Essay on Tchaikovsky

Cerddoriaeth bale - Peter Ilyich Tchaikovsky. Ganwyd Peter Ilyich Tchaikovsky ar Fai'r 7fed 1840 yn llywodraeth Vyatka, Rwsia. Ef oedd yr ail o bum bachgen ac un ferch yn ei deulu. Mewn sawl ffordd, roedd bywyd a gyrfa Tchaikovsky wedi ei leoli mewn dau fyd gwahanol, ac yr oedd y gwrthdaro yma yn rhan o'i fywyd creadigol. Yn y flwyddyn 1884, wedi cael ei sbarduno gan y cyfansoddwr Balakirev, fe ddaeth Peter Ilyich Tchaikovsky i'w gyfnod cynhyrchiol olaf, gan gwblhau tair symffoni fawreddog a'r bale 'The Sleeping Beauty' a'r 'Nutcracker'.Dros ei yrfa cyfansoddodd Peter Ilyich Tchaikovsky llawer o weithiau yn llawn emosiwn. Dangosir yr emosiwn yma yn ei dair symffoni olaf ynghyd â dawn Peter Ilyich Tchaikovsky i ddefnyddio technegau arbennig. Wrth dreulio haf 1871 gyda'i chwaer Alexandra Davydovas yn Tamerta, diddanodd Peter Ilyich Tchaikovsky ei hun drwy ysgrifennu bale un act i blant o'r enw 'Swan Lake'. Erbyn diwedd Mai 1875, derbyniodd Peter Ilyich Tchaikovsky gomisiwn ar gyfer y bale 'Swan Lake' gan gyfarwyddwyr theatr Moscow. Yn hwyrach ar y 22ain o Hydref, dywedodd wrth Rimsky - Korsakov ei fod "wedi derbyn y gwaith oherwydd ei fod eisiau'r arian (800 rwbl) ond hefyd yr oedd wedi cael breuddwyd i gyfansoddi'r math yma o gerddoriaeth. Agorawd fywiog sydd i Act 1 y bale i dynnu sylw'r gynulleidfa. Wrth roi'r marc 'dolce' i'r obo, mae hyn yn dangos bwriad Peter

 • Word count: 1803
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Yng Ngorffennaf

Yng Ngorffennaf, 1940 dechreuodd Llu awyr yr Almaen ymosod a bomio ar orsafau radar Prydain a ffatriau awyrennau. Trwy gydol y tair mis nesaf, fe wnaeth y Llu awyr Brenhinol colli 792 awyren ac roedd dros 500 peilot wedi marw. Yr oedd y cyfnod hon yn cael ei alw'n "Battle of Britain". Ar y 7fed o Fedi, 1940, newidodd Llu awyr yr Almaen ei strategaeth a dechreuodd i ganolbwyntio ar fomio Llundain. Ar y ddydd cyntaf o'r Blitz, bu farw 430 dinesydd, roedd 1,600 wedi'u hanafu'n llym. Dychwelodd yr Almaenwyr y dydd nesaf gan ladd 412 mwy o dinesyddion. Rhwng Medi 1940 a Mai 1941, wnaeth y 'Lufftwaffe' gwneud 127 cyrch nos, graddfa-mawr. O rhain, yr oedd 71 ohonynt yn cael eu targedi at Lundain. Y prif dargedau tu allan i Lundain oedd Liverpool, Birmingham, Plymouth, Briste, Glasgow, Southampton, Coventry, Hull, Portsmouth, Manchester, Belfast, Sheffield, Newcastle, Nottingham a Chaerdydd. Yn ystod y Blitz, rhyw 2 miliwn o dai (60% ohonynt yn Llundain) oedd wedi cael eu dirywio, ac yr oedd 42,000 dinesydd wedi marw a 50,000 ohonynt wedi'u hanafu. Yr oedd Evelyn Rose yn harddegwr yn byw yn Llundain yn ystod y Blitz. Yr oedd hi'n cael cyfweliad yn 1987 ynglun ei phrofiadau: "If you were out and a bombing raid took place you would make for the nearest shelter. The tube stations were considered to be very safe. I did not like using them myself. The stench was unbearable.

 • Word count: 541
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Penderfynnais gywain gwybodaeth am alcohol gan ei fod yn un o problemau mawr ein hoes. Wrth astudio’r gwahanol fynonellau gwelais ei fod yn posibl iw rhannu I is bennawdau.

Cymraeg. Penderfynnais gywain gwybodaeth am alcohol gan ei fod yn un o problemau mawr ein hoes. Wrth astudio'r gwahanol fynonellau gwelais ei fod yn posibl iw rhannu I is bennawdau. . Beth yw Alcohol? Alcohol yw un or cyffuriau rau hunaf y gwyddon ni amdanun nhw dywedodd Hybu Iechyd Cymru. Mae Testunau trafod CA4 yn dweud bod alcohol yn dawelydd sy'n arafur ymennydd. Felly mae'n gallu amharu ar farn pobol, ei hunan rheolaeth ac ar ei gallu i yrru neu drin peiriannau. Achos bod alcohol yn gyffyr mae'n rhaid I bobol fod yn parchus ato. 2. Beth yw Effeithiau Alcohol?. Mae'n bosibl rhannu effeithiau alcohol I ddau: - .) effeithiau tymor byr, 2.) effeithiau tmor hir. .) Effeithiau tymor byr alcohol yw pethau fel; * Ymateb yn fwy araf * Ymddwyn yn ymosodol * Methu a sefyll * Gweld dau o bopeth * Teimlon sal neu'n drist iawn * Dioddef syched, cur pen a stumog gwael y diwrnod wedyn. 2.) Effeithiau alcohol tymor hir; * Sirosis yr afu * Canser yr ceg neur stumog * Niwed ir ymennedd * Pwysedd gwaed uchel, a nifer o afiechydon eraill. Cefais i y tystiolaeth hyn o Lyfr Testunau Trafod CA4. Mae'r daflen Hybu Iechyd Cymru yn cytuno a hyn. Dywed, ' Mae alcohol yn effeithio mwy o rhannau'r corff na'r ymennydd yn unig.' Ar ail tudalen fy pamffled alcohol, mae tabl CH am yr Pwysau'r unigolyn yn dweud 'Os corff bach gennych, yna bydd llai o hylif

 • Word count: 1140
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Dyma hysbyseb ar gyfer persawr gan y cwmni ‘Givenchy’.

Dyma hysbyseb ar gyfer persawr gan y cwmni 'Givenchy'. Mae'r hysbyseb yn rhoi wybodaeth am cynnig newydd sydd gan y cwmni. Y cynnig yw 'fe gewch chi cael anrheg o boteli persawr bach o phersawr am ddim wrth i chi brynu unrgyw persawr gan Givenchy. Credaf ei rheswm am hyn yw fod Givenchy yn meddwl fydd pobl yn brynu ei cynyrch os oes 'free gift' i'w gael. Fel arfer, mae cynnigion fel hyn yn llwyddianus. Mae cefndir y poster yn un syml ond ddeiniadol iawn. Glas tywyll yw'r lliw pennaf, ac ar ben hyn mae cylchoedd mawr mewn lliwiau llachar fel melyn oren a pinc. Mae llun bocs sy'n cynnwys y poteli o bersawr bach wedi'i gosod yng nghanol y llun. Nid yw'n sefyll allan yn dda iawn oherwydd mae'r cefndir mor ddisglair. Mae enw'r cwmni Givenchy wedi ei rhoi ar top y tudalen mewn llythrennu mawr, bloc tennau, gwyn. Mae pob llythyren gyda bwlch go fawr rhyngddynt. Mae'r gair 'Givenchy' yn eich taro chi'n gyntaf ac mae'r llythrennau gwyn yn sefyll allan yn dda ar cefndir tywyll. Mae'r poster yn pwysleisio fwyaf ar enw'r cwmni, gan ei fod yn cwmni persawr enwog iawn. Buaswn i'n feddwl fydd y hysbyseb yn apelio at oedolion sydd hefo llawer o bres i wario ar persawr drud fel Givenchy

 • Word count: 230
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn 1969?

Leah Khalil Mr. Gareth Thomas 1 Dafydd A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn 1969? Yng Nghilmeri yn 1282, digwyddodd un o frwydron fwyaf pwysig yn hanes Cymru. Roedd y frwydr rhwng Llywelyn ap Gruffydd, Tywysog Cymru, a Edward y Cyntaf, Brenin y saeson. Dyma oedd frwydr olaf Llywelyn. Bu farw arweinwr Cymru gan un o'i filwyr ei hun nad oedd adnabod ei frenin heb ei goron. Cymerodd y Saeson rheolaeth Cymru a'i drigolion, ac o'r foment pan laddwyd Llywelyn, dechreuodd pobl i feddwl fod arwinwr gorau Cymru wedi marw. Mae'r moment yno wedi ei gadw yn atgofion yr holl Cymry.Rhai fel moment enwog mewn hanes, ac eraill fel y foment bu farw Tywysog olaf Cymru a cyfle olaf Cymru i gael unibynniaeth. Felly, pan apwyntwyd Siarl fel Tywysog Cymru yn 1969 cododd gwrthrhyfelwyr a protestio yn erbyn y symudiad, er fod rhai o blaid y symudiad, ac eraill yn difater. Ar ol marwolaeth Llywelyn, roedd Edward wedi ceisio plesio'r Cymry drwy gyflwyno'i fab newydd anedig, Edward II, fel tywysog Cymru. Roedd Edward tua dwy ar bymtheg mlwydd oed pan gafodd y teitl o Dywysog Cymru, ac yn ôl ffynhonnell A2, tywysog Seisneg cyntaf oedd ef. Cymerwn y ffynhonnell yma i fod yn ddilys oherwydd cymerwyd hi o lyfr hanesyddol a fydd rhaid iddo gasglu tystiolaeth i gefnogi pob peth mae'n ysgrifennu, felly mae'r ffynhonnell yma'n ddefnyddiol iawn i ddangos i

 • Word count: 1964
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

. Beth ydych chi'n ceisio darganfod? Rydym yn ceisio darganfod os ydy silindrau tatws yn ennill mas mewn toddiant cryf ac yn colli mas mewn toddiant gwan. Rydym am ffeindio allan pa effaith y mae newid crynodiad y doddiant halen yn ei gael ar fas y tatws. 2. Rhestrwch y ffactorau sy'n effeithio ar eich ymchwiliad. * Offer. * Crynodiad y toddiant halen. * Tymheredd. * Amser * Arwynebedd y tatws. 3. Pa ffactor ydych chi'n mynd i newid? Bwriadwn i newid crynodiad y toddiant halen. 4. Sut byddwch yn gwneud eich prawf yn deg? I sicrhau prawf teg, byddwn yn cadw'r un offer, yr un tymheredd, yr un amser ac yn cadw'r un arwynebedd ar bob tatws. 5. Beth ydych yn meddwl bydd yn digwydd? Wrth rhoi'r tatws mewn toddiant halen gwan-hypotonic, dywedwn bydd mas y tatws yn cynyddu oherwydd bydd y dwr yn symud o ardal crynodedig i ardal llai crynodedig. Ar y llaw arall, wrth rhoi'r tatws mewn toddiant halen cryf-hypertonic, rydym yn meddwl bydd mas y tatws yn lleihau wrth i'r dwr symud allan i ardal llai crynodedig. 6. Esboniwch eich ddamcaniaeth trwy defnyddio gwybodaeth a ddysgoch yn eich gwersi gwyddoniaeth. Math penodol o drylediad yw Osmosis. Trylediad yw molecylau yn symud o ardaloedd grynodiad uchel i ardaloedd grynodiad isel tan bod eu grynodiadau'n gyson. Mae Osmosis yn digwydd pan fydd tyllau man mewn pilen sy'n gadael i ddwr llifo trwyddo ond yn

 • Word count: 1259
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Welsh weather report. Heddiw mae hin oer iawn yn y de ond fel arfer mae hin heulog iawn yn ystod yr haf. Mae hin rhewi yn Caerdydd a Casnewydd ond mae hin bwrw glaw yn drwn yn Aberteifi a Y Barri.

Bore da, Heddiw mae hi'n oer iawn yn y de ond fel arfer mae hi'n heulog iawn yn ystod yr haf. Mae hi'n rhewi yn Caerdydd a Casnewydd ond mae hi'n bwrw glaw yn drwn yn Aberteifi a Y Barri. Mae hi'n wintog a stormus yn Hwllffordd a Llanelli on mae hi'n bwrw eira llawer yn Pontypridd. Ddoe roedd hi'n braf yn Caerdydd a Casnewydd ond yfory bydd hi'n poeth yn Caerdydd a Casnewydd a yn y penwythnos bydd hi'n wlyb. Ar dydd sadwrn bydd hi'n niwlog yn Y Barri ond dydd llun diwethaf roedd hi'n rhewi. Yn y penwythnos bydd hi'n bwrw eira yn Aberteifi a Pontypridd ond wythnos diwethaf roedd hi'n wlyb yn Aberteifi a Pontypridd ond ddoe roedd hi'n rhewi yn Llanelli. Mae hi'n heulog iawn yn y Gogledd ond fel arfer mae hi'n braf. Mae hi'n sych yn Lerpwl a Colwyn Bay ond mae hi'n ethia gynnes yn Caernarfon. Mae hi'n poeth iawn yn Bangor ond mae hi'n sych yn Llangefni . Yfory bydd hi'n braf yn Lerpwl a Colwyn Bay ond ddoe roedd hi'n eitha oer yn Lerpwl ond roedd hi'n gynnes yn Colwyn Bay. Echdoe roedd hi'n sych yn Bangor ond ar dydd sul bydd hi'n poeth. Yn y penwythnos bydd hi'n wlyb yn Caernarfon ond Prynhawn sul roedd hi'n stormus yn Caernarfon. Wythnos diwethaf roedd hi'n heulog yn Llangefni ond bydd hi'n eitha wyntog Yfory. Mae hi'n oer iawn yn y Gorllewin ond fel arfer mae hi'n gynnes. Mae hi'n niwlog yn Abergwaun ond mae hi'n bwrw cesair yn Aberystwyth. Mae hi'n wlyb yn Mostyn ond

 • Word count: 453
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Hanes Cymru. Ar ddechrau'r cyfnod roedd rhai rhannau o Gymru

Hanes cymru Ar ddechrau'r cyfnod roedd rhai rhannau o Gymru, yn enwedig Powys, yn dod o dan bwysau cynyddol oddi wrth yr Eingl-Sacsoniaid, yn enwedig teyrnas Mercia. Collodd Powys cryn dipyn o'i thiriogaeth, oedd yn arfer ymestyn i'r dwyrain o'r ffin bresennol, gan gynnwys yr hen ganolfan, Pengwern. Efallai fod adeiladu Clawdd Offa, yn draddodiadol gan Offa, brenin Mercia yn yr 8fed ganrif, yn dynodi ffin wedi ei chytuno. Y cyntaf i deyrnasu dros ran helaeth o Gymru oedd Rhodri Mawr, yn wreiddiol yn frenin Teyrnas Gwynedd, a daeth yn frenin Powys a Ceredigion hefyd. Pan fu ef farw, rhannwyd ei deyrnas rhwng ei feibion, ond gallodd ei ŵyr, Hywel Dda, ffurfio teyrnas Deheubarth trwy uno teyrnasoedd llai'r de-orllewin, ac erbyn 942 roedd yn frenin ar y rhan fwyaf o Gymru. Yn draddodiadol, cysylltir ef a ffurfio Cyfraith Hywel trwy alw cyfarfod yn Hendy-gwyn ar Daf. Pan fu ef farw yn 950 gallodd ei feibion ddal eu gafael ar Ddeheubarth, ond adfeddiannwyd Gwynedd gan y frenhinlin draddodiadol. Erbyn hyn roedd y Llychlynwyr yn ymosod at Gymru, yn enwedig y Daniaid yn y cyfnod rhwng 950 a 1000. Dywedir i Godfrey Haroldson gymryd dwy fil o gaethion o Ynys Môn yn 987, a thalodd brenin Gwynedd, Maredudd ab Owain, swm mawr i'r Daniaid i brynu ei bobl yn ôl o gaethiwed. Gruffydd ap Llywelyn oedd y teyrn nesaf i allu uno'r teyrnasodd Cymreig. Brenin Gwynedd ydoedd yn wreiddiol, ond

 • Word count: 293
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay