Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd (Act 1)

Authors Avatar by bexie08hotmailcouk (student)

Beca Dafydd

Tasg Ddrama Creadigol

Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis

Ymson Blodeuwedd (Act 1)

         Dim ond morgrug yn y pellter yw Llew a Gwydion bellach. Eu meirch a oedd fel tarannau cynt, yn awr mor ddistaw â chwymp plu eira. Mi ddylwn eu casáu, y ddau ohonynt. Fe’m rhwygwyd o’m cynefin gan Gwydion a’m gosod mewn byd anghyfarwydd. Fe ddylai Gwydion ddeall fy nheimladau anesmwyth, wedi’r cyfan, fe dreuliodd ef amser o dan rym y byd natur. Ond y mae ef yn rhy brysur yn cywilyddio am ei orffennol i boeni am deimladau brau “campwaith” ei “hudolaeth oll” . A Llew, fy ngwr, a aeth a’m gadael er i mi bledio arno i aros, yr unig ffafr a geisiais erioed. Pam na wnaeth ef roi i mi beth ofynnais amdano? Nid yw’n gais afresymol. Nid yw fel gofyn i aderyn i beidio â chanu neu ofyn i’r haul i beidio â gwawrio. Na, gwraig yn pledio i’w gwr i pheidio â’i gadael ydwyf.

        Mi wn yn f’esgyrn na ddaw da o hyn. Ai fy mai i yw’r ffaith na all fy ngwr weld sicrwydd yn fy ngeiriau? Mae geiriau Gwydion yn atsain yn ogof fy meddwl. Ai ffôl y bûm i beidio â disgyblu Llew?

        Ar y dydd fe’m crëwyd roedd ei lygaid mawr dwfn yn llawn llonder a gobaith. Fe’i syfrdanwyd gan fy ngwallt euraidd a’m croen difrucheulyd, heb ei gyffwrdd gan law dyn. Bu distawrwydd rhyngom wrth iddo ymgolli yn fy harddwch. Syllais o’m cwmpas. Roedd popeth yn newydd, yn rhyfedd. Gafaelodd Llew ynof a’i freichiau cyhyrog a’m cusanu’n frwd. Roedd yn bleserus ond heb angerdd. Wrth iddo dynnu i ffwrdd gwelais fflach yn ei lygaid. Siom efallai? Colled? Tristwch hyd yn oed?

        Nid oes cariad rhyngom hyd heddiw ond heb gwmni Llew wrth fy ochr daw gwacter i’m calon. Nid wyf yn cerdded ymysg fy mrodyr a chwiorydd fel y mae ef a Gwydion, na, cerdded ymysg estroniaid ydwyf. Nid oes dim yn perthyn i mi. Unig yn y byd fydda i o hyd. Yn alltud ar y tir rwy’n cerdded arno. Heb wreiddiau i’m angoru rwyf fel deilen yn y gwynt heb fai am beth wnaf na ble’r af i. Man hyn yn fy ofni. Pam? Nawr rwy’n rhydd, yn rhydd i ddawnsio ymysg peraroglau’r  blodau, i redeg i’r pedwar gwynt, i gysgu wrth y coed sy’n fy nghysgodi o’r glaw. Ond ni fydda i fyth yn rhydd tra bod croen a gwaed yn gadwyn amdanaf. Dieithryn heb gynefin ydwyf yn ofni fy rhyddid.

        A ddylwn deimlo hiraeth? Hiraeth am y gwr a gysagu wrth fy ochr, hiraeth am y gwr y’m gorfodwyd i’w garu hiraeth am y gwr a’m crëwyd fel arf yn erbyn ei dynged? Mi wn nid yw yn fy ngharu ond caru’r syniad ohonaf a beth y gallaf gynnig. Plentyn, etifedd i’w orsedd. Nid yw’n deall fy chwant am fwy. Chwant am angerdd, serchogrwydd a chariad.

Join now!

        Mae swn traed yn agosáu. A allaf adael fy hun i freuddwydio bod Llew a Gwydion yn dychwelyd? Na, mae’r swn yn rhy ysgafn, rhy fregus, fel swn aderyn bach yn glanio mewn dôl. Dim traed dyn rwy’n ei glywed. Rhagnell. Pam nad yw hi’n fy ngadael i wylo nes i’r haul fachlud? Dros fy ngwr, dros fy mywyd a dros fy unigedd? Bydd ceisio esbonio fy nheimladau fel ceisio newid lliw yr awyr a’r haul a chwerthin yn fy nhristwch. Mae Rhagnell yn ceisio fy nghysuro ond ofer yw ei geiriau caredig. Ofer yw fy hiraeth am y bywyd ...

This is a preview of the whole essay