Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai Mai un deg saith. Es i gydar ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnur wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro

ADRODDIAD PROFIAD GWAITH Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai - Mai un deg saith. Es i gyda'r ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnu'r wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro - ysgol hapus iawn. Es i ar y bws bob bore am wyth o'r gloch - ych a fi!! Dw i ddim yn hoffi codi yn y bore ac dw i ddim yn hoffi teithio ar y bws. Mae'n ddiflas!! Mrs Davies ydy enw Pennaeth Ysgol Sageston. Mae hi'n neis fel arfer, ond mae hi'n gallu bod yn llym. Mae staff yr ysgol yn garedig ac yn barod i helpu bob amser. Ces i amser da yno. I fod yn onest, roedd yn ffantastig!! Doedd dim ysgol a dim gwaith cartref - Paradwys!! Roeddwn i'n helpu gyda blwyddyn pedwar. Roeddwn i'n helpu plant bach gyda darllen a mathemateg. Hefyd, roeddwn i'n gwneud y coffi ac ateb y ffôn. Es i ar y trip i Fferm Folly ar ddydd Iau. Roedd yn anhygoel. Gwelon ni anifeiliaid fferm a drama yn y theatr. Roedd yn well na'r ysgol. Yn fy marn i mae profiad gwaith yn syniad da. Dysgais i lawer o sgiliau newydd. Wrth gwrs, ces i hwyl ac roedd pawb yn fy nhrin i fel oedolyn. Roedd yn ardderchog. Hoffwn i fynd ar brofiad gwaith bob mis. Yn y dyfodol, hoffwn i fynd i'r coleg ac astudio mathemateg. Wedyn, hoffwn i fod yn athro ysgol gynradd - dw i'n credu. Bydd yn dda ac yn her. Bydd rhaid imi weithio'n galed nawr felly - gwaetha'r modd! Mae'n well gyda fi gymdeithasu ar hyn o

 • Word count: 289
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Welsh Coursework : Llun

Welsh Coursework : Llun Llun. Dechreuais ar fy mhrofiad gwaith heddiw yn Ysgol Tudno. Roeddwn I'n teimlo'n gyffrous iawn. Codais I am saith o'r gloch. Cerddais I yna efo fy ffrind Nikki. Cyrhaeddon ni yna am ugain munud I naw, y camgymeriad cyntaf, roedd ni rhy gynar! Felly aethon ni I'r caffi rownd y gornel I gael panad o de. Am naw o'r gloch es I I dosbarth pump ble roeddwn I'n gweithio efo plant chwech I saith oed. Yn gyntaf es I allan efo'r plant I'r iard I dynnu llun o'r adeilad. Roedd hi'n braf iawn . roedd y plant yn cwyno bod hi'n rhy boeth! Amser egwyl roedd y plant yn swnllyd iawn. Roedden nhw eisiau gafael yn fy llaw. Arol amser egwyl rhoiodd y athrawes fi mewn grwp o blant I helpu nhw efo mathamateg. Roedd o'n galed iawn I ddangos iddyn nhw achos doedden nhw ddim yn meddwl fod o'n hawdd fel fi. Yn y pnawn roedd rhaid I mi carly adams a carly butterworth dacluso'r llyfrgell. Es I adref am tri o'r gloch. Mawth. Cyrhaeddon ni yna a chware efo plant yn y iard. Doedden nhw ddim eisiau mynd I'r dosbarth. Yn y bore aethon ni allan eto I dynnu llun o'r adeilad. Arol cinio roeddwn I eisiau mynd yn y dosbarth ond roedd rhaid I mi dacluso llyfrgell eto. - difflas iawn. Mercher/ yn y bore roedd rhaid I mi helpu y plant efo eu sgwennu. Roedden nhw'n dda iawn. Arol amser egwyl aethon ni allan I wneud chwareon. Roeddwn ni hoffi hyn achos roedd hi'n braf ac ddaru y plant

 • Word count: 286
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Rwyn cytuno ac anghytuno ar y mater

Rwyn cytuno ac anghytuno ar y mater 'Ni ddylai iddewon byth briodi cenedl~ddynion.' Cytunaf a hyn oherwydd gallai priodi person sydd ddim yn iddewig achosi lawer o broblemau. Mae problemau yn codi pan maent yn cael plant. Mae yna anghytuno mawr ar sut I ddwyn y plant I fyny ee pa grefydd maent am ei ddilyn. Mewn iddewiaeth crefydd y Fam syn penderfynnu credydd y plentyn felly bydd drwgdaro am bethau fel enweudu, Barmitzvah neu Batmitvah ac yn y blaen. Bydd parhad y grefydd mewn perygl os oes iddewon ac pobl o grefydd arall yn priodi. Buasai y gegin kosher yn cael ei golli gan ei fod yn ormod o drafferth ir partner aniddewig ei ddefnyddio. Buasai gwyliau pwysig yn cael ei anghofio erenghraifft Yom Kippur ac Rosh Hashana, felly ni buasent yn cael ei cario ymlaen o genhedlaeth I genhedlaeth. Yn ol ystydegau mae mwy o siawns I briodas cymysg wahanu. Ond ar y llaw arall maer cariad yn bwysicach na crefydd. Mae llawer gwell cael priodas gadarn llawn cariad na priodi rhywin or ryn grefydd ac ddim yn ei garu. Mewn pentrefi bach yn Gymru os rydych yn Iddew mae mwy o siawns I chi briodi partner syn aniddewig. Ni ellir atal iddew rhag disgyn mewn cariad ag eraill. Mewn priodas gymysg mae yna lawer o werthoedd a ellir y ddau ei dysgu ac hefyd gellir y plant ddysgu pa mor bwysig ywr ddwy grefydd. Y dyddiau yma mae crefydd llawer llai pwysig yn enwedig ir

 • Word count: 250
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Llythyr at awdur Straeon Bob Lliw.

Richard Roberts Llythyr at awdur Straeon Bob Lliw. Richard Roberts, Cae Pant, Llangristiolus, Bodorgan, Sir Fôn, LL625RD. 9fed o Ebrill 2003 Annwyl Eleri Llewelyn Morris, Rwyf newydd orffen darllen llyfr Straeon Bob Lliw y gyfrol o ryddiaith gennych chi. Yn fy marn i roedd yn llyfr yn arbennig o dda, buaswn yn argymell i unrhyw berson ddarllen y llyfr. Fy hoff stori yn y llyfr hwn oedd 'Mae'n Ddrwg Gennyf Joe Rees'. Mwynhais y stori hon yn arbeennig, oherwydd roedd yn dangos pob mathau o emosiynnau. Mae'r stori yma yn dweud wrthom faint yr oedd Joe Rees yn eich caru. Ni wnes fwynhau y stori Anrheg Nadolig oherwydd roedd yn stori ddiflas ofnadwy. Dywedaf hyn oherwydd nid oedd cynnwrf yn y stori o gwbwl. Hefyd y prif gymeriadau oedd y bath ciwb, mae hon yn fwy o stori ffantasi. Fy hoff gymeriead yn y llyfr hwn yw 'Joe Rees'. Dywedaf hyn oherwydd rydych wedi ei wneud yn greadadwy, hefyd oherwydd rwyf yn teimlon druenus drost y cymeriad hwn. Hefyd rwyf yn cydymdeimlo gydar cymeriad hwn oherwydd nid wyf yn credu ei bod yn hawdd fod yn di gartref, hefyd nid wyf yn credu ei bod yn hawdd fod heb ffrindiau. Rwyf yn credu bod ddaru Joe Rees ddisgyn mewn cariad gyda chi oherwydd mai chi oedd y person cyntaf i siarad gyd ahi ers yn hir. Rwyf yn ddiolchgar iddych am ysgrifennur llyfr hwn, edrychaf ymlaen i ddarllen eich llyfr nesaf Cofion Gorau Richard Arthur

 • Word count: 248
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Dyma hysbyseb ar gyfer persawr gan y cwmni ‘Givenchy’.

Dyma hysbyseb ar gyfer persawr gan y cwmni 'Givenchy'. Mae'r hysbyseb yn rhoi wybodaeth am cynnig newydd sydd gan y cwmni. Y cynnig yw 'fe gewch chi cael anrheg o boteli persawr bach o phersawr am ddim wrth i chi brynu unrgyw persawr gan Givenchy. Credaf ei rheswm am hyn yw fod Givenchy yn meddwl fydd pobl yn brynu ei cynyrch os oes 'free gift' i'w gael. Fel arfer, mae cynnigion fel hyn yn llwyddianus. Mae cefndir y poster yn un syml ond ddeiniadol iawn. Glas tywyll yw'r lliw pennaf, ac ar ben hyn mae cylchoedd mawr mewn lliwiau llachar fel melyn oren a pinc. Mae llun bocs sy'n cynnwys y poteli o bersawr bach wedi'i gosod yng nghanol y llun. Nid yw'n sefyll allan yn dda iawn oherwydd mae'r cefndir mor ddisglair. Mae enw'r cwmni Givenchy wedi ei rhoi ar top y tudalen mewn llythrennu mawr, bloc tennau, gwyn. Mae pob llythyren gyda bwlch go fawr rhyngddynt. Mae'r gair 'Givenchy' yn eich taro chi'n gyntaf ac mae'r llythrennau gwyn yn sefyll allan yn dda ar cefndir tywyll. Mae'r poster yn pwysleisio fwyaf ar enw'r cwmni, gan ei fod yn cwmni persawr enwog iawn. Buaswn i'n feddwl fydd y hysbyseb yn apelio at oedolion sydd hefo llawer o bres i wario ar persawr drud fel Givenchy

 • Word count: 230
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Italian Exchange - Ciao Maddalena

Italian Exchange Ciao Maddalena Mi chiamo Yogesh, ho un piccolo fratello è una piccola sorella. Mia sorella ha 13 anni è mio fratello 8 anni. Mio nome della sorella è tharcika è mio nome del fratello è canesha. Starò con lei per una settimana. In Italia voglio fare lo snowboard, è visita i famosi luoghi nella sua area. Io vedere i suoi mezzi pubblici, voglio visitare i negozi in Italia. Voglio visitare il cinema. Voglio visitare i musei, Sono musei di scienza? Amo la scienza. Che sono i treni i più veloci in Italia? poterli visito? Come lei prende alla scuola? Per quanto tempo porta? Che i tipi di negozi ci sono in Italia? Che il tipo di cibo ci sono in Italia? La lattina u mi porta a un resturant erano vendono questo cibo? È caldo in Italia? Che colloca ci sono per visitare nella sua città? Amerei visitare i luoghi piacevoli nella sua città. Voglio andare al migliori negozio di gelato è al tatse il gelato. Che è mangiato soprattutto il tipo di gelato in Italia. Che è il suo tipo preferito di gelato? Voglio andare anche al migliore resturante di piazza in lei la città? Che è il suo tipo preferito di pizza? Amo il piazza di bbq e manzo. Lei fa qualunque club di afterschool? Faccio la scherma dopo la

 • Word count: 225
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Wrth Defnyddio Gwahanol Crynodiadau O Hcl, Cawn Canlyniadau Gwahanol.

Wrth defnyddio gwahanol crynodiadau o HCl, cawn canlyniadau gwahanol. Gan defnyddio asid cymharol crynodedig (1.5M) cawn 32cm o H mewn 55 eiliad. Wrth defnyddio asid cymharol gwanedig (0.25M) cawn 8.5cm o nwy H mewn 5 munud. Er y ffaith ni oedd yr arbrawf wedi gorffen, wrth defnyddio asid 1.5M, cawn mwy o nwy hydrogen mewn amser llai nag oeddwn yn cael mewn 5 munud yn yr arbrawf 0.25M. Mae fy nghanlyniadau wedi cytuno gyda fy nhamcaniaeth gwreiddiol. Wrth edrych ar fy tablau, gwelwn beth rydw i wedi rhagfynegi yn wir. Fe wnes i ragfynegi hyn oherwydd mae'r adwaith yn ecsothermig a felly yn rhyddhau gwres. Fe wnes i ragfynegi hefyd, wrth cynyddu crynodiad yr asid, bydd cyfradd yr adwaith yn cynyddu. Gwelwn ar fy graff, ac fy tablau, mae fy rhagfynegiad yn cytuno gyda'r casgliad a'r canlyniadau. Mae fy canlyniadau yn profi fod wrth i'r crynodiad cynyddu-sef nifer o wrthdrawiadau llwyddiannus sy'n digwydd, y mwyaf o hydrogen sy'n cael ei gynhyrchu yn gyflymach, felly cyflymach yw'r adwaith. Y rheswm pam nad oes llawer o hydrogen wedi ei gynhyrchu yw oherwydd ni ddigwyddodd digon o wrthdrawiadau llwyddiannus yn yr amser a rhoddwyd. Wnaethon ni'n siwr, trwy gydol yr abrawf Gwaith Cwrs Aimee

 • Word count: 215
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Helping a child with Welsh. Informal - Micky mouse-prynhawn da siwt I ti ?

Helping a child with welsh Informal Micky mouse-prynhawn da siwt I ti ? Minnie mouse- prynhawn da iawn dilch a ti? Micky mouse-ti’n gwybod ble mae goffy? Minnie mouse- na sori dim yn gwybod micky dyle ni mynd I edrych am goofy? Micky mouse- iawn Minnie mouse- Edrych Micky mae goofy draw fyna. Micky mouse-oh ie ewn ni I chware gyda goofy gallwn ni adeildu teleda esgus. Minnie mouse-oh na allwn adelady gwely blodau Micky mouse-oh oes ma hyna yn suniad da dewch iw goofy iw helpu. Minnie mouse-iawn ewn ni moin yr pethau I euladugwelu blodau Micky mouse-ok gweld ti wedyn Minnie mouse-Hwyl fawr Formal Micky mouse-prynhawn da siwt I chi? Minnie mouse-prynhawn da iawn diolch a chi? Mickymouse-iawn ble mae goofy? Minnie mouse-dim yn gwybod micky dyle no myndl I edrych am goofy Micky mouse-Iawn Minnie mouse-edrych micky mae goofy draw fyna. Micky mouse-oh ye ewn ni chware da goofy gallwyn ni adaladu esgis teledu? Minnie mouse-oh na ni gallu adadu gwely blodau Micky mouse-oh oes ma hyna yn syniad da dewch iw goyn goffy iw helpu. Mini mouse-iawn ewch ni moin I ol pethay I adaladu yr gwely blodau. Micky mouse- ok gwend chi wedyn. Minnie mouse- hwyl

 • Word count: 179
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay