gwifren yn effeithio ar gwrthiant y wifren.

  Yn y diagram isod mae`n dangos wifren mawr a wifren fach, mae`r gwahaniaeth yn amlwg, fod llawer mwy o atomau yn y wifren fawr oherwydd ei fod llawer hirach, a fod llawer llai o atomau yn wifren fach oherwydd ei fod llawer llai. Felly yn fy marn i fydd agen llawer iawn mwy o wrthiant yn y wifren hir i fynd trwy`r atomau i gyd a cyrraedd pen arall y wifren. Cynllun: ~ ~ Cael yr offer yn barod; Cyflenwad pwer, wifren digon hir (drost 1m), clipiau crocodil, wifrau, voltmedr ac amedr.

  • Word count: 835
 24. Roeddwn i ar fy mhen fy hun.

  Roeddwn i yn casau hyn, cefais fyng nhrin yn wahanol i'r plant arall, oherwydd hyn roedd y plant yn fy nhrin i'n wahanol. Roedd neb yn eistedd ar fy mwys i amser cinio, neb yn chwarae gyda fi amser egwyl. Truais yn galed i gwneud ffrindiau ond yn y ddiwedd yr unig ffrind chefais i oedd mam. Rhedais adref yn crio rhan fwyaf or amser gan feddwl fod y plant arall ar fy nhol yn trio rhoi pwnch i mi. Ond, pan cyrheiddais i adref roedd mam wastad yno gyda bocs o tisw a paced o biscedi siocled i mi.

  • Word count: 773
 25. Mae Mr Jones yn cadw siop lysiau

  Fy Rhagdybiaeth. Rwy'n medwl bod y tatws wedi chwyddo, crebachu a hollti o ganlyniad ir broses o Osmosis. Rwy'n credu bydd y tatws sydd wedi chwyddo fydd y rhai d tu fewn i ddwr ac crynodiad is , oherwydd bydd crynodiad is tu fewn ir tatws, felly mi fydd y dwr yn mynd i mewn i'r tatws trwy'r pilen lledathraidd ac yn gwneud i'r tatws chwyddo.

  • Word count: 383
"

If you're schooled in Wales you will have to take GCSE Welsh as a compulsory subject. Under the Welsh Language Act all local authorities in Wales have to provide services in Welsh and this has meant that demand for Welsh speakers has risen in many varied sorts of business which support the economy in the country.

The GCSE in Welsh introduces you to the grammar and vocabulary of the language and, probably more than any other you'd study at GCSE, it is firmly based in the content of everyday living. Youll cover topics such as Sport, Holidays, Cinema, Music, Keeping Fit and Celebrations amongst many others of interest. As with all languages at GCSE level there is a mixture of reading, writing, listening and speaking exercises and Marked by Teachers has a good collection of GCSE Welsh answers to help you gain the valuable skills required in writing answers to examination style questions.

"

Marked by a teacher

This document has been marked by one of our great teachers. You can read the full teachers notes when you download the document.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review on the document page.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student document reviewing squad. Read the full review under the document preview on this page.