A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

Gwaith cwrs A Ddylai Iddewon Priodi Genedl Ddynion? Pan ydyn ni'n ystyried y cwestiwn uchod mae'n rhaid gyntaf ystyried beth yw priodas, a'i phwysigrwydd. Dyffiniad priodas yw cyfundeb rhwng unigolion sy'n creu perthynas (kinship). Mae hwn yn ymrwymo'r unigolion yn gyfreithlon ac yn ysbrydol, ac felly mae oblygiadau cyfreithol yn dod gyda priodas. Yn ôl y Talmud bywyd priodasol yw'r "cyflwr delfrydol o fodolaeth personol." Mae dyn heb gwraig, neu gwraig heb gwr yn anghyflawn,felly mae priodas eto'n rhan bwysig ym mywyd Iddew. Mewn priodas Iddewig, mae tri aelod, y gwr, y gwraig a Duw. Mae Iddewon yn credu hwn achos gwnaeth Duw creu y dyn a'r fenyw a'r perthynas, felly mae'n rhan bwysig iawn o'r priodas. Mae llawer o ddadleuon ynglyn â priodi tu allan i'r grefydd Iddewig. Y prif rheswm am hwn yw fod rhaid i blentyn cael mam Iddewig i fod yn wir Iddew. Mae hyn achos ei fod yn syml i brofi mam y plentyn, ond yn galetach i brofi pwy yw tad y plentyn cyn profion tadolaeth. Mae hyn felly yn meddwl fod Iddewiaeth yn hil, nid dim ond crefydd. Mae person sydd yn cadw pob mitzvot ond heb mam Iddewig, dal yn aniddewig hyd yn oed mewn llygaid Iddewon anuniongred. Mae person gyda mam Iddewig sydd ddim yn credu mewn unrhyw Duw dal yn Iddewig, hyd yn oed mewn llygaid Iddewon llym iawn. Mae priodi o fewn y crefydd felly yn bwysig iawn i'r Iddewon, mae tua 50% o Iddewon tu allan i Israel

 • Word count: 1542
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Welsh Conversation about Tanni Grey Thompson

Sgwrs - Tanni Grey Thompson Dywedwch rywbeth am gefndir Tanni Cafodd hi ei geni ym mis Gorffennaf 1969 mewn ysbyty yng Nghaerdydd. Ei enw iawn Carys Davina Disgrifiwch ei theulu Mae Tad Tanni ydy gwaithio fel pensaer. Sulwen oedd enw Mam Tanni ac roedd hi'n dwli ar rygbi. Sian ydy enw chwaer Tanni a'I gwaith hi ydy nyrsio. Sut gafodd hi ei henw? Sian roiodd ei henw I Tanni achos roedd hi'n fach iawn. Meddia Sian "Isn't she tanni!" pan roedd hi fach iawn. Ers pryd mae hi wedi bod mewn cadair olwyn? Ers roedd hi'n wyth oed I ble aeth Tanni I'r ysgol? Aeth Tanni I'r ysgol gynradd Birchgrove a ysgol uwcrhradd Sant Cyres, roedd cyflesterau I ddisgyblion anabl. Pwy oedd Sue Roberts? Roedd Sue Roberts yn ffrind ardderchog a helpodd Tanni bob amser Oedd Tanni yn dda yn yr ysgol? Wel, cawsodd hi ddeg lefel O a pedwar lefel A yn saesneg, hanes, cyfrfiaduran a astudiaethau cyrfredinol. Pa chwaraeon oedd hi'n gwneud? Roedd hi'n gwneud nofio, pel-droed, marchogaeth a tenis. Ble aeth hi I'r coleg? Aethodd hi I'r coleg yn Loughborough Sut rydych chi'n gwybod bod Tanni yn athletwraig ardderchog? Roedd hi wedi ennill naw medal awryn y Gemau Paralympig Oes hobiau eraill gyda hi? Mae hi'n mwynhau darllen a prynu llyfrau cyffrous a llyfrau gyda llun diddorol ar y clawr Pam roedd 2002 yn amswer cyffrous? Cafodd Tanni eu plantyn cyntaf, gyda lan. Beth ydy dy farn di am

 • Word count: 525
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai Mai un deg saith. Es i gydar ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnur wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro

ADRODDIAD PROFIAD GWAITH Es i ar brofiad gwaith ym mis Mai - Mai un deg saith. Es i gyda'r ysgol am wythnos. Mr Davies, yr athro gyrafoedd oedd yn trefnu'r wythnos. Es i Ysgol gynradd Sageston yn Sir Benfro - ysgol hapus iawn. Es i ar y bws bob bore am wyth o'r gloch - ych a fi!! Dw i ddim yn hoffi codi yn y bore ac dw i ddim yn hoffi teithio ar y bws. Mae'n ddiflas!! Mrs Davies ydy enw Pennaeth Ysgol Sageston. Mae hi'n neis fel arfer, ond mae hi'n gallu bod yn llym. Mae staff yr ysgol yn garedig ac yn barod i helpu bob amser. Ces i amser da yno. I fod yn onest, roedd yn ffantastig!! Doedd dim ysgol a dim gwaith cartref - Paradwys!! Roeddwn i'n helpu gyda blwyddyn pedwar. Roeddwn i'n helpu plant bach gyda darllen a mathemateg. Hefyd, roeddwn i'n gwneud y coffi ac ateb y ffôn. Es i ar y trip i Fferm Folly ar ddydd Iau. Roedd yn anhygoel. Gwelon ni anifeiliaid fferm a drama yn y theatr. Roedd yn well na'r ysgol. Yn fy marn i mae profiad gwaith yn syniad da. Dysgais i lawer o sgiliau newydd. Wrth gwrs, ces i hwyl ac roedd pawb yn fy nhrin i fel oedolyn. Roedd yn ardderchog. Hoffwn i fynd ar brofiad gwaith bob mis. Yn y dyfodol, hoffwn i fynd i'r coleg ac astudio mathemateg. Wedyn, hoffwn i fod yn athro ysgol gynradd - dw i'n credu. Bydd yn dda ac yn her. Bydd rhaid imi weithio'n galed nawr felly - gwaetha'r modd! Mae'n well gyda fi gymdeithasu ar hyn o

 • Word count: 289
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Annwyl Mr Jones, Yn ystod y seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Sydney 2000, ychwanegwyd cymal newydd at yr athletwyr sef byddai'r athletwyr yn ymdrechu hyd at gallu hunain heb gymorth cyffuriau.

39 Pant Yr Helyg Fforestfach Abertawe SA5 4BJ 29/10/03 The Sun, London house 34, Colton, Llundain, LD23 LB3 Annwyl Mr Jones, Yn ystod y seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Sydney 2000, ychwanegwyd cymal newydd at yr athletwyr sef byddai'r athletwyr yn ymdrechu hyd at gallu hunain heb gymorth cyffuriau. Mae cymryd cyffuriau i wella gamp athletwyr wedi dod yn llawer mwy gyffredin dros y blynyddoedd dwethaf, yn rhi gyffredin felly bod angen i bron bob athletwyr cael eu brofi cyn cystadlu yn y gamp. Mae'n dechrau i ddod yn fwy anodd i athletwr oherwydd mae rhai ohonynt yn dieithrio eu ddawn gwir trwy cymryd cyffuriau-Ydyn ni'n gallu dibynnu ar dderbynwyr cyffuriau i gynrychioli ein wlad? Ychwanegwyd cymal newydd at iw`r athletwyr, sef byddai'r athletwyr yn ymdrechu hyd at eithaf eu gallu yn eu meysydd heb gymorth cyffuriau-Pam oedd cymaint o athletwyr yn colli eu fedalau os oedden nhw am aros i reolau ac egwyddorion Gemau Olympaidd y flwyddyn hyn?: Os ydym yn edrych ar y ddadl o ddwy safbwynt (a yw cymryd cyffuriau'n deg) byddwn yn gweld llawer o resymau teg ac anheg. Mae llawer o resymau o blaid h.y-Maent yn helpu berson i wneud eu orau, stopio nhw rhag boeni am gael eu trechu, rhoi mwy o hyder a gymhelliant a gryfau'r corff. Mae llawer o athletwyr yn cymryd cyffuriau oherwydd y rheswm syml o bwyslais. Os bydd cwmni chwaraeon yn cynnig swm o arian i athletwyr am ddod

 • Word count: 1317
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau'r pobl gartref? Pan gyhoeddodd fod Prydain am fynd I Rhyfel yn erbyn yr Almaen, roedd gan pawb syniadau wahanol o beth o edd y dyfodol am edrych amdanynt. Roedd pawb yn credu bydde'r Rhyfel yn dod i ben erbyn Nadolig 1914, ond nid oedd am ddigwydd. Roeddent yn credu na allai neb wrthsefyll yr Ymerodraeth Brydeinig a'i cynghreiriaid Ffrainc, Gwlad Belg a Rwsia. Rhyfel y Crimea 845 - 56 075 Rhyfel Ffrainc a Rwsia 899 - 1902 876 Rhyfel y Boeriaid 899 - 1902 0 Rhyfel y Balcanau 912 - 13 914 Y Rhyfel Mawr 914 - 1918 5509 Nifer y dynion a laddwyd bob dydd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a ryfeloedd blaenorol. O Purnell, History of the Twentieth Century 1968. Cymru a Phrydain 1906 - 51. O'r ffynhonnell yma gallaf weld y gwahaniaeth mawr oedd yn marw i gymharu gyda'r Rhyfel Mawr. Mae'n amlwg bod y Rhyfel Mawr oedd yr un fwyaf ddifrifol, i gymharu gyda Rhyfel Y Boeriaid lle oedd ond 10 o bobl yn cael ei ladd pob dydd i gymharu gyda 5509 yn ystod y Rhyfel Mawr. Mae'n amlwg gyda'r niferoedd fawr yma'n marw bob dydd nag oedd digon o ddynion yn ymrestru yn gwyrgoddol felly yr unig beth gallent ei wneud oedd ceisio denu milwyr newydd trwy ddefnyddio propaganda ac consgripsiwn. Mae ffynhonnell A1 (1) yn poster tebygol gan y Llywodraeth i ceisio denu ddynion i'w ymrestru. Troedd propagandayn cael ei ddefnyddio'n llawer yn

 • Word count: 2756
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel person yn datblygu yn naturiol hynny yw pethau sydd yn dod or genynnau e.e. edrychiad.

Beth Edmunds C1 - A1 Ms Dafydd Styles Aseiniad 2 uned 4 Beth yw natur? Mae natur yn cael eu galw'n "Nature" mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel person yn datblygu yn naturiol hynny yw pethau sydd yn dod o'r genynnau e.e. edrychiad. Yn aml rydym ni yn datblygu corff ac edrychiad yn naturiol trwy eu rheini mae hyn yn dod o dan y golofn natur. Mae natur yn rhywbeth mae pawb yn mynd trwyddo, e.e. blew, tyfu, pwysau. Dydy natur ddim yn gallu cael eu rheoli, mae'n digwydd yn naturiol pob dydd. Beth yw Magwraeth? Mae magwraeth yn cael eu galw'n "Nurture" mae lawer o ffactorau yn dod o dan fagwraeth mae hyn yn digwydd gan dyfu lan. Mae magwraeth yn dibynnu ar sut rydych wedi cael eu magu. Dydy magwraeth ddim yn gallu cael eu rheoli oherwydd mae'n rhan o fywyd. E.e. addysg, ffrindiau yn rhan o fagwraeth oherwydd mae'n ffordd rydych yn dewis. Y ddadl Natur Magwraeth Mae yna ddadl o natur magwraeth yn dweud bod y un yn fwy effeithiol na'r llall. Mae'r ddadl yma wedi cael eu hadnabod yn hir bod y nodweddion corfforol penodol yn cael eu rhoi o dan y categori biolegol gan etifeddiaeth enetig. E.e. lliw eich llygaid, lliw eich croen, Mae hyn yn y swyddogaethau i'r genynnau i gyd rydym yn etifeddu. Mae rhai nodweddion ffisegol eraill yn ymddangos i fod o leiaf yn gryf i ddylanwadu gan y cyfansoddiad genetig ein rheini, E.e. taldra, pwysau, colli gwallt ( yn ddynion) afiechydon

 • Word count: 1883
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

Beth sy'n effeithio ar gwrthiant gwifren? Cyflwyniad Yn yr arbrawf yma rydyn ni yn mynd i ymchwilio i weld beth sy'n effeithio ar gwrthiant wifren. Dyma rhai ffactorau sy'n newid gwrthiant wifren. . Deunydd: mae deunydd yn effeithio ar gwrthiant oherwydd mae wahanol deunyddiau yn rhoi wahanol niferoedd o electronau rhydd. Y fwyaf o electronnau rhydd sydd mewn deunydd y fwyaf o cerrynt fydd yn cael ei creu. Hefyd os yw'r atomau mewn wahanol deunydd yn agosach at ei gilydd fydd hyn yn creu fwy o gwrthdrawiadau llwyddianus gan greu fwy o wrthiant. 2. Trwch y wifren: Os ydych yn cynnyddu trwch y wifren mae'r gwrthiant yn lleihau. Mae hyn yn digwydd oherwydd gyda wifren gyda fwy o trwch mae gan yr electronau fwy o le i deithio ac felly fydd llai o wrthiant ond os oes llai o trwch gan y wifren fydd llai o le ir electronau teithio gan creu fwy o gwrthiant (maer diagram isod yn dangos hyn.) 3. Tymheredd: wrth cynyddu tymheredd mewn wifren mae hyn yn gwneud ir electronau dirgrynnu yn gyflymach gan creu fwy o gwrthdrawiadau, mae hyn yna yn gwneud ir gwrthiant cynyddu. 4. Hyd y wifren: os ydych yn cynnyddu hyd y wifren fe fydd gwrthiant yn cynnyddu hefyd. Mae hyn oherwydd mae fwy o pellter ir electronau teithio felly fydd fwy o gwrthdrawiadau gan gwneud ir gwrthiant cynnyddu Yn yr arbrawf fe fyddyaf i a fy partner yn newid hyd wifren (or un deunydd) ac ymchwilio i weld sut mae

 • Word count: 1793
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

ENW: Sean Elfed Lewis RHIF ARHOLIAD: 8058 RHIF Y GANOLFAN: 68424 Adwaith rhwng asid hydroclorig A sodiwm thiosylffad * Mi rydwyf yn ceisio darganfod sut mae newid y crynodiad o sodiwm thiosylffad yn mynd i effeithio ar gyfradd yr adweithedd rhwng asid hydroclorig a'r sodiwm thiosylffad. * Y newidynnau gall effeithio ar yr arbrawf yw cyfaint asid, tymheredd, crynodiad y sodiw thiosylffad a'r cyfaint o ddwr. (Catalydd), (Arwynebedd arwynebol). * Y newidyn byddaf yn ei newid yn yr arbrawf fydd y crynodiad o sodiwm thiosylffad. Mi fyddai'n defnyddio amrediad rhwng 10 a 50 cm³ hefo'r sodiwm thiosylffad yn mynd i fyny 10 cm³ bob tro. Fyddai'n gwneud yr un arbrawf tair gwaith i bob crynodiad o sodiwm thiosylffad. Mi fyddai yn newid crynodiad o sodiwm thiosylffad drwy ychwanegu dwr i'r arbrawf. * Mi fyddaf yn rheoli y gweddill gan wneud yr un arbrawf yn yr un ystafell i wneud yn siwr fod y tymheredd yn gyson. Mi fyddaf yn defnyddio'r un cyfaint a crynodiad o'r asid hydroclorig trwy'r arbrawf i gyd. * Y newidyn allan i gael y canlyniadau yn gywir yw yr un person i edrych pan mae'r groes yn diflannu trwy'r arbrawf i gyd. Mi fyddaf yn mesur yr amser mae'n ei gymeryd i'r asid hydroclorig a'r sodiwm thiosylffad adweithio tan fod y croes yn diflannu hefo stopwats. Fyddai'n gwneud yr arbrawf tair gwaith i gael cyfartaledd a rhoi canlyniadau dibynadwy i mi.

 • Word count: 867
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

RHYFEL a’r ymosodiad a’r Irac.

RHYFEL a'r ymosodiad a'r Irac Mae rhyfel yn rhywbeth sy'n digwydd o gwmpas y byd trwy'r amser. Heddi mae rhyfel yn Irac, Serbia, Algeria a Gogledd Iwerddon. Rydym yn gallu gweld o'r lluniau ar y newyddion ac ystedegau bod milonydd o pobl yn cael ei lladd mewn pob rhyfel. Felly pam mae rhyfel yn ddechrau? Y rhesymau mwyaf cyffredin am rhyfel yw'r faith bod gwledydd yn cwympo mas oherwydd bod nhw'n dilyn crefydd gwahanol neu bydd pobl y gwledydd yn cael lliw croen wahanol. Engrhaifft o hyn roedd y traferth yn De Affrica yn yr 1960'au rhwng yr pobl gwyn a pobl du. Roedd rhaid i'r pobl du mynd i siopiau wahanol i'r gwyn a roedd rhaid i nhw teithio ar bysiau arbennig am pobl du. Roedd y pobl du ddim yn hapus efo'r ffordd roeddynt yn cael ei trin a roedd hyn wedi arwain at brwydro. Y rhyfelau mwyaf enwog mewn hanes yr Byd, oedd yr rhyfel Byd cyntaf ag ail. Bu milwnau o pobl yn cael ei lladd, mwy na'r poblogaidd Cymru. Rydym yn gyflym i ddweud roedd Adolf Hitler yn dyn creulon dros ben yn lladd milwnau o iddewon diniwed, ond efallai rydyn yn gallu cymharu yr arweinydd Tony Blair a George Bush fel Hitler oherwydd mewn y rhyfel diweddaraf yn yr Irac roedden nhw hefyd wedi lladd milionydd o pobl diniwed. Ond pam ymosododd Prydain a America a'r Irac? Ym mis Awst 1990, fe ymosododd milwyr Saddam Hussein ar Kuwait, gwlad fach dros y ffin ag Irac. Roedd pobl ar draws y byd yn

 • Word count: 1620
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Eglyrwch anghenion cyfathrebu penodol o eiddo claf lle gall fod angen cefnogaeth, yn cynnwys defnyddio technoleg

Anghenion Math o gymorth Anawsterau gweledol Gwisgo Sbectol, Newid maint a lliw'r ffont, Gwydr Chwyddol, Braille, text ffon. e.e. Mae James yn 8 mlwydd oed yn hoffi darllen ond mae'n cael problemau gweledol, gall helpu trwy roi sbectol I James I allu darllen llyfrau yn haws Anawsterau Clyw Cymorth Clust, Codi Llaes, Text dros y ffon, Mini com, Llehai'r swn, Bsl, Cyffeithydd. e.e. Mae Mrs Thomas yn hoffi gwylio rhaglenni sebonau ar y teledu ond mae Mrs Thomas wedi dioddef o broblemau clyw, gall helpu Mrs Thomas trwy roi mini com i helpu hi clywed swn. Anabledd corfforol Cadair olwyn, Symbolau, Peiriannau, Therapyddion iaith, Maes parcio, Badge. e.e. Mae Mrs John yn meindio'n anodd dod i'r cwr i'r ysbyty oherwydd eu hanabledd, gall helpu Mrs John ai gwr gan ddefnyddio maes parcio agos at yr ysbyty. Anghenion Dysgu Symbolau, Makton, Enwolwyr. Mae Mr Jones yn cael trafferth siarad ac yn meindio'n anodd cyfathrebu gyda'r doctor, i helpu Mr Jones gall defnyddio enwolwyr i drafod y neges ar gyfer eu hun. Iaith wahanol Cyffeithydd, Geiriadur, Symbolau, Posteri. Mae Racheal ai teulu ar wyliau yn dramor ac yn ar goll ond dydyn nhw ddim yn gallu siarad eu hiaith, gall helpu trwy ddefnyddio geiriadur i ddalen yr arwyddion. Diwylliant gwahanol Crefydd, Syniadau, Wrando, dewisiadau, Ymwybodol, Stereoteipio. Mae nyrs yn dangos yn ymosodol ac yn trin y claff yn gwhanol

 • Word count: 779
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay